လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်

မၤလိတၢ်ဘၣ်ဃး ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤတၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤအီၤ လၢကမၤစၢၤပှၤအဂၤတဖၣ်

ဃုာ်ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ်, နဒိးန့ၢ်တလါတဘျီကဒွဲစ့သ့ဝဲလၢအကမၤစၢၤနၤလၢကိးနံၤဒဲးတၢ်လိၣ်အဂီၢ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးမ့ၣ်အူလဲထံလဲ

တလါတဘျီကဒွဲစ့လၢလဲလိာ်မၤသးသ့လၢတၢ်စူးကါဝဲဖဲတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ, တၢ်ဆါကသံၣ်ကျးတၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးထံလဲမ့ၣ်အူလဲစရီတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလုၢ်ပှ့ၤလၢအမၤစၢၤဝဲဒၣ်ပဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤအကရၢဖိအတၢ်ယူာ်ထီထီၣ်စ့ဒီလၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤမဲလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare လၢတၢ်နံၤကမှံအါထီၣ်ဘၣ်ဃး

ကွၢ်ဘၣ်တၢ်နီၤဖးလီၤတၢ်အုၣ်ကီၤမဲအဂ့ၢ်တဖၣ်, ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်တၢ်မနုၤလၢနကဘၣ်ဆိမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကွၢ်ထွဲမဲအတၢ်အုၣ်ကီၤဖဲနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်အခါန့ၣ်လီၤ.

UCard မၤစၢၤတၢ်လၢအညီညီတဖၣ်သ့ဝဲလၢ UnitedHealthcare ကရၢဖိအါဂၤအဂီၢ်

UnitedHealthcare UCard™ မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤအကရၢဖိတဖၣ်အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်အိးထီၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မနုၤတဖၣ်အလီၤဆီလိာ်သးဖဲ HMO vs. a PPO တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤလဲၣ်.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်တၢ်လီၤဆီလိာ်သးဖဲ HMO ဒီး PPO တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၢၣ်စၢၤ, ဘၣ်မနုၤဃီနကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်အတၢ်ဃုထၢမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လဲၣ်အဂ့ၢ်ဒီးကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဖဲလၢနကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဝဲဖဲပပှာ်ဘျးစဲအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ကသံၣ်စရီလၢ အိၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤအဖီလာ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီး အဝဲသ့ၣ်ဖံးမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်.

ကွၢ်ဘၣ်တၢ်စူးကါဝဲဒၣ် 2023 ကသံၣ်စရီအကျိၤအကျဲလၢ တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ (dual-eligible health plan), ဒီးတၢ်သမံသမိးဝဲဒၣ် Medicare အကူာ် D လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီဖဲလဲၣ်တခါအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးသးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤခီဖျိ DSNP ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံခါ (dual health plan) အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤန့ၣ် အဟ့ၣ်စၢၤဝဲဒၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢ တၢ်နၢ်ဟူပီးလီဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ကပၣ်ဃုာ်ဝဲဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤလၢတၢ်နၢ်ဟူအဂီၢ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤ hearing aids (တၢ်နၢ်ဟူပိးလီ) အပှ့ၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤ လၢအအိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါသ့ လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်အါမးလၢအရဲၣ်ကျဲၤမၤညီထီၣ်စၢၤဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါဒီးကျၢၢ်ဘၢစၢၤဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါအတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်အလဲဒီးတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Medicaid မ့ၢ်မနုၤဒီးအကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်တဲနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃး Medicaid အဂ့ၢ်. Medicaid မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ပဒိၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. Medicaid မ့ၢ်မနုၤဒီးအကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

Navigator (နီၣ်နဲၣ်ကျဲ) မၤညီထီၣ်စၢၤပှၤအတၢ်အိၣ်မူလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ (dual health plan) ကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်အဲၣ်ဒိးစံးအခီပညီလၢတၢ်အိၣ်ဒီး Navigator လီၤဆီအဂီၢ်မ့ၢ်မနုၤဒီးတၢ်လၢ Navigators မၤညီထီၣ်မ့ၢ်မနုၤလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး dual-eligible လၢ Medicaid ဒီး Medicare အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဂီၢ်ဧါ.

အါတက့ၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ အပူၤပၣ်ဃုာ်ဒီးဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်မၤစၢၤလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်, ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ကဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်ပဒၢးတီၣ်ဆှၢလၢတလၢာ်အပှ့ၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ်နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နဒိးဘၣ်သိလ့ၣ်လၢတၢ်တထၢနၤအပှ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

Medicare မ့တမ့ၢ် Medicaid အံၤအုၣ်ကီၤဝဲ တဲာ်လံာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်ဧါ.

Telehealth ဒီး telemedicine မၤညီထီၣ်စၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါခီဖျိကသံၣ်သရၣ်လၢတလၢာ်အပှ့ၤကလံၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ န့ၣ်, န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ကလီၤမၢ်ဧါ.

ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်, တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ကပျဲနပာ်ဃာ်ဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်, လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါမၤန့ၢ်အါထီၣ် Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢအီၤလၢ တၢ်လိၣ်လီၤဆီခံမံၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ (D-SNP) ဧါ.

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ပၣ်ဃုာ်အါထီၣ်ဒီးတၢ်နဲၣ်လီၤကသံၣ်တၢ်ဘျၢအတၢ်အုၣ်ကီၤလၢအအါန့ၢ်ဒံး Medicaid မ့တမ့ၢ် Medicare အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိထဲတခါန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ အမံၤစရီလၢအအိၣ်ပာ်ဝဲဖဲနအိၣ်ဆိးအလီၢ်တက့ၢ်.

5 ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ အတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢအလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး 5 တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်အံၤဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထံၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ ကွၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤမနုၤလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲအဂ့ၢ်ဘူးဘူး

တၢ်တဲနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဃုထၢတၢ်ကွၢ်ထွဲမဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤလၢအကမၤစၢၤဝဲဒၣ်နတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲမဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Dual Special Needs Plan (D-SNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဖဲ Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢမ့ၢ်နတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဧါအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software