လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲ 4 Medicare အသိးအကျါမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါအီးကူာ်20 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 06, 2022

Medicare မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤ အတၢ်တိာ်ကျဲၤ တမံၤန့ၣ်လီၤႋ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်ပှၤကမျၢၢ် 65 မ့တမ့ၢ် ပှၤသးပှၢ် ဒီးပှၤသးစၢ်တနီၤနီၤ လၢနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်သးအလီၤဆီ န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကနၢ်ဟူဘူဘၣ် 4 Medicare အကူာ်အဆၢ တဖၣ် လၢတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမ့ၢ် Medicare အကူာ် A, B, C ဒီး D န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် နသ့ၣ်ညအတၢ်လီၤဆီလိာ်သးဧါ မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢအကူာ်အဆၢတခါစုာ်စုာ် အုၣ်လီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ် န့ၣ်ဧါႋ လံာ်တၢ်ကွဲးအံၤ တဲဒုးနၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢ Medicare အကူာ်အဆၢတမံၤစုာ်စုာ် အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလၢာ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်လၢအကဲဘျုးသ့ ဒီးနကကမၢကမၣ်ဘၣ် တၢ်လၢ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ် ထိၣ်သတြဲၤဒီး နကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

1. Medicare အကူာ် A- တၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤ

Medicare အကူာ် A မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢတၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

Medicare အကူာ် A ကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒ်ပှၤဆါလၢထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖဲနအိၣ်ဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်ပူၤအကတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါအလီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဟ့ၣ်လီၤခီဖျိ တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအ၀ဲၤလီၢ်နီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ လၢပာ်ဃုာ်ဒီး-

  • တၢ်အီၣ်တၢ်အီ
  • တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါဃၢ်
  • တၢ်ဒိအဲးစရ့
  • တၢ်ကူးကွဲးယါဘျါဒီးတၢ်အိၣ်ဘှံးဘျါသးအဒၢး ဒီးအဂုၤဂၤ

တၢ်ဆါဟံၣ်ပတြီၢ် ဒီး ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤတုၤဟံၣ်တုၤဃီ အတၢ်မၤစၢၤအဂၤတဖၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢစ့ၢ်ကီးအီၤ ခီဖျိ Medicare အကူာ် A န့ၣ်လီၤႋ

လၢကကွၢ်ဘၣ် တၢ်မနုၤလၢ Medicare အကူာ် A အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ် ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူလၢလာ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဂီၤတဘ့ၣ် လၢအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်လွဲၢ်ဘီ အိၣ်လၢလံာ်ကျိၤအလွဲၢ်လါအဖီလာ် န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- Medicare အကူာ် A အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်သူၣ်ထီၣ် သုးထီၣ်သးကယီကယီ ဆူပှၤကွၢ်တၢ်အအိၣ် ဒ်သိလ့ၣ်အလွဲၢ်လါတခိၣ် လၢအိၣ်ဒီးထူၣ်စုညါအ၀ါတဘိ လၢအဟဲထီၣ်ပၢၢ်လၢအမဲာ်ညါ န့ၣ်လီၤႋ ခဲမရၢ်ဒိနုာ်လီၤဘူးဆူ ပဲတြီဖိတဘ့ၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ဟံၣ်ပူၤတၢ်ကယၢကယဲအလါဒီးအဘီ ပာ်ဃုာ်ဒီးလီၢ်မံ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ TV လၢအစီၢ်နီၤခိၣ် ဒီးခီၣ်ယီၢ်ဒါ အိၣ်ဖျါလၢ တၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်အလွဲၢ်ဘီ လၢလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်အလါအဖီလာ် န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- Medicare အကူာ် A အုၣ်ကီၤလၢ်ဘၢ၀ဲ တၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် ဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီးႋႋႋ

ဟံၣ်ပူၤတၢ်ကယၢကယဲတဖၣ် သုးထီၣ်သးကယီယီဆူ ပှၤကွၢ်တၢ်အအိၣ် တချုးလၢ ပဒိဘူးလီလၢ TV န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်လၢတၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်အ၀ါ အိၣ်၀းတရံးဒီးတၢ်ခိၣ်ဒူအလါစၢ် န့ၣ်လီၤႋ လံာ်ကျိၤသုးလီၤသးထီၣ်သးကယီကယီန့ၣ်လီၤႋ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- နီၢ်ကစၢ်တ၀ာ်ဒၢးလီၤဆီ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢအကံၢ်စီလၢပှဲၤ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢယူနံးအလီၤဆီတဖၣ်

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- ကသံၣ်ကသီ ဆူၣ်ချ့ကသံၣ်ကသီပီးလီဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ပီးတၢ်လီ လၢတၢ်စူးကါအီၤဖဲနတၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် ကတီၢ်ခါ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါ တၢ်ဒိအဲးစရ့ ဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်ပီးတၢ်လီ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤဆါထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် တဂၤအသိး

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ကူးကွဲးအဒၢး ဒီး တၢ်ပာ်အိၣ်ဘှံးပှၤဆါ အတၢ်မၤစၢၤ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်သွ့ကဆှီသွံၣ်အဂ့ၢ်တနီၤလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်တဖျၢၣ် မ့တမ့ၢ် လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢအကံၢ်စီလၢပှဲၤ အလီၢ်

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်အိၣ်ယါဘျါထီၣ်က့ၤနီၢ်ခိအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ (အဒိ- တၢ်ကူစါယါဘျါခီဖျိတၢ်မၤဟူးဂဲၤနီၢ်ခိ) လၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤခီဖျိ ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤတၢ်တုၤဟံၣ်တုၤဃီ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢအကံၢ်စီလၢပှဲၤ လၢနဟံၣ်ပူၤဃီပူၤ ဖဲန မ့ၢ်ပှၤအိၣ်ထၢၣ်လၢဟံၣ် ဒီးထဲလၢ လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ တကူာ်တ၀ာ်

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ဆါဟံၣ်ပတြီၢ်

လွံၢ်နၢၣ်ကွီၤသုးလီၤအသးဒီးဟဲဖျါထီၣ်လၢလံာ်ကျိၤအလါ န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- Medicare Made Clear ခီဖျိ UnitedHealthcare 

2. Medicare အကူာ် B- ဆူၣ်ချ့ကသံၣ်ကသီတၢ်ယါဘျါအတၢ်အုၣ်ကီၤ

Medicare အကူာ် Bမ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢတၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

Medicare အကူာ် B ကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်ကသံၣ်သရၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢကွၢ်ထွဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး -

  • တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဖဲကသံၣ်သရၣ်တဂၤ ကူစါယါဘျါနၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်ပူၤ
  • တၢ်ကွၢ်ထွဲအဆိအချ့ မ့တမ့ၢ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ကူစါယါဘျါအဒၢး
  • တၢ်ဒီးကွၢ်နီၢ်ခိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်လၢဘၣ်အဆၢကတီၢ်
  • တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်မၤကွၢ်လၢအဒီသဒၢပာ်စၢၤတၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆဲးတိးကွ့တၢ်ဘၣ်သမုာ်အကသံၣ်ဒီသဒၢ တၢ်မၤကွၢ်မဲာ်ချံတၢ်ထံၣ်ဒီးတၢ်သမံထံမၤကွၢ်ခဲစၢၣ်

လၢကကွၢ်ဘၣ် တၢ်မနုၤလၢ Medicare အကူာ် A အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ် ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူလၢလာ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်သူၣ်ထီၣ်အလါဒီးအဘီတဖျၢၣ် ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်အလါစၢ် အိၣ်လၢ လံာ်ကျိၤအလါအဖီလာ် န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- Medicare အကူာ် B အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢတၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

သိလ့ၣ်အဘီတခိၣ် အိၣ်ပတုာ်ဖဲ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်သုးဘူးထီၣ်သးဒီးပှၤကွၢ်တၢ်ဖိ န့ၣ်လီၤႋ

ခဲမရၢ်ဒိနုာ်လီၤဘူးဆူ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အပဲတြီဖိတဘ့ၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ပှၤကညီတၢ်ဂီၤဖိခံဂၤ အလါဒီးအဘီ ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်အ၀ါ အိၣ်လၢ တၢ်ဒိအဲးစရ့ပီးလီမဲာ်သၣ်အမဲာ်ညါ န့ၣ်လီၤႋ လံာ်ကျိၤဖျါထီၣ်လၢအဖီခိၣ်ႋ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- အကူာ် B

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- အကူာ် B အုၣ်ကီၤလုၢ်လၢ၀ဲ တၢ်ဒိးကွၢ်သးလၢကသံၣ်သရၣ် ဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ချၢပှၤဆါ ပာ်ဃုာ်ဒီးႋႋႋ

ခဲမရၢ်ဒိဘူးလီၤဆူ တၢ်ဒိအဲးစရ့အမဲာ်သၣ်ႋ တၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်အ၀ါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ခိၣ်ဒူအဘီအိၣ်၀းတရံးႋ

လံာ်ကျိၤအလါ သုးထီၣ်သးကယီကယီလၢတၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်အ၀ါ ဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ကွၢ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ကူးကွဲးယါဘျါတၢ်ချၢပှၤဆါအစဲထၢၣ်တဖၣ်

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ချၢပှၤဆါအသနၢၣ်

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဒီသဒၢဆိပာ်တၢ်တနီၤနီၤ (အဒိ- တၢ်ဆဲးတိးကွ့တၢ်ဘၣ်သမုာ်အကသံၣ်ဒီသဒၢ)

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- ဒၢးမၤကွၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါဃၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ (အဒိ- တၢ်မၤကွၢ်သွံၣ် မ့တမ့ၢ် ဆံၣ်ထံ)

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ဒိအဲးစရ့ တၢ်ဒိ MRI တၢ်ဒိ CT EKG ဒီး တၢ်မၤကွၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါ အဂၤတနီၤနီၤ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- ဆူၣ်ချ့တၢ်ပီးတၢ်လီကဲဘျုး လၢတၢ်စူးကါအီၤလၢဟံၣ်အဂီၢ် (အဒိ- လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤပၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ခီၣ်ကွီၢ်စၢၢ်ထး

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဒၢးတၢ်မၤစၢၤ ဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိလီၤလိတၢ်မၤ/ပှၤခၢၣ်စး တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢအကံၢ်စီလၢပှဲၤ ဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်မၤစၢၤဆိအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢ တၢ်က့ၤအိၣ်လၢဟံၣ် အဂီၢ်

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- တၢ်ကွၢ်ထွဲသးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီ ဒ်တၢ်ချၢပှၤဆါတဂၤအသိး

တၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်တလံးထီၣ်ကွံာ်သးဒီးသုးကွံာ်သးဆူဖီလာ် တၢ်မဲာ်သၣ်လီၤပံာ်ကွံာ် ဖျါထီၣ်လၢလံာ်ကျိၤအလါလၢတၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်အဘီအလိၤ န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်ကျိၤလၢတၢ်ဂီၤမူမဲာ်သၣ်အလိၤ- Medicare Made Clear® ခီဖျိ UnitedHealthcare
 

3. Medicare အကူာ် C- Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

Medicare အကူာ် C မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢတၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

Medicare အကူာ် C အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ် Medicare အကူာ် A ဒီး B ခံမံၤလၢာ် (တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးဒ်အမ့ၢ် "ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare") န့ၣ်လီၤႋ အါစုအါဘျီ Medicare အကူာ် A ဒီး Medicare အကူာ် B တဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခါဃီအပူၤ တၢ်ကိးအီၤလၢ Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးလၢ D-SNPs မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) မ့ၢ်ဝဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတကလုာ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၢ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂၤ လၢပှၤတဖၣ်လၢ လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အသဘံၣ်ဘုၣ်ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ပာ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အညီလၢကရဲၣ်ကျဲၤလိာ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ဒီး ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီတဖၣ် အါဒံအါဂၤ န့ၣ်လီၤႋ အါစုအါဘျီ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဒိးကွၢ်မဲာ်တၢ်ထံၣ် မဲဂ့ၢ်၀ီ ဒီးတၢ်နၢ်ဟူ အတၢ်အုၣ်ကီၤ န့ၣ်လီၤႋ* မ့ၢ်တၢ်လၢအအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကွၢ်ထွဲစၢၤဘၣ် ပှၤအါဒံအါဂၤ လၢ အတၢ်တအိၣ်တယၢၤ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်၀ဲအပှ့ၤတန့ၢ်ဘၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂၤ လၢနမၤန့ၢ်ဃုာ်အီၤလၢဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တခါသ့န့ၣ်လီၤႋ

4. Medicare အကူာ် D- ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

Medicare အကူာ် D မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢတၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

Medicare အကူာ် D အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် တလၢကွံာ်ပှၤတဖၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလံလၢ Medicare အကူာ် A ဒီး B န့ၣ်လီၤႋ ကျဲအိၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အကူာ် D တခါစုာ်အအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် လၢကမၤညီထီၣ်တၢ်အဂီၢ် အါတက့ၢ် Medicare တၢ်ကဲဘျုး အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး ကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကီၤန့ၣ်လီၤႋ န့ၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကသီတမံၤလၢ်လၢ်လၢကသံၣ်ထံလဲန့ၣ် နကဘၣ်မၤလီၤတံၢ်လၢ နကသံၣ်ကသီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တချုးလၢနဆဲးလီၤမံၤ န့ၣ်လီၤႋ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တက့ၢ်ႋ

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software