လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ထံၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ ကွၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤမနုၤလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲအဂ့ၢ်ဘူးဘူး

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ10 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 01, 2022

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Original Medicare (Medicare အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ) န့ၣ်, နကထံၣ်န့ၢ်လံဝဲလၢတၢ်ဝဲန့ၣ်တကျၢၢ်ဘၢဝဲတၢ်သမံထံမၤကွၢ်မဲာ်ချံအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်သမံထံမၤကွၢ်ဝဲလၢမဲာ်ထံကလၤ မ့တမ့ၢ် မဲာ်ချံလါနါတဖၣ်အဂီၢ်, နကဘၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤလၢနနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်နဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဃုာ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ, နဒိးန့ၢ်မဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.* ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အါတက့ၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်မဲာ်ချံတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်, အဃိအဝဲသ့ၣ်ကျၢၢ်ဘၢအါထီၣ်နတၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်သမံထံမၤကွၢ်မဲာ်ချံဒ်ညီနုၢ်အသိးမ့ၢ်ဝဲ တၢ်စးထီၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ်လီၤ*

တၢ်ဒိးမၤကွၢ်ဝဲဒၣ်နမဲာ်ချ့ ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ် လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤတနီၤန့ၣ် အဟ့ၣ်စၢၤတၢ်လၢာ်ဘူးလၢာ်အါဒိၣ်တလၢာ်ကွံာ်ဒီး အဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲဒၣ် ကျိၣ်စ့အါမး လၢတၢ်ဒိးမဲာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤတနီၤနီၤအိၣ်အါန့ၢ်ဒံးတၢ်အုၣ်ကီၤအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒီးဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးစ့ဒီလၣ်လၢအကယၤတဖၣ်ဖဲစ့ကဒွဲတဖၣ်အပူၤလၢအကဟ့ၣ်စၢၤဝဲဒၣ်မဲာ်ဒိးအလဲန့ၣ်လီၤ. လၢအကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ်မဲာ်ထံကလၤအသီတစူၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် နဃုထၢပှ့ၤမဲာ်ချံအလါနါတဖၣ်ဒ်နအဲၣ်ဒိးအသိးသ့သ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ထွဲကတီၤနမဲာ်ချံတက့ၢ်.

မဲာ်ချံတၢ်ဆါလၢအမၤညီနုၢ်သးတနီၤနီၤဒုးအိၣ်ထီၣ်မဲာ်ချံတထံၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် မဲာ်ချံဘျီၣ်သ့ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအခီၣ်ထံးသီခါ, မဲာ်ချံတၢ်ဆါလၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်ဒိၣ်မးတနီၤနီၤတအိၣ်ဖျါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါဆိအီၤမၤစၢၤနမဲာ်ချံထံၣ်က့ၤတၢ်လၢခံလၢလာ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်ကြၢးကွၢ်ထွဲအမဲာ်ချံလီၤဆီန့ၣ်လီၤ. ဒ် American Diabetes Association (အမဲရံကၤတၢ်မၤဘၣ်ဃးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါကရၢ) ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ပှၤလၢအိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်ဖျါလီၤဂာ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်မဲာ်ပှၤဖိထီၣ်ဝါဒီးမဲာ်ချံလၢၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. နဒိးန့ၢ်မဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤသ့ဝဲလၢအကဒီသဒၢစၢၤနမဲာ်ချံဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, နဒိးန့ၢ်အီၤသ့ဝဲလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်အပှ့ၤကလံၤလီၤဆီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤဘၣ် UnitedHealthcare UCard™

UCard မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤအကရၢဖိတဖၣ် အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ ဒီးတၢ်အိးထီၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software