လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

လၢကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်

မၤညီထီၣ်န့ၢ်ဒံးအလီၢ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်နဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၢ်အကျိၤ

မၤနီၣ်မၤဃါသးခဲအံၤဖဲ myuhc.com/CommunityPlan

နမၤနီၣ်မၤဃါသးဝံၤလံဧါ. Sign In (နုာ်လီၤ)

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤတဘျးစဲလိာ်သးဒီး myuhc.com/CommunityPlan ဘၣ်. လၢကသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲနတၢ်တိာ်ကျဲၤအဖီခိၣ်, ဝံသးစူၤစူးကါ Quick Lookup (တၢ်ဃုကွၢ်လၢအချ့) အပိးလီဖဲလာ်အံၤ, မ့တမ့ၢ် ကိးဘၣ် Member Services အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်လၢအအိၣ်ဖဲနကရၢဖိ ID ခးက့အလီၢ်ခံတပၤအလိၤတက့ၢ်.


တၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်ခွဲးလၢတၢ်လဲၤအဂီၢ်

ဖဲနဟးလၢတၢ်ချၢအခါ, UnitedHealthcare® app ပာ်လီၤ ဝဲဒၣ်နဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲနစုနၢခိၣ်ထိးန့ၣ်လီၤ. မၤဒီးလီတဲစိစိာ်စုဖဲတနံၤအံၤ.


Quick Lookup (တၢ်ဃုကွၢ်လၢအချ့)

တၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤဧါ. ထၢနုာ်လီၤန ZIP နီၣ်ဂံၢ်ဖဲလာ်အံၤလၢနဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤထီရီၤအဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ်, လၢတၢ်ဃုကွၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲ, ဒီးတၢ်ဃုကွၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်ဖဲ UHCCommunityPlan.com တက့ၢ်.

ဖဲနတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်အါထီၣ်န့ၣ်, မၤလီၤတံၢ်လၢနကနုာ်လီၤဖဲ myUHC.com အပူၤဒီးထၢနုာ်လီၤ UnitedHealthcare® app လၢအကဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်လၢအကမၤစၢၤနၤလၢနတၢ်စူးကါတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကယံာ်ဝဲဒၣ်စှၤကိာ်မံးနံးလၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software