လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်သံကွၢ်ညီနုၢ်ခဲအံၤခဲအံၤလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်

တၢ်သံကွၢ်ညီနုၢ်လၢတၢ်သံကွၢ်အီၤအါတဖၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ခီဖျိ United Healthcare Insurance Company ဒီးပပှၤလၢအဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤ (ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံာ်အဂၤတဖၣ်) မၤသကိးဒီးကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်အခၢၣ်စးကရၢတဖၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်ပဒိၣ်-တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤန့ၣ်လီၤ. ပတမ့ၢ်ပှၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲ Medicare အသိးအကျါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမၤသကိးဒီး Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) (လီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤ Medicare & Medicaid အဂီၢ်) ဒီးကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အါဘ့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢ Medicare ဒီး Medicaid ပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicare အဂ့ၢ်တက့ၢ်

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကိးဖုၣ်ဝဲလၢ D-SNPs) မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအကြၢးဝဲဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ်န့ၣ်လီၤ. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤမၤသကိးတပူၤဃီဒီးန Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. နကပာ်ဃာ်ဝဲဒၣ်န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်ကြၢးဒီးတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်, တၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီး ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.1 ပှၤလၢအကြၢးဝဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤကဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤအါထီၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အါန့ၢ်ဒံး Original Medicare ဒီးတၢ်မၤလီၤဆီအကူာ် D တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ-

 • တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤဝဲလၢပှၤလၢအကလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီမ့ၢ်လၢအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, သးနံၣ် မ့တမ့ၢ် အဆူၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဃိ
 • တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အါန့ၢ်ဒံး Original Medicare1
 • တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤခီဖျိနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံာ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် UnitedHealthcare
 • ပၣ်ဃုာ်ဝဲလၢတၢ်တမၤအါထီၣ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်

1တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်အဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

(နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီဒၣ်လဲာ် — တၢ်ဝဲန့ၣ်မ့ၢ်စ့လၢနဟ့ၣ်ဝဲလၢတၢ်အုၣ်ကီၤအဂီၢ် — နကကြၢးဝဲလၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤစၢၤစ့ခီဖျိတၢၢ်ဟဲနုာ်စှၤလၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်အပှ့ၤကလံၤန့ၣ်လီၤ.) မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂ့ၢ်.

ဖဲကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်အပူၤ, Medicaid ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟံၣ်ဖိိဃီဖိဒီးဖိဒံဖိသၣ်, ပှၤပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး, ပှၤသးပှၢ်, ဒီးပှၤလၢအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤ, Medicaid ကျၢၢ်ဘၢန့ၢ်ဝဲဒၣ်ပှၤသးပှၢ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤလၢအစှၤန့ၢ်ဒံးတၢ်ဟဲနုာ်ပတီၢ်တနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လိၣ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ်လၢတၢ်ကြၢးဝဲဒီး Medicaid အဂီၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲနအိၣ်ဆိးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်မ့ၢ်နကြၢးဝဲဒီး Medicaid ဖဲနကီၢ်စဲၣ်ပူၤဧါဂ့ၢ်, နုာ်လီၤကွၢ်ပှာ်ယဲၤသန့လၢတၢ်ကွၢ်ဝဲဒၣ် Medicaid ဖဲနကီၢ်စဲၣ်ပူၤတက့ၢ်. ဖဲန့ၣ်ဝံၤသမံသမိးကွၢ်တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

နကထံၣ်န့ၢ် link ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အပူၤလၢတၢ်ဃုကွၢ်နကီၢ်စဲၣ် Medicaid အခၢၣ်စးကရၢဖဲ "Plan Details" ကဘျံးပၤအပူၤလၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်လၢ UnitedHealthcare Community Plan ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအအိၣ်ဝဲဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ, ဝံသးစူၤစူးကါ search feature (တၢ်ဃုကွၢ်တၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒိ) ဖဲပပှာ်ယဲၤသန့ထံးဖဲ UHCCommunityPlan.com တက့ၢ်. 

Medicaid မ့ၢ်ဝဲတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်သုးကျဲၤဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဖၣ်တဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၢ်နီၢ်နီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဖၣ်မၤတၢ်အၢၣ်လီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံာ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် UnitedHealthcare လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢပှၤန့ၢ်သါ Medicaid အဂီၢ်ဒီးပဒိၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပပဒိၣ်-တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖံးမၤတၢ်ဖဲ UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအမံၤဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

Medicare မ့ၢ်ဝဲထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်သုးကျဲၤအီၤခီဖျိကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤသးနံၣ် 65 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်, ဒ်န့ၣ်သိးပှၤတနီၤနီၤလၢအသးနံၣ် 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်လၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicare အဂ့ၢ်တက့ၢ်. 

Medicaid မ့ၢ်ဝဲဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤဆူပှၤလၢအကြၢးဝဲဒီးခွဲးယာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲဒၣ်အနီၢ်ကစၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်အိၣ်ဒီးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးစ့ဆီၣ်ထွဲအစှၤကတၢၢ်တဝာ်ဃၣ်ဃၣ်လၢအဝဲသ့ၣ် Medicaid တၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicaid မ့ၢ်မနုၤဒီးတၢ်မနုၤလၢ Medicaid ကျၢၢ်ဘၢဝဲအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

တလိၣ်ဘၣ်. တၢ်တလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒိးသန့ၤတဖၣ်လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢကသံၣ်သရၣ်အပှာ်ဘျးစဲအပူၤ, တၢ်ဆါဟံၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

အါတက့ၢ်ပတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ဒီသဒၢဒီးမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်လီၤဆီတၢ်အပှ့ၤကလံၤလၢနဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်မၤသကိးဒီး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအတီၤပတီၢ်အဂၤတဖၣ်လၢအါတက့ၢ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိပတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • မဲဆူၣ်ချ့
 • တၢ်ထံၣ်
 • တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ်တၢ်
 • ဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်မၤစၢၤ
 • တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအလီကျိၤ]
 • ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒိအဂၤတဖၣ်အါမး1

1တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်အဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

ကရၢဖိတဖၣ်လၢ Dual Special Needs Plans (D-SNPs)(တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ် ဆီတလဲလိာ် မ့တမ့ၢ် ပာ်ကတီၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲလၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤဆၢကတီၢ် 3 လါကတီၢ် သ့ 1 ဘျီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲ လါယနူၤအါရံၤ တုၤ လါမာ်ရှး- လါအ့ဖြ့ၣ် တုၤ လါယူၤ- ဒီး လါယူၤလံ တုၤ လါစံးပတ့ဘၢၣ် န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဆီတလဲတၢ်န့ၣ် ကစးထီၣ်သးဖဲလၢ ဆူညါတလါထီၣ်ခီၣ်ထံးတသီ န့ၣ်လီၤႋ နဆီတလဲလိာ်တၢ်လၢ နတၢ်အုၣ်ကီၤဖဲလၢ တနံၣ်တဘျီတၢ်ဆဲးလီၤမံၤဆၢကတီၢ် စးထီၣ်ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် 15 တုၤ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 7 သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ် နတၢ်ဆီတလဲကစးထီၣ်သးဖဲ လါယနူၤအါရံၤ 1 သီ လၢဆူညါတနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး Medicare တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဆၢကတီၢ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဃူဖိးလိာ်တၢ်န့ၢ်ဘျုး (COB) ဘၣ်ထွဲဒီးပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလၢဘၢသးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအါန့ၢ်တမံၤ န့ၣ်လီၤႋ COB ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တခါလၢမ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံး (ခီၣ်ထံးဆိ) ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲ ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တခါလၢအမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲခံဂၤတဂၤ လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲ ရဲၣ်ကျဲၤမၤဃူဖိးလိာ်၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတၢ်န့ၢ်ဘျုး ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲခံဂၤတဂၤ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲ တၢ်လၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲ တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘူးတၢ်လဲဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Dual Special Needs Plans (D-SNPs)(တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) မ့ၢ်ဝဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်တိာ်ကျဲၤ တကလုာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ D-SNP ကျဲၤဃူဖိးလိာ်၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤလီၤ Medicare ဒီး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး ခံမံၤလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အါဒၣ်တက့ၢ် Medicaid အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲ တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲတဖၣ် လၢ D-SNP တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ D-SNP ကျဲၤမၤဃူဖိးလိာ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါ တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂုၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မၤစၢၤ၀ဲဒၣ် ကရၢဖိတဖၣ်လၢကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ Medicare အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ် လၢ 42ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ဒီး District လၢ Columbia န့ၣ်လီၤႋ*

UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ် Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ဖၣ်အံၤ-
Arizona, California, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ် Dual Special Needs Plans (D-SNPs)(တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) လၢကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အံၤ**-
Alabama, Arkansas, Arizona, California, Connecticut, Colorado, District လၢ Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming

*စးထီၣ်ဖဲလါဖ့ၣ်ဘြူၤ့အါရံၤ 2022
**တအိၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်လၢၤဘၣ်

ပှာ်ယဲၤတၢ်ဃုကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မၤညီထီၣ်တၢ်လၢ ကဃုကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီတဖၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်တဖၣ် လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ထဲဒၣ်ဒိနုာ်လီၤန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် န့ၣ်လီၤႋ အန့ၣ်ဒီး နဃုကွၢ်ဘၣ်သ့လၢ ကသံၣ်သရၣ်အမံၤ တၢ်ကွၢ်ထွဲအကလုာ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်လီၢ် တၢ်မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါ လၢကဃုကွၢ်ဘၣ်တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ နီၢ်နီၢ် အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

Medicaid အဂံၢ်ထံးခီၣ်ဘိတဖၣ်

နမ့ၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤဒီးနတၢ်ကြၢးဒီး Medicaid မ့ၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်, ပကဆိကတီၢ်ဃာ်နၤ 6 လါဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤအတီၢ်ပူၤ, နကဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ် Medicare အပှ့ၤကလံၤလၢတၢ်နီၤလီၤသကိးဝဲတနီၤနီၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အလဲတဖၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အုၣ်ကီၤ, တၢ်ထုးစှၤလီၤစ့ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့တမၤန့ၢ်က့ၤန Medicaid အခွဲးယာ်ဖဲ 6 လါဝံၤအလီၢ်ခံဘၣ်န့ၣ်, နနုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲပတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ, နနုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤတဘျီလၢ်လၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ကဒါက့ၤန Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤန့ၣ်, တဲသကိးဒီး UnitedHealthcare အခၢၣ်စးလၢအဆါလံာ်အုၣ်သးလၢတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤကဒါက့ၤနမံၤဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤတက့ၢ်.

ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်သုးကျဲၤဝဲဒၣ်အနီၢ်ကစၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအဃိတၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicaid တၢ်ဆီတလဲအီၤဆူကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဘၣ်တဘ့ၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတနီၤနီၤလၢကီၢ်စဲၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးကဘၣ်ကျၢၢ်ဘၢဝဲဖဲအဝဲသ့ၣ်အ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤခီဖျိဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အသဲစးတၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကိးဝဲဒၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲအီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ဃုထၢဝဲလၢအကဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤတဖၣ်ဖဲ Medicaid အဖီလာ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကိးဝဲဒၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဃုထၢမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤ.

Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲအီၤပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • ပှၤဆါထီၣ်အိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်အိၣ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်
 • တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖဲကတီၢ်ဖုၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါမၤကိညၢ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အလီၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
 • တၢ်ဆါဟံၣ်လၢပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအတၢ်ကူစါ
 • တၢ်မၤကွၢ်ဒၢးဒီးတၢ်ဒိကွၢ်အဲးစရ့အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါလၢဟံၣ်ဖဲကတီၢ်ဖုၣ် (တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤခီဖျိတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ဖဲဟံၣ်အခၢၣ်စးကရၢ)
 • သိလ့ၣ်တီၣ်ဆှၢပှၤဆါအတၢ်မၤစၢၤ
 • ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤလၢပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicare

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဃုထၢမၤအီၤသ့ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်မၤကွၢ်မဲာ်ချံဒီးမဲာ်ထံကလၤ
 • တၢ်မၤကွၢ်တၢ်နၢ်ဟူဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူအပိးလီတဖၣ်
 • မဲတၢ်ကွၢ်ထွဲ
 • တၢ်သမံထံတၢ်ဒီသဒၢ
 • တၢ်ကူစါယါဘျါနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ (ပူၤထီၣ် Medicare အတၢ်မၤစၢၤဖီလာ်)
 • တအိၣ်ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်လဲၤဒီးတၢ်ဟဲက့ၤဖဲတၢ်ကူစါအလီၢ်
 • ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤတနီၤနီၤတၢ်တကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicare
 • တအိၣ်ဒီးကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤတနီၤနီၤ, ပၣ်ဃုာ်ဒီးဘံၣ်တၣ်မ့ၣ်တနီၤနီၤ
 • Chiropractic care (တၢ်ကူစါယါဘျါလၢတၢ်စံၢ်ဘၣ်တၢ်အကျိၤအကျဲ)

အါတက့ၢ်ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အပူၤ, Medicaid ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အပှ့ၤကလံၤအလဲပှဲၤပှဲၤလၢတၢ်ကျၢၢ်ဘၢတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဒ်သိးပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid တလိၣ်ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်တလါတဘျီအတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီအလဲ မ့တမ့ၢ် စ့လၢတၢ်ထုးစှၤလီၤသ့တမံၤမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်ဒီးတၢ်ဘျၢလီၤဆီခီဖျိကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတနီၤနီၤအပူၤ, ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကထုးထီၣ်ဟံးန့ၢ်စ့တဆံးတက့ၢ်ဖဲတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်န့ၣ်အပူၤလၢကကျၢၢ်ဘၢစၢၤဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤအပှ့ၤကလံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီအါမးအပူၤ, Medicaid မ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အလဲလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ Medicaid ကဟ့ၣ်တၢ်အလဲဖဲပှၤဟ့ၣ်တၢ်အလဲအဂၤတဖၣ်ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်နီၤလီၤတၢ်မၤစၢၤအဂၤတဖၣ်အလဲဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. အဒိ, နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicare မ့တမ့ၢ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအကလုာ်တမံၤမံၤ, Medicaid ကမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အလဲခံဂၤတဂၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ကဆှၢဟ့ၣ်ကဒွဲစ့စရီလၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်အလဲအဆိကတၢၢ်တဂၤ, ဒီး Medicaid ကဟ့ၣ်က့ၤဝဲတၢ်လၢအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ Medicaid ပှၤနုာ်ဆဲးလီၤမံၤတဖၣ်ကဘၣ်စံးဝဲလၢဖဲအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤအဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနပတံထီၣ်တၢ်လၢ Medicaid အဂီၢ်အခါ, နကဘၣ်ထၢနုာ်မၤပှဲၤလံာ်ပတံထီၣ်အတကွီၣ်ဒိန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်အိၣ်ဒီးအတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီဝဲလၢ Medicaid အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖျါလီၤဂာ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီးလံာ်တီလံာ်မီအကလုာ်ကလုာ်, ဒ်အမ့ၢ်-

နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ (အမံၤ, အိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအနီၣ်ဂံၢ်)
 • တၢ်ကဲထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်အုၣ်သး

ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီအဂ့ၢ်အကျိၤ

 • တၢ်ဒိးငါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပီၣ်လီၤတၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤ
 • တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတဖၣ် (မ့ၣ်အူပှ့ၤထံပှ့ၤ, တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်ဖဲနံၤအကတီၢ်, ဒီးအဂၤတဖၣ်)
 • သိလ့ၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ
 • စ့တၢးအလံာ်ပာ်ဖျါတဖၣ်
 • တၢ်ဟဲနုာ် (တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအလံာ်ဖှီတဲာ်တဖၣ်)

တၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်အကျိၤ

 • နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအတၢ်အုၣ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကူစါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးလၢခံကတၢၢ်အဂ့ၢ်
 • တၢ်ကူစါယါဘျါဖဲတယံာ်တမီၢ်အစရီတဖၣ်

နကဘၣ်ပတံထီၣ်ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်အခၢၣ်စးကရၢလၢအသုးကျဲၤဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲနကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, မ့တမ့ၢ် လၢကထံၣ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအ UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤအဂီၢ်, ဝံသးစူၤစူးကါ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒိ ( search feature) ဖဲပUHCCommunityPlan.comပှာ်ယဲၤသန့ထံးအပူၤတက့ၢ်.

မ့ၢ်. ခီဖျိလၢ D-SNP မ့ၢ်၀ဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တမံၤအဃိ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်၀ဲ အါတက့ၢ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲတဖၣ် ဖဲ Medicare ကရၢဖိဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့ယါဘျါအတၢ်ကွၢ်ထွဲန့ၣ်လီၤႋ အဘျဲၣ်အစဲၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအိၣ်တ့ၢ်တကူာ်တ၀ာ်တဖၣ် မ့ၢ်၀ဲ ကရၢဖိအမူဒါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမ့ၢ် ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်လၢ D-SNP တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဟ့ၣ်စၢၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႋ  

သ့ လၢတမ့ၢ်တုၤထီၣ်ဘး တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအပတီၢ်လၢ Medicaid ဂီၢ်လၢနကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်နမၤန့ၢ်ဘၣ် Social Security Disability Insurance (SSDI)(ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤ) မ့ၢ်ဂ့ၤ တဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် တဆီတလဲန Medicaid ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် SSDI န့ၣ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်စိၢ်လိၤ Medicare ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဖျါလၢနဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်ဘူးလၢ 2 နံၣ် ဖဲနကြၢးတုၤထီၣ်ဘးလၢ ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတၢ်န့ၢ်ဘျုး အဂီၢ် တချုးလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicare သ့န့ၣ်လီၤႋ မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သးဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အပူၤဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤခီဖျိကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်ဝဲန့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲလၢကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်, တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်အါတက့ၢ်မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤအကလုာ်တနီၤနီၤအဂီၢ် (ဒ်အမ့ၢ်ဖိဒံဖိသၣ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ)န့ၣ်လီၤႋ တမ့ၢ်အဖျါလီၤဂာ်ဝဲလၢနဆီတလဲန Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ မ့တမ့ၢ် ဆီတလဲဆူ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနသးသမူတၢ်အိၣ်သးဆီတလဲသးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ (နမ့ၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ မ့တမ့ၢ် အိၣ်ထီၣ်ဒီးဟုးသး, လၢတၢ်အဒိအတဲာ်အဂီၢ်)ႋ နပတံထီၣ် Medicaid သ့ထီရီၤတဘျီလၢဆၢကတီၢ်ဒီတနံၣ်ညါကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicaid မ့ၢ်မနုၤဒီးတၢ်မနုၤလၢ Medicaid အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

နကထံၣ်န့ၢ် link ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အပူၤလၢတၢ်ဃုကွၢ်နကီၢ်စဲၣ် Medicaid အခၢၣ်စးကရၢဖဲ "Plan Details" ကဘျံးပၤအပူၤလၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်လၢ UnitedHealthcare Community Plan ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအအိၣ်ဝဲဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ, ဝံသးစူၤစူးကါ search feature (တၢ်ဃုကွၢ်တၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒိ) ဖဲပပှာ်ယဲၤသန့ထံးဖဲ UHCCommunityPlan.com တက့ၢ်.

Medicaid + Medicare

Medicaid မၤစၢၤဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤဆူပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ်အအိၣ်, ဃုာ်ဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ, ဖိဒံဖိသၣ်, မိၢ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးအဟုးသး, ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်ဒီးပှၤလၢအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. Medicaid ဒိးန့ၢ်စ့ဆီၣ်ထွဲတပူၤဃီခီဖျိကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. Medicare မ့ၢ်ဝဲဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်အုၣ်ကီၤလၢပှၤသးနံၣ် 65 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်, ဒ်န့ၣ်သိးပှၤတနီၤနီၤလၢအသးနံၣ်စှၤန့ၢ်ဒံး 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးခွဲးယာ်ခီဖျိလၢအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဃိန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်လီၤဆီလိာ်သးဖဲ Medicaid ဒီး Medicareအဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်. 

မ့ၢ်. ပှၤတနီၤနီၤကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤခံခါလိာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကြၢးဝဲဒီး Medicare ခီဖျိလၢအသးနံၣ် (စးထီၣ်သးနံၣ် 65 နံၣ် မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်) မ့တမ့ၢ် ခီဖျိလၢအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤမ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်တုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ် Medicaid အတၢ်လိၣ်တဖၣ်ဖဲအကီၢ်စဲၣ်ပူၤဃိန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤခံခါလိာ်မ့ၢ်ဝဲ "ခွဲးယာ်ကတြဲၤ" (“တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ”) န့ၣ်လီၤ." မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare တၢ်မၤစၢၤခံခါလိာ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Medicare ဒီး Medicaid မ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤလီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလီၤဆီလိာ်သးလၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဒီး Medicare အဂီၢ်, နကဘၣ်မ့ၢ်-

 • သးနံၣ်အစှၤကတၢၢ် 65 နံၣ်, နမ့ၢ်ပှၤ 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်ဒီးကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဖဲနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဂံၢ်ထံးခီၣ်ဘိအဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီအဂၤတဖၣ်
  ဒီး
 • ကီၢ်အမဲရံကၤထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤအိၣ်ဆိးဖိးသဲစးလၢအအိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အမဲရံကၤအပူၤအစှၤကတၢၢ် 5 နံၣ်ဒီးဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဒီးကီၢ်စဲၣ်အ Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အဂီၢ်, နကဘၣ်မ့ၢ်-

 • ပှၤ 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်ဒီးတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢ အမ့ၢ်ပှၤတၢ်ဟဲနုာ်စှၤဒ်အမ့ၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးဖိဒံဖိသၣ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ, ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အဒိးန့ၢ် Supplemental Security Income (SSI) (တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ), ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီအဂၤတဖၣ်
 • အစှၤကတၢၢ် 65 နံၣ်ဒီးနမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး-
  • ဒိးန့ၢ် Extra Help (တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ) မ့တမ့ၢ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢနကီၢ်စဲၣ်အအိၣ်
  • မ့ၢ်ပှၤမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, ဘၣ်ဆၣ်တလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲလၢကတီၢ်ယံာ်-

ဒ်အမ့ၢ် Affordable Care Act (တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ကြၢးဒီးအပှ့ၤကလံၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီ) အကျါတခါသိး, အါတက့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ဃုထၢမၤအါဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလၢတၢ်ဒုးပၣ်ဃုာ်ဝဲဒၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်အဂၤတဖၣ်ဃုထၢမၤဝဲဒ်န့ၣ်သိးတဘျီလၢ်လၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤကမၢကမၣ်ဝဲလၢအတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်အတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤဝဲလၢတၢ်ကဘၣ်သမံသမိးကွၢ်ဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်နတၢ်ကြၢးဝဲဒီး Medicaid ဖဲနကီၢ်စဲၣ်ပူၤအဂ့ၢ်, နုာ်လီၤကွၢ်ပှာ်ယဲၤသန့လၢ Medicaid in your state (Medicaid ဖဲနကီၢ်စဲၣ်အပူၤ) အဂ့ၢ်တက့ၢ်. ဖဲန့ၣ်ဝံၤသမံသမိးကွၢ်တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Affordable Care Act ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဝဲၤဒၢးအသီဖဲ Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) (တၢ်မၤစၢၤ Medicare ဒီး Medicaid အလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်) အပူၤန့ၣ်လီၤ. Medicare-Medicaid Coordination Office (မၤသကိး Medicare-Medicaid အဝဲၤဒၢး) မၤလီၤတံၢ်ဝဲဒၣ်ပှၤလၢအနုာ်ဆဲးလီၤမံၤခံမံၤလိာ်ဖဲ Medicare ဒီး Medicaid ခံခါလိာ်အပူၤအိၣ်ဒီးအခွဲးယာ်လၢပှဲၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အကံၢ်စီအထီကတၢၢ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်အဆၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခံခါလိာ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီလၢအတုၤလီၤတီၤလီၤအါထီၣ်လၢတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်မၤစၢၤဝဲဒၣ် Medicare သ့ဝဲခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤ Medicare အပှ့ၤကလံၤတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်တဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤခီဖျိ Medicare, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်နၢ်ဟူ, ဝံစိာ်တီဆှၢ, မဲာ်ချံတၢ်ထံၣ်, မဲဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢကတီၢ်ယံာ်န့ၣ်လီၤ.

Medicare Open Enrollment Period (OEP)(Medicare တၢ်တူၢ်လိာ်ဆဲးလီၤမံၤဆၢကတီၢ်) စးထီၣ်သးလၢ လါအီးကထိဘၢၣ် 15 တုၤ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 7 ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအိၣ်ပာ်လံဒီး Medicare တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢထီရီတမံၤန့ၣ် ဆီတလဲလိာ်ကွံာ်အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢနံၣ်လၢကဟဲဆူညါ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ Medicare တၢ်ကဲဘျုး တၢ်တူၢ်လိာ်ဆဲးလီၤမံၤ စးထီၣ်သးလၢ လါယနူၤအါရံၤ 1 တုၤ လါမာ်ရှး 31 ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ ထဲဒၣ်ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ပာ်လံဒီး Medicare တၢ်ကဲဘျုး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဆီတလဲလိာ်ကွံာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ Dual Special Needs Plans (D-SNPs)(တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) မ့ၢ်ဝဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်တိာ်ကျဲၤ တကလုာ်အဃိ တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအဆၢကတီၢ်ကမ့ၢ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤႋ နပတံထီၣ် Medicaid သ့ထီရီၤတဘျီလၢဆၢကတီၢ်ဒီတနံၣ်ညါကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဆၢကတီၢ်လၢ Medicaid မ့တမ့ၢ် CHIP (ဖိသၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး Medicare တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဆၢကတီၢ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (D-SNPs)/တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ

"ခွဲးယာ်ကတြဲၤ" ပာ်ဖျါဘၣ်ဃးပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤခံမံၤလိာ်ဖဲတဆၢကတီၢ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်, အဃိအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ "ခွဲးယာ်ကတြဲၤ" န့ၣ်လီၤ.

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢအါတက့ၢ်တဟဲခီဖျိဝဲဒၣ် Medicare မ့တမ့ၢ် Medicaid အအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဃုာ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ, နကဘၣ်ပာ်ဃာ်န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်, ဒီးနကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢအအါန့ၢ်ဒံး ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare ဃုာ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီအပှ့ၤဘၣ်ကတၢၢ်ဒ် $0 အသိးန့ၣ်လီၤ. UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးတၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.1

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ကကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်-

 • တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲမဲဒ်ညီနုၢ်အသိး
 • ခြဲဒံၣ်လၢကပှ့ၤ OTC ပနံာ်ကၤတဖၣ်အဂီၢ်ဒီးပနံာ်ရိကျးတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်
 • တၢ်ဒိးကွၢ်မဲာ်ချံ, ဃုာ်ဒီးကဒွဲစ့လၢမဲာ်ဒိးအဂီၢ်
 • တၢ်သမံထံမၤကွၢ်တၢ်နၢ်ဟူ, ဃုာ်ဒီးကဒွဲစ့လၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူအပိးလီတဖၣ်အဂီၢ်
 • ဒီးအဂၤတဖၣ်

1တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်အဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဖးဒိၣ် — လီၤဆီဒၣ်တၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်ဆါလၢအပိာ်ထွဲထီၣ်တဖၣ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ်နတၢ်သုးကျဲၤမၤတၢ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီဒီးတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးခံမံၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်

ဝံသးစူၤမၤနီၣ်ဃာ်လၢတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢ UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်လီၤဝဲ, ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဒုးပၣ်ဃုာ်ဝဲ, ဆီတလဲသးသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနတၢ်အိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢအအိၣ်ဝဲဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤအဂ့ၢ်, ဝံသးစူၤစူးကါ တၢ်ဃုကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ် ဖဲပUHCCommunityPlan.comပှာ်ယဲၤသန့ထံးအပူၤတက့ၢ်. 

1. မ့ၢ်နဒိးန့ၢ်ကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဧါ. (မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်, နကအိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ် Medicaid ခးက့န့ၣ်လီၤ.)

နမ့မ့ၢ်ပှၤသးနံၣ် 65 နံၣ် ဆူဖီလာ်ဒီး တုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢ အမ့ၢ်ပှၤတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ ဒ်အမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးဖိဒံဖိသၣ်လၢ အတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ, ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အဒိးန့ၢ် Supplemental Security Income (SSI) (တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ), ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီအဂၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤ.)

 • အစှၤကတၢၢ်နမ့ၢ်ပှၤသးနံၣ် 65 နံၣ်ဒီးနမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး-
 • ဒိးန့ၢ် Extra Help (တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ) မ့တမ့ၢ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢနကီၢ်စဲၣ်အအိၣ်
 • မ့ၢ်ပှၤမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, ဘၣ်ဆၣ်တလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲလၢကတီၢ်ယံာ်-

2. မ့ၢ်နအိၣ်ဒီး Medicare အကူာ် A ဒီး B ဧါ.

 • အစှၤကတၢၢ်နမ့ၢ်ပှၤ 65 နံၣ်, မ့တမ့ၢ် 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်ဒီးကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဖဲပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီအဂၤတဖၣ်
  ဒီး
 • နမ့ၢ်ကီၢ်အမဲရံကၤထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤအိၣ်ဆိးဖိးသဲစးလၢအအိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အမဲရံကၤအပူၤအစှၤကတၢၢ် 5 နံၣ်ဒီးဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်

3. မ့ၢ်နအိၣ်ဆိးဖဲတၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအလီၢ်ဧါ.

UnitedHealthcare အခၢၣ်စးလၢအဆါလံာ်အုၣ်သးတဲဘၣ်နၤမ့ၢ်နအိၣ်တအိၣ်ဝဲဖဲပလီၢ်ကဝီၤတၢ်မၤစၢၤပူၤအဂ့ၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ်, လၢတၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အိၣ်ဝဲဖဲနလီၢ်က ဝီၤပူၤအဂ့ၢ်, ဝံသးစူၤစူးကါ search feature ဖဲပပှာ်ယဲၤသန့ UHCCommunityPlan.com အသန့ထံးပူၤတက့ၢ်.

Dual Special Needs Plans (D-SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) အိၣ်ဒီး Special Enrollment Period (SEP) (တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအကတီၢ်လီၤဆီ), လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲဖဲနံၣ်ခီၣ်ထံး 9 အလါတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢအကြၢးဝဲဒီးခွဲးယာ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤ မ့တမ့ၢ် ဆီတလဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် 3 လါတဘျီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆီတလဲတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤကကဲထီၣ်သးဖဲဆူညါတလါအခီၣ်ထံးတသီန့ၣ်လီၤ.

တိၢ်နီၣ် - မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢတၢ်ကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဝဲလၢတၢ်ကြၢးဒံးဝဲဒၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤန့ၣ်, နကဘၣ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤတၢ်အုၣ်ကီၤလၢ Medicaid အဂီၢ်ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ. ဖဲနကြၢးဒံးဝဲဒၣ်အခါ, တၢ်ကမၤသီထီၣ်နဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဒၣ်အတၢ်ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်

Dual Special Needs Plan (D-SNP) ကရၢဖိတဖၣ်ကဘၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid န့ၣ်လီၤႋ  ကရၢဖိတဂၤ အတၢ်ကြၢးဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤမ့ၢ်လီၤမၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကနုာ်လီၤဘၣ်လၢ ခွဲးဆၢကတီၢ်ပတြီၢ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးပတြီၢ် အံၤ ကယံာ်၀ဲ 30 သီ မ့တမ့ၢ် တုၤလၢ 6 လါသ့န့ၣ်လီၤႋ ကရၢဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံး တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သ့၀ဲ ဒီး Medicare ကဟ့ၣ်န့ၢ်အီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢ အညီနုၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ အဘူးအလဲန့ၣ်လီၤႋ တၢ်လီၤဆီထဲတမံၤမ့ၢ်၀ဲ, ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးပတြီၢ်အဆၢကတီၢ်, D-SNP ကရၢဖိကဘၣ်ဟံးမူဒါလၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအလၢပှဲၤတမံၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ ဒီး ဖြံးမံၣ်ယၢၣ် လၢ Medicaid ဟ့ၣ်ပာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး D-SNP ခွဲးတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလီၤမၢ်ကွံာ် တက့ၢ်ႋ

D-SNP တၢ်ကွဲးဖုၣ်အီၤလၢ Dual Special Needs Plan (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဝဲလၢပှၤတၢ်ဟဲနုာ်စှၤအဂီၢ်ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid ဒီး Medicare တၢ်မၤစၢၤခံခါလၢာ်န့ၣ်လီၤ. C-SNP တၢ်ကိးဝဲဒၣ်အထီလၢ Chronic Special Needs Plan (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီယံာ်ယံာ်ထၢထၢ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးယံာ်ယံာ်ထၢထၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဒိတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးသးမၤတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးယံာ်ယံာ်ထၢထၢ, သးသွံၣ်ကျိၤတၢ်ဆါဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicare Special Needs Plans (တၢ်လိၣ်ဘၣ် Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီတဖၣ်) အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Medicare အကူာ် D မ့ၢ်ဝဲတၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဝဲဒၣ်ကသံၣ်တနီၤနီၤလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤလၢအတဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤတ့ၢ်လံအီၤခီဖျိ Medicare အကူာ် A ဒီး B န့ၣ်လီၤ. Medicare Special Needs Plans (SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ် Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီတဖၣ်) မ့ၢ်ဝဲ Medicare Advantage (တၢ်န့ၢ်ဘျုး Medicare) တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်န့ၣ်လီၤ. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်နမ့ၢ်စူးကါကသံၣ်တဖၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤဝဲန့ၣ်, နကဘၣ်မၤလီၤတံၢ်ဝဲဒၣ်နကသံၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤအီၤခီဖျိဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤတချုးဒံးဖဲနနုာ်ဆဲးလီၤမံၤန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Dual Special Needs Plan (D-SNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ), ဖျါလီၤဂာ်လၢအါတက့ၢ်နတၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်တၢ်ကအုၣ်ကီၤဝဲလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ Medicare ကရၢဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါန့ၣ်, Medicare အုၣ်ကီၤ ဟ့ၣ် တၢ်အဘူးအလဲခဲလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတနီၤနီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ Medicare ကရၢဖိအမူဒါလၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲအဘူးလဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမ့ၢ် ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ ကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဟ့ၣ်စၢၤဝဲဒၣ်တၢ်အပှ့ၤကလံၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအလဲလၢပှၤတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တအိၣ်ဒီး Medicaid ဘၣ်န့ၣ်, နတၢ်ပှ့ၤတၢ်ကလံၤနီၢ်နီၢ်တဖၣ်ကဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢနဃုထၢထီၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်, Dual Special Needs Plans (D-SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ) မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ပှာ်ဘျးစဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးဧါ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢကမျၢၢ်တဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ်အအိၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ် Medicare SNP ပှာ်ဘျးစဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. SNP ပှာ်ဘျးစဲတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးဖဲအက့ၢ်ဂီၤဒီးပှၤနီၣ်ဂံၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤစၢၤဝဲအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှာ်ဘျးစဲအကလုာ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 1. တၢ်အုၣ်ကီၤပှာ်ဘျးစဲတဖၣ်အလီၢ်ကဝီၤလီၤဆီအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဒိ, ပှာ်ဘျးစဲတခါကအုၣ်ကီၤဝဲဒၣ်ကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့, ဖဲပှာ်ဘျးစဲအဂၤတခါအုၣ်ကီၤထဲဒၣ်ကီၢ်ခီတဘ့ၣ်ဧိၤအခါန့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်, တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်ဝဲလီၢ်ကဝီၤတခါကဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအီၤခီဖျိပှာ်ဘျးစဲအါန့ၢ်ဒံးတခါန့ၣ်လီၤ.
 2. ပှာ်ဘျးစဲတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီတနီၤနီၤ, ဒ်အမ့ၢ်ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးန့ၣ်လီၤ. ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဆူပှၤဆါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးလီၤဆီပၣ်ဃုာ်သကိးဖဲပှာ်ဘျးစဲအပူၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ကသံၣ်သရၣ်အဘၣ်ကတၢၢ်ဖဲနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အခါတက့ၢ်.

တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤဝဲဒၣ် Dual Special Needs Plans (D-SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ) ဒီး Medicare-Medicaid Plans (MMPs) (Medicare-Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်) ခံမံၤလၢာ်လၢတၢ်မၤညီဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤလၢပှၤတဂၤဂၤကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမၤဘျ့ဆှီထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲခီဖျိ Medicare ဒီး Medicaid န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်အရ့ဒိၣ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဃုာ်ဒီး MMP, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ Medicare ဒီး Medicaid အတၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်ခီဖျိဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤထဲ 1 ခါဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဃုာ်ဒီး D-SNP, ကရၢဖိတဖၣ်ပာ်ဃာ်ဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတမံၤဒီး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်ဒ်အဝဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်တနံၤအံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, အဝဲသ့ၣ်ပာ်လီၤဆီဝဲဒၣ် Medicare Advantage (တၢ်န့ၢ်ဘျုး Medicare) တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးညီနုၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်အါန့ၢ်ဒံးတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒိတဖၣ်အါန့ၢ်ဒံးအအိၣ်ဒီး Original Medicare (Medicare အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤဆီလိာ်သးအဂၤတခါမ့ၢ်ထဲဒၣ်ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ခံမံၤပှဲၤပှဲၤနုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ MMP အပူၤသ့ဝဲ, ဖဲလၢ တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤကဲထီၣ်သးသ့တနီၤနီၤ ဒီးပှဲၤပှဲၤခံမံၤလိာ်လၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် D-SNP အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဒီး D-SNPs အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်. Dental coverage (မဲတၢ်အုၣ်ကီၤ)* မ့ၢ်ဝဲ တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအါမံၤအကျါတခါ နဒိးန့ၢ်အီၤသ့ဝဲလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဒီး Dual Special Needs Plan (D-SNP) လၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤကွၢ်ဒီးမၤကဆှဲကဆှီမဲအမဲာ်ညါ, နဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့လၢတၢ်မၤစၢၤမဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့အံၤဟ့ၣ်စၢၤဝဲဒၣ်တၢ်အလဲလၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကူစါကွၢ်ထွဲမဲအဂီၢ်သ့ဝဲ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ပြံာ်ပှဲၤမဲ, တၢ်ကူစါမဲဂံၢ်, တၢ်ကူးကွဲးတ့ၢ်နုာ်လီၤမဲဒီးတၢ်မၤစၢၤမဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP တၢ်အုၣ်ကီၤမဲ လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်တက့ၢ်.

*တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤအလီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

မ့ၢ်. တၢ်မၤစၢၤဝံစိာ်တီဆှၢ* မ့ၢ်ဝဲ တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအါမံၤအကျါတခါ နဒိးန့ၢ်အီၤသ့ဝဲလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဒီး Dual Special Needs Plan (D-SNP) လၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. နကအိၣ်ဒီးတၢ်ဒိးသိလ့ၣ်လၢတၢ်လဲၤကျဲတဘျီအဂီၢ်အနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးလၢနစူးကါအီၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဘၣ်လဲၤထံၣ်လိာ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် လဲၤဆူကသံၣ်ကျးလၢတၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ, နဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဒိးသိလ့ၣ်လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤလၢအကဆှၢနၤဆူတၢ်လီၢ်အဝဲန့ၣ်ဒီးဟဲက့ၤကဒါဆူဟံၣ်အဂီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP တၢ်မၤစၢၤဝံစိာ်တီဆှၢ လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်တက့ၢ်.

*တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤအလီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

မ့ၢ်. မဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤ* မ့ၢ်ဝဲ တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအါမံၤအကျါတခါ နဒိးန့ၢ်အီၤသ့ဝဲလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဒီး Dual Special Needs Plan (D-SNP) လၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤကွၢ်မဲာ်ဒ်ညီနုၢ်အသိးအမဲာ်ညါ, နမဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤဟ့ၣ်လီၤနၤစ့ဒီလၣ်အကထိတဖၣ်ဖဲနကဒွဲစ့အပူၤသ့စ့ၢ်ကီးဝဲလၢတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤနမဲာ်ထံကလၤအပှ့ၤန့ၣ်လီၤ. လၢအကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ်မဲာ်ထံကလၤအသီတစူၣ် မ့တမ့ၢ် မဲာ်ထံကလၤအနါလါတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP မဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤ လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်တက့ၢ်.

*တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤအလီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

မ့ၢ်. တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Dual Special Needs Plans (D-SNPs) မ့ၢ်ဝဲကီၢ်စဲၣ်အဂံၢ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ်လီၤႋ အါတက့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ D-SNPs ဖဲကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်န့ၣ်သိး, D-SNPs အိၣ်ဒီးအကလုာ်တဖၣ် (ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲ) တၢ်ဆီတလဲသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲကီၢ်ခီလၢနအိၣ်ဆိးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ နစူးကါတၢ်ဃုကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်လၢလာ်အံၤ လၢကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမနုၤတဖၣ်အိၣ်လၢနလီၢ်က၀ီၤပူၤသ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဘၣ်န့ၣ်, ကိးပှၤလီတဲစိဒီးကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ပကရၢခၢၣ်စးအဖိသဲစး တဂၤဂၤတက့ၢ်ႋ အ၀ဲသ့ၣ်ကတဲဒုးနၢ်ပၢၢ် တၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်ခဲလၢာ်တဖၣ်ဒီးဃုစၢၤနၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤလၢအကြၢးဒီးနၤန့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

FAQ's (တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢလၢတၢ်သံကွၢ်ညီနုၢ်တဖၣ်)

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software