လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်မၤသီထီၣ် Medicaid အခီပညီမ့ၢ် ပှၤလၢအကကွဲၢ်ဂၤ အတၢ်န့ၢ်ဘျုးကလီၤတူာ်ကွံာ်သ့ၣ်သ့ၣ်သ့

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယူၤလံ 12 သီ, 2022

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ09 2023

တၢ်မၤသီထီၣ် Medicaid န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်?

နကိးအီၤလၢ တၢ်မၤသီထီၣ် Medicaid မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤကဒါသးကဒါ Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤကဒါက့ၤ Medicaid မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်, အခီပညီမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်ဖဲလၢပှၤဒိးန့ၢ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးကဘၣ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤတၢ်အုၣ်ကီၤ, မ့တမ့ၢ်မၤသီထီၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအခါန့ၣ်လီၤႋ လၢကမၤတၢ်အံၤအဂီၢ်, အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်အုၣ်ကီၤသးလၢကြၢးတုၤထီၣ်ဘးဒံး၀ဲဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢအကီၢ်စဲၣ်ပူၤအကီၢ်စဲၣ်ပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲကီၢ်စဲၣ်အါဘ့ၣ်ပူၤ, Medicaid ပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်ဖိတဖၣ် ကဘၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤ၀ဲကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

COVID-19 ပတုာ်ကွံာ်တၢ်အလီၢ်အိၣ်မၤသီထီၣ် Medicaid

COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူႋ ဖဲလၢဆၢကတီၢ်အံၤ, တၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢ ပှၤဒိးန့ၢ် Medicaid တဖၣ်ကမၤဘၣ်သီထီၣ်က့ၤအီၤကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ပတုာ်ကွံာ်အီၤတစိၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆါသတြိာ် ဘၣ်တၢ်မၤထီထီၣ်အဆၢကတီၢ်အါဘျီစးထီၣ်ဖဲလါယနူၤအါရံၤ 2020န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိ, တၢ်အုၣ်ကီၤကဒါက့ၤ Medicaid ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်ပာ်စၢၤအီၤအါန့ၢ် 2 နံၣ် ဒီးတၢ်မၤနီၣ်ပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲအံၤလၢ Medicaid န့ၣ်လီၤႋ နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, ပှၤတဖၣ်လၢ 81 ဘူးလၢအကကွဲၢ် ဆဲးလီၤအမံၤဖဲ Medicaid စးထီၣ်ဖဲ လါမ့ၤ2022 န့ၣ်လီၤ.1

တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ Medicaid ကစးထီၣ်ဒီးတဘျီဖဲ လါအ့ဖြ့ၣ် 1,2023

ဖဲ 2022 အကတၢၢ်န့ၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခီကရဲး တူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ် ဒီတနံၣ်ညါ တၢ်စူးကါတၢ်န့ၢ်ဘျုး ဖဲးက့း(ကၠ) လၢ 2023 အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်အံၤ ပာ်လီၤစ့ၢ်ကီးဝဲ လါအ့ဖြ့ၣ် 1 သီ 2023 ဒ်အမ့ၢ် နံၤသီစးထီၣ်သးအသီ ဖဲတၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ Medicaid ကဒီးတဘျီန့ၣ်လီၤ. ဝံၤဒီး, ကီၢ်စဲၣ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤလၢ 12 လါလၢကမၤသီထီၣ်က့ၤ အပှၤဒိးန့ၢ် Medicaid ခဲလၢာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်တၢ်မၤလၢအညီဘၣ်ႋ တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်လၢကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် တဆဲးကျၢလိာ်သးဒီး Medicaid ပှၤဆဲးလီၤမံၤတဖၣ် လၢ 2–3 နံၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. လီၢ်အိၣ်ဆိးထံး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးကျၢဆဲးကျိးအဂ့ၢ်တဖၣ် အါတက့ၢ်တၢ်တစူးကါအီၤလၢၤဘၣ်ႋ

ပှၤဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicaid လၢအတအုၣ်ကီၤကဒါက့ၤသးတဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢအ Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကလီၤမၢ်ကွံာ် ဒီး ကထံၣ်၀ဲလၢအနီၢ်ကစၢ်တအိၣ်ဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢၤဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢအိၣ်ဖဲ Medicaid အပူၤ တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, အကါဒိၣ်လၢကမၤလီၤတံၢ်ဝဲလၢ နကီၢ်စဲၣ် Medicaid ကရၢခၢၣ်စး မၤန့ၢ်ဘၣ် ခါခဲအံၤတၢ်ဆဲးကျၢဆဲးကျိးနၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢအဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တအိၣ်ဒီး Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤမၤကီခဲဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါသ့ဝဲ

ပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ်အ Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလီၤမၢ်န့ၢ်အီၤသ့ဝဲ

တၢ်ဒွးတယာ်လီၤဝဲလၢပှၤသးနံၣ် 15ဆူဖီလာ် အဂၤလၢအကကွဲၢ် 65အ Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤမၢ်န့ၢ်အီၤသ့ဝဲ ဖဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ကတၢၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.2 တၢ်တအိၣ်ဒီး Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤမၤကီခဲဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်သိးဒုးအိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအပှ့ၤကလံၤဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢပှၤလၢတအိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢပှၤအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတဖၣ်အဂီၢ်

ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤခံခါလိာ်န့ၣ်တၢ်သ့ၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ် ခွဲးယာ်ကတြဲၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (D-SNPs) မ့ၢ်၀ဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တလုာ် လၢဟ့ၣ်အါထီၣ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤ လၢအအါန့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare ဒီး Medicaid န့ၣ်လီၤႋ*

အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီး Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒ်သိးခွဲးယာ်ကကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ D-SNP အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, လါအ့ဖြ့ၣ် 1 သီဝံၤ အလီၢ်ခံ 2023, D-SNP ကရၢဖိတဖၣ် ကဘၣ်မၤတၢ်အုၣ်ကီၤကဒါက့ၤအ Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢအခွဲးယာ်န့ၣ်လီၤ. D-SNP ကရၢဖိတဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ညါတကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢၤဒီး Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအခွဲးယာ်ဖဲအကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ် ကဘၣ်ဃုထၢ Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤကလုာ်လီၤဆီန့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤချုးဆၢချုးကတီၢ်ကတၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤကဒါက့ၤ Medicaid အဂီၢ်, ဝံသးစူၤသမံသမိးကွၢ်ဒီးနလီၢ်ကဝီၤ Medicaid အခၢၣ်စးကရၢတက့ၢ်.

 

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.
1 လါမ့ၤ 2022 Medicaid ဒီး CHIP တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် အဂ့ၢ်လီၤဆီ(ဒိးန့ၢ်စူးကါဖဲ လါအီကူာ် 29, 2022)
2. ဘၣ်မနုၤဃိလၢပှၤအကကွဲၢ်ဖဲ Medicaid တၢ်မၤစၢၤအပူၤအိၣ်ဖဲတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤမၢ်အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အပူၤဖဲလါဆူညါတဖၣ်အဂီၢ်, (KFF, လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ 14, 2022) (ဒိးန့ၢ်စူးကါဖဲလါမၤရှး 1 သီ, 2022)

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software