လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤ လၢအအိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါသ့ လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယူၤလံ 30 သီ, 2021

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 01, 2022

5 ကျဲတဖၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ မၤစၢၤပှၤဆါလၢအိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်သ့ဝဲ

ဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါမ့ၢ်တၢ်ဆါဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်, ဒီးယံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သုးကျဲၤပၢဆှၢဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါလၢအဂ့ၤမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်ကတီၤသမံသမိးကွၢ်ဆံၣ်ဆၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တအိၣ်ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါလၢဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤအိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်အိၣ်မူဘၣ်ဝဲဒၣ်ယံာ်ယံာ်ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီသ့ဒံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အရ့ဒိၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ကဘၣ်အိၣ်ဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲဒီသဒၢဆံၣ်ဆၢအလီၢ်ထီကတၢၢ်ဒီးကွၢ်ထွဲကတီၤသွံၣ်ဆၢအတီၤပတီၢ်လီၤန့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအဘၣ်မၤစၢၤတၢ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ (တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးဒ်အမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့တမ့ၢ် D-SNP) လၢအမ့ၢ် Medicare တၢ်ကဲဘျုး တကလုာ်လၢပှၤလၢအကြၢးဝဲဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်မ့ၢ် “ခွဲးယာ်ကတြဲၤ” တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်အခီပညီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲးအံၤပာ်ဖျါလီၤဆီဝဲဒၣ် 5 ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအကျဲတဖၣ်လၢအမၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤအိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကွၢ်ထွဲလီၤအဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

1. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤကျၢၢ်ဘၢစၢၤဝဲဒၣ် ကသံၣ်အံၣ်စူလံ (insulin) ဒီးဆံၣ်ဆၢကသံၣ်အဂၤတဖၣ်အပှ့ၤကလံၤ

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်စၢၤစ့ၢ်ကီး ကသံၣ်အံၣ်စူလံ (insulin), တၢ်ထိၣ်အံၣ်စူလံအထိၣ်ဒံးဘိ (insulin pens), စရ့, ထးဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ပိးတၢ်လီအဂၤတဖၣ်အလဲန့ၣ်လီၤ. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤလၢကမၤစၢၤဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆံၣ်ဆၢကသံၣ်တနီၤနီၤလၢအမၤလီၤစၢၤဝဲဒၣ်သွံၣ်ဆၢ (blood sugar) အတီၤပတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်အဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါမၤလီၤစၢၤသွံၣ်ဂံၢ်ဆီၣ်လၢအမၤစှၤလီၤဝဲဒၣ်သးတၢ်ဆါဒီးတၢ်လီၤဘျ့အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  

2. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်

လၢတၢ်စူးကါ ကသံၣ်အံၣ်စူလံ (insulin) အမဲာ်ညါ, တၢ်စူးကါစ့ၢ်ကီးတၢ်အပျ့ဖိတဖၣ်လၢတၢ်မၤကွၢ်သွံၣ်ဒီးတၢ်ကူစါအပိးလီအဂၤတဖၣ်လၢတၢ်သုးကျဲၤဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါလ့ၤတုၤလ့ၤတီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်ကူစါဆံၣ်ဆၢအပိးလီတဖၣ်အပှ့ၤကလံၤချ့သဒံးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မၤကဒီးအသီတဘျီ, တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်အဂၤတတီၤလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ ကမၤစၢၤဝဲန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီး တၢ်ပီးတၢ်လီတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ကဒွဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်တခါလၢ ပာ်ဃုာ်ဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ခီဖျိလၢ UnitedHealthcare* န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤ ဟ့ၣ်ဝဲ ပကရၢဖိတဖၣ် တလါဘၣ်တလါစ့ကဒွဲလၢ အဝဲသ့ၣ်စူးကါသ့ ဒ်သိးကပှ့ၤ ကသံၣ်ပနံာ်တဖၣ်လၢ ကသံၣ်ဒၢးတဖၣ် ဖဲပနံာ်ဆါကစဲးကစီးတၢ်အလီၢ်အါတီၤန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်ပိးလီလၢအကမ့ၢ်ဝဲဒ် တၢ်ကံးညာ်ကျးဘၢတၢ်ပူၤလီၢ်, ဘဲထွါစီတၢ်ဃူးတၢ်ဃၢ်, တၢ်ထိၣ်သွံၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီအဂၤလၢအမၤစၢၤဝဲဒၣ် တၢ်ကူစါဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်, နပှ့ၤအီၤဒီးစ့ကဒွဲအံၤသ့ဝဲလၢ တအိၣ်နထုးထီၣ်စ့လၢနနီၢ်ကစၢ် စ့ထၢၣ်ပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် ကသံၣ်အဲးစပြ့ (aspirin), ကသံၣ်ဘံၣ်တၣ်မ့ၣ်, ကသံၣ်ထူးမဲ, မဲဖျီၣ်ပိးလီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိၣ်ဘံတၢ်ပူၤလီၢ်တဖၣ်, နစူးကါစ့ကဒွဲအံၤလၢနကပှ့ၤဝဲဒၣ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဖၣ်မၤစှၤလီၤစၢၤ A1C သွံၣ်ဆၢအတီၤပတီၢ်ချ့သဒံးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

3. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ကဒွဲလၢတၢ်ပှ့ၤတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအဂီၢ်

UnitedHealthcare ကရၢဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအစူးကါဘၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်အီၣ်, OTC ဒီး ဟံၣ်ဃီတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ အကဒွဲ လၢအကပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီကစဲးကစီး လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.  တၢ်ဃုထၢပာ်ဃုာ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒ်အမ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၤသူတၤသၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်ဒီးတၢ်လၣ်တဖၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဒီးညၣ်, ဆီဒံၣ်, တၢ်နုၢ်ထံတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ် ဒီးတၢ်အီၣ်လၢအဂ့ၤလၢဆူၣ်ချ့အဂီၢ် အဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါမ့ၢ်တၢ်သုးကျဲၤပၢဆှၢကွၢ်ထွဲလီၤဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါအကျိၤကျဲအရ့ဒိၣ်တဘိန့ၣ်လီၤ. A1C တၢ်မၤကွၢ်ဆံၣ်ဆၢလၢတၢ်လူၤထွဲဆံၣ်ဆၢအတီၤပတီၢ်အဂ့ၢ်ဖဲ 2- 3-လါအကတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢခၣ်ဘိၣ်ဟဲးဒြ့းအါတဖၣ် (carbs), ဒ်အမ့ၢ်ဖၣ်စတၣ်, ကိၣ်ပီၣ်မူးဒီးတၢ်ချံအီၣ်တဖၣ်မၤအါထီၣ်သွံၣ်ဆၢန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဖၣ်မၤစှၤလီၤစၢၤ A1C သွံၣ်ဆၢအတီၤပတီၢ်တဖၣ်ချ့သဒံးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. အီၣ်န့ၢ်တၢ်သူးတၢ်သၣ်, တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်လၢအတပၣ်ဒီးကိၣ်ကမူၣ်, ဘုဖျၢၣ်ပြံအဘျါဒီးတၢ်အီၣ်လၢအိၣ်ဒီးအယဲၤတဖၣ်အါအါတက့ၢ်. အီၣ်ပလီၢ်တၢ်အီၣ်လၢတၢ်ဘိၣ်ဝဲလၢအထၢၣ်, တၢ်အီၣ်လၢတၢ်အီၣ်အီၤညီဒီးသ့တဘျီဃီလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်သိတၢ်ချါ, တၢ်ဟီဒီးတၢ်ဆၢအါတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပလီၢ်သးလၢနအီၣ်ဝဲဒၣ်အတယၢၢ်အါတလၢကဲၣ်ဆိးအဂ့ၢ်တက့ၢ်. တၢ်အီၣ်စှၤလီၤတၢ် ကမ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိ လၢတၢ်ပၢဆှၢကွၢ်ထွဲလီၤဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါ ဒီးတၢ်မၤစှၤလီၤသွံၣ်ဆၢအပတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

4. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤမၤစၢၤအီၤသ့လၢတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ

လၢတၢ်အီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်လၢအဂ့ၤဒီးတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအမဲာ်ညါ, တၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်တခါလၢအဆီတလဲဝဲဒၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤစၢၤ A1C သွံၣ်ဆၢတီၤပတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အါမးလၢအဟဲပၣ်ဃုာ်ဝဲဒီးနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤပၣ်ဃုာ်ဒီး Renew Active® နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.* တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်ကရၢဖိတဖၣ်တၢ်ကဲကရၢဖိလၢအစူးကါတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အစဲထၢၣ်တဖၣ်လၢတလၢာ်အပှ့ၤ, လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါနုာ်လီၤမၤန့ၢ်ခွဲးယာ်ဖဲတၢ်မၤလိကရူၢ်အပူၤဒီးတၢ်ဂဲၤလိခိၣ်နူာ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

5. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢတၢ်သုးကျဲၤပၢဆှၢဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါအဂီၢ်

တၢ်အိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢကတီၢ်ယံာ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အါတက့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ဃုာ်ဒီး UnitedHealthcare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ, နဒိးန့ၢ်တၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢတၢ်သုးကျဲၤစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲနဆံၣ်ဆၢတၢ်တိာ်ကျဲၤဃုာ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအကရၢဖိတဖၣ်အိၣ်ဒီး ပှၤနဲၣ်ကျဲ (Navigator) လၢအကမၤစၢၤဝဲသ့ၣ်လၢအကဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်အ ကျဲဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်မၤကျိၤကျဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤနဲၣ်ကျဲ (Navigator) မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆဲးကျိးအပနီၣ်အလီၢ်တခါလၢ ပှၤအဲၣ်ဒိးမၤသ့ၣ်ညါလိာ်သးဒီးနၤဒီးလီၤဆီဒၣ်တၢ်တၢ်တၤလီၤန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တဲအဒိနအိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါအပတီၢ်အဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလီၤဆီဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နကိးဝဲဒၣ် ပှၤနဲၣ်ကျဲ (Navigator) လၢအကစံးဆၢနတၢ်သံကွၢ်ဒီးဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအအိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. န ပှၤနဲၣ်ကျဲ (Navigator) ကမၤသကိးတၢ်ဒီးနၤ, နဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးနပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအကမၤလီၤတံၢ်စၢၤနၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်လိၣ်တဖၣ်တုၤထီၣ်ဘးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.  

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤဘၣ် UnitedHealthcare UCard™

UCard မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤအကရၢဖိတဖၣ် အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ ဒီးတၢ်အိးထီၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်ဃးဒီး OTC+တၢ်အီၣ်တၢ်အီကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ်အတၢ်န့ၢ်ဘျုး ပာ်ဃုာ်လၢန 2023 တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် ကွၢ်လၢပှာ်ယဲၤသန့ ကွဲးလီၤသးလၢ န OTC+တၢ်အီၣ်တၢ်အီကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ် UnitedHealthcare UCard ခးအလီၢ်ခံန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software