လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါလၢ ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) အဂီၢ်

တၢ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်မၤကွၢ် ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါ COVID-19 အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်

ဖဲ UnitedHealthcare န့ၣ် ပဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤနၤ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်တဖၣ် ဒီးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပအဲၣ်ဒိးစံးဆၢဘၣ်စၢၤနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဒီးဆဲးကျၢဘၣ်နၤဆူတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နၤဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢကလဲၤဒိးကွၢ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်မၤသကိးတၢ်တဖၣ်ဒီး ထီဘိပာ်ဖျါထီၣ်န UnitedHealthcare ကရၢဖိ ID ခး လၢတၢ်မၤကွၢ် တၢ်ဒိးကွၢ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါလၢဘၣ်ထွဲဒီး COVID-19 န့ၣ်လီၤႋ ဒ်န့ၣ်အသိး ချုးန့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢနဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ် (PCP) လၢတၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အစၢတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢနကဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤတက့ၢ်ႋ 

ပှၤအါဂၤစးထီၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီလၢနံၣ်အသီန့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်အံၤအဃိ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ စးထီၣ်သးလၢအသီ န့ၣ်လီၤႋ နုာ်လီၤကွၢ်လၢန UnitedHealthcare ပှာ်ယဲၤစရီ မ့တမ့ၢ် ကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်အကျိၤ အလီၤတံၢ်လီၤဆဲး တဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တက့ၢ်ႋ


တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ ဘဲရၢး/တၢ်ဃၢ်ဂုၤဂၤ ဒီးတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ

UnitedHealthcare ဆီၣ်ထွဲသပှၢ်ပှၢ်တၢ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ်လၢနာ်န့ၢ်အီၤသ့ ဒီးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် လၢကစူးကါဘၣ် တၢ်မၤကွၢ်လၢ FDA ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ ဘဲရၢး/တၢ်ဃၢ်ဂုၤဂၤ (တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါ) အတၢ်မၤကွၢ် ပာ်ဖျါဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤတဂၤန့ၣ်အခဲအံၤဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ်လီၤႋ နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ (ဂံၢ်တြီဆၢပီညါ) အတၢ်မၤကွၢ် ပာ်ဖျါဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢ မ့ၢ်ပှၤတဂၤဘၣ်ဂာ်န့ၢ် COVID-19 ဧါ ဒီးဒ်လၢ FDA အသိးန့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်အံၤ တကြၢးဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ ကပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆါလၢခါခဲအံၤ တၢ်ဘၣ်ဂာ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆၢကတီၢ် လၢကတီၢ်အံၤဘၣ်တၢ် ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤအီၤဖဲ လါယူၤအကတၢၢ် 10, 2023, နကဘၣ်ဟ့ၣ်ထွဲစၢၤ (တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ) $0 လၢတၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဆူၣ်ချ့တၢ်ကူါစါယါဘျါအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ် ဖဲဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအီၤ ခီဖျိကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် ဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဆါ အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤကွၢ် ကဘၣ်မ့ၢ်လၢ FDA ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ လၢအအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်သး တဘၣ်လၢာ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အဘူးအလဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ ဘၣ်ထွဲဒီးကရၢမၤသကိး တၢ်ဒီးကရၢ တမၤသကိးတၢ် အတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါ လၢ Medicare တၢ်ကဲဘျုး တၢ်ဆီတလဲလိာ် ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်ဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢတၢ်မၤကစၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ န့ၣ်လီၤႋ မ့မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအဆဲးလီၤမံၤလၢ UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်လဲလိာ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် တၢ်စူးကါအီၤလၢဆၢကတီၢ်အံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂ့ၢ် ကဘၣ်တၢ်ကွၢ်သမံသမိးအီၤ ဒ်အိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤအသိးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 မ့မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၢ်အိၣ်၀ဲလၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကွၢ်ထွဲ (တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ) အဂီၢ်န့ၣ် UnitedHealthcare ကလုၢ်ဘၢပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤကွၢ်ဖဲလၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်ခီဖျိ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအဘၣ်ထွဲန့ၣ်လီၤႋ တၢ်န့ၢ်ဘျုးကဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဘၣ်အီၤ ဒ်အအိၣ်လၢ နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤအသိး ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် အါတက့ၢ် တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်၀ဲ တၢ်မၤကွၢ်လၢ တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ မ့တမ့ၢ် ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပကဆဲးအံးထွဲကွၢ်ထွဲဘၣ် တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဆူညါ ဖဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤကွၢ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ကမၤကယီလီၤ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤသး န့ၣ်လီၤႋ ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနၤ - ပကရၢဖိတဖၣ်-ဒီးဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် လၢကစူးကါ၀ဲဒၣ် တၢ်မၤကွၢ်လၢ FDA ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အိၣ်ခံကလုာ်-

  • တၢ်မၤကွၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါ ဃုသ့ၣ်ညါဆၢတဲာ်၀ဲလၢအခဲအံၤ မ့ၢ်နဘၣ်ဂာ် COVID-19 ဧါ န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ ဃုသ့ၣ်ညါဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ် လၢမ့ၢ်နဘၣ်ဂာ်ဘဲရၢးလံဧါ န့ၣ်လီၤႋ ဒ်လၢ FDA အသိး တၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ တကြၢးဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤ လၢကဃုသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆါလၢကတီၢ်အံၤတၢ်ဘၣ်ဂာ်အဂီၢ်ဘၣ်ႋ

နကဘၣ်ဟ့ၣ်ထွဲစၢၤစ့ $0 (တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤ ဘူးလဲ) ဘၣ်ထွဲ တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ် ဖဲလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆၢကတီၢ် လၢကတီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤအီၤတုၤလၢလါယူၤလံကတၢၢ် 12, 2022 န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤကွၢ်အကြၢးအဘၣ်လၢဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်နဲၣ်လီၤအီၤ ခီဖျိကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဆါ အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤကွၢ် ကဘၣ်မ့ၢ်လၢ FDA ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ လၢအအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်သး တဘၣ်လၢာ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အဘူးအလဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ ဘၣ်ထွဲဒီးကရၢမၤသကိး တၢ်ဒီးကရၢ တမၤသကိးတၢ် အတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါ လၢ Medicare တၢ်ကဲဘျုး တၢ်ဆီတလဲလိာ် ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်ဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢတၢ်မၤကစၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ လၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆၢကတီၢ် ဒီကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မ့မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအဆဲးလီၤမံၤလၢ UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်လဲလိာ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် တၢ်စူးကါအီၤလၢဆၢကတီၢ်အံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ

UnitedHealthcare တၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် အါဒၣ်တက့ၢ် အါတက့ၢ် တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်၀ဲ တၢ်မၤကွၢ်လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤခီဖျိ တၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်န့ၢ်ဘျုးကဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဘၣ်အီၤ ဒ်အအိၣ်လၢ နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤအသိးန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ နလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 န့ၣ် တဲဘၣ်နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ဟံးန့ၣ်ဘၣ်အီၤတခါတက့ၢ်ႋ 


တၢ်ကူစါယါဘျါ COVID-19

နမ့ၢ်ဆိးက့လၢ COVID-19 န့ၣ် နကသံၣ်သရၣ် ဟ့ၣ်လီၤနၤကသံၣ်ကသီလၢတၢ်ကူစါယါဘျါအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ COVID-19 အဂီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ထွဲစၢၤတၢ်ဘူးတၢ်လဲ ကကလဲၤအသးဒ် ကရၢဖိအတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ နကဘၣ်ဟံးမူဒါလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် ကရၢမၤသကိးတၢ် အဘူးအလဲန့ၣ်လီၤႋ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ ဘၣ်ထွဲဒီး Medicare တၢ်ကဲဘျုး တၢ်ဆီတလဲလိာ် ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်ဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ တၢ်မၤကစၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ န့ၣ်လီၤႋ မ့မ့ၢ်ကရၢဖိတဖၣ်လၢအဆဲးလီၤမံၤလၢ UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးစိကမီၤ ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် တၢ်စူးကါအီၤလၢဆၢကတီၢ်အံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်န့ၢ်ဘျုး

ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢနကရၢဖိအ ID ခး မ့တမ့ၢ် နုာ်လီၤကွၢ်လၢနဆူၣ်ချ့ပှာ်ယဲၤစရီတက့ၢ်ႋ

ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) ဒ်လဲၣ်

နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကဘၣ်ဂာ်န့ၢ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် လိၤကိၢ် ကူး မ့တမ့ၢ် ကသါတလၢသါန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ နကသံၣ်သရၣ်အိၣ်တဘျီဃီ တက့ၢ်ႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီအါမံၤအဂီၢ် နကတိၤတၢ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်သ့ခီဖျိတၢ်စူးကါ FaceTime, Skype မ့တမ့ၢ် Zoom တၢ်ကိးအီၤလၢ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ (တၢ်ဒိးကွၢ်သးလီၢ်ယံၤခီတုၤခီဖျိပှာ်ယဲၤကျိၤကျဲ) န့ၣ်လီၤႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တူၢ်လိာ်လၢ နကြၢးမၤကွၢ်သးန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ် ကရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်လၢ နကဘၣ်လဲၤမၤကွၢ်သးအလီၢ်ဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ

လီၢ်ခီဆှၢ ဒီးနီၣ်လဲၤနုာ်သိလ့ၣ် လၢတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ဃုထၢအကျဲတခါန့ၣ်လီၤႋ စူးကါပ ပှၤဃုကွၢ်တၢ် လၢကဃုကွၢ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအစဲထၢၣ်လီၢ် တက့ၢ်ႋ

ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒိၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် ထံလီၢ်ကီၤပူၤပှာ်ယဲၤသန့တဘ့ၣ် လၢပှၤဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢတဖုစုာ်စုာ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤ OTC တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ် တဘျီဃီ လွံၢ်ခါ လၢတဘၣ်လၢာ်အဘူးလဲ ဟဲလီၤလိၤလိၤလၢ covidtests.gov န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ဖဲ covidtests.gov တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါအဂီၢ်- Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဒီး Medicaid

CDC စံး၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်ဒီးပှၤတဖၣ်လၢသးနံၣ်ထီရီၤပတီၢ် လၢအိၣ်ပာ်စၢၤဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ် ကအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် အါအလီၢ် လၢတၢ်ဆိးက့ဘၣ်ခီဖျိ ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) အဃိ သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပာ်အိၣ်ပာ်စၢၤအနးနးကလဲာ်တဖၣ် အဒိတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ယာ်ထၢသးတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် ပသိၣ်တၢ်ဆါ တၢ်သးအံး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး တၢ်ဆံၣ်ဆၢ ယံာ်ထၢကလ့ၢ်ဒီးသူၣ်တၢ်ဆါ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး မ့ၢ်ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ မ့တမ့ၢ် တူၢ်ဘၣ် တၢ်ဟံၣ်ဃီတအိၣ်န့ၣ် နအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါအလီၢ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ 

နမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အကလုာ်လၢထးန့ၣ် နပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ကမၢလၢနအိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤ ယံာ်ကွံာ်ဒီးပှၤဂၤတဖၣ် (တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသး) သ့န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare အိၣ်ဒ်သိးကမၤစၢၤဘၣ်နၤလၢဆၢကတီၢ်အံၤအဂီၢ် ဒီးမၤစှၤလီၤစၢၤနတၢ်ဒိဘၣ်ဂာ်ဘၣ်ဘဲရၢးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမၤစၢၤနၤလၢ တၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲအဂီၢ်ဒ်လဲၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နဃုကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

ကရၢဖိတဖၣ် ၀ံသးစူၤ ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢ ကရၢဖိ ID ခး န့ၣ်တက့ၢ်ႋ ဖဲနကိးလီတဲစိခါ ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအ၀ဲသ့ၣ်လၢ နကသံၣ်သရၣ် နဲၣ်လီၤ တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသး တက့ၢ်ႋ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃး တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်သး ဖဲနမ့မ့ၢ် Medicare တၢ်ကဲဘျုးအကရၢဖိ မ့တမ့ၢ် အိၣ်လၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်အၣ်ယၢၤအဂုၤဂၤလၢကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်

UnitedHealthcare မၤလဲၢ်ထီၣ်တၢ်စူးကါ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ တကွီၣ်အဃိ နအိၣ်လၢနဟံၣ်လီၢ်အမုာ် ဒီးဒိးန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအဘၣ်လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ (တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ) ဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) ဒီး လၢတမ့ၢ်ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအဂီၢ် သ့ခံၤမံၤခံကပၤလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အံၤကမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအလီၤသးသဘှံးသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အိၣ်ယၢၤလၢလာ်တဖၣ်အံၤတလၢာ်ဘူးလဲဒီးမၤန့ၢ်အီၤသ့လၢ 24/7 န့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်စဲကသံၣ်မူၤဘှီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီၤကျိၤ

ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ

National Suicide Prevention Lifeline (ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ)

1-855-780-5955

1-800-799-7233           
1-800-787-3224 (TTY)

1-800-273-8255           
1-800-799-4889 (TTY)

နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢနၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢနအဲၣ်တဂၤ မ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် တၢ်စဲကသံၣ်မူၤဘှီးအက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ် 24/7တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲ ဘၣ်ဃးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲ ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ န့ၣ်တက့ၢ်ႋ ကိးလီတဲစိလၢ တၢ်နုာ်လီၤကျဲၤဃူဖိးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီးတၢ်ဆှၢခီတၢ်ဂ့ၢ် ဆူလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤသနၢၣ် လၢပှၤတူၢ်ဘၣ်ဟံၣ်ပဓီၤဃီပူၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤနသ့ၣ်ညါတဂၤဂၤ မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကမၤသံလီၤသးအတၢ်ကီတၢ်ခဲပူၤ မ့တမ့ၢ် တူၢ်ဘၣ်သးတၢ်ဆိကမိၣ်လီၤဘှံးလီၤတီၤန့ၣ် ကိးန့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီတက့ၢ်ႋ ဆဲးကျၢ ပ့ၢ်ဆှါလီၤကျိၤ လၢ 24/7 တလၢာ်ဘူးလဲဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်နုာ်လီၤကျဲၤဃူဖိးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တက့ၢ်ႋ

နကိးလီတဲစိအိၣလၢနကရၢဖိ ID ခး ဒီးကတိၤသကိးတၢ်ဒီးသရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါတဂၤ သ့ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢကဃုသ့ၣ်ကွၢ်နတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် နမ့ၢ်ဃုကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး လၢဘၣ်ထွဲဒီး ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) သ့န့ၣ်လီၤႋ နကတိၤတၢ်ဒီးသရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါတဂၤ ဘၣ်ဃးဒီး ထီရီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂ့ၢ်တဖၣ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကျးတၢ်ဆှၢကသံၣ်က၀ီ ဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့လၢ Optum Home Delivery (တၢ်ဆှၢလီၤတၢ်တုၤဟံၣ်တုၤဃီ) ခီဖျိတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢန ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှာ်ယဲၤစရီ န့ၣ်လီၤႋ ဃုထၢ Optum Home Delivery (တၢ်ဆှၢလီၤတၢ်တုၤဟံၣ်တုၤဃီ) တက့ၢ်ႋ ကသံၣ်ကျးတၢ်ဆှၢကသံၣ်ကသီ အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ ကသံၣ်ကျးဖိတဖၣ် အါတီၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်

နမ့ၢ်နာ်လၢ နဘၣ်ဂာ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် လိၤကိၢ် ကူး မ့တမ့ၢ် ကသါတလၢသါ န့ၣ် ကိးလီတဲစိ တဘျီဃီ ဆူ နကသံၣ်သရၣ် တက့ၢ်ႋ 

နဃုကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်သရၣ်လၢမၤသကိးတၢ် သ့ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤလၢန ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှာ်ယဲၤစရီ ပူၤ မ့တမ့ၢ် ကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ပှၤကတိၤခဲးစၢၤတၢ်တဂၤ ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် အိၣ်လၢန UnitedHealthcare ကရၢဖိ ID ခး န့ၣ်လီၤႋ

ဒ်လၢ CDC အသိး ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆိးက့ဆါဘီ အဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ခီဖျိလၢ COVID-19 န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကူစါယါဘျါအဂၤတဖၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤလၢ တၢ်ကူါစါဘျါ COVID-19 အဂီၢ်တဖၣ် မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ကူစါယါဘျါနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ န့ၣ်လီၤႋ တဲသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ်လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒိၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် ထံလီၢ်ကီၤပူၤပှာ်ယဲၤသန့တဘ့ၣ် လၢပှၤဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢတဖုစုာ်စုာ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤ OTC တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ် လွံၢ် (3) ခါ သ့သၢဘျီ လၢတဘၣ်လၢာ်အဘူးလဲ ဟဲလီၤလိၤလိၤလၢ covidtests.gov န့ၣ်လီၤႋ 

 ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ဖဲ covidtests.gov တက့ၢ်ႋ

မ့မ့ၢ်လၢ UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကရၢဖိတဖၣ် တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အီၤလၢ ကီၢ်စဲၣ် တဘ့ၣ်စုာ်စုာ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အလီၤဆီဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လီၤဆီလိာ်သးလၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

ပှၤတဖၣ်လၢအခွဲးအိၣ်လၢ Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ် အ ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး ကြၢးဟ့ၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်အုၣ်လီၤလုၢ်ဘၢ န့ၣ်လီၤႋ ကရၢဖိတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် ကြၢးကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် အိၣ်လၢအခးလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်တဟံးန့ၢ်မူဒါ

တၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢတၢ်ပာ်ဖျါအဂ့ၢ် လၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤ တဲဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီး UnitedHealthcare ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကျဲသနူ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂုၤဂၤ အိၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤ ဒီးအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတနီၤနီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကဘျံးပၤအံၤ ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်ကရၢဖိကိးဂၤဒဲး လၢကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဝဲသ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤဒီးဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ပဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဝဲဖဲပတၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤနီၤအဂီၢ်ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်ဒီးကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ဆဲးကျၢနစရီအပှၤခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးတက့ၢ်ႋ

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software