လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ကွၢ်ထွဲလၤက့ၤနနီၢ်ကစၢ်

အအံၤမ့ၢ် တၢ်ဆိကမိၣ်တနီၤ လၢကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ် ဒ်သိးတၢ်သုတဘျဲသး ဖဲနမ့ၢ်မၤကွၢ်သးဖျါဒီးတၢ်ဆါဃၢ် န့ၣ်လီၤႋ

ပာ်လီၤသးကျၢၤမုဆှုဒီးအိၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်ႋ

မၤကွၢ်တၢ်လၢအသီအသီတက့ၢ်ႋ ဖီအီၣ်တၢ်လၢအသီတမံၤ ဒိပာ်တၢ်ဂီၤတဖၣ် ဂဲၤလိာ်ကွဲတၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အတၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ် မၤကဆှီနကူနသိး မၤတၢ်စုသ့ခီၣ်ဘၣ် ဒိကနၣ်တၢ်သး၀ံၣ်အမုာ် ဒီးကွဲးနီၣ်လီၤတၢ်လၢနအဲၣ်ဒိးမၤအီၤ ဖဲတၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဘၣ်က့ၤလၢ "အညီနုၢ်" အခါန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ဆဲးကျၢဆဲးကျိးလိာ်ပှၤႋ

မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢကထံၣ်ဘၣ်တံၤသကိးလီၢ်လံၤတဖၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးဘူးတံၢ်လၢလီၢ်ယံၤခီတုၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ထံၣ်လိာ်သးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢလီၢ်ယံၤခီတုၤခီဖျိပှာ်ယဲၤကျိၤကျဲ လၢ Zoom မ့တမ့ၢ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သးလၢအ့ထၢၣ်နဲးကျိၤကျဲ အဂၤ တက့ၢ်ႋ တၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢအိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်ဘၣ်လိာ်သးန့ၣ် ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်နသးသ့န့ၣ်လီၤႋ

မၤဟူးဂဲၤနနီၢ်ခိတက့ၢ်ႋ

တၢ်မၤဟူးမၤဂဲၤနီၢ်ခိ မၤမုာ်ထီၣ်နသးဒီးဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ နနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ ဟးလိာ်ကွဲလၢဟံၣ်ဘူးဃီတုၤ (ဘၣ်ဆၣ်မၤလီၤတံၢ်လၢကအိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး) တက့ၢ်ႋ ဂဲၤယူာ်ထီၣ်သးဒီးဂဲၤလိယိကၣ်တက့ၢ်ႋ ဃ့ၢ်လိာ်ကွဲကယီကယီ မ့တမ့ၢ် ဂဲၤကလံၣ်လိာ်ကွဲလၢနဒၢးပူၤတက့ၢ်ႋ နကွၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢဟံၣ်ပူၤ အတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤ သ့ခီဖျိ တၢ်နုာ်လီၤဆူနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အပှာ်ယဲၤသန့ န့ၣ်လီၤႋ

အီၣ်တၢ်ကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးအီၣ်ကွၢ်တၢ်အီၣ်လၢအသီတက့ၢ်ႋ

အီၣ်နတၢ်သူးတၢ်သၣ် တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်အစှဲတက့ၢ်ႋ တၢ်အီၣ်တၢ်ကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ် မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤတဘိလၢ အမၤစၢၤဘၣ်နနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အီၣ်ကွၢ် ကံၢ်၀ံၢ်သၣ် မ့တမ့ၢ် တၤသၣ်ချံအဂၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ခၠီးကလဲးအသူ တက့ၢ်ႋ ကမၤဆူၣ်ထီၣ်နဂံၢ်နဘါဒီးမၤမုာ်ထီၣ်သးသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်ထွဲဒီသဒၢလီၤက့ၤနသးဒီးပှၤဂၤဆူညါတက့ၢ်ႋ

လၢတၢ်မၤပိာ်ထွဲကျဲပတီၢ်တဖၣ်အံၤ ပ၀ဲတဖၣ် မၤသကိးတၢ် ဒ်သိးကမၤစှၤလီၤစၢၤဘဲရၢးအတၢ်ရၤလီၤသး သ့န့ၣ်လီၤႋ

  • မၤလိဘၣ် တၢ်သ့ကဆှီစု လၢဘၣ်အကျဲ ထီဘိတက့ၢ်ႋ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ကသ့ကဆှီနစု ဒီးဆးပၠၣ်လၢ 20မံးနံး ဖဲနဟဲက့ၤဆူကမျၢၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ကဆဲ မ့တမ့ၢ် ကူး၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ ဒ်န့ၣ်အသိး မၤလီၤတံၢ်လၢကသ့ကဆှီနစု ဖဲနကတဲာ်ကတီၤဒီးအီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအခါန့ၣ်တက့ၢ်ႋ
  • မၤကဆှီဒီးမၤသံတၢ်ဃၢ်လၢတၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်တဖၣ် လၢနဖီၣ်ဘၣ်အီၤကိးနံၤဒဲး ဒ်အမ့ၢ် စီၢ်နီၤခိၣ် ပဲတြီစုဖီၣ် ဒီးထံနီၣ်၀ံာ်တဖၣ် တက့ၢ်ႋ
  • မၤဘၢနထးခိၣ်ဒီးနါဒ့ လၢတၢ်ကးဘၢမဲာ် ဖဲနအိၣ်လၢပှၤဂၤအသိးအကျါတက့ၢ်ႋ

အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါတက့ၢ်ႋ

တၢ်မံၤဘၣ်မုာ်မုာ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အကျဲလၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤႋ ဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ်မၤကယီလီၤသး ကသါဒီးမံဘၣ်မုာ်မုာ်တက့ၢ်ႋ တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သးလၢအဂ့ၤ မၤတၢ်လၢနဂီၢ်သ့လီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤႋ

ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆိၣ်ထွဲမၤစၢၤသးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆါ တဘျီဃီဒ်လဲၣ်

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီ - လၢနနီၢ်ကစၢ်ဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢနအဲၣ် အဂီၢ် - ကိးလီတဲစိ 911 မ့တမ့ၢ် စူးကါဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်လၢလာ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်စဲကသံၣ်မူၤဘှီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီၤကျိၤ

ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ

National Suicide Prevention Lifeline (ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ)

1-855-780-5955

1-800-799-7233           
1-800-787-3224 (TTY)

1-800-273-8255           
1-800-799-4889 (TTY)

နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢနၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢနအဲၣ်တဂၤ မ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် တၢ်စဲကသံၣ်မူၤဘှီးအက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ် 24/7တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲ ဘၣ်ဃးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲ ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ န့ၣ်တက့ၢ်ႋ ကိးလီတဲစိလၢ တၢ်နုာ်လီၤကျဲၤဃူဖိးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီးတၢ်ဆှၢခီတၢ်ဂ့ၢ် ဆူလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤသနၢၣ် လၢပှၤတူၢ်ဘၣ်ဟံၣ်ပဓီၤဃီပူၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤနသ့ၣ်ညါတဂၤဂၤ မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကမၤသံလီၤသးအတၢ်ကီတၢ်ခဲပူၤ မ့တမ့ၢ် တူၢ်ဘၣ်သးတၢ်ဆိကမိၣ်လီၤဘှံးလီၤတီၤန့ၣ် ကိးန့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီတက့ၢ်ႋ ဆဲးကျၢ ပ့ၢ်ဆှါလီၤကျိၤ လၢ 24/7 တလၢာ်ဘူးလဲဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်နုာ်လီၤကျဲၤဃူဖိးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်တဟံးန့ၢ်မူဒါ

တၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢတၢ်ပာ်ဖျါအဂ့ၢ် လၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤ တဲဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီး UnitedHealthcare ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကျဲသနူ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂုၤဂၤ အိၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤ ဒီးအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတနီၤနီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

ကဘျံးပၤအံၤ ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်ကရၢဖိကိးဂၤဒဲး လၢကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဝဲသ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤဒီးဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ပဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဝဲဖဲပတၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤနီၤအဂီၢ်ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်ဒီးကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ဆဲးကျၢနစရီအပှၤခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးတက့ၢ်ႋ

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software