လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Dual Special Needs Plan (DSNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ)

Medicare မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

Medicare မ့ၢ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤ အတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါလၢ ပှၤသးနံၣ် 65 ဆူဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤသးစၢ်သဘျ့တဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare လၢမ့ၢ်တၢ်ဟဲခီဖျိသးလၢပဒိၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး အကူာ် A လၢအုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်အဘူးလဲ ဒီးအကူာ် B လၢအုၣ်ကလီၤ၀ဲဒၣ် ကသံၣ်သရၣ်အဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ ကျဲအဂုၤတဘိလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare မ့ၢ်၀ဲဒၣ် Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟဲလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤအခီပနံာ်လီၤဆီ န့ၣ်လီၤႋ

Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တနီၤနီၤ ပာ်ဃုာ်ဒီ္ ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ န့ၣ်လီၤႋ မ့တမ့ၢ် နဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicare အကူာ် D အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒ်အမ့ၢ် ကျဲအဂၤတဘိလၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဃုထၢ လၢနုထၢန့ၣ်ဒိဘၣ်မၤဟူး နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အတၣ်ဘူးတၢ်လဲဒီးအပတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

ဒ်လၢအါတက့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဂုၤဂၤတဖၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare ဒီး Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အဘူးလဲခဲလၢာ်ဘၣ်လီၤႋ နကဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ ဖြံးမံၣ်ယၢၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ထွဲတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare ဒီး Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် ယံာ်ထၢတၢ်ကွၢ်ထွဲအဘူးလဲ တၢ်အိၣ်ယံာ်ထီၣ်လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဟံၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ ဖဲအိၣ်ဘၣ်လၢထံကီၢ်အချၢအခါ န့ၣ်လီၤႋ

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software