လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်လၢနသးလီ, အဘူးအလဲတစဲးဖိ တုၤအဘူးအလဲအဘျဲၣ်တအိၣ်

ကယဲၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်န့ၣ် တဘၣ်တၢ်တ့လီၤဃာ်အီၤထဲသိးသိးဘၣ်. အဝဲန့ၣ်အဃိ ပပာ်ကဖၢလၢပသးလၢ အဘူးအလဲစှၤ မ့တမ့ၢ်အပှ့ၤကလီ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဒီးတၢ်န့ၢ်အဘျုးအဂၤတဖၣ် လၢပဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢအလဲၤတၢ်လၢမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. 1

လၢပှၤအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အုၣ်ကီၤ၀ဲ တၢ်ဒိးကွၢ်သးလၢကသံၣ်သရၣ် တၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် ဒီး ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂုၤဂၤဒီးတၢ်အလီၤဆီတဖၣ် အါန့ၢ်ဒံးလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare န့ၣ်လီၤ. နကပၢၤဃာ်န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

ထဲဒၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid အဂီၢ်

Medicaid ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ လၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးဖိဒံဖိသၣ်, ပှၤပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး, ပှၤသးပှၢ်, ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးက့ကွဲၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤ, Medicaid ကျၢၢ်ဘၢန့ၢ်ဝဲဒၣ်ပှၤသးပှၢ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤလၢအစှၤန့ၢ်ဒံးတၢ်ဟဲနုာ်ပတီၢ်တနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢဖိသၣ်အဂီၢ်

ဖိသၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (CHIP) ဟ့ၣ်လီၤ ဆူၣ်ချ့တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးဟ့ၣ်လဲ လၢဖိသၣ်လၢကြၢးဝဲတဖၣ်အဂီၢ်, ခီဖျိ Medicaid ဒီး CHIP တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢလီၤဆီလိာ်သးခံမံၤလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လဲလိာ်/တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအလီၢ်

တၢ်လဲလိာ်န့ၣ် အခီပညီမ့ၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအလီၢ်, ဖဲ တၢ်ကဟုကယာ် လၢအကြၢးအဘၣ်ဒီးအဘူးအလဲသဲစး (ACA) ဆူၣ်ချ့တၢ်ကဟုကယာ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆါအီၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. နကနၢ်ဟူဘၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကိးတဖၣ် ဒ်သိး ObamaCare, BidenCare, မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤ ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် (IFP) လၢကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ လၢအမ့ၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ် လၢပှၤပှ့ၤအီၤလၢနီၢ်ကစၢ်သ့, လၢကဘၣ်ပှ့ၤအီၤခီဖျိ တၢ်မၤကစၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢပဒိၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤတဖၣ်အလီၢ် ဒ်သိး Medicare မ့တမ့ၢ် Medicaid န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်ဒီး Medicaid. ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဆၢတဲာ်ကဒါက့ၤတၢ်လၢ တၢ်ကမၤန့ၢ် Medicaid န့ၣ် တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ တၢ်မၤသီထီၣ် Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤတၢ်အုၣ်ကီၤလၢ Medicaid အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲဖဲ တၢ်သံကွၢ် ပှၤလၢအအိၣ်ဒီး Medicaid တဖၣ်လၢ ကဒုးနဲၣ်ဝဲလၢ မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် မၤန့ၢ် Medicaid လၢအကီၢ်စဲၣ်အပူၤ သ့ဒံးဧါန့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲလံလၢ အဝဲသ့ၣ် လိၣ်ဘၣ်လၢ ကဘၣ်မၤသီထီၣ် အ Medicaid န့ၣ်လီၤ. ပှၤအဂၤတနီၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဖဲတယံာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်နံၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ နကဘၣ်မၤသီထီၣ် နတၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်ဒီး န Medicaid န့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ နကီၢ်စဲၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်ကရၢခၢၣ်စးတဖၣ် ကဆဲးကျၢနၤခီဖျိ လံာ်ပရၢ ဒီး/မ့တမ့ၢ် အံမ့(လ) ဒီးတၢ်ကဟ့ၣ်နၤ မုၢ်နံၤမုၢ်သီဖဲ တၢ်လိၣ်မၤဝံၤ နတၢ်ဘှီဘၣ်မၤသီထီၣ်တၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဃုကွၢ် နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ ခီဖျိတၢ်စူးကါ နစံး(ပ) (zip) နီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်အမံၤစရီ (dropdown) လၢကမၤလိဘၣ်ဃး တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်မၤလၢ နကဘၣ်မၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Medicare and Medicaid card image

ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicaid ဒီး Medicare ဧါ.

နဟံးဃာ်နတၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ ဒီးဟံးန့ၢ်တၢ်န့ၢ်အဘျုးအါထီၣ် လၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤသ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်

ပဟ့ၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအုၣ်ကီၤဝဲတၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ် လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နတသ့ၣ်ညါထွဲတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဃုထၢ

သးစဲလၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဧါ. နတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဧါန့ၣ် မ်ပကွၢ်သကိးတက့ၢ်.

တၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်

ဟံးန့ၢ်တၢ်စံးဆၢလၢနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီး Medicaid ဒီး Medicare တက့ၢ်. 

1 CMS တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအပူ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် လါမါရှး 2022

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software