လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ကတိၤတၢ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်ခီဖျိတၢ်စူးကါ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ

တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ လၢတၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးအီၤဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိအ့ထၢၣ်နဲးကျိၤကျဲ ဟ့ၣ်နၤကျဲလၢနကဆဲးကျၢဘၣ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် လၢကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ချၢ ဒ်အမ့ၢ် အိၣ်လၢဟံၣ် မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်မၤလီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်အါဂၤ ကအိၣ်ဒီး တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ ခီဖျိလၢနလီတဲစိစိာ်စု မ့တမ့ၢ် ခီၣ်ဖၠူထၢၣ် လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲသးအလီၢ်အိၣ် အါမံၤအဂီၢ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွၢ်သးဒ်ဆၢကတီၢ်ညီနုၢ် မ့တမ့ၢ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare အိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢ်ကျဲလၢတၢ်မၤန့ၢ်စူးကါဘၣ် တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ ဃုာ်ဒီးနလီၢ်က၀ီၤကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် UnitedHealthcare အပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်လၢလိၣ်ဘၣ်စူးကါ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သးဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ ဒီးကွၢ်ဘၣ် ဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ အနီၢ်နီၢ်န့ၣ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ ဒီးနလီၢ်က၀ီၤကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်

UnitedHealthcare ရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်လၢကမၤစၢၤဘၣ်နၤ ဒ်သိး ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤဖဲအိၣ်လၢ ကသံၣ်သရၣ် အ၀ဲၤလီၢ် အချၢ ခီဖျိ၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

UnitedHealthcare Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်-

 • ဟ့ၣ်ဘၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အဂီၢ်- တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤကွၢ် COVID-19 န့ၣ် နဘၣ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ $ 0 တၢ်ဒိးကွၢ်သးလၢ ကရၢမၤသကိးတၢ် ဒီးကရၢတမၤသကိးတၢ် လၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆၢကတီၢ် လၢခ့ခါအံၤန့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ COVID-19 အဂီၢ် ခီဖျိ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ- နကဘၣ်ဟံးမူဒါလၢ တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ (တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ) တၢ်ကူစါယါဘျါ COVID-19 အဂီၢ် ခီဖျိ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ န့ၣ်လီၤႋ အါဒၣ်တက့ၢ် UnitedHealthcare Medicare တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ $0 လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ တကွီၣ်လဲၢ်ထီၣ် လၢတဘၣ်ထွဲဒီး COVID-19- မ့မ့ၢ်လၢ ကရၢမၤသကိးတၢ်ဒီးကရၢတမၤသကိးတၢ်တဖၣ် နမၤန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ သ့ခီဖျိထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆၢကတီၢ် လၢခါခဲအံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲလၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ အဂီၢ်လၢတဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 န့ၣ် နတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ အါဒၣ်တက့ၢ် UnitedHealthcare Medicare တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ $0 လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

Medicaid ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ- မ့မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအဆဲးလီၤမံၤလၢ UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်လဲလိာ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် တၢ်စူးကါအီၤလၢဆၢကတီၢ်အံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤကွၢ်သမ့သမိးဘၣ် UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှာ်ယဲၤသန့ ဒီးနကီၢ်စဲၣ်အပှာ်ယဲၤသန့ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဘၣ်ထွဲအသီကတၢၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ တၢ်မ့ၢ်တစူးကါကီၢ်စဲၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီနီတမံၤဘၣ် တၢ်ကစူးကါ UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲဒ်ညီနုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်အုၣ်လီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ၀ံသးစူၤ နုာ်လီၤ ဆူနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှာ်ယဲၤစရီပူၤ မ့တမ့ၢ် ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် COVID-19 တၢ်အုၣ်လီၤလုၢ်ဘၢအဂၤတဖၣ် လၢတၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့တက့ၢ်ႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ လၢ24/7တၢ်ကွၢ်ထွဲအဆိအချ့ဂီၢ်

တၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ အဃိန့ၣ် နကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီး ကသံၣ်သရၣ်လၢပှာ်ယဲၤဖီခိၣ် 24/7 လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲအဆိအချ့ဂီၢ် သ့၀ဲ ဒ်အမ့ၢ် ခ့ခါတိးကွ့တၢ်ဘၣ်သမုာ် တၢ်တဘၣ်လိာ်ဒီးသွံၣ်ထံ မဲာ်ချံထီၣ်ဂီၤ ဒီးအဂုၤဂၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒိးကွၢ်သးလၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲအဆိအချ့ အဂီၢ် သ့၀ဲဒၣ်လၢ ပပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်လၢလိၣ်ဘၣ်စူးကါ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး Teladoc, American Well, Doctor On Demand (ကသံၣ်သရၣ်ဖဲတၢ်လိၣ်ဘၣ်အခါ) ဒီးအဂုၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

မ့မ့ၢ်လၢ Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒီး Medicaid ကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ် နဆဲးစူးကါဘၣ် န တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ အတၢ်န့ၢ်ဘျုးဟ့ၣ်ထီၣ်သး ခီဖျိ ပပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်လၢလိၣ်ဘၣ်စူးကါ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ တဂၤဂၤလၢတဘၣ်လၢာ်တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ န့ၣ်လီၤႋ

နုာ်လီၤဆူနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှာ်ယဲၤစရီ လၢကမၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သး ဘၣ်ဃးဒီးန တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ အတၢ်န့ၢ်ဘျုးတက့ၢ်ႋ

ကွၢ်ထွဲလီၤနသးတၢ်ဆိကမိၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

လၢတၢ်သးလီၤဘှံးဒိၣ်ဒိၣ်အခါ ကီလၢကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤကမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနကဘၣ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီး ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဃုထၢတနီၤပၣ်ဃုာ်ဒီး- 

 • National Suicide Prevention Lifeline (ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ) အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ 24/7  
  • ကိးလီတဲစိ 988, တၢ်မၤသံလီၤသးဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ အသီ
  • မ့တမ့ၢ် 1-800-799-4889 (TTY) 
  • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤတဖၣ် မၤန့ၢ်အီၤသ့လၢ Lifeline (988lifeline.org)
 • Crisis Text Line (တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ) မ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်အိၣ်ယၢၤ တလၢာ်ဘူးလဲတခါလၢ 24/7 ကမၤစၢၤနၤလၢ ကဆဲးကျၢၤစၢၤနၤဆူ ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဂ့ၢ် 
  • ဒိလီၤ “Home” ဆှၢဆူ 741741
  • မ့တမ့ၢ် Lifeline Chat 

မၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤနၤနတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂ့ၢ်တက့ၢ်

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂ့ၢ် နုာ်လီၤလၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှာ်ယဲၤစရီ မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးန့ၣ်တက့ၢ်ႋ ပဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤနၤနတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ် ဃုကွၢ်စၢၤကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် ဆဲးကျၢန့ၢ်နၤသရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါ သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢဘၣ်ထွဲ

တၢ်ကွဲးနီၣ်လၢလံာ်ကဘျံးခီၣ်ထံး

 1. နမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်မၤကစၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤ နတၢ်အုၣ်ကီၤအခးဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤနၤသ့န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်စံး၀ဲလၢ “ဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤခီဖျိ United HealthCare Services, Inc.” အိၣ်လၢအမဲာ်ညါ အဖီလာ်စုထွဲတကပၤန့ၣ် နအိၣ်လၢတၢ်မၤကစၢ်အတၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်အိၣ်ယၢၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲနပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်န့ၢ်ဘျုးအမူဒါခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ညိကွံာ်မူဒါခွဲးယာ်

ကဘျံးပၤအံၤ ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်ကရၢဖိကိးဂၤဒဲး လၢကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဝဲသ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤဒီးဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ပဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဝဲဖဲပတၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤနီၤအဂီၢ်ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်ဒီးကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ဆဲးကျၢနပှာ်ယဲၤစရီခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိအိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးတက့ၢ်ႋ ပနံမံၤပနီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ခီပနံာ်ပၢတၢ်ကစၢ်အတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software