လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ

ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ဒ်လဲၣ်န့ၣ်မၤလိတက့ၢ်.

ဘၣ်မနုၤနဃုထၢ UnitedHealthcare လၢန ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ အဂီၢ်လဲၣ်.

နဃုကွၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဧါ. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ 5 အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်လၢတၢ်ဃုထၢဝဲဒၣ် UnitedHealthcare လၢန Dual Special Needs Plan (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare လံန့ၣ် နဆဲးလီၤမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

တၢ်အကတီၢ်လၢတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂီၢ်အခါဖဲလဲၣ်. မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤလီၤဆီအဂ့ၢ်ဒီးတနံၣ်တဘျီတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအကတီၢ်တဖၣ်ဒီးအခါဖဲလၢတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

တၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲ 4 Medicare အသိးအကျါမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲ Medicare 4 အသိးအကျါမ့ၢ်ဝဲ- A, B, C ဒီး D န့ၣ်လီၤ. ဃုကွၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤမနုၤတဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicare အကျါတခါစုာ်စုာ်, ဒီးတၢ်လီၢ်လၢ Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်ဒီးဖိးမံလိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကဘၣ်ဃုကွၢ်ကသံၣ်သရၣ်အဘၣ်ကတၢၢ်အကျိၤအကျဲဖဲလၢနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare

တၢ်ကဘၣ်ဃုကွၢ်ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီလၢအတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်နတၢ်အုၣ်ကီၤဖဲလၢနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီတဖၣ်- အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

သမံထံကွၢ်ကဒါက့ၤReview the different types of Medicare Special Needs Plans (SNPs) (Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီတဖၣ်) အကလုာ်လီၤဆီလိာ်သးအဂ့ၢ်ဒီးဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တခါလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်ဖဲလၢနမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်န့ၣ်လီၤ.

5 တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအခါ

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး 5 တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်အံၤဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်

လၢတၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီအတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအပှ့ၤစှၤဝဲဒ် $0 တၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤအသိး, UnitedHealthcare Dual Complete® ဟ့ၣ်လီၤအါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဒီးအက့ၢ်ဂီၤလီၤဆါအါန့ၢ်ဒံး Medicare အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဆူညါတပတီၢ်လၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကြၢးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂီၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

မ့ၢ်တၢ်အညီဝဲလၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ, ဒ်အမ့ၢ် UnitedHealthcare Dual Complete® အသိးန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software