လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ဃုာ်ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ်, နဒိးန့ၢ်တလါတဘျီကဒွဲစ့သ့ဝဲလၢအကမၤစၢၤနၤလၢကိးနံၤဒဲးတၢ်လိၣ်အဂီၢ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးမ့ၣ်အူလဲထံလဲ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါမာ်ရှး08 2022

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါအီးကထိဘၢၣ် 14 သီ, 2022

လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဖျါလၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးအပှ့ၤဒိၣ်ထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ် န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤတဖၣ်လၢအကျိၣ်စ့တၢ်စဲနုာ်အိၣ်စှၤ မ့ၢ်ပှၤလၢတူၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်လီၤႋ ထဲဒၣ်တၢ်ပှ့ၤ ကသံၣ်ကျးတလိၣ်ကသံၣ်ထံလဲ (OTC) အဆူၣ်ချ့မၤစၢၤပနံာ်ကၤတဖၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကီအခဲဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ မ့မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလၢာ်န့ၣ်, ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မၤကိညၢ်လီၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့န့ၣ်လီၤႋ

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်အခွဲးအိၣ်လၢ Medicare ဒီး Medicaid ခံခါလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂုၤဂၤတဖၣ်အါမံၤ လၢအမၤညီထီၣ်တၢ်အိၣ်မူလၢ ပှၤတဖၣ်လၢ ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တလါတဘျီကဒွဲစ့လၢတၢ်စူးကါဝဲဖဲတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ, OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးထံလဲမ့ၣ်အူလဲစရီတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်အဒိအတဲာ်ထဲတခါဧိၤန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ် အတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲန့ၣ်တက့ၢ်.*

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ, OTC ဒီးထံလဲမ့ၣ်အူလဲကဒွဲစ့စရီဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢနစ့တိာ်ပာ်အဂီၢ်

ကတီၤသး, ရဲၣ်ကျဲၤလီၤ, ပှ့ၤ

တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ, OTC ဒီးထံလဲမ့ၣ်အူလဲကဒွဲစ့စရီမ့ၢ်တၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ်လၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.* တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤဟ့ၣ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပကရၢဖိတဖၣ်လၢတလါတဘျီကဒွဲစ့လၢလဲလိာ်မၤသးသ့လၢတၢ်စူးကါဝဲဖဲတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ, OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ထံလဲမ့ၣ်အူလဲစရီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်တၢ်အီအပှ့ၤကလံၤ, ကိးနံၤဒဲးပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီး ထံလဲမ့ၣ်အူလဲတဖၣ်အပှ့ၤထီၣ်အါမးဖဲတယံာ်ဒံးဘၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႋ

ဘၣ်ဆၣ်နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid န့ၣ်, နဒိးန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤသ့တုၤလၢတလါန့ၣ်သၢကယၤဒီလၣ်လၢတၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ် တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအဂီၢ်

OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးဟံၣ်ဃီမ့ၣ်အူလဲထံလဲစရီဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤႋ

နဃုထၢစူးကါနတလါတဘျီတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒ်လဲၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်စးထီၣ်ပှ့ၤတၢ်, ကိးလီတဲစိ, ပှ့ၤတၢ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် လဲၤပှ့ၤတၢ်ဖဲကျးလၢအဘူးဒီးနၤအဂီၢ်, စူးကါန UnitedHealthcare UCardTM ခဲလၢာ်တဘ့ၣ်ဃီ တက့ၢ်ႋ

ပၣ်ဃုာ်ဒီး UnitedHealthcare Dual Complete, အိၣ်ဒံးအါမးလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နပှ့ၤတၢ်ဒီးစ့ကဒွဲသ့မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤန့ၣ်, နစူးကါနစ့ကဒွဲသ့ဝဲလၢ-

  • တၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သူးတၢ်သၣ်ဒီးတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဒီးညၣ်, ပီၣ်လဲၣ်တၢ်အီၣ်, တၢ်အီၣ်လၢတၢ်တ့ထုးထီၣ်ဝဲဒီးတၢ်နုၢ်ထံဒီးထံအီ
  • ဃုထၢပှ့ၤ OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအကထိတဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ကသံၣ်ထူးမဲ, ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်မၤစၢၤလၢအလီၢ်အိၣ်တဖၣ်, ကသံၣ်ကူးအထံ, ဘဲဘိၣ်ပးခံဒီးအဂၤတဖၣ်
  • ဟ့ၣ်ဟံၣ်ဃီတၢ်သူတၢ်စွဲဒ်အမ့ၢ် မ့ၣ်အူလဲ, ဂာ်သဝံအလဲ, ထံလဲဒီးအ့ထၢၣ်နဲးအလဲ

တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီးထံလဲမ့ၣ်အူလဲကဒွဲစ့စရီမၤတၢ်အကျိၤအကျဲဒ်လဲၣ်.

UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤအကရၢဖိအါဂၤဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare UCard™ န့ၣ်လီၤ. UCard မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ်နတၢ်စူးကါတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢအလီၤလးမးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကသွီနုာ်လီၤဝဲဒၣ်နစ့ကဒွဲတဖၣ်ဆူန UCard ပူၤကိးလါဒဲးန့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်စူးကါန UCard လၢတၢ်ဃုထၢပှ့ၤဝဲဒၣ်တၢ်တမံၤမံၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤဒ်နလိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်.

UnitedHealthcare UCard မၤညီထီၣ်တၢ်လၢနကစူးကါနစ့ကဒွဲအဂီၢ်

UnitedHealthcare ကရၢဖိအါဂၤစူးကါအ UCard သ့ဝဲလၢ-

  • ပှ့ၤတၢ်ဖဲကျးလၢအမၤသကိးတၢ်ဒီးခးက့အံၤအလီၢ်ဃုာ်ဒီး Walmart, Walgreens, CVS ဒီး Kroger, မ့တမ့ၢ် နခိၣ်ဃၢၤအကျးတဖၣ်လၢအဘူးဒီးနၤ
  • မၣ်လိာ်တၢ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်လၢတၢ်ဆှၢကလီဝဲဆူဟံၣ်လၢအကြၢးဒီးတၢ်မၣ်လိာ်စးထီၣ်လၢ $35 မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အန့ၣ်
  • ဟ့ၣ်မ့ၣ်အူလဲထံလဲအစရီလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်, လီတဲစိဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် ဖဲနလီၢ်ကဝီၤ Walmart MoneyCenter

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး UCard မၤညီထီၣ်တၢ်အိၣ်မူအကျိၤအကျဲလၢ UnitedHealthcare ကရၢဖိအါဂၤအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်နကဲတ့ၢ်လံ UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအကရၢဖိဧါ.

နအိးထီၣ်ကွၢ်ဝဲဒၣ် OTC+တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါလၢတၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အဂီၢ်သ့ဝဲ, ဒီးပာ်လီၤတၢ်နဲၣ်လီၤဒီးတၢ်သုးကျဲၤန တၢ်န့ၢ်ဘျုးအစရီလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်ဃးဒီး OTC+တၢ်အီၣ်တၢ်အီကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ်အတၢ်န့ၢ်ဘျုး ပာ်ဃုာ်လၢန 2023 တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် ကွၢ်လၢပှာ်ယဲၤသန့ ကွဲးလီၤသးလၢ န OTC+တၢ်အီၣ်တၢ်အီကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ် UnitedHealthcare UCard ခးအလီၢ်ခံန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software