လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီတဖၣ်- အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယူၤ19 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 06, 2022

“Special needs” (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီ) မ့ၢ်အခီပညီလီၤတံၢ်ဝဲလၢအပာ်ဖျါထီၣ်ပှၤလၢအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်တၤလီၤန့ၢ်တၢ်လဲၢ်လဲၢ်ဃဲာ်ဃဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤန့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒီးတပယူာ်ဃီန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဟဲနုာ်စှၤစ့ၢ်ကီးမ့ၢ်တၢ်မၤမူဒါတခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲးတခါအံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်လီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်မ့မ့ၢ်ဝဲလၢနဂီၢ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် နပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိ, မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤဝဲလၢအကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်နတၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီတဖၣ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်.

Medicare Special Needs Plans (SNPs) (Medicare တၢ်လိၣ် ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီ) မ့ၢ်ဝဲဒၣ် Medicare Advantage (Medicare တၢ်ကဲဘျုး) အတၢ်တိာ်ကျဲၤတကလုာ် န့ၣ်လီၤ. Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ခဲလၢာ်ကဘၣ်ကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ် Medicare တၢ်မၤစၢၤတမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် Medicare SNPs တနီၤနီၤမ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် တၢ်တၤလီၤန့ၢ်တၢ်လီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကမၤဘၣ်လိာ်ဝဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုး, ကသံၣ်သရၣ်ဒီးကသံၣ်ကသီတၢ်ဃုထၢတဖၣ်လၢအဖိးမံလိာ်သးဒီးကရူၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤစၢၤဝဲတဖၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့မ့ၢ်ဝဲဒၣ် ခွဲးယာ်ကတြဲၤ န့ၣ်, အါတက့ၢ်ဖျါလီၤဂာ်လၢနတၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်တၢ်ကကျၢၢ်ဘၢဝဲ

4 Medicare Special Needs Plans (Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီ) အကလုာ်တဖၣ်

  1. Dual Special Needs Plans (D-SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ)မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ်န့ၣ်လီၤ. (တၢ်သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒ်အမ့ၢ် “ခွဲးယာ်ကတြဲၤ”)
  2. Chronic Special Needs Plans (C-SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီယံာ်ယံာ်ထၢထၢ)မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကီတၢ်ခဲနးနးကလဲာ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢကတီၢ်ယံာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤမ့ၢ်ဒၣ်ထဲလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ကူစါတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ, ဒ်အမ့ၢ်သးတၢ်ဆါယံာ်ယံာ်ထၢထၢ, ဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် သးသွံၣ်ကျိၤတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
  3. Institutional Special Needs Plans (I-SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီအလီၢ်) မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအဟံၣ်, မ့တမ့ၢ် ဒိးန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဖဲအဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.
  4. Institutional-Equivalent Special Needs Plans (IE-SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီအလီၢ်-ထဲသိးတုၤသိး) မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဖဲတၢ်မၤစၢၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်အကလုာ်တမံၤဃီဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အပှ့ၤကလံၤလၢတၢ်နုာ်လီၤဝဲဖဲ Medicare Special Needs Plan အပူၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်န့ၣ်, အါတက့ၢ်ဖျါလီၤဂာ်လၢတၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်တၢ်ကကျၢၢ်ဘၢဝဲလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တအိၣ်ဒီး Medicaid ဘၣ်န့ၣ်, နတၢ်ပှ့ၤတၢ်ကလံၤနီၢ်နီၢ်တဖၣ်ကဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢနဃုထၢထီၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်, နကဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဒီး Medicare တၢ်ကဲဘျုး တၢ်တိာ်ကျဲၤအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအပှ့ၤကလံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နုာ်လီၤကွၢ် uhc.com/medicare လၢကဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး C-SNPs, I-SNPs, ဒီး IE-SNPs လၢပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software