လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဃုထၢ

တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢအကနဲၣ်ကျဲစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ်

Medicaid ဒီး Medicare ဒီး တၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤန့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီဧါ. ဃုကွၢ်ဘၣ်ဃး Medicaid ဒီး Medicaid အတၢ်လိၣ်လၢပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဂ့ၢ်

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဖဲ Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢမ့ၢ်နတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဧါအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤန့ၣ် အခီပညီဒ်လဲၣ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး ခွဲးယာ်ကတြဲၤတကူာ်တ၀ာ် လၢ Medicare ဒီး Medicaid အဂီၢ်န့ၣ် နခွဲးယာ်ကအိၣ်လၢ ကမၤန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢ တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤအဂီၢ် အါန့ၢ်လၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare

Medicare တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် မၤစှၤလီၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤ အတၢ်ဘူးတၢ်လဲသ့

ကွၢ်အါထီၣ် Medicare တၢ်မၤစၢၤအဂၤ ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤတဖၣ် လၢကမၤစၢၤဘၣ်နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤ ကလုၢ်ဘၢအါထီၣ်တၢ်လၢအပှ့ၤဆံး လၢပှၤတဖၣ်လၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲစုာ်စှၤအဂီၢ်သ့၀ဲ

တၢ်မၤသီထီၣ် Medicaid အခီပညီမ့ၢ် ပှၤလၢအကကွဲၢ်ဂၤ အတၢ်န့ၢ်ဘျုးကလီၤတူာ်ကွံာ်သ့ၣ်သ့ၣ်သ့

လါအ့ဖြ့ၣ် 1 သီ အလီၢ်ခံန့ၣ် 2023, ပှၤဒိးန့ၢ် Medicaid တဖၣ် ကဘၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤ အတၢ်အုၣ်ကီၤ တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်န့ၢ်တၢ်အပှ့ၤ ဒီးပှၤအဂၤလၢအကကွဲၢ်ဂၤ ကထံၣ်ဘၣ်လၢအဝဲသ့ၣ် တမၤန့ၢ်လၢၤအ Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ တနီၤဒီးအလၢပှဲၤ - တၢ်လီၤဆီလိာ်သးမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤလၢပှဲၤ ဒီး တၢ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ တနီၤ အတၢ်လီၤဆီလိာ်သးမ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤလိာ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲ မၤစှၤလီၤစၢၤ Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဘူးအလဲဒ်လဲၣ်ႋ

ဘၣ်မနုၤဃိလၢ Medicaid တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်ဃုထၢ မ့ၢ်တၢ်အလီၢ်အိၣ်လၢ D-SNP တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်ႋ

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (D-SNP) ကရၢဖိတဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ပာ်ဃာ်အ Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် အ၀ဲသ့ၣ်တမၤန့ၢ်လၢၤဘၣ်အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ သ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ် Medicaid မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ် Medicaid အကျိၤအကျဲလၢအဟ့ၣ်လီၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မတၤလၢအဒိးန့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ် Medicaid အပူၤဒီး Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်လီၤဟိတဖၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

Medicaid ဒီး Medicare- နမၤန့ၢ်အီၤခံခါလိာ်သ့ဝဲ

Medicaid ဒီး Medicare- တၢ်လီၤဆီလိာ်သးဖဲလၢပဒိၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်အဘၢၣ်စၢၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢမ့ၢ်နတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဧါအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software