လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicare မ့တမ့ၢ် Medicaid အံၤအုၣ်ကီၤဝဲ တဲာ်လံာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်ဧါ.

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယူၤ19 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 01, 2022

Covid-19 ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအကတီၢ်, Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS, Medicare & Medicaid လီၢ်ခၢၣ်သးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ) န့ၣ်အမၤအါထီၣ်ဝဲဒၣ် Medicare တဲာ်လံာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တဲာ်လံာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤအီၤလၢ Medicaid ဧါန့ၣ် အဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ကီၢ်စဲၣ်လၢနအိၣ်ဆိးတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တဲာ်လံာ်ဆူၣ်ချ့ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢပှၤစူးကါဂ့ၤတမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤတဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ.*

တဲာ်လံာ်ဆူၣ်ချ့ အံၤ အမၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤသ့အကတီၢ်ဖဲ ပလဲၤထံၣ်ကသံၣ်သရၣ်အနီၢ်ကစၢ်တသ့ဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ပူၤထီၣ်ကွံာ်ရူထီၣ်အနၣ်ရံၣ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် နကသံၣ်သရၣ်အညီနုၢ်တချုးလၢၤဘၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖးကွၢ် လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်ဒီးဘၣ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တဲာ်လံာ်ဆူၣ်ချ့ ဒီး တဲာ်လံာ်ကသံၣ် အမံၤအိၣ်အါဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ

တၢ်ကတိၤ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ ဒီး တၢ်ကူစါယါဘျါခီဖျိပှာ်ယဲၤ အါတက့ၢ် ပာ်ဖျါဒုးနၢ်ပၢၢ် ကျဲတဖၣ်လၢကဒိးကွၢ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်တဂၤအဂီၢ် ခီဖျိတၢ်စူးကါခီၣ်ဖၠူထၢၣ် ထဲဘျဲး မ့တမ့ၢ် လီတဲစိစိာ်စု န့ၣ်လီၤႋ နကနၢ်ဟူဘူဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ တၢ်ဒိးကူစါယါဘျါသးခီဖျိပှာ်ယဲၤ ကသံၣ်သရၣ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢပနံာ်အမံၤတခါ ဒ်အမ့ၢ် Teledoc® န့ၣ်လီၤႋ ထီရီၤတၢ်ကိးအီၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် တၢ်ကတိၤ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ ဒီး တၢ်ကူစါယါဘျါခီဖျိပှာ်ယဲၤ ကဲထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢအကဲဘျုး တခါလၢပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကမ့ၢ်တၢ်ဆိကမိၣ်အဂ့ၤလၢ ကပှ့ၤဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ လၢပာ်ဃုာ်ဒီး တဲာ်လံာ်ဆူၣ်ချ့ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်တမံၤ လၢနတဘၣ်လၢာ်အဘူးလဲန့ၣ်လီၤ.

တဲာ်လံာ်ဆူၣ်ချ့န့ၣ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤဆိအီၤလၢညါသ့ မ့တမ့ၢ် ဖဲလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤတဘျီလၢ်လၢ်သ့န့ၣ်လီၤ

တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဖီခိၣ်, 24/7.

တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအိၣ်၀ဲအါမံၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်လၢနမၤအီၤသ့လၢ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ-

 • ဒိးကွၢ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် သးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအကသံၣ်သရၣ် ခီဖျိအ့ထၢၣ်နဲးႋ1
 • သံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဒီးဒိးကွၢ်သးတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါႋ1
 • မၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤဟ့ၣ်ကသံၣ်ထံလဲ 2 ဒီးဆှၢအီၤဆူနကသံၣ်ကျးႋ
 • ကတိၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအပူၤ ဘၣ်ဃးသးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအဂ့ၢ်ႋ
 • ကတိၤသကိးတၢ်လၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတနီၤနီၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ကိးဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ်ႋ
 • စူးကါဘၣ်အီၤ ထီရီၤတဘျီလၢ်လၢ် ထီရီၤတနံၤ လၢတပူၤလၢ်လၢ်ႋ
 • လၢာ်စှၤကျိၣ်စ့ဖဲနမၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဘီၣ်တၢ်ညီအဂၤလၢ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ လၢနတဘၣ်လၢာ်အဘူးလဲလၢအဂၤ န့ၣ်လီၤႋ

စူးကါ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ ဂ့ၤအခါဖဲလဲၣ်ႋ

Telehealth မ့ၢ်တၢ်ဃုထၢအဂ့ၤတခါလၢတၢ်ကူစါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒ်ညီနုၢ်အသိးအတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါတဖၣ်အတီၤပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်အဒိအတဲာ်တနီၤနီၤ-

 • တၢ်ခုၣ်ဘၣ်, တၢ်ဘၣ်သမုၣ်, ဒီးတၢ်ကိၢ်ထီၣ်
 • တၢ်ကူး, တၢ်လိၤဆါယီၢ်ဆါ, ဒီးကိာ်ယူၢ်ဆါ
 • တၢ်တဖိးလိာ်ဒီးသွံၣ်, ဖံးဘ့ၣ်ကပြုထီၣ်, ဒီးတၢ်သးဂံာ်သးကွဲ
 • ဆံၣ်ကျိၤ/ဆံၣ်ဒၢခိၣ်တၢ်ဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါအဃၢ်
 • နၢ်ဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါအဃၢ်
 • နါဒ့ဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါအဃၢ်
 • ခိၣ်ဆါဆဲး/ခိၣ်ဆါ
 • ဒီးအဂၤတဖၣ်

တကြၢးစူးကါ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ အခါဖဲလဲၣ်ႋ

တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ တမ့ၢ်လၢ တၢ်အိၣ်သး သဘံၣ်ဘုၣ် အဆိအချ့ မ့တမ့ၢ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ အဂီၢ်ဘၣ်ႋ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဂ့ၢ်တခါ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆိးက့ဆါဘီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး လၢမ့ၢ်တၢ်သတူၢ်ကလာ် ဒီးကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်လၢနသးသမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလၢလီၤဘၣ်ယိၣ်တုၤလၢနသးသမူဂီၢ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ 911 မ့တမ့ၢ် လဲၤဆူ ER (ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ၀ဲၤကျိၤ) တဘျီဃီတက့ၢ်ႋ 

အလီၢ်တအိၣ်လၢနဘၣ်သ့ၣ်ဆၢကတီၢ်လၢကစူးကါ တဲာ်လံာ်ဆူၣ်ချ့ အဂီၢ်ဘၣ်

တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ န့ၣ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤဆိအီၤလၢညါသ့ မ့တမ့ၢ် ဖဲလၢနလိၣ်ဘၣ်တဘျီလၢ်လၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နထံၣ်လိာ်ဘၣ်ကသံၣ်သရၣ်တဂၤသ့တဘျီဃီ ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ခိးဆၢကတီၢ်လီၤဆီလိာ်သးသ့န့ၣ်လီၤႋ နဃ့လၢကသံၣ်သရၣ်ကိးက့ၤနၤလီတဲစိ သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ အါတက့ၢ် တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ ယံာ်၀ဲ 10–15 မံးနံးန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအချ့ဒီးညီလၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢနလိၣ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကလၢာ်စှၤလီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢဘၣ်လဲၤဆူကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤဘၣ် UnitedHealthcare UCard™

UCard မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤအကရၢဖိတဖၣ် အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ ဒီးတၢ်အိးထီၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.
1တမ့ၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ဆူးတၢ်ဆါခဲလၢာ် လၢတၢ်ကူစါယါဘျါအီၤသ့ခီဖျိ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ကဒုးသ့ၣ်ညါနၤခီဖျိ တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ အဖီခိၣ်ဖဲလၢနမ့ၢ်ဘၣ်ထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်လၢနနီၢ်ကစၢ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါအဂီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.
2 ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် နဲၣ်လီၤမၤလိာ် ကသံၣ်ထံလဲ တသ့ဘၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကွဲးနဲၣ်လီၤကသံၣ်ထံလဲလၢ ပံာ်ကသံၣ်အဂီၢ်တသ့ဘၣ်ႋ

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software