လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

နမ့ၢ်ဆိးက့န့ၣ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်

တၢ်မ့ၢ်တမုာ်ဘၣ်နၤ ဒီးနဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးနတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကီလၢကသ့ၣ်ညါလၢကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်သကိးဘၣ် မ့ၢ်တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်နကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ် တက့ၢ်ႋ

အိၣ်လၢဟံၣ်

မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနလိၣ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအဆိအချ့န့ၣ် ဂ့ၤလၢကအိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ နကဒီသဒၢလီၤဘၣ်က့ၤနနီၢ်ကစၢ်ဒီးပှၤဂၤ ခီဖျိတၢ်အိၣ်ဘၣ်ဖဲနအိၣ်၀ဲအလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ နကသံၣ်သရၣ်

တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် လိၤကိၢ် ကူး မ့တမ့ၢ် ကသါတလၢသါ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဃုကွၢ်ဘၣ် ကရၢမၤသကိးတၢ်န့ၣ် နုာ်လီၤကွၢ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပှာ်ယဲၤစရီတက့ၢ်ႋ

နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်နဲၣ်လီၤ တၢ်မၤကွၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19)

ကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်သိးကနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢ တၢ်မၤကွၢ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) အဂီၢ် တၢ်လဲၤဒိးကွၢ်သးလၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤကွၢ်သးဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါ အဂီၢ် တက့ၢ်ႋ 

ဃုကွၢ်တၢ်မၤကွၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါစဲထၢၣ်ဖဲအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်

နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်မၤကွၢ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး (COVID-19) လၢနဂီၢ်န့ၣ် စူးကါပပီးလီဃုကွၢ်တၢ်လီၢ် လၢကထံၣ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအစဲထၢၣ်လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤ တက့ၢ်ႋ မ့ၢ်ထဲဒၣ်လၢကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

ဒိကနၣ်တၢ်လၢနကသံၣ်သရၣ်

နမ့ၢ်ဆိးက့ လၢမ့ၢ်တဘၣ်ထွဲဒီးဘဲရၢးအဂ့ၢ်ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ် ဆဲးကျၢဆဲးကျိာ်လိာ်သးတက့ၢ်ႋ နကတိၤသကိးတၢ်လၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ ဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးကတိၤတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ခီဖျိလၢဟံၣ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်တဟံးန့ၢ်မူဒါ

တၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢတၢ်ပာ်ဖျါအဂ့ၢ် လၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤ တဲဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီး UnitedHealthcare ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကျဲသနူ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂုၤဂၤ အိၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤ ဒီးအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတနီၤနီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

ကဘျံးပၤအံၤ ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်ကရၢဖိကိးဂၤဒဲး လၢကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဝဲသ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤဒီးဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ပဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဝဲဖဲပတၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤနီၤအဂီၢ်ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်ဒီးကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ဆဲးကျၢနစရီအပှၤခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးတက့ၢ်ႋ

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software