လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်လၢနကြၢးသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ) (COVID-19) ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်

ဒီသဒၢလီၤနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီး ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ) (COVID-19) ကသံၣ်ဒီသဒၢ

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်အပတီၢ်အရ့ဒိၣ်ဝဲဖဲတၢ်ဒီသဒၢလီၤနနီၢ်ကစၢ်ဒီးပှၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးနၤတဂၤဂၤအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ,. တဲသကိးဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆၢကတီၢ်အဘၣ်ကတၢၢ်လၢနတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီး ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ (booster) အဂ့ၢ်တက့ၢ်. ပကျဲးစၢးဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်အကျိၤကဲဘျုးတဖၣ်ဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်လၢအကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤနၤအဂီၢ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်နီၤလီၤဟ့ၣ်သကိးတၢ်အပှ့ၤကလံၤ $0 ဖဲတၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်အဖီခိၣ်ခီဖျိထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤနတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဆၢကတီၢ်

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်အိၣ်ပာ်ဝဲဒၣ်လဲၢ်လဲၢ်ဃဲာ်ဃဲာ်န့ၣ်လီၤ. နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤတခါခါသ့ဝဲဖဲပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိအဝဲၤဒၢး, တၢ်ဆါကစဲးကစီးကသံၣ်ကျးတနီၤနီၤအလီၢ်, သတူၢ်ကလာ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်, တၢ်လဲၤဆဲးကသံၣ်ဖဲနီၢ်ကစၢ်သိလ့ၣ်ပူၤ (drive-thrus) ဒီးအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဒီသဒၢစၢၤတၢ်ဒီးအတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်

ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ) (COVID-19) ကသံၣ်ဒီသဒၢမ့ၢ်ကသံၣ်လၢအပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဒီးဒီသဒၢစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်ခီဖျိ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်နီၤလီၤဟ့ၣ်သကိးကသံၣ်ဒီသဒၢအပှ့ၤကလံၤ $0

နတကြၢးဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်ကဒွဲစ့စရီလၢန COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်ခီဖျိထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢဝံၤအလီၢ်ခံ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၢ်ခံကတၢၢ်ဘၣ်ဃးနဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤအလီၢ်ခံအဂ့ၢ်, လၢတၢ်ဘၣ်သုးကျဲၤဝဲဒၣ်ကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်လၢအကဲထီၣ်သးသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်ဒီးနနုာ်လီၤမၤန့ၢ်နကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်

CDC မ့ၢ်ဒံးဝဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးအဂ့ၤကတၢၢ်တခါလၢတၢ်မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပပာ်ဖှိၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲလာ်အံၤတပူၤဃီလၢအမၤစၢၤနတၢ်တိာ်ကျဲၤကသ့အဂီၢ်ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါနၤတၢ်ဂ့ၢ်ချုးဆၢချုးကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

အိၣ်ဒီး frequently asked questions (FAQs) (တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်သံကွၢ်ညီနုၢ်တဖၣ်) အကလုာ်ကလုာ်လၢအကနဲၣ်ကျဲစၢၤပှၤဂၤဖဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဝဲအလီၢ်-

 1. တၢ်ဒီသဒၢစၢၤတၢ်ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်
 2. တၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသ့ဖဲလဲၣ်အဂ့ၢ်
 3. တၢ်ကတဲာ်ကတီၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢကသံၣ်အခီၣ်ထံးတဘျီအဂီၢ်
 4. တၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ခံဘျီတဘျီ
 5. ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢအဂၤတဖၣ်ဒီးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ
 6. ဖဲနဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢဝံၤအလီၢ်ခံ
 7. တၢ်ဘူးတၢ်လဲဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤပၣ်ဃုာ် 
 8. တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ
 9. တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်လံၣ်တၢ်လီကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်

တၢ်ဒီသဒၢစၢၤတၢ်ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်

FDA တူၢ်လိာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်စူးကါ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်ခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါဖဲပှၤသးနံၣ် နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်အသိးအကျါန့ၣ်လီၤ. COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတနီၤနီၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး FDA ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤစူးကါတၢ် (emergency-use authorized (EUA)), ဖဲပှၤဃုလါဒီးဆူဖီခိၣ်လၢတၢ်ဒီသဒၢစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်ခီဖျိ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤ. COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတနီၤနီၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး FDA ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤစူးကါတၢ် (emergency-use authorized (EUA)), ဖဲပှၤဃုလါဒီးဆူဖီခိၣ်လၢတၢ်ဒီသဒၢစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်ခီဖျိ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤအတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤအဂီၢ်, FDA ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤလၢတၢ်ကမၤအါထီၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဘျီတဖၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်ဒီသဒၢအအါကတၢၢ်လၢပှၤနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးသ့ဖဲလံာ်တိၤဖျါလၢလာ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်

ဖံဒံဖိသၣ်တဖၣ်- သးနံၣ် 6 လါ - 11 နံၣ်

Comirnaty ဒီး Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအစူၣ်တဖၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်(တဖၣ်)
ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ တအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်

သးနံၣ် 6 လါ - 4 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လၢ တၢ်ကဆဲး 3-ဖျၢၣ်/3 mcg ဂံၢ်ခီၣ်ထံး မိၣ်နိၣ်ဘါလဲး (monovalent) ကသံၣ်ဒီသဒၢအစံရံန့ၣ်လီၤ.  ကသံၣ်3 mcg မိၣ်နိၣ်ဘါလဲး (monovalent) ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ် တၢ်ဆဲးန့ၢ်အီၤလၢ အခီၣ်ထံးတဖျၢၣ်ဒီး ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်3 mcg bivalent ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ် တၢ်ဆဲးန့ၢ်အီၤလၢ သၢဖျၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖိသၣ်လၢအဒိးန့ၢ် တၢ်ဆဲး ဂံၢ်ခီၣ်ထံး မိၣ်နိၣ်ဘါလဲး (monovalent) ကသံၣ်ဒီသဒၢ 3-ဖျၢၣ်န့ၣ် တၢ်တဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤလၢ တၢ်ကဆဲးန့ၢ်အီၤ ကသံၣ်အစံရံ သၢဖျၢၣ်တဖျၢၣ်လၢ အစူးကါ bivalent Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးကသံၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်လၢပှၤသးနံၣ်ပတီၢ်အံၤအဂီၢ်လၢဆဲးဘၣ် Pfizer-BioNTech ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအစူၣ် ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ 
သး 5 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 2 ဖျၢၣ်/10 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် 10 mcg အစူာ် န့ၣ်လီၤႋ 
သး 6–11 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 2 ဖျၢၣ်/10 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (10 mcg Pfizer-BioNTech မ့တမ့ၢ် 25 mcg Moderna) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ 
ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်
သးနံၣ် 6 လါ - 4 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 3 ဖျၢၣ်/3 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ  တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးကသံၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်လၢပှၤသးနံၣ်ပတီၢ်အံၤအဂီၢ်လၢဆဲးဘၣ် Pfizer-BioNTech ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအစူၣ် ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ 
သး 5 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 3 ဖျၢၣ်/10 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် 10 mcg အစူာ် န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အပူၤကွံာ်ဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်န့ၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် ခံဖျၢၣ်ဂီၢ် အစှၤကတၢၢ် 2 လါဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်အပူၤကွံာ်ကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ

သး 6–11 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 3 ဖျၢၣ်/10 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် 10 mcg (10 mcg Pfizer-BioNTech မ့တမ့ၢ် 25 mcg Moderna) ခံဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အပူၤကွံာ်ဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်န့ၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် ခံဖျၢၣ်ဂီၢ် အစှၤကတၢၢ် 2 လါဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်အပူၤကွံာ်ကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ

Spikevax ဒီး Moderna COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအစူၣ်တဖၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်(တဖၣ်)
ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ တအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်
သးနံၣ် 6 လါ - 4 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး မိၣ်နိၣ်ဘါလဲး (monovalent) ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစံရံ 2 ဖျၢၣ်/25 mcg န့ၣ်လီၤ.  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် 10ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (mcg bivalent booster) (Moderna) တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
သး 5 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 2 ဖျၢၣ်/25 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (10 mcg Moderna မ့တမ့ၢ် 10 mcg Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ
သး 6–11 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 2 ဖျၢၣ်/50 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (25 mcg Moderna မ့တမ့ၢ် 10 mcg Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ 
ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်
သးနံၣ် 6 လါ - 4 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 3 ဖျၢၣ်/25 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ  တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးလၢကစူးကါ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ တမံၤလၢ်လၢ် လၢ ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်အဂီၢ် လၢပှၤသးနံၣ်ပတီၢ်အံၤ လၢဆဲးဘၣ် Moderna ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအစူၣ် အဂီၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ 
သး 5 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 3 ဖျၢၣ်/25 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် 10 mcg အစူာ် န့ၣ်လီၤႋ 
သး 6–11 နံၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 3 ဖျၢၣ်/50 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (25 mcg Moderna မ့တမ့ၢ် 10 mcg Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ 

သးနံၣ် 12+ နံၣ်− တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး မိၣ်နိၣ်ဘါလဲး (monovalent) ကသံၣ်ဒီသဒၢအစံရံ 2 ဖျၢၣ်/100 mcg န့ၣ်လီၤ.

လၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး တဆံးတက့ၢ် မ့တမ့ၢ် လၢအနးတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢ ကဆဲးဂံၢ်ခီၣ်ထံး မိၣ်နိၣ်ဘါလဲး (monovalent) ကသံၣ်ဒီသဒၢ 3-ဖျၢၣ်/100 mcg အစံရံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (50 mcg Moderna မ့တမ့ၢ် 30 mcg Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အပူၤကွံာ်ဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်န့ၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် ခံဖျၢၣ်ဂီၢ် အစှၤကတၢၢ် 2 လါဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်အပူၤကွံာ်ကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ

Novavax COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ သးနံၣ် 12+ နံၣ်− တၢ်ဟံၣ်ကူၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံး ကသံၣ်ဒီသဒၢစံရံ 2-ဖျၢၣ်/0.5 ml လၢပှၤကိးဂၤလၢ အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (50 mcg Moderna မ့တမ့ၢ် 30 mcg Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ
ဒ် CDC အတၢ်ပာ်ဖျါအိၣ်အသိး, တၢ်ကစူးကါ ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ် ကသံၣ်သဟီၣ် 0.5 ml (monovalent Novavax booster) တဖျၢၣ် (လၢကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (bivalent mRNA booster) အလီၢ်) ဖဲတၢ်အိၣ်သးလၢ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤတဖၣ်လၢ ပှၤလၢအသးအိၣ် 18 နံၣ်ဒီး ပှၢ်န့ၢ်အန့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကဆဲးန့ၢ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ် ကသံၣ်သဟီၣ် (monovalent Novavax booster) အံၤ အစှၤကတၢၢ် 6 လါဖဲတၢ်ဆဲးဝံၤ COVID-19 ဂံၢ်ခီၣ်ထံး ကသံၣ်ဒီသဒၢ (monovalent primary) အစံရံဆူ ပှၤနီၢ်တဂၤလၢ်လၢ်လၢ တမၤန့ၢ်ဘၣ်ဒံး ကသံၣ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်သဟီၣ်(တဖၣ်) နီတဘျီဒံးဘၣ်, ဒီးပှၤလၢအဆဲး mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢတသ့ (အဒိ, တၢ်တြီလၢ ကဆဲး mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်တအိၣ်) မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢတအဲၣ်ဒိးဆဲး mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီး မ့ၢ်တဆဲးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ တန့ၢ်ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ် ကသံၣ်အဂံၢ်ဘူးစထၢၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

သးနံၣ် 12 ဆူဖီခိၣ်

Comirnaty ဒီး Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအစူၣ်တဖၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်(တဖၣ်)
ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ တအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်-
သးနံၣ် 12 ဆူဖီခိၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 2 ဖျၢၣ်/30 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (30 mcg Pfizer-BioNTech မ့တမ့ၢ် 50 mcg Moderna) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အပူၤကွံာ်ဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်န့ၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် ခံဖျၢၣ်ဂီၢ် အစှၤကတၢၢ် 2 လါဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်အပူၤကွံာ်ကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်
သးနံၣ် 12 ဆူဖီခိၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 3 ဖျၢၣ်/30 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (30 mcg Pfizer-BioNTech မ့တမ့ၢ် 50 mcg Moderna) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အပူၤကွံာ်ဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်န့ၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် ခံဖျၢၣ်ဂီၢ် အစှၤကတၢၢ် 2 လါဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်အပူၤကွံာ်ကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ 

Spikevax ဒီး Moderna COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအစူၣ်တဖၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်(တဖၣ်)
ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ တအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်-
သးနံၣ် 12 ဆူဖီခိၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 2 ဖျၢၣ်/100 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (50 mcg Moderna မ့တမ့ၢ် 30 mcg Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အပူၤကွံာ်ဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်န့ၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် ခံဖျၢၣ်ဂီၢ် အစှၤကတၢၢ် 2 လါဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်အပူၤကွံာ်ကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ

သးနံၣ် 12 ဆူဖီခိၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအစူာ် လၢအလဲအိၣ် 3 ဖျၢၣ်/100 mcg တဘျီန့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (50 mcg Moderna မ့တမ့ၢ် 30 mcg Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အပူၤကွံာ်ဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်န့ၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် ခံဖျၢၣ်ဂီၢ် အစှၤကတၢၢ် 2 လါဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်တဖျၢၣ်ဂီၢ်အပူၤကွံာ်ကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ 

Novavax COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအစူၣ်တဖၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ်(တဖၣ်)
ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် တဘၣ်ထွဲဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢအဂ့ၢ်၀ီ
သးနံၣ် 12 ဆူဖီခိၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအိၣ်လၢ 2 ဖျၢၣ်/0.5 ml ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢအစူာ် န့ၣ်လီၤႋ  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်လၢကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဟီၣ် (50 mcg Moderna မ့တမ့ၢ် 30 mcg Pfizer-BioNTech) တဖျၢၣ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ 

ဒ်တၢ်ဘၣ်သမုၣ်တၢ်ဆါအကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်အသိး, ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢကသုးကျဲၤဝဲဒၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲကသံၣ်အိၣ်ပာ်ဝဲအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတအိၣ်ဒီး FDA တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤခဲလၢာ်ဒီး FDA အတၢ်တူၢ်လိာ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အရ့ဒိၣ်ဖဲတၢ်ဒီသဒၢ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဖီခိၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်-

 • ဒ်အမ့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတဖၣ်, တၢ်ဟံးန့ၢ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၢ်ဝဲတဘျုးနွံဖဲတၢ်ဆဲးဝံၤဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤအလီၢ်ခံလၢအလ့ၤတုၤလ့ၤတီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤလၢအဆဲးကသံၣ်လၢပှဲၤထီၣ်ဘးတဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဒံးဒီးဘဲရၢး(စ)အဃၢ်ဖဲအဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဆါဝံၤအလီၢ်ခံ, ဖဲအတၢ်ဆါပနီၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဖျါထီၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. 
 • ကတီၢ်အံၤတၢ်တသ့ၣ်ညါဒံးဝဲဒၣ်တၢ်ဒီသဒၢတြီဆၢ COVID-19 အကတီၢ်ဒီးတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါမၤလိဝဲဒၣ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လၢတၢ်အံၤအဃိ, နကြၢးလူၤပိာ်မၤထွဲဝဲဒၣ် ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ် လၢတၢ်ဒီသဒၢစၢၤနနီၢ်ကစၢ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢခံကတၢၢ်အဂ့ၢ်, နုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ CDC အပူၤတက့ၢ်.

ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်အတၢ်ပူၤဖျဲးအဂီၢ်မ့ၢ်မူဒါအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်, ဒီးပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်တ့ၢ်လံကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်လၢအပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်မ့ၢ် FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဒီး FDA- တၢ်တူၢ်လိာ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဒီးလ့ၤတုၤလ့ၤတီၤဝဲလၢအဒီသဒၢဝဲဒၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်, လၢ COVID-19 အဃိ, ဒ် CDC ပာ်ဖျါဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢအမၤကယီလီၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆါသံသတြိာ်အတၢ်မၤသးန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်အမဲရံကၤကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်မၤကျိၤကျဲကရၢမၤလီၤတံၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၤကသံၣ်ဒီသဒၢအကျိၤအကျဲခဲလၢာ်လဲၢ်လဲၢ်ဃဲာ်ဃဲာ်လၢတၢ်သမံထံပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ်ပူၤဖျဲးအတီၤပတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကတီၢ်အံၤ FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတ ဖၣ်လဲၤခီဖျိဝဲဒၣ်တၢ်မၤကျိၤကျဲတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤစူးကါတၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံဒၣ်လဲာ်, FDA ဆဲးမၤဒံးဝဲဒၣ်တၢ်သမံထံကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဖဲလၢ FDA ကွၢ်ထံဆိမိၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတုၤလီၤတီၤလီၤဝဲဖဲတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်ခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါအဃိန့ၣ်လီၤ. FDA သမံထံကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့, ဒ်တၢ်ဆှၢထီၣ်ဝဲဖဲ Biologics License Application (BLA) (တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်မူတၢ်မဲလံာ်အုၣ်သး) အပူၤ န့ၣ်လီၤ. 

CDC ပှာ်ယဲၤသန့အပူၤတၢ်မၤအါထီၣ်ဝဲဒၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ပူၤဖျဲးအဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤ. 

ဒ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတဖၣ်, ဒီး CDC အတၢ်ပာ်ဖျါအသိး, ပှၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် ကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်တနီၤနီၤအဂ့ၢ် ဒီး FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဒီး FDA-တူၢ်လိာ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်ကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲစုဆါန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်အဂၤတနီၤနီၤတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲဒ်တၢ်ဘၣ်သမုၣ်အသိးဒီးမၤဘၣ်ဒိပှၤအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤတနံၤဘၣ်တနံၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ကိညၢ်က့ၤဝဲဖဲစှၤကိာ်သီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်မ့ၢ်မၤကီမၤခဲအီၤ မ့တမ့ၢ် တကိညၢ်ထီၣ်က့ၤဘၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢအအိၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီး CDC ဖဲ 1-800-822-7967, မ့ၢ်လၢ CDC ဒီး FDA ဆဲးသမံထံကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ် FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဒီး FDA- တၢ်တူၢ်လိာ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်အတၢ်ပူၤဖျဲးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်သိးကရၢဖိတဖၣ်စူးကါဝဲဒၣ် CDC အ v-safe လီတဲစိအ appသ့ဝဲ, လၢအကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်လၢအတၢ်သမံထံကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ်ကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ခံဘျီတဘျီအတၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. 

FDA သမံထံကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်မၤကျိၤကျဲတဖၣ်လၢတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်လၢတၢ်မၤလၢပှဲၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတချုးဒံးဖဲတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ Emergency Use Authorization (EUA) (ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤစူးကါတၢ်) လၢကမျၢၢ်ထီရီၤအဂီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢ FDA ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်စူးကါအဂီၢ်အခါ, Advisory Committee of Immunization Practices (ACIP) (တၢ်ဆဲးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်ကမံးတံာ်) ကထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ပာ်ပနီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤတၢ်သမံသမိး EUA အခါ, FDA ကကျဲၤဘၣ်ဂီၢ်တၢ်တ့ထုးထီၣ်ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤအတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဒီးအတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢအကဲထီၣ်သးသ့အဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအအိၣ်ပာ်ဖဲကတီၢ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤဝဲဒၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အဆၢကတီၢ်, FDA ကဆဲးသမံထံကွၢ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးအတၢ်လ့ၤတုၤလ့ၤတီၤအဂ့ၢ်ဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤအါထီၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်စူးကါအဂီၢ်ခီဖျိ FDA အသိး, ACIP ကရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲဒၣ်ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ချ့သဒံးလၢတၢ်သမံထံကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအအိၣ်ပာ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢတခါစုာ်စုာ်အဂ့ၢ်ဒီးမၤတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်လၢအတၢ်စူးကါဖဲကီၢ်အမဲရံကၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး CDC မၤဝဲဒၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

FDA အတၢ်တူၢ်လိာ်ကွၢ်ထံဆိမိၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢမ့ၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတုၤလီၤတီၤလီၤဝဲဖဲတၢ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. FDA သမံထံကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့, ဒ်တၢ်ဆှၢထီၣ်ဝဲဖဲ Biologics License Application (BLA) (တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်မူတၢ်မဲလံာ်အုၣ်သး) အပူၤ န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) (တၢ်ဆဲးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်ကမံးတံာ်) ဒီး CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲဒၣ် FDA-တၢ်တူၢ်လိာ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ကစူးကါဝဲဖဲပှၤသးနံၣ် 16 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

The COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢအိၣ်ဃုာ်ဒီး FDA တၢ်တူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဝဲ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ, လၢတၢ်ကသ့ၣ်ဝဲဒ်အမ့ၢ် Comirnaty (ကသံၣ်ဒီသဒၢ) အသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်တူၢ်လိာ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်စူးကါဝဲလၢတၢ်ဒီသဒၢ COVID-19 ဖဲပှၤသးနံၣ် 16 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်အသိးအကျါ, ဒီးတၢ်ဆဲးဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဝဲလၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်စူးကါအဂီၢ်လၢတၢ်ဒီသဒၢ COVID-19 ဖဲပှၤသးနံၣ် 12 နံၣ်တုၤ 15 နံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးအနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤအတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ, ဒ်တၢ်ပာ်ဖျါဝဲဖဲ CDCအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကတီၢ်အံၤ FDA-ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဒီး FDA- တၢ်တူၢ်လိာ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်တၢ်တဟ့ၣ်ကူၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤသးနံၣ်လၢအလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကတီၢ်အံၤကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤလၢတၢ်ကစူးကါဝဲလၢပှၤသးနံၣ်ဒ်လာ်အံၤအဂီၢ်-

ဒ် FDA အတၢ်ပာ်ဖျါတခါဘၣ်တခါအသိး, ပိာ်မုၣ်လၢအသးစၢ်န့ၢ်ဒံး 50 နံၣ်ကဘၣ်ပလီၢ်အသးလၢသွံၣ်ကိၣ်လိၣ်အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢတညီနုၢ်မၤသးဃုာ်ဒီးသွံၣ်ကဘျံးစှၤလီၤဖဲအဆဲး Janssen ကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤအလီၢ်ခံအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ကသံၣ် Comirnaty ဒီး Spikevax, အိၣ်ပာ်ဝဲလၢတၢ်တထံၣ်န့ၢ်အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤဆီအဂၤတဖၣ်လၢအတမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဂ့ၤဝဲလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်-

 • ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်မ့ၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါဖဲကတီၢ်အံၤန့ၣ်, ကွၢ်ဘၣ် CDC တၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ် လၢတၢ်မၤန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်
 • ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်ဒီး monoclonal antibodies (တၢ်ကူစါယါဘျါနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါ) မ့တမ့ၢ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကိညၢ်ထီၣ်က့ၤလၢသွံၣ်ထံဆှံတၢ်ဆါ, CDC ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်တကြၢးမၤကဲထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအစှၤကတၢၢ် 90 သီ

ကရၢဖိတဖၣ်ကြၢးကတိၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ဖဲလၢအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢ COVID-19 အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ဒ် CDC အတၢ်ပာ်ဖျါအသိး, ပှၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်လံဒီးအသွံၣ်တဖိးလိာ်ဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်လၢတၢ်ဆဲးန့ၢ်အီၤ, အဝဲသ့ၣ်ကြၢးသံကွၢ်အကသံၣ်သရၣ်လၢမ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်ကြၢးတကြၢးဆဲးဝဲဒၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်နးနးကလဲာ်မ့ၢ်တၢ်တခါလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါဖဲတၢ်ဆါဟံၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် EpiPen (epinephrine) န့ၣ်လီၤ. ဒ် CDC အတၢ်ပာ်ဖျါအသိး, ဖျါလီၤဂာ်လၢ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဒိဘၣ်နးနးကလဲာ်လၢ FDA-ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဝဲန့ၣ်ကဲထီၣ်သးစှၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.   

CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲဒၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးအသွံၣ်တဖိးလိာ်ဒီးတၢ်အကတီၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် သွံၣ်တဖိးလိာ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢတၢ်ဘုၣ်အီၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်အီဝဲတဖၣ်, တၢ်ဆဲးန့ၢ်အီၤကသံၣ်ဒီသဒၢသ့ဒံးဝဲန့ၣ်လီၤ. ကရၢဖိတဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်သမံထံကွၢ်ဝဲဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ.

လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဂီၢ်, ဖးဘၣ် FDA အပှၤဆူးပှၤဆါတၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အလံာ်က့တဖၣ်- Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax ဒီးJohnson & Johnson’s Janssenန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးကွၢ်ဝဲဒၣ် FDA အပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အလံာ်က့တဖၣ်သ့ဝဲလၢအအိၣ်ပာ်ဝဲလၢ Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax ဒီး Janssen- ဒီးတၢ်တ့ၢ်နုာ်မၤပှဲၤတၢ်အဘိၣ်တဖၣ်လၢ Comirnaty ဒီး Spikevax အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဟံးန့ၢ်မူဒါ

တၢ်နဲၣ်ကျဲကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်လၢလာ်ဟဲခီဖျိပနံာ်လၢအထုးထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကတီၢ်အံၤ FDA-ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဒီး FDA-တၢ်တူၢ်လိာ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤဆီအဂၤတဖၣ်လၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ, သးနံၣ်လီၤဆီလိာ်သး, ဒီးပှၤလၢအဘၣ်ကူစါယါဘျါသးဒ်အမ့ၢ် monoclonal antibody (တၢ်ကူစါယါဘျါနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါ) မ့တမ့ၢ် တၢ်ကိညၢ်ထီၣ်က့ၤလၢသွံၣ်ထံဆှံတၢ်ဆါ န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်န့ၣ်, တဲသကိးဒီးနပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ် နုာ်လီၤကွၢ် CDC အတၢ်သံကွၢ်သံဒိးလၢတၢ်သံကွၢ်ညီနုၢ်ခဲအံၤခဲအံၤဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်ဒီးကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ကဘျံးပၤတဘ့ၣ်အံၤပာ်ဖျါဘၣ်ဃးတၢ်န့ၢ်ဘျုးထီရီၤလၢပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဆူကရၢဖိခဲလၢာ်အအိၣ်ဖဲကီၢ်စဲၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤဒီးဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ပဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဝဲဖဲပတၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤနီၤအဂီၢ်ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်ဒီးကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်, ဆဲးကျိးဘၣ်နစရီအခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် ကိးဘၣ်လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်ဖဲန UnitedHealthcare ခးက့အလိၤတက့ၢ်.

FDA ကီၣ်ကးကရၢကမံးတံာ်တဂၤ ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢအဘၣ်သးဝဲဒၣ် FDA တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ကစူးကါဝဲလၢဖိသၣ်သးနံၣ် 5 - 11 နံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ် CDC ပာ်ဖျါဝဲအသိး, the FDA-အတၢ်တူၢ်လိာ် Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီး FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအိၣ်ဒီးတၢ်ကျဲၤပာ်လီၤအကျိၤကျဲတမံၤဃီဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်စူးကါလဲလိာ်အီၤယၢ်ခီယၢ်ခီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်သုးကျဲၤဝဲဒၣ် Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခံဘျီအဂီၢ်ဒီးမ့ၢ်ဝဲတၢ်ကျဲၤပာ်လီၤအကျိၤကျဲတမံၤဃီဒ်တၢ်မၤအါထီၣ်သၢဘျီတဘျီဒီး booster အဘျီအသိးန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢကသံၣ်အတၢ်ကျဲၣ်ကျီဃုာ်သးတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တမံၤဃီလၢပှၤသးနံၣ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်, ပှၤလၢအသးနံၣ်အိၣ် 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်လၢအဒိးန့ၢ်ကသံၣ်အဘျီအါထီၣ်န့ၢ်ဒံးဖိသၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤလၢ 11 နံၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ် CDCပာ်ဖျါဝဲအသိး, FDA-တၢ်တူၢ်လိာ် Moderna Spikevax COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီး FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ Moderna COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအိၣ်ဒီးတၢ်ကျဲၤပာ်လီၤအကျိၤကျဲတမံၤဃီဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်စူးကါလဲလိာ်အီၤယၢ်ခီယၢ်ခီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်သုးကျဲၤဝဲဒၣ် Moderna COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခံဘျီအဂီၢ်ဒီးမ့ၢ်ဝဲတၢ်ကျဲၤပာ်လီၤအကျိၤကျဲတမံၤဃီဒ်တၢ်မၤအါထီၣ်သၢဘျီတဘျီအသိးန့ၣ်လီၤ. Moderna COVID-19 အ booster အဘျီမ့ၢ်ဝဲတၢ်ကျဲၤပာ်လီၤအကျိၤကျဲအစူၣ်တဖၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိမ့ၢ်ဝဲတၢတဝာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ပာ်ပနီၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢခီဖျိ CDC ဒီး American College of Obstetricians and Gynecologists (အမဲရံကၤခီလ့ၣ်အကသံၣ်သရၣ်ကွၢ်ထွဲပှၤမိၢ်ဒၢဒီးတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ပီညါဒီးတၢ်ကူစါဘၣ်ဃးပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတၢ်ဆါပီညါတဖၣ်) လၢပှၤသးနံၣ် 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးဟုးသး, ဒုးအီဖိနုၢ်, ကျဲးစၢးအိၣ်ဒီးဟုးသးဖဲကတီၢ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ကအိၣ်ဒီးဟုးသးခါဆူညါသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးဟုးသးဖဲကတီၢ်အံၤအါတက့ၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်ခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါအဃိဖဲလၢတၢ်ထိၣ်သတြီၤကွၢ်ဝဲဒီးပှၤလၢတအိၣ်ဒီးဟုးသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိးန့ၢ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီသဒၢစၢၤနၤလၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်ခီဖျိ COVID-19 အဃိသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်, တဲသကိးဒီးနပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဲဘျုးလၢနဂီၢ်သ့ဝဲ

တၢ်မ့ၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤဝဲဒၣ် mammography (တၢ်ဒိကွၢ်သးနါပှၢ်ဒီးစဲး) ဖဲ 6 နွံအတီၢ်ပူၤဖဲနဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအကတၢၢ်တဖျၢၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဃ့တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤ healthcare မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်ဖဲလၢတၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤကဒီးအသီတဘျီန့ၣ်လီၤ. 

တအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်သးနီတမံၤလၢကသံၣ်ဒီသဒၢမၤဘၣ်ဒိဝဲဒၣ်ပိာ်ခွါ မ့တမ့ၢ် ပိာ်မုၣ်အတၢ်ချံဂ့ၤသၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးအခါန့ၣ်, ကသံၣ်ဒီသဒၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်စၢၤမိၢ်အတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်လၢအဒီသဒၢစၢၤမိၢ်ဒီးဖိခံဂၤလိာ်လၢတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ် CDCအတၢ်ပာ်ဖျါအသိး, တၢ်ကြၢးဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢဆူပှၤကိးဂၤဒဲးအအိၣ်မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တ့ၢ်လံဝဲဒၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်လီၤ. တလိၣ်ကရၢဖိတဖၣ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါပနီၣ်တချုးဒံးဖဲ မ့တမ့ၢ် ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤအလီၢ်ခံလၢတၢ်မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢမၤတၢ်တမၤတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကတီၢ်အံၤပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်ကဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်တုၤလီၤလၢအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဘျါက့ၤဝံၤအလီၢ်ခံဒီးဖဲအဝဲသ့ၣ်တုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ် တၢ်အနီၣ်ထိၣ် လၢတၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤဝံၤအခါန့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, ကတီၢ်အံၤတၢ်အုၣ်သးဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ကဒါက့ၤတၢ်ဆါဃၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် COVID-19 တၢ်ဆါမ့ၢ်ဝဲတၢ်တညီနုၢ်မၤအသးဖဲ 90 နံၤသီတဖၣ်ဖဲတၢ်စးထီၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဃၢ်အခီၣ်ထံးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဃၢ်ဖဲကတီၢ်အံၤကမၤစဲၤခံလီၤဝဲဒၣ်အတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအကတီၢ်တုၤလီၤလၢ 90 သီအဝဲန့ၣ်ကတၢၢ်တစုန့ၣ်လီၤ.

ဒ် CDCအတၢ်ပာ်ဖျါအသိး, တၢ်မ့ၢ်ကူစါယါဘျါနၤလၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဂီၢ်ဒီး monoclonal antibodies (တၢ်ကူစါယါဘျါနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါ) မ့တမ့ၢ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကိညၢ်ထီၣ်က့ၤလၢသွံၣ်ထံဆှံတၢ်ဆါ, နကဘၣ်အိၣ်ခိးဝဲဒၣ် 90 သီတချုးဒံးဖဲနဒိးန့ၢ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအခါန့ၣ်လီၤ. တဲသကိးဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဖဲလၢနမ့ၢ်တလီၤတံၢ်လၢနဒိးန့ၢ်တၢ်ကူစါယါဘျါနၤမနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသံကွၢ်အါထီၣ်တၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

နၤ မ့တမ့ၢ် နဖိမ့ၢ်အိၣ်ဒီး multisystem inflammatory syndrome (တၢ်ညိးထီၣ်တၢ်ဆါအပနီၣ်အကလုာ်ကလုာ်) အဂ့ၢ်အကျိၤဖဲပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ မ့တမ့ၢ် ဖိသၣ်အပူၤန့ၣ်, CDC ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကဘၣ်ပာ်ပနီၣ်မၤစဲၤခံလီၤနတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအကတီၢ်တုၤလီၤလၢနၤ မ့တမ့ၢ် နဖိကိညၢ်ထီၣ်က့ၤလၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒီးလၢ 90 သီအဂီၢ်ဖဲတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ MIS-A မ့တမ့ၢ် MIS-C ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအတၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ် ပှၤလၢအိၣ်ဒီး MIS-C မ့တမ့ၢ် MIS-A အကလုာ်ကလုာ်အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ် CDC ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ပှၤသ့ပှၤဘၣ်တဖၣ်ဆဲးဃုသ့ၣ်ညါမၤလိဝဲဒၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်လီၤဆီလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်အဂ့ၢ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ်ဆီတလဲအသးတပယူာ်ဃီခီဖျိတၢ်ပျိာ်လဲကွံာ်အက့ၢ်အဂီၤ, ဒီးတၢ်တယာ်လၢတၢ်ဆါဃၢ်လီၤဆီအသီတဖၣ်ကဲထီၣ်သးလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီး တၢ်ဆါဃၢ်လီၤဆီတဘျုးခါ လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဖဲကီၢ်အမဲရံကၤတဖၣ်အပူၤ, ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်လီၤဆီတဖၣ်အံၤဖျါလီၤဂာ်လၢ အရၤလီၤသးအါထီၣ်ညီကဒၣ် န့ၢ်ဒံးတၢ်ဆါဃၢ်လီၤဆီအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. COVID-19 အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အါထီၣ်အဖီခိၣ်မၤအါထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်တုၤဒၣ်လဲာ်လၢတၢ်သံတၢ်ပှၢ်အါထီၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.  

FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဒီး FDA-တၢ်တူၢ်လိာ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်ဒီသဒၢစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အတၢ်ရၤလီၤသး, လၢအကမၤစှၤလီၤကဒါက့ၤခွဲးယာ်လၢတၢ်ဆါဃၢ်လီၤဆီအတၢ်အါထီၣ်ဂီၢ်ထီၣ်ဒီးအတၢ်ရၤလီၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် CDCပာ်ဖျါဝဲအသိး, COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်တြီဆၢစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လီၤဆီတဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဆဲးသမံသမိးကွၢ်ဝဲဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဒီသဒၢစၢၤနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်, လူၤပိာ်မၤထွဲကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်- ဖျီၣ်ဃာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်, နိၢ်ခိတၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး, သ့ကဆှီစုထီဘိဒီးအိၣ်လီၤဖျီၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်လီၤဆီဒီးပှၤအဂၤဖဲနဆူးဆါအခါတက့ၢ်. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်, နုာ်လီၤကွၢ် CDC ပှာ်ယဲၤသန့တက့ၢ်.

American Academy of Pediatricians (အမဲရံကၤဖိဒံဖိသၣ်ကသံၣ်သရၣ်အတၢ်မၤလိမၤဒိး) ဒီး American Medical Association (အမဲရံကၤကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါကရၢ) ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲဒၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်စဲအ့ၣ်ပိးလီအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိလၢအဒီသဒၢစၢၤဒီးပၢဆှၢဝဲဒၣ် COVID-19 အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တြီဃာ်စၢၤနတၢ်ကသါအထံလီၤစီၤဆံးကိာ်ဖိလၢအဖျိးလီၤတဲာ်, ဒီးဖဲတြီဆၢစၢၤပှၤအဂၤတဖၣ်အတၢ်ကသါအထံလီၤစီၤဆံးကိာ်ဖိလၢအဖျိးထီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးအကံၢ်စီလၢအမၤကယီလီၤစၢၤ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤတၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

မၤလီၤတံၢ်လၢနနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်မၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်တသ့ဖဲအသ့, ဒ် CDCပာ်ဖျါဝဲအသိး-

 • ကျၢၢ်ဘၢတံၢ်ဃာ်နနါဒ့ဒီးနကိာ်ပူၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်
 • မၤတံၢ်ဃာ်ဖဲနဘိးပၤလိၤဃံးဃီၣ်ဒီၣ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဟိတဖၣ်
 • မၤတံၢ်ဃာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်အထးဖဲနနါဒ့လိၤဒ်သိးနကလံၤအသုတစှံၢ်ဖျိးထီၣ်ဖဲနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဖီခိၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ် CDCပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်သုးကျဲၤဝဲဒၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်သ့ဝဲလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတဖၣ်အဆၢကတီၢ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်ဘၣ်သမုၣ်အကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်သုးကျဲၤဝဲဒၣ်တၢ်ဘၣ်သမုၣ်အကသံၣ်ဒီသဒၢဒီး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဘျီဃီဖဲတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်မၤကွၢ်သးအခါသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. CDC စံးဝဲလၢတၢ်ဆဲးတၢ်ဘၣ်သမုၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဒ်ညီနုၢ်အသိးမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ဝဲလၢတၢ်မၤစၢၤဒီသဒၢကွၢ်ထွဲစၢၤဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်, ပှၤလိၣ်ဘိထီၣ်သီဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် (ဃုာ်ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးဟုးသးတဖၣ်) လၢအတကြၢးဆဲးစဲၤခံဝဲဒၣ်ခီဖျိလၢ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အကရၢခၢၣ်စးတဖၣ်ကွၢ်ထံဆိမိၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်အိၣ်လီၤဆီလိာ်သးဒီးပှၤဂၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် CDCပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်စူးကါတၢ်အိၣ်လီၤဆီလိာ်သးဒီးပှၤဂၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီပှၤတဂၤဂၤလၢအဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါလၢအယံၤကွံာ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ် ဒ်အမ့ၢ် 15 တၢ်အိၣ်ဘူးလိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢအမၤကွၢ်သးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ် မ့တမ့ၢ် အတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်စီၤစုၤဝဲဒၣ်တခီၣ်ယီၢ် 6 လၢအယံာ်ဖဲအမံးနံး မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အန့ၣ်ဖဲအဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးအီၤ 2 သီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တလဲၤဆူကမျၢၢ်ကျါ မ့တမ့ၢ် အိၣ်လၢဟံၣ်, တၢ်အိၣ်လီၤဆီလိာ်သးဒီးပှၤဂၤဒီသဒၢဝဲဒၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်ရၤလီၤသးတဖၣ်တချုးဒံးဖဲပှၤတဂၤဂၤသ့ၣ်ညါလီၤအသးလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်ဝဲန့ၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

CDC ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် 2 ပှၤအကရူၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢ အတဘၣ် အိၣ်လီၤဆီလိာ်သးဒီးပှၤဂၤဖဲလၢအဘၣ်သဂၢၢ်ဝဲဒၣ်-

 • နအိၣ်ဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ်ချုးဆၢချုးကတီၢ် လၢန COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • နသမံထံပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ COVID-19 အဂ့ၢ်ဖဲအပူၤကွံာ် 90 သီ (အခီပညီနမၤကွၢ်သးအစၢဖျါလၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်လၢနစူးကါဝဲဒၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအဂ့ၢ်)

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဖဲ CDC ပှာ်ယဲၤသန့အပူၤတက့ၢ်. 

ဒ် CDCပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်စူးကါဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်လၢတၢ်ပာ်လီၤဆီဝဲဒၣ်ပှၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်ဒီးပှၤလၢအတဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်တဂၤဂၤကဘၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်တုၤလီၤလၢအပူၤဖျဲးလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လၢအတၢ်ဟးအိၣ်လၢပှၤအါဂၤအကျါသ့တစုန့ၣ်လီၤ. ဖဲဟံၣ်, ပှၤတဂၤဂၤလၢအဆူးဆါ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဃၢ်ကြၢးအိၣ်လီၤဆီလိာ်သးဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်, အိၣ်ဖဲတၢ်လီၢ်လီၤဆီ “sick room” (တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဒၢး) ဒီးစူးကါလီၤဆီတၢ်ဟးလီၢ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ဒီးပှၤဂၤအဆၢကတီၢ်အယံာ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢအတၢ်မၤသးနီၢ်နီၢ်အကလုာ်ကလုာ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ကဒါက့ၤ CDC အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ် လၢတၢ်မၤကတၢၢ်တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်အဂီၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ် CDCပာ်ဖျါဝဲအသိး, ဖဲလၢပှၤအါဂၤကိညၢ်ထီၣ်က့ၤလၢ COVID-19 တၢ်ဆါဖဲစှၤကိာ်နွံအတီၢ်ပူၤ, ပှၤတနီၤနီၤလဲၤခီဖျိဝဲဒၣ် COVID-19 အတၢ်မၤသးဝံၤအလီၢ်ခံတနီၤနီၤလၢအဆဲးမၤသးဆူညါ 4 နွံ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်အါထီၣ်ဖဲအဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဃၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ခ့ခါကတီၢ် တၢ်ဃုမၤလိသ့ၣ်ညါ အါမံၤ ပာ်ဖျါ၀ဲ လၢပှၤဆါ 27-33% အဘၢၣ်စၢၤလၢဘၣ်ဂာ် COVID-19 ဒီးတဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ် စးထီၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်အိၣ်ယံာ်ထၢတနီၤနီၤ လၢအသးနံၣ်ထီရီၤတနံၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ် အတၢ်ဘၣ်ဂာ်အဒိၣ်ိဒၣ်ကလဲာ်ပတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မ့ၢ်တသ့ၣ်ညါဒံးဝဲဒၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒၣ်လဲာ်, CDC ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ “long-haul” အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်မူဖဲကျဲတဘျုးဘိအပူၤသ့ဝဲ, ရဲၣ်လီၤသးစးထီၣ်လၢတၢ်ကသါကီခဲ, တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ, တၢ်ကမဲာ်ဆါ မ့တမ့ၢ် သးအတၢ်ပလၢၢ်ဆီတလဲတုၤလၢအနးဒိၣ်ထီၣ်ဒ်အမ့ၢ်နီၢ်ခိဒွဲပူၤတဘျုးကလုာ်ဟးဂီၤ မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢလၢအဒုးကဲထီၣ်နီၢ်ခိတၢ်ကီတၢ်ခဲအတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. FDA-ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဒီး FDA-တၢ်တူၢ်လိာ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်မၤအမူဒါအရ့ဒိၣ်တဖၣ်ဖဲတၢ်ဒီသဒၢဝဲဒၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်လၢအကဲထီၣ်သးခီဖျိ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး “long haul” COVID-19 အဂ့ၢ်အိၣ်ဖျါဝဲဖဲ CDC ပှာ်ယဲၤသန့အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသ့အလီၢ်ဖဲလဲၣ်.

FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအိၣ်ပာ်ဝဲဒၣ်လဲၢ်လဲၢ်ဃဲာ်ဃဲာ်ဖဲတၢ်ဆါကစဲးကစီးကသံၣ်ကျးတဖၣ်အလီၢ်, ကသံၣ်သရၣ်အဝဲၤဒၢးတဖၣ်, တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးဆူၣ်ချ့အလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါကစဲးကစီးကသံၣ်ကျးလၢအဒိၣ်တဖၣ်တူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်ပှၤဆါအတၢ်လဲၤနုာ်လီၤလၢအနီၢ်ကစၢ်, ဒီးတလိၣ်တၢ်မၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢဖးဒိၣ်အမူးလၢတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဆူညါအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဃုကွၢ်တၢ်မၤစၢၤ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

ဒ် CDCအတၢ်ပာ်ဖျါအသိး, ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤအသးနံၣ်တနံၣ်လၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါဝဲလၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်အဂီၢ်ခီဖျိဘဲရၢး(စ)လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် COVID-19 တၢ်ဆါအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါနးနးကလဲာ်လၢအကဲထီၣ်သးခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါအခီပညီမ့ၢ်ဝဲဒ်တၢ်ဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်, တၢ်ဘၣ်အိၣ်ဖဲ ICU အပူၤ, တၢ်ဂိာ်နုာ်လီၤပီၤလၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်ကသါ မ့တမ့ၢ် စဲးလၢအဒုးကသါစၢၤတၢ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်သံတၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ. UnitedHealthcare ကျဲးစၢးမၤစၢၤဝဲဒၣ်ပကရၢဖိတဖၣ်လၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါမးအဂီၢ်လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

UnitedHealthcare ကဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဖဲကျဲသၢဘိ- 

1) တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်ခီဖျိလီပရၢ မ့တမ့ၢ် လီတဲစိ, ဃုာ်ဒီး Vaccine Resource Locator (နီၣ်ဒုးနဲၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢအလီၢ်) လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်စၢၤဝဲဒၣ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်, 

2) တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ခီဖျိတၢ်သုးကျဲၤအဝဲသ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, မ့တမ့ၢ်

 3) တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤခီဖျိတၢ်မၤစၢၤတၢ်တဲန့ၢ်ခဲးတၢ်လၢပပှၤပှ့ၤစူးကါတၢ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ, UnitedHealthcare ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ, မၤစၢၤကရၢဖိလၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢခီဖျိပ Vaccine Resource Locator ဒီးဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဝၢတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်, ဒ်အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ကလီၤဆီလိာ်သးဖဲ UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ကရၢဖိတဖၣ်လၢအကတဲသကိးတၢ်ဒီးအပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢ COVID-19 အဂီၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

UnitedHealthcare အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤလီၤဆီဆီလၢအကထုးထီၣ်စၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်နာ်န့ၢ်လီၤသးလၢကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်ခွဲးယာ်ထဲသိးတုၤသိးဖဲပကရၢဖိဒီးပပှၤတဝၢတဖၣ်အသိးအကျါန့ၣ်လီၤ.

 • လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်နာ်န့ၢ်လီၤသးလၢကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်, ပဆီၣ်သခူထီၣ်တၢ်အကျိၤအကျဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢတၢ်ပညိၣ်ဃီၤဖဲတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိ, တၢ်ဆှၢဃီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤဆှၢတၢ်ကစီၣ်လၢအဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢထဲသိးတုၤသိးအဂီၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်မၤစၢၤပှၤလၢပကနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်ပထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးနဲၣ်ကျဲစၢၤပကရၢဖိလၢအတၢ်မၤသကိးဖဲတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်ဃီၤတၢ်ဖဲပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်လၢအဘၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢတၢ်မၤသကိးအဂီၢ်, ဒ်န့ၣ်သိးဝံစိာ်တီဆှၢဒီးတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲပှၤလၢတၢ်မၤဘၣ်ဒိအီၤညီတဖၣ်အသိးအကျါန့ၣ်လီၤ.
 • UnitedHealthcare ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ပညိၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဖဲတၢ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲပှၤလၢတၢ်မၤဘၣ်ဒိအီၤညီဒီးပှၤတအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ခီဖျိပ STOP CO”VID-19 (တၢ်ဆိကတီၢ် CO”VID-19)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအစဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ်အ Vaccine Community Connectors (နီၣ်ဒုးဘျးစဲပှၤတဝဲဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢ) တၢ်မၤကွၢ်ဆိတၢ်အခီၣ်ထံးတမံၤမံၤန့ၣ်လီၤ.
 • ဆူၣ်ချ့အတၢ်ထဲသိးတုၤသိးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အခၢၣ်သးလၢပမၤဝဲဒၣ်ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢဒီးတၢ်ဆှၢခီဃီၤတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်ဖဲတၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်ဒ့ၢ်ကၠံၣ်တၢၣ်ခွဲးယာ်, ဆူၣ်ချ့တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဆဲးကျိးလိာ်သးလၢကျိာ်တဘျုးကလုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအဟံးမူဒါဖဲပပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ကရၢကရိအပူၤ, တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ဆီၣ်ထွဲဆူလီၢ်ကဝီၤပှၤတဝၢတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်လၢတၢ်နုာ်လီၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤဖဲပှၤလၢတၢ်မၤဘၣ်ဒိအီၤညီကတၢၢ်တဖၣ်အသိးအကျါဒီးပှၤလၢတအိၣ်ဒီးခွဲးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
   

UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢကရၢဖိတဖၣ်ကဒိးန့ၢ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဘျီလၢအအိၣ်ဝဲလၢအဂီၢ်ခီဖျိပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်လၢအကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအသိးန့ၣ်လီၤ.

ပဟ့ၣ်ကူၣ်စ့ၢ်ကီးကရၢဖိလၢအကဒုးသ့ၣ်ညါအကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဃးအတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကရၢဖိအ UnitedHealthcare ဒ့ၢ်ကၠံၣ်တၢၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါကမ့ၢ်ကျဲတဘိလၢကရၢဖိကဃုထၢဝဲလၢအကနီၤဟ့ၣ်လီၤအကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်ဒီးအကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. UnitedHealthcare ဒ့ၢ်ကၠံၣ်တၢၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတအိၣ်ဝဲလၢကရၢဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်ဒံးဘၣ်, မ့ၢ်လၢပမၤသကိးဒီးပဒိၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတဖၣ်လၢတၢ်မၤလီၤတံၢ်စၢၤကရၢဖိအ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်အကျိၤလၢပှဲၤဝဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.   

ဒ်တၢ်ဘၣ်သမုၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအသိး, ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢကသုးကျဲၤဝဲဒၣ် COVID-19 လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢအတၢ်အိၣ်ပာ်ဝဲအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တအိၣ်ဒီး FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢခဲလၢာ်ဖဲအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကရၢဖိတဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်န့ၣ်, ပဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢအကတဲသကိးဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတဲာ်ကတီၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢကသံၣ်အခီၣ်ထံးတဘျီအဂီၢ်

လဲၤစိာ်န UnitedHealthcare ကရၢဖိ ID ခးက့, ဒီးကတဲာ်ကတီၤသးလၢနကပာ်ဖျါထီၣ်နတၢ်ဂီၤ ID, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လံာ်အုၣ်သး, လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်နနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်သးအဂီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်သ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဂီၢ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့ဖဲ CDC ပှာ်ယဲၤသန့အပူၤန့ၣ်လီၤ. 

 

လၢကရၢဖိအါဂၤအဂီၢ်, UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အလဲဆူပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢအအိၣ်လၢတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, ခီဖျိအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအလံာ်ခးက့, ကရၢဖိမၤလီၤတံၢ်စၢၤဝဲလၢအအိၣ်ဒီးဒ့ၢ်ကၠံၣ်တၢၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢအအိၣ်ပာ်ဝဲဖဲအ UnitedHealthcare ကရၢဖိစရီဖဲအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကရၢဖိမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဖဲအတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအကတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ဖဲဝဲၤဒၢးဒ်ညီနုၢ်အသိး, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဟံးမူဒါလၢတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အလဲ, တၢ်ထုးစှၤလီၤစ့, တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အုၣ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ထၢစ့လၢပှာ်ဘျးစဲအချၢ, ဒ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်န့ၢ်ဘျုးတၢ်တိာ်ကျဲၤအိၣ်ပာ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တကြၢးထၢနၤစ့လၢတၢ်မၤတၢ်သမံသမိးအတီၤပတီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်လၢအမ့ၢ်ဝဲဒၣ် 15-30 မံးနံးဖဲအဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

အအံၤမ့ၢ်ဝဲ 3 တၢ်ရ့ဒိၣ်အလီၢ်တဖၣ်လၢ CDC အအိၣ် လၢကရၢဖိလၢအဘၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲလၢအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢအတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဂီၢ်-

 1. ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤဆီ. ကရၢဖိတဖၣ်အပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢကသမံထံကွၢ်ထွဲအဝဲသ့ၣ်ဖဲအဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ သွံၣ်တဖိးလိာ်ဒီးကသံၣ်လၢတညီနုၢ်မၤသးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ကရၢဖိတဖၣ်ကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဖီခိၣ်လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤဆီတနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 2. တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤကသံၣ်ခံဘျီတဘျီအဆၢကတီၢ်. ကရၢဖိတဖၣ်ကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤဆိပာ်အတၢ်ဆဲးကသံၣ်ခံဘျီတဘျီခီဖျိအတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ခံဘျီတဘျီအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတသ့ဖဲအသ့န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်သိးကရၢဖိတဖၣ်ဆဲးလီၤအမံၤလၢတၢ်ဆှၢ text messaging (လံာ်တၢ်ကွဲး) တလၢာ်အပှ့ၤခီဖျိ CDC အ VaxText လၢအကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဃးအတၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဘျီတဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
 3. တၢ်ကြၢးပာ်ဃာ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအလံာ်ခးက့တဖၣ်ဖဲအပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကရၢဖိတဖၣ်ကြၢးဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢအခးက့ဖဲတၢ်မၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအကတီၢ်လၢအစံးဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံကသံၣ်ဒီသဒၢ, တၢ်အနံၤအသီဒီးတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ကပာ်ဃာ်ဝဲဖဲအပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်အါထီၣ်ကသံၣ်အဘျီန့ၣ်, တၢ်ကမၤသီထီၣ်ဝဲဒၣ်နကသံၣ်ဒီသဒၢခးက့အဂ့ၢ်အကျိၤလၢတၢ်ပာ်ဖျါကဒါက့ၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်အဘျီတဖၣ်န့ၣ်အဂ့ၢ်ဖဲနတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဆူညါတဘျီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ကရၢဖိတဖၣ်လၢအကပာ်ဃာ်ကသံၣ်ဒီသဒၢခးက့ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ.

 

တၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ခံဘျီတဘျီ

ပှၤကဘၣ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ခံဘျီလိာ်ဖဲ 3-4 နွံအတီၢ်ပူၤဒ်သိးအကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါတၢ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်ခီဖျိပနံာ်ထုးထီၣ်ဘှီထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကြၢးမၤလီၤတံၢ်ဝဲလၢကသံၣ်လၢအဒိးန့ၢ်ဝဲခံဘျီလိာ်ဟဲခီဖျိပနံာ်လၢအတ့ဘှီထီၣ်တၢ်တတီၤဃီအအိၣ်ဒီးကသံၣ်ခံဘျီတဘျီဘူးလိာ်သးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ပာ်ပနီၣ်အဆၢကတီၢ်တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်လီၤ. လူၤပိာ်မၤထွဲကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်ဖဲပနံာ်ထုးထီၣ်ဘှီထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအအိၣ်-

ပဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ကရၢဖိတဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်လၢအကရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်ခံဘျီလိာ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်ဃီလၢတၢ်မၤလၢပှဲၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအတကွီၣ်ဒီးဒိးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢလၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢကဘၣ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ကရၢဖိဃုာ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤကသံၣ်ခံဘျီတဘျီအဆၢကတီၢ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်အခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဘျီအခါဒီးမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်လၢအကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်အတၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ခံဘျီတဘျီအခါဖဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်သိးအဝဲသ့ၣ်ဆဲးလီၤအမံၤလၢတၢ်ဆှၢ text messaging (လံာ်တၢ်ကွဲး) တလၢာ်အပှ့ၤခီဖျိ CDC အ VaxText လၢအကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဃးအတၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဘျီတဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤမၤအါထီၣ် Johnson & Johnson’s Janssen ကသံၣ်ဒီသဒၢအဘျီဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢတၢ်စးထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအစူၣ်အဂၤတခါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. CDC ဒီး FDA သးဆူၣ်ဖံးမၤတၢ်လၢအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲဖဲတၢ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

CDC ဒီး FDA ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤအါထီၣ်လီၤဆီဝဲဒၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢပှၤအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤတနီၤနီၤအဂီၢ် ဒ် CDC ပာ်ပနီၣ်လီၤဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢပှၤကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဆဲးကသံၣ်သၢဘျီတဘျီအဂီၢ်လၢပှၤဝဲန့ၣ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးသၢဘျီတဘျီအစှၤကတၢၢ် 28 သီဖဲအဆဲးကသံၣ်ခံဘျီတဘျီဝံၤအလီၢ်ခံ, အဂ့ၤကတၢၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်လၢပနံာ်ထုးထီၣ်ဘှီထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအအိၣ်တတီၤဃီဒ်အဒိးန့ၢ်အခီၣ်ထံးကတၢၢ် 2 တဘျီအသိးန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤ, ဒီးပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဒီးအဝဲသ့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကြၢးဆဲးဖျီၣ်ဃာ်ဒံးဝဲဒၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်, နီၢ်ခိတၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးဒီးတၢ်သ့ကဆှီစုထီဘိဖဲအအိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဟံၣ်ချၢမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤမၤအါထီၣ် Johnson & Johnson’s Janssen ကသံၣ်ဒီသဒၢအဘျီဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. CDC ဒီး FDA သးဆူၣ်ဖံးမၤတၢ်လၢအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲဖဲတၢ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢနကဆဲးအီၤဆူညါတဘျီဖဲတၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤန့ၢ်နၤအစူၣ်တဖၣ်အပူၤလၢအဘူးကတၢၢ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်လီၤ. လူၤပိာ်မၤထွဲကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်ဖဲပနံာ်ထုးထီၣ်ဘှီထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအအိၣ်တက့ၢ်. ကရၢဖိမ့ၢ်သးပ့ၤနီၣ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီ မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်တလၢကွံာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ဒိိးန့ၢ်ကသံၣ်ခံဘျီတဘျီသ့ဒံးဝဲဒၣ်ဒီးတလိၣ်အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ်ဆဲးလၢအခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဆဲးကသံၣ်ခံဘျီတဘျီမ့ၢ်စဲၤခံဒၣ်လဲာ်, ကသံၣ်ဆဲးခံဘျီတဘျီအဝဲသ့ၣ်ကဒီသဒၢစၢၤဒံးအဝဲသ့ၣ်လၢ COVID-19 တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကြၢးရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဆၢကတီၢ်ဆူညါတဘျီဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢလၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်လီၤ.

အဝဲသ့ၣ်ကြၢးဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢခးက့ဖဲအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအခီၣ်ထံးတဘျီဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲပနံာ်ထုးထီၣ်ဘှီထီၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအလိၤ, ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးတဘျီအနံၤအသီဒီးဘၣ်ဆဲးကသံၣ်ခံဘျီတဘျီအဆၢကတီၢ်တုၤအခါဖဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တသ့ဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်, ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်လၢအကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲလဲၣ်တခါလၢအဒိးန့ၢ်တ့ၢ်လံအဂ့ၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ကရၢဖိကြၢးတဲသကိးတၢ်ဒီးအပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကမၤစၢၤဝဲဒၣ်ကရၢဖိအတၢ်ဆိမိၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဆူညါတဘျီအဂီၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢတၢ်မၤဝံၤဝဲဒၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအစူၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအါထီၣ်ကသံၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒီး ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ တဖၣ်

ဒ် CDCပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤကရူၢ်အါဖုလၢအကဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ် COVID-19 booster ကသံၣ်ဆဲးန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်တ့ၢ်လံ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ, နဒိးန့ၢ် booster သ့ဒံးဝဲဖၢလၢ-

 • တၢ်ဒိးန့ၢ်တ့ၢ်လံအစှၤကတၢၢ် 5 လါစးထီၣ်ဖဲနမၤဝံၤဝဲဒၣ်အစူၣ်တဖၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒီးနမ့ၢ်-
 • သးနံၣ် 12+ နံၣ်ဆူဖီခိၣ်

မ့ၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ, နဒိးန့ၢ် booster သ့ဝဲ-

 • Pfizer-BioNTech*
 • Moderna ကသံၣ်ဒီသဒၢ
 • Janssen (J&J)

*ထဲဒၣ် Pfizer-BioNTech တၢ်စူးကါအီၤသ့ဝဲဒ် booster အသိးဖဲပှၤသးနံၣ် 12-17 နံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Moderna COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ, နဒိးန့ၢ် booster သ့ဝဲဖဲလၢ-

 • တၢ်ဒိးန့ၢ်တ့ၢ်လံအစှၤကတၢၢ် 5 လါစးထီၣ်ဖဲနမၤဝံၤဝဲဒၣ်အစူၣ်တဖၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒီးနမ့ၢ်-
 • သးနံၣ် 18+ နံၣ်ဆူဖီခိၣ်

မ့ၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ, နဒိးန့ၢ် booster သ့ဝဲ-

 • Moderna ကသံၣ်ဒီသဒၢ
 • Pfizer-BioNTech ကသံၣ်ဒီသဒၢ
 • Janssen (J&J)

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Janssen (J&J) COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ, နဒိးန့ၢ် booster သ့ဝဲဖဲလၢ-

 • တၢ်ဒိးန့ၢ်တ့ၢ်လံအစှၤကတၢၢ် 2 လါစးထီၣ်ဖဲနမၤဝံၤဝဲဒၣ်အစူၣ်တဖၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒီးနမ့ၢ်-
 • သးနံၣ် 18+ နံၣ်ဆူဖီခိၣ်

မ့ၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ, နဒိးန့ၢ် booster သ့ဝဲ-

 • Janssen (J&J)
 • Moderna ကသံၣ်ဒီသဒၢ
 • Pfizer-BioNTec
 • Janssen (J&J) – ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါအဂ့ၢ်

နမ့ၢ်ဆဲးဘၣ် Novavax COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ် နခွဲးတအိၣ်လၢကဆဲးဘၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

2ကသံၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ် ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်- CDC စံး၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးဒီးပှၤတဖၣ်လၢသးနံၣ် 50 ဆူဖီခိၣ် လၢဆဲးဘၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ်ခီၣ်ထံး အစှၤကတၢၢ် 4 လါန့ၣ် အခွဲးအိၣ်လၢ mRNA ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ် (Pfizer-BioNTech မ့တမ့ၢ် Moderna) အတဂၤတဘျီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတဂၤလၢ်လၢ်ဃုထၢဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲလဲၣ်တခါသ့ဝဲဒ်အဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ booster ကသံၣ်ဆဲးအဘျီအသိးန့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤကလိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအကလုာ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအသိး, ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကလိၣ်ဘၣ်ဝဲ booster ကသံၣ်ဆဲးလၢအလီၤဆီလိာ်သးန့ၣ်လီၤ. 

CDC အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲခဲအံၤလၢတၢ်ပျဲကျဲၣ်ကျီဒီးမၤဘၣ်ထွဲဃုာ်ကသံၣ်အဘျီတကလုာ်တဖၣ်အံၤလၢ booster ကသံၣ်ဆဲးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဒ် CDC, ဒီး mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ (Pfizer-BioNTech မ့တမ့ၢ် Moderna) တၢ်လိၣ်ဘၣ် အီၤ အါန့ၢ်ဒံး Janssen COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဆဲးန့ၢ် booster ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ်အသးနံၣ်အိၣ် 18 + နံၣ်ဆူဖီခိၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအတသ့ဒိးန့ၢ် mRNA booster ကသံၣ်ဒီသဒၢအဘျီအဂီၢ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ Janssen ကသံၣ်ဒီသဒၢအ booster အဘျီဒ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးအတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်လၢလာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီး boosters တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ဝးဝးလၢပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢအအိၣ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်ဆါကစဲးကစီးကသံၣ်ကျးတဖၣ်, ကသံၣ်သရၣ်အဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်မၤဆူၣ်ချ့ကျိၤကျဲအဂၤတဖၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဃုကွၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤတက့ၢ် .

တၢ်မၤအါထီၣ်ကသံၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဘျီ မ့ၢ်ဝဲတၢ်သုးကျဲၤဝဲလၢပှၤအိၣ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအါထီၣ် mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဘျီမ့ၢ်ဝဲတၢ်ပာ်လီၤသးလၢတၢ်မၤအါထီၣ်ဝဲဒၣ်ပှၤနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤအတၢ်ခီဆၢကဒါက့ၤအကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သုးကျဲၤဝဲဒၣ် booster ကသံၣ်ဆဲးဖဲလၢပှၤတဂၤဂၤမၤဝံၤဝဲဒၣ်အကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ် (လၢအမ့ၢ်ဝဲ 3 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဘျီတဖၣ်ဖဲလၢနမ့ၢ်ဝဲဒၣ်ပှၤနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤ) လၢတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤကိညၢ်ထီၣ်က့ၤတၢ်တြီဆၢ COVID-19 လၢအစှၤလီၤဝဲလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအါထီၣ်ကသံၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဘျီ

ဒ် CDCပာ်ဖျါဝဲအသိး, နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Pfizer-BioNTech (သးနံၣ် 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်) မ့တမ့ၢ် Moderna (သးနံၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်) mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ်ဒီးအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်, နကြၢးဒိးန့ၢ်အါထီၣ် mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတမံၤဃီအစှၤကတၢၢ် 28 သီဖဲနဒိးန့ၢ်ခံဘျီတဘျီဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ကတီၢ်အံၤ, CDC တဟ့ၣ်ကူၣ်မၤအါထီၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဘျီတဖၣ်ဖဲလၢနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် J&J/Janssen COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖျၢၣ်ထဲတဘျီဧိၤန့ၣ်လီၤ.

booster ကသံၣ်ဆဲးတဖၣ်

ပှၤအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤလၢအသးနံၣ်အိၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ J&J/Janssen COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဘျီကြၢးဒိးန့ၢ်စ့ၢ်ကီး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအ booster ကသံၣ်ဆဲးထဲတဖျၢၣ်ဧိၤအစှၤကတၢၢ် 2 လါဖဲအကသံၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဘျီဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ပှၤနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤဖဲအကြၢးဒီးဆူနးနးကလဲာ်လၢအသးနံၣ်အိၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်န့ၢ်အီၤ mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒိးန့ၢ် booster ကသံၣ်ဆဲးသ့ဝဲ 6 လါဖဲအမၤဝံၤဝဲဒၣ်အကသံၣ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ် booster ကသံၣ်ဆဲးန့ၣ်နအိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢလၢနကဒိးန့ၢ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဖိတၢ်လံၤတမံၤဃီဒ်နကသံၣ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ်အသိး, မ့တမ့ၢ် နဒိးန့ၢ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလီၤဆီလိာ်သးအဂၤတဖၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကလိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအကလုာ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအသိး, ဒီးနကလိၣ်ဘၣ် booster ကသံၣ်ဆဲးလၢအလီၤဆီလိာ်သးန့ၣ်လီၤ. CDC အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲခဲအံၤလၢတၢ်ပျဲကျဲၣ်ကျီဒီးမၤဘၣ်ထွဲဃုာ်ကသံၣ်အဘျီတကလုာ်တဖၣ်အံၤလၢ booster ကသံၣ်ဆဲးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဒ် CDC, ဒီး mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ (Pfizer-BioNTech ဒီး Moderna) တၢ်လိၣ်ဘၣ် အီၤ အါန့ၢ်ဒံး Janssen COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဆဲးန့ၢ် booster ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ်အသးနံၣ်အိၣ် 18 + နံၣ်ဆူဖီခိၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအတသ့ဒိးန့ၢ် mRNA booster ကသံၣ်ဒီသဒၢအဘျီအဂီၢ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ Janssen ကသံၣ်ဒီသဒၢအ booster အဘျီဒ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးအတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်လၢလာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. နကွၢ်ထံဆိမိၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဖိတၢ်လံၤတခါစုာ်စုာ် အတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်သ့ဝဲဒီးတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဒီးနပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့လၢအမ့ၢ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲကတၢၢ်လၢနတၢ်ဆဲး booster အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ်တဖျၢၣ်လၢတၢ်စူးကါ၀ဲဒၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢထီရီၤတမံၤန့ၣ် ခဲအံၤတၢ်တဟ့ၣ်အခွဲးလၢပှၤသးနံၣ် 6–17 တဖၣ်အဂီၢ် လၢမ့ၢ်ပှၤဆဲးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Moderna တဖျၢၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဖၣ်လၢသးနံၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ် လၢဆဲးဘၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Novavax ကသံၣ်ရဲၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတဂၤလၢ်လၢ်ဃုထၢဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲလဲၣ်တခါသ့ဝဲဒ်အဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ booster ကသံၣ်ဆဲးအဘျီအသိးန့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤကလိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအကလုာ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအသိး, ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကလိၣ်ဘၣ်ဝဲ booster ကသံၣ်ဆဲးလၢအလီၤဆီလိာ်သးန့ၣ်လီၤ. CDC အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲခဲအံၤလၢတၢ်ပျဲကျဲၣ်ကျီဒီးမၤဘၣ်ထွဲဃုာ်ကသံၣ်အဘျီတကလုာ်တဖၣ်အံၤလၢ booster ကသံၣ်ဆဲးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဒ် CDC, ဒီး mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ (Pfizer-BioNTech ဒီး Moderna) တၢ်လိၣ်ဘၣ် အီၤ အါန့ၢ်ဒံး Janssen COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဆဲးန့ၢ် booster ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ်အသးနံၣ်အိၣ် 18 + နံၣ်ဆူဖီခိၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအတသ့ဒိးန့ၢ် mRNA booster ကသံၣ်ဒီသဒၢအဘျီအဂီၢ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ Janssen ကသံၣ်ဒီသဒၢအ booster အဘျီဒ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးအတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်လၢလာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်မၤအါထီၣ်ကသံၣ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဘျီတဖၣ်အဂီၢ်ကဘၣ်မ့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတမံၤဃီလၢတၢ်စူးကါဝဲလၢကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအခီၣ်ထံးခံဘျီအဂီၢ်န့ၣ်တၢ်တစူးကါ မ့တမ့ၢ် တၢ်တသ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကသုးကျဲၤ mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢတၢ်ကသုးကျဲၤမၤအါထီၣ် mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဘျီအစှၤကတၢၢ် 28 သီဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ် Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ မ့တမ့ၢ် Moderna COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဘျီတဘျီဝံၤအလီၢ်ခံလၢပှၤနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါတလၢတပှဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်မၤလီၤတံၢ်စၢၤနတၢ်ပူၤဖျဲးအဂီၢ်, CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢ နကပာ်ဖျါ တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ တၢ်အုၣ်သးအခး ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနတၢ်တုၤထီၣ်ဘးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ အတၢ်ပာ်ပနီၣ် ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နဲၣ်ကျဲဖဲကတီၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲဖဲလၢကရၢဖိဒိးန့ၢ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်တချုးဒံးဖဲ hematopoietic cellular transplant (HCT) (တၢ်ကူးကွဲးဟံးန့ၢ်မၤပှဲၤသွံၣ်ဖျၢၣ်အစဲ(လ)တဖၣ်) မ့တမ့ၢ် CAR T-cell therapy (CAR T-တၢ်ကူစါယါဘျါစဲ(လ)), ဖဲန့ၣ်တၢ်ကဘၣ်မၤကဒါက့ၤကသံၣ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအစူၣ်တဖၣ်အစှၤကတၢၢ် 3 လါဖဲတၢ်ကူးကွဲးဟံးန့ၢ်မၤပှဲၤတၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢဝံၤအလီၢ်ခံ

ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဒိဘၣ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်ဒ်ညီနုၢ်အသိးလၢနနီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်သူၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤ. ဒ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတဖၣ်အသိးဒီးဒ် CDC အတၢ်ပာ်ဖျါအသိး, ပှၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် ကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်တနီၤနီၤ ဒီး FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဒီး FDA-တၢ်တူၢ်လိာ် COVID-19 ကသံၣ်ဆဲးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်ကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲစုဆါန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်အဂၤတနီၤနီၤတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲဒ်တၢ်ဘၣ်သမုၣ်အသိးဒီးမၤဘၣ်ဒိပှၤအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤတနံၤဘၣ်တနံၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကိညၢ်က့ၤဝဲဖဲစှၤကိာ်သီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. နမၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အဂ့ၢ်သ့ဖဲ CDC ပှာ်ယဲၤသန့အပူၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် တၢ်တမုာ်တလၤဘၣ်နၤဖဲနဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤအလီၢ်ခံ, တဲသကိးဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဃးနစူးကါကသံၣ်ဖဲကသံၣ်ကျး, ဒ်အမ့ၢ်ကသံၣ် ibuprofen မ့တမ့ၢ် ကသံၣ် acetaminophen, လၢအကမၤစၢၤနတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နစူးကါစ့ၢ်ကီး တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ် လၢတၢ်ဆဲးကျိးဒီးပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အဂီၢ်သ့ဝဲလၢတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးနတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤသးအပူၤ, နကြၢးကိးလီတဲစိ 911 မ့တမ့ၢ် လဲၤဆူတၢ်ဆါဟံၣ်လၢအဘူးဒီးနၤအလီၢ်တက့ၢ်.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်လၢအမၤတံာ်တာ်နၤ မ့တမ့ၢ် နလဲၤဆူအယံၤတသ့, နကြၢးပာ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤဆူပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ဒီသဒၢအအိၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. နကြၢးဒုးသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီး CDC ဖဲ 1-800-822-7967န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ CDC ဒီး FDA အတၢ်ဆဲးသမံထံကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ် FDA-တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဒီး FDA-တၢ်တူၢ်လိာ် COVID-19 ကသံၣ်ဆဲးတဖၣ်အတၢ်ပူၤဖျဲးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. နစူးကါစ့ၢ်ကီး CDC အ v-safe လီတဲစိအ app, လၢအကမၤစၢၤနၤလၢနတၢ်သမံထံကွၢ်ထွဲကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်ဒီးတၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ခံဘျီတဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ဒ် CDC အတၢ်ပာ်ဖျါအသိး, နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ် Janssen ကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲအပူၤကွံာ် 3 နွံအတီၢ်ပူၤ, သွံၣ်ကိၣ်လိၣ်အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါထီၣ်ဝဲဃုာ်ဒီးသွံၣ်ကဘျံးတဖၣ်လီၤဝဲဒၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, နကြၢးဃုကွၢ်တၢ်ကဲထီၣ်သးသ့ဝဲလၢသွံၣ်ကိၣ်လိၣ်အတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီးသွံၣ်ကဘျံးတဖၣ်လီၤဝဲဒၣ်အဂ့ၢ်, အါတက့ၢ်ကဲထီၣ်သးဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ 3 နွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဃုထံၣ်န့ၢ်သတူၢ်ကလာ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါဖဲလၢနတၢ်ဆါပနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်နးထီၣ်အခါ-

 • ခိၣ်ဆါနးနးကလဲာ်
 • ချၢဃံဆါ
 • ကွၢ်တၢ်ဖျါတဆှံ
 • မဲာ်ခံးသူ
 • တၢ်ထီၣ်
 • တၢ်ဆါဝဲဖဲနဟၢဖၢပူၤနးနးကလဲာ်
 • တၢ်ဆါဝဲဖဲနသးနါပှၢ်နးနးကလဲာ်
 • ခီၣ်ညိးထီၣ်
 • ကသါတမုာ်
 • တၢ်အဖျၢၣ်ဂီၤဂီၤဆံးကိာ်ဖိဖဲနဖံးဘ့ၣ်လိၤ (petechiae)
 • တၢ်ထီၣ်လုးထီၣ်လါ မ့တမ့ၢ် သွံၣ်လီၤအသီ မ့တမ့ၢ် ညီ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်အဂၤတဖၣ်, ကိးဘၣ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ မ့တမ့ၢ် ပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အဂၤတဖၣ်တက့ၢ်. နစူးကါစ့ၢ်ကီးတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်လၢတၢ်ဆဲးကျိးဒီးပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အဂီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ် 24/7 တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်ခီဖျိပှၤသုးကျဲၤမၤစၢၤထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤမူဒါ, နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲန UnitedHealthcare စရီဖဲအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်တက့ၢ်. တၢ်နီၤလီၤသကိးတၢ်အပှ့ၤကလံၤလၢတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်အဂီၢ်ကမၤသးဒ်နတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်အိၣ်သးဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဖျၢၣ်ထဲတဘျီဧိၤန့ၣ်, နကြၢးဖျီၣ်ဃာ်ဒံးဝဲဒၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်, နီၢ်ခိတၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးဒီးတၢ်သ့ကဆှီစုထီဘိလၢတၢ်ဒီသဒၢလီၤနနီၢ်ကစၢ်လၢ COVID-19 အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

CDC တၢ်နဲၣ်ကျဲ ဆီတလဲအသးဖဲလၢပှၤတဂၤဂၤဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤအခါ, လၢအခီပညီမ့ၢ်ဝဲ 2 နွံဖဲနဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်အခံဘျီတဘျီဝံၤအလီၢ်ခံ မ့တမ့ၢ် တချုးဒံးဖဲနဒိးန့ၢ် Janssen ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢတဘျီအခါန့ၣ်လီၤ. ဒ် CDCပာ်ဖျါဝဲအသိး, ပှၤလၢအဆဲးဘၣ်ဝဲကသံၣ်ဒီသဒၢလၢလၢပှဲၤပှဲၤစးထီၣ်မၤကဒါက့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအါမံၤသ့ဝဲတချုးဒံးဖဲတၢ်ဆါသတြိာ်မၤသးအခါ, လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိတၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဒိးသန့ၤသးလၢကီၢ်စဲၣ်, လီၢ်ကဝီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဒီသဒၢနၤဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်လၢ COVID-19 အဂီၢ်, ဃုာ်ဒီး Delta တၢ်ဆါဃၢ်လီၤဆီ, CDC ဒီး American Medical Association (pdf) (အမဲရံကၤကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါကရၢ) ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲဒၣ်ပှၤလၢအဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢလၢလၢပှဲၤပှဲၤတဖၣ်ကလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်နဲၣ်ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ-

 • ဖျီၣ်ဃာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဖဲတၢ်ဒုးခိၣ်ဖီလာ်လၢကမျၢၢ်အိၣ်အါအလီၢ်ဒီးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအကတံာ်ကတူာ်တဖၣ် ဖဲတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်အနီၣ်ထိၣ်အါအလီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဒီးလူၤပိာ်မၤထွဲကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်ဖဲလၢပှၤဖဲနဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတဂၤဂၤမ့ၢ်တဆဲးဘၣ်ဒံးကသံၣ်ဒီသဒၢ, အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသဂံၢ်စၢ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဖဲတၢ်ကူစါအနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • ဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဖဲကၠိတဖၣ်အပူၤကိးတီၤဒဲး, လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအပတီၢ်တဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ် 14 သီ မ့တမ့ၢ် တုၤလၢနမၤကွၢ်သးတၢ်ဆါအဃၢ် တဖျါလၢၤဘၣ်တစု ဖဲအိၣ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤ လၢကမျၢၢ်အသိးအကျါအခါ နမ့ၢ်ဘၣ်အိၣ်ဘူး အိၣ်တံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဘၣ်ဂာ် COVID-19 သ့- တၢ်ကြၢးမၤကွၢ် COVID-19 ခီၣ်ထံးတၢတဘျီ လၢ 3 ဒီး 5 သီအဘၢၣ်စၢၤဒီးဖဲ တၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်လိာ်သး၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ

American Academy of Pediatrics (အမဲရကၤဖိသၣ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီလံာ်ဒိၣ်လဲၢ်ထီ) အၢၣ်လီၤမၤဂၢၢ်ကျၢၤ၀ဲစ့ၢ်ကီးလၢ တၢ်ကးဘၢမဲာ် ဒီသဒၢစၢၤတၢ်ဆါဒီးမၤဂၢၢ်ကျၢၤ COVID-19 န့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤဖိသၣ်ကိးဂၤဒဲၣ်လၢသးနံၣ် 2 ဆူဖီိခၣ် ကဘၣ်ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်န့ၣ်လီၤႋ 

လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်ဆူညါအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် လၢဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢကီၢ်စဲၣ် လီၢ်က၀ီၤ မ့တမ့ၢ် မုၢ်၀ဲၤတၢ်မၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲ တက့ၢ်ႋ ကွၢ်ဘၣ် ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီအတၢ်နဲၣ်ကျဲ အဂ့ၢ်လၢပှဲၤ လၢ CDC တၢ်နဲၢ်ကျဲ န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

မၤသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်သး တၢ်လၢနဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ် ဒီးတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢအပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် တက့ၢ်ႋ

တလိၣ်ဘၣ် CDC ဒီး FDA တဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲဒၣ်လၢနဘၣ်မၤကွၢ်သးလၢ COVID-19 နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ မ့တမ့ၢ် ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢဘၣ်ဂာ် COVID-19 ဒီးနမ့ၢ်ပှၤလၢ ကရူၢ်တဖၣ်အံၤတခါခါန့ၣ် နနဘၣ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဘၣ်ႋ

 • နဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ အနံၤသီချုးထီၣ်ဘးန့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ပာ်ဂၢ်ပာ်ကျၢၤလီၤတံၢ်လၢနဘၣ် COVID-19 လၢအပူၤကွံာ် 90သီ အခီပညီန့ၣ် နမၤကွၢ်သးဖျါဒီးတၢ်ဆါဃၢ်ခီဖျိတၢ်စူးကါ တၢ်မၤကွၢ်ဘဲရၢး တခါ န့ၣ်လီၤႋ
 1. နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်အကျိၤ လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဒံၢ်ကၠံၢ်ထၢၣ်တၢ်မၤနီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ လၢနပှာ်ယဲၤစရီပူၤဖဲ myuhc.com မ့တမ့ၢ် medicare.uhc.com သ့န့ၣ်လီၤႋ
 2. နစူးကါန CDC ခးဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်အုၣ်သးဆူညါ သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
 3. နသံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်ဒီးနပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး ဒံၢ်ကၠံၢ်ထၢၣ်တၢ်မၤနီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ အိၣ်လၢနဂီၢ်ဧါသ့န့ၣ်လီၤႋ

UnitedHealthcare ဆဲးမၤသကိးတၢ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ဒီး ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတဖၣ် လၢကမၤစၢၤဘၣ်ကရၢဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်စူးကါဘၣ် နတၢ်ဆဲးဘၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ အဂ့ၢ်အကျိၤလၢဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီးနာ်န့ၢ်အီၤသ့ ခီဖျိန UnitedHealthcare ကရၢဖိပှာ်ယဲၤစရီ (myuhc.com မ့တမ့ၢ် medicare.uhc.com) န့ၣ်လီၤႋ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ UnitedHealthcare ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကရၢဖိ အတၢ်ဆဲး ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်အကျိၤလၢနာ်န့ၢ်အီၤသ့ဘၣ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ ကရၢဖိလၢတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်အကျိၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ န COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ် မၤန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢန UnitedHealthcare ကရၢဖိပှာ်ယဲၤစရီ အပူၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအံၤ ကကဲဘျုးလၢတၢ်န့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအဂီၢ် တၢ်နုာ်လီၤတၢ်မူးတၢ်ပွဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂုၤဂၤတဖၣ် ဖဲတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ အဂ့ၢ်အကျိၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

နတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအဂ့ၢ်မ့ၢ်တဖျါထီၣ် နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢနီၢ်ကစၢ် တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ် သ့ခီဖျိလၢ UnitedHealthcare ကရၢဖိပှာ်ယဲၤစရီ သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအံၤ စဲးကျံးထီၣ်အီၤ မ့တမ့ၢ် ခီနီၤလီၤအီၤ ဒ်နဘၣ်သးအသိး သ့န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် လၢအနံၤသီချုးစိၤကတၢၢ် လၢနပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ် နနီၣ်ကစၢ်တၢ်ပာ်ဖျါ ကဘၣ်တၢ်ဆီတလဲက့ၤလၢပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်လီၤႋ    

ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤ UnitedHealthcare တအိၣ်ဒီးကရၢဖိခဲလၢာ်အတၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ အတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပဆဲးမၤသကိးတၢ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒီး ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒ်သိးပကရၢဖိတဖၣ် ကမၤန့ၢ်ဘၣ်ဒံၢ်ကၠံၢ်ထၢၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နဒံၢ်ကၠံၢ်ထၢၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါန့ၣ် တမ့ၢ်လၢကဆီတလဲသးလၢန CDC တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအခး အလီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပာ်အီၤလၢတၢ်လီၢ်အပူၤဖျဲးဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤခါန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဘၣ်နၤလၢနကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဃး နတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ န UnitedHealthcare ဒံၢ်ကၠံၢ်ထၢၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ အတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢ နကဃုထၢပာ်ဖျါထီၣ် နတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်အဂၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နဒံၢ်ကၠံၢ်ထၢၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ မ့ၢ်တဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤ ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိ အိၣ်လၢနတၢ်အုၣ်ကီၤခးန့ၣ်တက့ၢ်ႋ 

ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနၤလၢနကပာ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအခးလၢ အလီၢ်ပူၤဖျဲးန့ၣ်လီၤႋ နကွၢ်ထံဆိကမိၣ်လၢကဒိဘၣ်အဂီၤ မ့တမ့ၢ် ဒိပာ်နတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအခး လၢကမၤနီၣ်အီၤအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ 

နကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ လၢတၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢန myUHC.com/communityplan ပှာ်ယဲၤစရီ န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်အကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်သးဖဲလၢ နလိၣ်ဘၣ်အီၤလၢကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအလံာ်အုၣ်သး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢနပာ်ဖျါထီၣ်အီၤအဂီၤတခါမ့ၢ်တအိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် နတီၣ်ဖျါထီၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်သဒၢသ့လၢနီၢ်ကစၢ် ဒ်သိးနကမၤန့ၢ်ဘၣ် ဒံၢ်ကၠံၢ်ထၢၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအလံာ်အုၣ်သး လၢကစူးကဘၣ်အီၤအဂီၢ် ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်အီၤဒ်နဘၣ်သးအသိးန့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်မၤလီၤတံၢ်စၢၤနတၢ်ပူၤဖျဲးအဂီၢ်, CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢ နကပာ်ဖျါ တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ တၢ်အုၣ်သးအခး ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနတၢ်တုၤထီၣ်ဘးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ အတၢ်ပာ်ပနီၣ် ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘူးတၢ်လဲဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤပၣ်ဃုာ်

 • Medicare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်- နကဟ့ၣ်ဘၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ $0 လၢကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ် ဖဲကရၢမၤသကိးတၢ် ဒီးကရၢတမၤသကိးတၢ် အကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ခံခီယာ်ဘးလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တကြၢးဃ့တၢ်ဘူးတၢ်လဲ လၢခီၣ်ထံးဆိ မ့တမ့ၢ် ဖဲနဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်ဘၣ်ႋ
 • လၢ Medicaid ကရၢဖိတဖၣ်လၢ UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤအဂီၢ်- နကဟ့ၣ်ဘၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ $0 လၢကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ် လၢကရၢမၤသကိးတၢ် ဒီးကရၢတမၤသကိးတၢ် အကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ခံခီယာ်ဘးလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ကီၢ်စဲၣ်တၢ်လဲလိာ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် တၢ်စူးကါအီၤလၢဆၢကတီၢ်အံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤ ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် နကီၢ်စဲၣ်အပှာ်ယဲၤသန့ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအချုးစိၤကတၢၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ ကီၢ်စဲၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအလီၤလီၤဆီဆီမ့ၢ်တအိၣ် တၢ်ကစူးကါ UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲန့ၣ်လီၤႋ

မ့မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢးပတီၢ်တုၤလၢ အနးနးကလဲာ်ပတီၢ် ဒ်ဘၣ်တၢ်ပာ်နီၣ်အဂ့ၢ်ခီဖျိ CDC န့ၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ သၢဖျၢၣ်တဖျၢၣ် အပှ့ၤအုၣ်ကီၤပၣ်ဃုာ်သးလၢ $0 န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မ့ၢ်ဆဲးဘၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲ တၢ်ထံၣ်လိာ်သဒီး ကသံၣ်သရၣ်အဆၢကတီၢ်ညီနုၢ် ဖဲလၢနတဲဘၣ်ဃးဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဂုၤဂၤန့ၣ် နကဘၣ်ဟ့ၣ်စၢၤ တၢ်ဘူးလဲ တၢ်လဲၤဒိးကွၢ်သးလၢ၀ဲၤလီၢ်အဂီၢ် တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါနတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤအခီပညီလၢနကဘၣ်ဟံးမူဒါလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ကလၢာ်တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးလဲ $0 လၢဆၢကတီၢ်လၢထးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

COVID-19 တၢ်အိၣ်ယၢၤအဂုၤဂၤတဖၣ်


အိၣ်ပူၤဖျဲးဒီးပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢကလူၤပိာ်မၤထွဲကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်နဲၣ်ကျဲ ဒ်သိးကဒုးအိၣ်ပူၤဖျဲးစၢၤနၤပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲနမ့ၢ်နဆဲးဘၣ်ဒံး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ န့ၣ်လီၤႋ ဒီသဒၢလီၤနသးဒီးပှၤဂၤလၢ COVID-19 တၢ်ဆါ ခီဖျိတၢ်မၤပိာ်ထွဲကျဲပတီၢ်ညီညီတဖၣ်အံၤ-

 • ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်
 • အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး
 • ဟးဆှဲးပှၤဂီၢ်မုၢ်ဂီၤပၤ
 • သ့ကဆှီနစု

ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဖူဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤ ဖဲ CDC ပှာ်ယဲၤသန့

ဒ်န့ၣ်အသိး သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ထီဘိလၢကဘၣ် ကပာ်ကဲဘၣ် နကသံၣ်သရၣ်အတၢ်သ့ၣ်ဆၢကတီၢ် ဒ်အမ့ၢ် တနံၣ်တဘျီတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိ ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တၢ်သးလီၤဘှံး ဒီးတၢ်သးသယုၢ် အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် အါတက့ၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ ဒ်သိးကွၢ်ထွဲဘၣ်စၢၤနတၢ်လိၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အိၣ်ယၢၤအကဲဘျုးတဖၣ်

အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဧါႋ အအံၤမ့ၢ်၀ဲ တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်ဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီတၢ်ယါဘျါ လၢ ပှၤန့ၢ်ခွဲးတၢ်စိကမီၤတဖၣ်အါဂၤ လၢကဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်လံၣ်တၢ်လီကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်

ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢတၢ်လံၣ်အီၣ်လီအီၣ်တက့ၢ်ႋ ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ကိးလီတဲစိ ဆှၢလံာ်ကစီၣ် မ့တမ့ၢ် လီပရၢ ဆူနအိၣ် အၢၣ်လီၤသးလၢကမၤန့ၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ဒီသဒၢအိၣ်ဒီးအဘူးလဲတမံၤန့ၣ် တဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤနနီၢ်ကစၢ် မ့တမ့ၢ် ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီ အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဂ့ၤႋ

 • ပှၤတကြၢးဃ့နၤတၢ်အဘူးလဲလၢကထၢနုာ်လီၤနမံၤလၢစရီပူၤလၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်နီတဂၤဘၣ်
 • ပှၤတကြၢးဃ့နၤစ့လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆိကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်နီတနဂၤဘၣ်

UnitedHealthcare ကဃ့ထဲဒၣ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနအိၣ်ခီဖျိနကရၢဖိပှာ်ယဲၤစရီလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ခူသူၣ်နီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်န့ၢ်ဘျုး

ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢနကရၢဖိအ ID ခး မ့တမ့ၢ် နုာ်လီၤကွၢ်လၢနဆူၣ်ချ့ပှာ်ယဲၤစရီတက့ၢ်ႋ

1 န့မၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂုၤဂၤတဖၣ် ဖဲလၢတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ အဆၢကတီၢ် နဘၣ်ဟံးမူဒါလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် ကရၢလၢတမၤသကိးတၢ်အဘူးလဲ ဒ်လၢနတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အိၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤႋ

2 တၢ်ဂ့ၢ်အဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်လၢဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ န့ၣ် Centers for Disease Control and Prevention (စဲထၢၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ပၢဆှၢမၤဂၢၢ်ကျၢၤဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ) ပှာ်ယဲၤသန့ လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ 27 သီ 2021 န့ၣ်လီၤႋ

3 ထီဘိလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢ ပနံာ်ထုးထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ 

4 CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢအနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး တုၤလၢအနးနးကလဲာ်ပတီၢ် လၢဆဲးဘၣ်အါထီၣ် mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတဖၣ် လၢအစှၤကတၢၢ် 28 သီဖဲဆဲးဘၣ် Pfizer-BioNTech အ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဃါဃုာ် မ့တမ့ၢ် Moderna COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ လီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တဟံးန့ၢ်မူဒါ

တၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢတၢ်ပာ်ဖျါအဂ့ၢ် လၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤ တဲဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီး UnitedHealthcare ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကျဲသနူ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂုၤဂၤ အိၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤ ဒီးအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတနီၤနီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

ကဘျံးပၤအံၤ ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်ကရၢဖိကိးဂၤဒဲး လၢကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဝဲသ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤဒီးဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ပဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဝဲဖဲပတၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤနီၤအဂီၢ်ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်ဒီးကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ဆဲးကျၢနစရီအပှၤခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးတက့ၢ်ႋ

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software