လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

အါတက့ၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ အပူၤပၣ်ဃုာ်ဒီးဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်မၤစၢၤလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယူၤ19 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်17 2020

နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့မ့ၢ်တဂ့ၤဘၣ်နးနးကလဲာ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ ကမ့ၢ်တၢ်ကီလၢကဟးထီၣ်ဟးလီၤဆူအံၤဆူဘး န့ၣ်လီၤႋ ဒီးနသိလ့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဆိးလၢ၀့ၢ်ချၢ တၢ်လဲၤဘၣ်ဆူကသံၣ်သရၣ်အအိၣ် ကမ့ၢ်တၢ်လၢအကီ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အါတက့ၢ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲကတြဲၤ အပူၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်၀ံစိာ်တီဆှၢအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ န့ၣ်လီၤႋ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂၤ အါမံၤ ဒီးမၤတၢ်ဒ်သိးကမၤညီထီၣ်တၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်ညီနုၢ်အသိးန့ၣ် နကန့ၢ်ဒိးသိလ့ၣ်တၢ်လဲၤတဘျီဂီၢ်ဆူ ဆူၣ်ချ့တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢ အတလၢာ်ဘူးလၢာ်စ့ဘၣ် တဘျုးဘျီန့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲကတြဲၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်ပဒၢးတီၣ်ဆှၢတၢ် လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢ တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

မ့ၢ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲကတြဲၤ ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတလၢာ်ဒီးအဘူးလဲအဃိ နလဲၤဆူတၢ်လီၢ်တပူၤလၢ်လၢ်လၢနဘၣ်သး တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်ဒီးတၢ်ပဒၢးတီၣ်ဆှၢအဂီၢ် ကမ့ၢ် တၢ်လဲၤ မ့တမ့ၢ် ဟဲက့ၤ လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး န့ၣ်လီၤႋ ကမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးလၢတၢ်လဲၤဒိးကွၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်၀ံစိာ်တီဆှၢအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ပဒၢးတီၣ်ဆှၢဆူ-

တၢ်သ့ၣ်ဆၢကတီၢ်လိာ်သဒီးဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ဒီးမဲကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ

လဲၤဆူကသံၣ်ကျးလၢကလဲၤဟံးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ထံလဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ

မုၢ်ဆါခီတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤသးပှၢ် ဒီးပှၤတ၀ၢတၢ်မၤစၢၤအဂၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ

သိလ့ၣ်လၢတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ဒီးလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤပၣ်ရံးသ့အိၣ်ပာ်ဝဲဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤတၢ်ပဒၢးတီၣ်ဆှၢ မ့ၢ်တၢ်လၢအညီန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပဒၢးတီၣ်ဆှၢ လၢတမ့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် အါတက့ၢ် ရဲၣ်ကျဲၤသးခီဖျိကရၢမၤသကိးတၢ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ ထဲဒၣ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိတဖၣ် ကိးဘၣ်လီတဲစိ လၢကရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤတၢ်ပဒၢးတီၣ်ဆှၢ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နဃ့ထီၣ်ဆိပာ်တၢ်ဒီသိလ့ၣ် သ့တုၤလၢ 1-3 သီန့ၣ်လီၤ.** အ၀ဲသ့ၣ်ကလဲၤဆှၢနၤဆူနအဲၣ်ဒိးလဲၤဘၣ်အလီၢ် ဒီးဟဲက့ၤဆှၢနၤဆူနဟံၣ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤဘၣ် UnitedHealthcare UCard™

UCard မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤအကရၢဖိတဖၣ် အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ ဒီးတၢ်အိးထီၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.
**တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဆိတဖၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software