လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ န့ၣ်, န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ကလီၤမၢ်ဧါ.

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ11 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 01, 2022

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲပှၤသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂၤတဖၣ်ဒီးအတၢ်မၤအဂ့ၢ် လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်သူၣ်ပိၢ်သးဂဲၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲန့ၣ် တၢ်လီၤပျံၤသးနုာ်လီၤအလီၢ်ချ့သဒံး လၢအ၀ဲသ့ၣ်အ Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး လီၤမၢ်ကွံာ်သ့အဃိ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတခီန့ၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တဆီတလဲဘၣ် န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢကျဲထီရီၤတမံၤဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ အဒိၣ်အအါ နမၤန့ၢ်အါထီၣ် Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုး သ့န့ၣ်လီၤႋ ဖးကွၢ်ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢအမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယကမၤန့ၢ်ဘၣ် Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်သ့ဒ်လဲၣ်ႋ

လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တခါအဂီၢ် နကဘၣ် ခွဲးယာ်ကြၢးတုၤထီၣ်ဘးလၢ Medicare ဒီး Medicaid ခံၤမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နခွဲးယာ်တၢ်ကြၢးထီၣ်ဘးလၢ Medicaid အဂီၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်အိၣ်လၢနဘၣ်တုၤထီၣ်ဘး တၢ်ပာ်ပနီၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်အပတီၢ် လၢနကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ နခွဲးယာ်တၢ်ကြၢးထီၣ်ဘးလၢ Medicare အဂီၢ် ုဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ သးနံၣ် ဖီခိၣ် (သးနံၣ် 65 မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်) မ့တမ့ၢ် ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ အဃိန့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤခံခါလိာ်မ့ၢ်ဝဲ "ခွဲးယာ်ကတြဲၤ" န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်အခွဲးအိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တခါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ် Medicare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတကလုာ်န့ၣ်လီၤ

နမ့ၢ်အိၣ်ပာ်လံဒီး Medicare တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နမၤန့ၢ်ဘၣ်လံ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare လံန့ၣ်လီၤႋ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ် Medicare အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤလီၤဆီဆီတခါ တၢ်ကိးအီၤလၢ Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န့ၣ်လီၤႋ အဝဲအံၤပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကိးမံၤဒဲးလၢနဒိးန့ၢ်ဃုာ်ဒီး Original Medicare, ပာ်ဖှိၣ်ဒီး ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢ ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအဂၤတဖၣ် ဒီးအတၢ်မၤတဖၣ် လၢအဖီခိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.* ဒီးနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤခဲလၢာ်သ့ဝဲလၢအကစှၤဝဲဒ် $0 တၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

နပာ်ဃာ် Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တမံၤဃီၤ လၢအိၣ်ဒီးနၤလၢခဲအံၤလီၤ

တမ့ၢ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တမံၤကနုာ်လီၤလၢန Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအလီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နကပာ်ဃာ်ဘၣ်ဒံး Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤဃီခဲလၢာ် ဒီး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတမံၤဃီခဲလၢာ် လၢအိၣ်ဒီးနၤခဲအံၤ န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်မၤဖှံမၤညီထီၣ်ပှၤအသး ဖဲသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲလၢ အ၀ဲသ့ၣ်တတူၢ်ဃၣ်သးလၢ ကမၤန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တခါအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အိၣ်ဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ န့ၣ် နတဆူကွံာ်တၢ်နီတမံၤဘၣ် မ့မ့ၢ်တခီမၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်တခီန့ၣ်လီၤႋ

ကျဲပတီၢ်ဆူညါလၢကမၤန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

ဒိလီၤနတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လၢလာ် လၢကဃုထံၣ်န့ၢ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤအိၣ်တအိၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်. မ့တမ့ၢ် မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးလၢ ကဆဲးလီၤမံၤလၢ ခွဲးယာ်ကတြဲၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါအဂီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆီတလဲခီလဲလိာ်တၢ် မ့ၢ်တၢ်လၢအညီန့ၢ်ဒံးလၢနဆိကမိၣ်အီန့ၣ်လီၤ

နခွဲးမ့ၢ်ကြၢးထီၣ်ဘးလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တခါအဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နအိၣ်ဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်လိၣ်ဘၣ်အါမး န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လၢနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢဘၣ်မနုၤဃိလၢနမၤယဲၤယီၤသးလၢကဆီတလဲခီလိာ်တၢ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်မနုၤဃိလၢတကွၢ်ဘၣ်တၢ်တံာ်တာ်ခဲလၢာ်န့ၣ်အဂ့ၢ်လဲၣ်ႋ မ့ၢ်ဒါခီလီၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂ့ၢ်တကွီၣ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤညီထီၣ်စၢၤတၢ်အိၣ်မူ န့ၣ်လီၤႋ ဖဲ UnitedHealthcare န့ၣ်, ပဆီတလဲခီလဲလိာ်စၢၤဘၣ်ပှၤအါဂၤန့ၣ်လီၤႋ ပသ့ၣ်ညါလၢကဆဲးလီၤဘၣ်မံၤလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အပူၤမ့ၢ်တၢ်လၢအညီကဒၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤဘၣ် UnitedHealthcare UCard™

UCard မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤအကရၢဖိတဖၣ် အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ ဒီးတၢ်အိးထီၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်. 

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software