လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ကသံၣ်ကျးတလိၣ်ကသံၣ်ထံလဲ တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ်

UnitedHealthcare ကရၢဖိတဖၣ်အါဒံအဂၤ မၤန့ၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကျးတလိၣ်ကသံၣ်ထံလဲ(OTC) တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ် လၢအပှ့ၤစှၤ မ့တမ့ၢ် တလၢာ်ဘူးလဲ သ့န့ၣ်လီၤႋ

  • UnitedHealthcare Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကရၢဖိတဖၣ်- တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤ တဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး Medicare Advantage ကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢတဖၣ်လၢ တၢ်မၤကွၢ်တလၢာ်ဘူးလဲ ဒီးတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်တက့ၢ်ႋ 
  • UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိတဖၣ်- Medicaid ကရၢဖိတဖၣ် စူးကါဘၣ် OCT တၢ်မၤကွၢ်သးလၢဟံၣ် လၢတၢ်အုၣ်လီၤလုၢ်ဘၢအီၤသ့ ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအကျဲသနူတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢ နကရၢဖိအ ID ခးလီၢ်ခံ လၢကနၢ်ပၢၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနကီၢ်စဲၣ်ပူၤတက့ၢ်ႋ ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤကွၢ်တလၢာ်ဘူးလဲ ဒီးတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါ တက့ၢ်ႋ 

မ့မ့ၢ်လၢ Medicare တၢ်ကဲဘျုးအကရၢဖိတဖၣ်

န UnitedHealthcare Medicare တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ် OTC တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ် အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နုာ်လီၤဆူ medicare.uhc.com ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢမ့ၢ် OTC တၢ်န့ၢ်ဘျုး မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဃုာ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဧါန့ၣ်တက့ၢ်ႋ ကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်န ကသံၣ်ကျးတလိၣ်ကသံၣ်သရၣ်အကသံၣ်ထံလဲ အတၢ်ရဲၣ်လီၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကျးတလိၣ်ကသံၣ်သရၣ်အကသံၣ်ထံလဲ အခးတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

UnitedHealthcare Medicare တၢ်ကဲဘျုးအကရၢဖိတဖၣ် အခွဲးတအိၣ်လၢ ကဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့လၢ OTC တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ် အဂီၢ်လၢတၢ်ပှ့ၤအီၤတအိၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်အတၢ်နဲၣ်လီၤ အဂီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပ Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခဲလၢာ် လုၢ်ဘၢဃုာ် တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 ဖဲကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ လၢဘၣ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးလဲ $0 န့ၣ်လီၤႋ

UnitedHealthcare Medicare ပာ်ဃုာ်တၢ်လၢပှဲၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ဒီး UnitedHealthcare Medicare ကသံၣ်ထံလဲကသံၣ်ကသီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် တအုၣ်လီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ဃ့ထီၣ်က့ၤစ့လၢ တၢ်ပှ့ၤ OTC တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ် အဂီၢ်ဘၣ်လီၤႋ လၢကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး Original Medicare တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢ တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အဂီၢ် ကွၢ်ဖဲတၢ်အုၣ်လီၤလုၢ်ဘၢတၢ်မၤကွၢ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(medicare.gov)တက့ၢ်ႋ

တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါတလၢာ်ဘူးလဲ

ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 တလၢာ်ဒီးအဘူးလဲ ဖဲနလဲၤဘၣ်ဆူ တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ လၢတမ့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်သးလၢဟံၣ်တခီန့ၣ်လီၤႋ ဃုကွၢ် တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤတတီၤတက့ၢ်ႋ

ကသံၣ်ကျးတလိၣ်ကသံၣ်ထံလဲ (OTC) တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ်တဖၣ် တအုၣ်လီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်သးခီဖျိ Medicare ဘၣ် ဘၣ်ဆၣ် Medicaid အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ် တၢ်မၤကွၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကရၢဖိတဖၣ်လၢ ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲနီၢ်နီၢ်အဂီၢ် ဃုာ်ဒီးပှၤတဖၣ်လၢ အဆဲးလီၤမံၤလၢ တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီကတြဲၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (D-SNP) န့ၣ်လီၤႋ လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်မ့ၢ် Medicaid အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ် OTC တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ် လၢနဂီၢ်ဧါန့ၣ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးတက့ၢ်ႋ 

ဒ်န့ၣ်အသိး UnitedHealthcare D-SNP အိၣ်ဒီး OTC တၢ်န့ၢ်ဘျုးတခါလၢ တၢ်စူးကါအီၤလၢကမၤန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ် အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ  လၢကထံၣ်ဘၣ်န D-SNP ပာ်ဃုာ်လၢတၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂီၢ် နုာ်လီၤဆူနပှာ်ယဲၤစရီပူၤလၢကကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တက့ၢ်ႋ 

UnitedHealthcare D-SNPs အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဘၣ်ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်ဘူးလဲ $0 လၢကသံၣ်သရၣ်တဂၤ ဘၣ်နဲၣ်လီၤအီၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါတလၢာ်ဘူးလဲ

ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 တလၢာ်ဒီးအဘူးလဲ ဖဲနလဲၤဘၣ်ဆူ တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ လၢတမ့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်သးလၢဟံၣ်တခီန့ၣ်လီၤႋ ဃုကွၢ် တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤတတီၤတက့ၢ်ႋ


တၢ်လၢ UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အီၤလၢ ကီၢ်စဲၣ် တဘ့ၣ်စုာ်စုာ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အလီၤဆီဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လီၤဆီလိာ်သးလၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဖၣ်လၢအခွဲးအိၣ်လၢ Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ် အ ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး ကြၢးဟ့ၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်အုၣ်လီၤလုၢ်ဘၢ န့ၣ်လီၤႋ ကရၢဖိတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် ကြၢးကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် အိၣ်လၢအခးလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါတလၢာ်ဘူးလဲ

လၢကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒိၣ် ပှာ်ယဲၤသန့ covidtests.gov န့ၣ်, နပှၤဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢ မၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤ ကသံၣ်ကျးတလိၣ်ကသံၣ်ထံလဲ (OTC) တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 လၢဟံၣ် လွံၢ်ခါ သ့ခံဘျီ လၢတဘၣ်လၢာ်အဘူးလဲ ဟဲလီၤလိၤလိၤလၢ covidtests.gov သ့န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အံၤ ဖဲ covidtests.gov တက့ၢ်ႋ

ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 တလၢာ်ဒီးအဘူးလဲ ဖဲနလဲၤဘၣ်ဆူ တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ လၢတမ့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်သးလၢဟံၣ်တခီန့ၣ်လီၤႋ ဃုကွၢ် တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤတတီၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်တဟံးန့ၢ်မူဒါ

တၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢတၢ်ပာ်ဖျါအဂ့ၢ် လၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤ တဲဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီး UnitedHealthcare ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကျဲသနူ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂုၤဂၤ အိၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤ ဒီးအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတနီၤနီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

ကဘျံးပၤအံၤ ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်ကရၢဖိကိးဂၤဒဲး လၢကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဝဲသ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤဒီးဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ပဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဝဲဖဲပတၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤနီၤအဂီၢ်ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်ဒီးကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ဆဲးကျၢနစရီအပှၤခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးတက့ၢ်ႋ

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software