လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်မနုၤတဖၣ်အလီၤဆီလိာ်သးဖဲ HMO vs. a PPO တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤလဲၣ်.

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယူၤ19 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 01, 2022

တဘျီဝံၤတဘျီ, ကရၢဖိတဖၣ်တဲဘၣ်ပှၤလၢအဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအတၢ်ရ့လိာ်ဒီးအကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ထဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအတမ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အါမးဒီးကျဲးစၢးဃုထံၣ်န့ၢ်ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်နသးဒီးနာ်န့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ကွၢ်က့ၤဝဲဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤပူၤ, နကထံၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် “HMO” ဒီး “PPO” လၢတၢ်စူးကါအီၤလၢအကပာ်ဖျါဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢအလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. HMO ဒီး PPO တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤန့ၣ် လီၤဆီလိာ်သးဒ်လဲၣ်. ဒီးတၢ်လၢအဂ့ၤထီၣ်မ့ၢ်ဖဲလဲၣ်တခါ, HMO မ့တမ့ၢ် PPO လဲၣ်. တၢ်ခဲလၢာ်အံၤဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်ဃုထၢကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖးအီၤဆူညါလၢနကမၤလိနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်လၢမနုၤဃိလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. 

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဲကျၢၢ်တံၢ်က့ၤအဂ့ၢ်ချ့သဒံး ဘၣ်ဃးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂ့ၢ်

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအါတက့ၢ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆိအါမးဒီးတၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်လၢအကျၢၢ်ဘၢအါထီၣ်စၢၤနတၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤခဲလၢာ်သ့ဝဲလၢအကစှၤဝဲဒ် $0 တၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

HMO အခီပညီမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

HMO အတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်အထီမ့ၢ်ဝဲ Health Maintenance Organization (တၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကရၢကရိ) န့ၣ်လီၤ. HMO တၢ်တိာ်ကျဲၤအကရၢဖိတဖၣ်ကဘၣ်လဲၤဆူပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိအပှာ်ဘျးစဲအအိၣ်လၢအကဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်အခီပညီတမ့ၢ်ဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်ထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်လၢအအိၣ်ဖဲ HMO ပှာ်ဘျးစဲအချၢတသ့ဘၣ်တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢအမ့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဘၣ်န့ၣ်, ကရၢဖိကဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အပှ့ၤကလံၤခဲလၢာ်ခဲဆ့လၢကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

PPO အခီပညီမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

PPO အတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်အထီမ့ၢ်ဝဲ Preferred Provider Organization (တၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိတၢ်ကရၢကရိ) န့ၣ်လီၤ. ဃုာ်ဒီး PPO တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ကရၢဖိတဖၣ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်ဝဲဒၣ်လီၢ်ကဝီၤပှာ်ဘျးစဲအကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ်သ့ဒံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လဲလိာ်မၤဟူးဝးညီလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်ဝဲဒၣ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ်ဖဲကီၢ်အမဲရံကၤတၢ်လီၢ်တတီၤတီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. အယံာ်ကတၢၢ်တုၤလီၤလၢကသံၣ်သရၣ်လၢအနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဖဲ Medicare အပူၤဒီးတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်ကရၢဖိအဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတစုန့ၣ်လီၤ. PPO တၢ်တိာ်ကျဲၤအကရၢဖိတဖၣ်မ့ၢ်ဃုထၢဟးထီၣ်ဖဲ PPO ပှာ်ဘျးစဲအချၢ, အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤ, တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အုၣ်ကီၤကအါဒိၣ်ထီၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢနဃုထၢတဖၣ်န့ၣ် အဒိးသန့ၤထီၣ်အသးသ့လၢ နတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ်တအိၣ်ဝဲဖဲထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အခီးထံၣ်ကိးတီၤဒဲးအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲလၢနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢ HMO မ့တမ့ၢ် PPO ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤဒၣ်လဲာ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲတၢ်လီၢ်လၢနအိၣ်ဆိးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်မ့ၢ်ဝဲ, နနုာ်လီၤမၤန့ၢ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်သရၣ်လၢအကူစါတၢ်အခိၣ်သ့ၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်အဂၤတဖၣ်လၢနလိၣ်ဘၣ်ဒီးနနာ်န့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်နကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် အိၣ်လၢပပှာ်ဘျးစဲပူၤဧါ တအိၣ်ဧါန့ၣ် ကွၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအပိးလီလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤညီထီၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိအပှာ်ဘျးစဲအဂၤတဖၣ်ဖဲအဘူးဒီးနတၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software