လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ကဘၣ်ဃုကွၢ်ကသံၣ်သရၣ်အဘၣ်ကတၢၢ်အကျိၤအကျဲဖဲလၢနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယူၤ19 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 06, 2022

တၢ်အဂုၤဂၤလၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၢ်နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႋ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိနတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်သးဒီးနကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤႋ နနာ်န့ၢ်ဘၣ်နကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ လၢကနဲၣ်ကျဲနၤအဂီၢ် ခီဖျိလၢနအဲၣ်ဒိးမၤလီၤတံၢ်လၢ နဃုထၢဘၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲဘၣ်နၤ လၢအဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကွဲးအံၤ ကဃုစၢၤနၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ဒီးကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီတဖၣ် လၢအလၢပှဲၤဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒီးသးမုာ်လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မနုၤအကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနဂီၢ်

မ့ၢ်တၢ်သံကွၢ်အဂ့ၤတဘီလၢကသံကွၢ်လီၤနသးန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကီတၢ်ခဲမ့ၢ်အိၣ်လၢ တၢ်၀ံစာ်တီဆှၢန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဘၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ် လၢအိၣ်ဘူး မ့တမ့ၢ် လဲၤဘၣ်ညီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကလိၣ်ဘၣ်ကသံၣ်သရၣ်တဂၤလၢကတိၤကျိာ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤႋ မ့တမ့ၢ် နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအလီၤတံၢ်တခါ မ့တမ့ၢ် တၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ န့ၣ် နကဃုကွၢ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢမၤစၢၤပှၤဆါအဂုၤဂၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အလီၤဂာ်လိာ်သး သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဃုထၢဂံၢ်ခီၣ်ထံကသံၣ်သရၣ်တဂၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤအကျဲ

နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် PCP, မ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကတၢၢ် ကသံၣ်သရၣ်လၢ နကဒိးကွၢ်သးဒီးအီၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲဘၣ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ န PCP သ့ၣ်ညါနနီၢ်ကစၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီဂ့ၢ်စံၣ်စိၤ ဒီးကဟံးမူဒါလၢ တၢ်မၤကွၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအဒီသဒၢတၢ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ န PCP ကဆဲးကျၢစ့ၢ်ကီးနၤဆူကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီအဂၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးထံၣ်ဘၣ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ဟ့ၣ်ဖးသးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ကူစါယါဘျါသးတၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲအဂ့ၢ်လီၤဆီဂုၤဂၤန့ၣ် န PCP ကရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤတၢ်ခဲလၢာ် န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးပာ်ဃာ်ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခဲအံၤ ဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်

နမ့ၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တခါန့ၣ် အခီပညီတမ့ၢ်လၢနဘၣ်ဆီတလဲကွံာ်စ့ၢ်ကီးကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ဘၣ်လီၤႋ တၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်ဘၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်လၢနထံၣ်လိာ်ခဲအံၤ တူၢ်လိာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ UnitedHealthcare တၢ်အုၣ်ကီၤ န့ၣ်လီၤႋ ပပှာ်ယဲၤလံာ်ခီယ့ၤ မၤညီထီၣ်တၢ်လၢ ကဃုကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီတဖၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်တဖၣ် လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒီးပှၤတဖၣ်လၢ ဆီတလဲကွံာ်အကသံၣ်သရၣ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်အကဲဘျုးစ့ၢ်ကီး၀ဲ မ့ၢ်လၢ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂုၤဂၤတဖၣ်ခဲလၢာ်* န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တမံၤန့ၣ်လီၤႋ

စူးကါ ပပှာ်ယဲၤတၢ်ဃုကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အပီးလီ

တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအပိးလီလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤညီထီၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိအပှာ်ဘျးစဲအဂၤတဖၣ်ဖဲအဘူးဒီးနတၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်ဒိနုာ်လီၤန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် န့ၣ်လီၤႋ အန့ၣ်ဒီး နဃုကွၢ်ဘၣ်သ့လၢ ကသံၣ်သရၣ်အမံၤ တၢ်ကွၢ်ထွဲအကလုာ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်လီၢ် တၢ်မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါ လၢကဃုကွၢ်ဘၣ်တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ နီၢ်နီၢ် အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ်ပှၤဆါအသီတဖၣ်ဧါ မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ် Medicare ဒီးအဂုၤဂၤဧါ န့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software