လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
Benefits you want, at little to no extra cost

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်လၢနသးလီ, အဘူးအလဲတစဲးဖိ တုၤအဘူးအလဲအဘျဲၣ်တအိၣ်

ကယဲၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်န့ၣ် တဘၣ်တၢ်တ့လီၤဃာ်အီၤထဲသိးသိးဘၣ်. အဝဲန့ၣ်အဃိ ပပာ်ကဖၢလၢပသးလၢ အဘူးအလဲစှၤ မ့တမ့ၢ်အပှ့ၤကလီ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဒီးတၢ်န့ၢ်အဘျုးအဂၤတဖၣ် လၢပဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢအလဲၤတၢ်လၢမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. 1

Medicare and Medicaid card image

ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicaid ဒီး Medicare ဧါ.

နဟံးဃာ်နတၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ ဒီးဟံးန့ၢ်တၢ်န့ၢ်အဘျုးအါထီၣ် လၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤသ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်

ပဟ့ၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအုၣ်ကီၤဝဲတၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ် လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နတသ့ၣ်ညါထွဲတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဃုထၢ

သးစဲလၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဧါ. နတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဧါန့ၣ် မ်ပကွၢ်သကိးတက့ၢ်.

တၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်

ဟံးန့ၢ်တၢ်စံးဆၢလၢနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီး Medicaid ဒီး Medicare တက့ၢ်. 

1 CMS တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအပူ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် လါမါရှး 2022

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software