လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicare-Medicaid တတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီး တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးတမံအတၢ်မၤကျိၤကွာ်

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢတဖၣ် အလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ လူၤပိာ်ကွၢ်ထွဲ ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤ ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ခဲလၢာ် အကျဲအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ် ဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ တၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခီဖျိန Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုး န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ထဲလၢ ခွဲးယာ်တၢ်ကတြဲၤအလၢပှဲၤ Medicare Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ MA SCO ဒီး FIDE တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢလာ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ ပတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီး တၢ်ကအုကစွါ အတၢ်မၤကျိၤကွာ် န့ၣ်လီၤႋ

နတၢ်ခွဲးယာ်ကတြဲၤ မ့တမ့ၢ် နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့ၢ်အိၣ်လၢ AZ, MA, NJ, NY မ့တမ့ၢ် PA ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါအမံၤ မ့တမ့ၢ် န Medicare-Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (MMP) အိၣ်လၢ OH မ့တမ့ၢ် TX န့ၣ် ၀ံသးစူၤစံၢ်လီၤဘၣ်ပှာ်ဘျးစဲလၢလာ်တဖၣ်အံၤအခါခါ တက့ၢ်ႋ

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အမံၤမ့ၢ်ဖျါလၢထးဘၣ်န့ၣ် ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်လၢပ UnitedHealthcare Dual Complete® ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီး တၢ်ကအုကစွါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢဘၣ်ထွဲဒီးန Medidcaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီး တၢ်ကအုကစွါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် န့ၣ် ၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢန Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်ဘျၢတဖၣ် အလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢပဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ လူၤပိာ်ကွၢ်ထွဲ ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤ ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ခဲလၢာ် အကျဲအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ် ဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ တၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခီဖျိန Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုး န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢဘၣ်ထွဲဒီးန Medidcaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီး တၢ်ကအုကစွါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် န့ၣ် ၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢန Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ကအုကစွါ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပတၤပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်တခါဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနမံၤ န Medicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤနမံၤ နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၢ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ"
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ
   • စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်နပီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ
  • ကွၢ်သမံသမိးဘၣ်န တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကျိၤကွာ် လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လံာ်လဲၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

  တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

  တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် လၢနမၤအီၤဖဲ နဘၣ်သးတၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ် (တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအပှ့ၤ လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်အဘူးလဲလၢနဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

  နပတံထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့လၢ ဃုဆံ (60) သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စးထီၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ် လၢတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်လၢာ်ဘူးလၢာ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤ. အဒိ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤအဃိ-

  • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သမၢကွံာ်လၢ ကအုၣ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဘူးလဲ လၢနဆိကမိၣ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကြၢးအုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ သမၢကွံာ်လၢကဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤ လၢနဆိကမိၣ်လၢ ကြၢးဘၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢအီၤ န့ၣ်လီၤႋ
  • န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု သမၢကွံာ် မ့တမ့ၢ် ထုးကွံာ်သးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ
  • နဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ်နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဆိတလၢကဲၣ်ဆိး န့ၣ်လီၤႋ

  တိၢ်နီၣ် - တၢ်ပာ်ပနီၣ် ဃုဆံ (60) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်မနုၤဃိလၢနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဃုဆံ (60) သီအတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ

P.O. Box 6103

MS CA124-0187

Cypress CA 90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢအချ့ အဂီၢ် - 1-844-226-0356

  မ့တမ့ၢ်

  ကိးလီတဲစိ 1-877-614-0623 TTY 711
  8 ဂီၤခီ - ဟါ 5 နၣ်ရံၣ် ပစံးဖံးတၢ်ဆၢကတီၢ် မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C


  နဒိဆှၢလီၤလံာ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူလီတဲစိတလၢာ်စ့ 1-877-960-8235 သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

  မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိ 1-877-614-0623 TTY 711
  ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

  ဘၣ်မနုၤဃိလၢပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လဲၣ်ႋ

  နစူးကါ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်အကျဲပတီၢ် ဖဲနဘၣ်သး တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ် (တၢ်ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်လၢာ်ဘူးလၢာ်စ့တၢ်ဆၢတဲာ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အပှ့ၤလၢ နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲအဘူးလဲ န့ၣ်လီၤ. 

  တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အချ့/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့

  နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူးနဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါသးလၢ "တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်" တၢ်အိၣ်သးပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်အပူၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်- 


  နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်ဆၢတဲာ်တၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအကလုာ် လၢနတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးထီၣ်လီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးလီၤတၢ် လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ် လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ်ဘၣ် အါကတၢၢ် 14 သီ လၢတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ

  Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

  တၢ်ကအုကစွါ

  မတၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့လဲၣ်ႋ

  တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်တခါ ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

   

  တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

  တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးတမံ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢခီဖျိနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖု န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တမံၤ- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တခါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲနၤအကံၢ်အစီ ဖဲနထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အခါ- နတူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ- ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢလီတဲစိ လၢကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖျၢၣ် လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဒၢးပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိအဒၢးပူၤ- တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲယံာ်အဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိး- နကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်- ဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢလီတဲစိတန့ၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ- မ့တမ့ၢ် လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢတၢ်ကဆှဲကဆှီ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤႋ 

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

  နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တခါ သ့လၢ ဃုဆံ(60) သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်လၢတၢ်ကဲထီၣ်သးတုၤထီၣ်ဘးဆူ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ 

  တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့

  နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢ ကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့ ဖဲနမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ် လၢကဃ့တၢ်သုးယံၤထီၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ဆၢတဲာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢ ကရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်န တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီလၢအဆိအချ့ ဒ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပတီၢ်အသိး န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤ န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ ခံဆံလွံၢ် (24) နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤဖဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  ဘၣ်မနုၤဃိလၢ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

  တၢ်ဟၣ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢ ကစူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအကျဲပတီၢ် ဖဲနအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် ထီရီၤတမံၤ (လၢတမ့ၢ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး) လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးခီဖျိလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမ့ၢ်တတီ တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတလၢတပှဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်ကအုကစွါ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ) ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲ အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တမ့ၢ်တၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ အတၢ်မၤကျိၤကွာ် ထဲလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီ တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ် ဒီး တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤလၢ အဒုးကဲထီၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်အကုကစွါအဂ့ၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီး-


  နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤတမံၤလၢ်လၢ် ဒီးအဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါန့ၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ "တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ" န့ၣ်လီၤႋ

  မတၤကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

  န မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်န "ခၢၣ်စး" န့ၣ်လီၤႋ နပာ်ပနီၣ်လီၤ ဘူးတံၢ်တဂၤ တံၤသကိးတဂၤ ပီၢ်ရီတဂၤ ပှၤကတိၤခဲးစၢၤတၢ်တဂၤ ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤထီရီၤတဂၤ အမံၤ လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးစိကမီၤ ခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် ဒ်လၢကီၢ်စဲၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်၀ဲအသိး လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤႋ

  နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢပှၤတဂၤဂၤ ကမၤမူဒါလၢနဂီၢ် လၢတမ့ၢ်ပှၤလၢ တဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီ လၢလံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ် လၢမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤတဂၤန့ၣ် အခွဲးတၢ်ပျဲအဖိးသဲစး လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်နခၢၣ်စး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကဘၣ်ပာ်လီၤနခၢၣ်စးအမံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ UnitedHealthcare® တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် တက့ၢ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဒီးပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

  တၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂီၢ် လီၤဆီလိာ်သးဒီးတၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ် နၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကိးလီတဲစိအနီၣ်ဂံၢ်လၢ တၢ်ကအုကစွါအဂီၢ် အိၣ်ဖဲ နကရၢဖိ ID ခးအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ပကဂုာ်ကျဲးစၢးဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်က့ၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢလီတဲစိန့ၣ်လီၤႋ

  နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးကိးလီတဲစိ (မ့တမ့ၢ် နကိးလံဒီးသးတမံဒံးဘၣ်) န့ၣ် နကွဲးလီၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် လၢလံာ်လဲၢ်ပူၤဒီးဆှၢထီၣ်ဆူပအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအ၀ဲၤကျိၤ အကူာ် C

  UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ

  P.O. Box 6103, MS CA124-0197
  Cypress CA 90630-0023

  မ့တမ့ၢ်

  ကိးလီတဲစိ 1-877-614-0623 TTY 711
  8 ဂီၤခီ - ဟါ 5 နၣ်ရံၣ် ပစံးဖံးတၢ်ဆၢကတီၢ် မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C

  မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိ 1-877-614-0623 TTY 711

  ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

 •  
  • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
  • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ
  • နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ
  • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ လၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
   • ဟ့ၣ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနမံၤ နနီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ် ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤနမံၤ နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၢ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ လၢယဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကံၢ်စီလၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢယပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ"
   • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
   • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
   • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ကအုကစွါထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် အသနၢၣ်ႋ
  • နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ဘၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ် (ထုးထီၣ်ကွံာ်မံၤ) လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႋ
  • နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်ပတၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်စံာ်ညီၣ် "အချ့" မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး "အချ့"
  • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ
  • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢအလီၢ်အိၣ်
  • နနာ်လၢပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ကွဲးလံာ်တီလံာ်မီအဂုၤဂၤတဖၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီႋ
  • တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်မၤပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိးႋ
  • သကဲာ်ပ၀းအရၢၢ်အစၢၢ်လၢကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဂၤတဖၣ်ႋ
  • ပတဆှၢခီနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီဆူ ကရၢသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲလၢပမ့ၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ

နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ကွဲးဆၢက့ၤတၢ်စံးဆၢန့ၣ် တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢလံာ်တဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီန့ၣ် ပကကွဲးစံးဆၢက့ၤတၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ ခီဖျိလၢပဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအချ့" မ့တမ့ၢ် "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့" အဃိန့ၣ် ပကဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ "အချ့" တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ လၢ "အချ့" အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်စံးဆၢလၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

 1. နကွဲးတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံလၢအချ့ ဆူ Medicare အကူာ် C ဒီး အကူာ် D Appeals & Grievance Dept. (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ) ဖဲ PO Box 6103, MS CA124-0197 Cypress CA 90630-0023- မ့တမ့ၢ်
 2. နဒိဆှၢလီၤလံာ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူလီတဲစိတလၢာ်စ့ 1-877-960-8235- မ့တမ့ၢ်
 3. နဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တၢ်မၤအီၤလၢအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤ လၢကဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ကတိၤ "အချ့" "မၤချ့ထီၣ်" မ့တမ့ၢ် “ကွၢ်သမံသမိးလၢ 24 နၣ်ရံၣ်" လၢနတၢ်ကွဲးအပူၤတက့ၢ်ႋ

 • မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိ 1-877-614-0623 TTY 711 ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

၀ံသးစူၤ လၢကဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ကတိၤ "အချ့" "မၤချ့ထီၣ်" မ့တမ့ၢ် “ကွၢ်သမံသမိးလၢ 24 နၣ်ရံၣ်" လၢနတၢ်ကွဲးအပူၤတက့ၢ်ႋ

လၢနကိးလီတဲစိမ့ၢ်ဂ့ၤ ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လၢလံာ်လဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ နကြၢးဆဲးကျၢဘၣ် တၢ်မၤစၢၤပှၤစူကါတၢ် တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကြၢးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢနအဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်သ့ ပကစံးစၢနၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်စံးဆၢလၢအချ့သဒံးန့ၣ် ပကမၤအီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ အါဒၣ်တက့ၢ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ 30 သီတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးမၤတၢ်စဲၤခံလၢနဂီၢ် မ့တမ့ၢ် နဃ့အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်သ့တုၤလၢ 14 သီ (ခဲလၢာ် 44 သီ) လၢကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တနီၤ မ့တမ့ၢ် ခဲလၢာ် မ့တမ့ၢ် တဟံးမူဒါလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်လၢနတီၣ်ထီၣ်အီၤန့ၣ် ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤႋ ပတၢ်စံးဆၢကပာ်ဃုာ်ဒီးပတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်စံးဆၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပကဘၣ်စံးဆၢလၢမ့ၢ်ပတူၢ်လိာ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဧါ တတူၢ်လိာ်ဧါန့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်အဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်ႋႋႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ)

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စးထီၣ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဂ့ၢ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ကိးလၢ "တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်၀ဲတၢ်စံာ်ညီၣ်လၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဘူးလဲလၢပကဟ့ၣ်အီၤလနကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနဂီၢ် တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲပဆၢတဲာ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ဒီးပဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤနီၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကဆၢတဲာ်လၢ ကသံၣ်ကသီတမံၤ တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ မ့တမ့ၢ် တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ခီဖျိ Medicare လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ထံလဲတဘ့ၣ်ဆူ ကသံၣ်ကျးတဖျၢၣ်ဒီးကသံၣ်ကျးတဲဘၣ်နၤလၢ ကသံၣ်ထံလဲအံၤတအိၣ်လၢနတၢ်အုၣ်ကီၤအပူၤဘၣ်န့ၣ် တၢ်န့ၣ်တမ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နကဘၣ်ကိးလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အဖိးသဲစးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်

လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ တၢ်ဖီၣ်ဃံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ် လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်အီၤဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤ လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပကရၢဖိတဖၣ် စူးကါဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ်အံၤ မၤဂၢၢ်ကျၢၤစ့ၢ်ကီး ထီရီၤကသံၣ်ကသီအဘူးလဲ လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအပှ့ၤစှၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတနီၤလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢအမၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲတၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီ လၢအတုၤလီၤတီၤလီၤဒီးအပှ့ၤစှၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢနကသံၣ်ကသီန့ၣ် အါတက့ၢ်အခီပညီမ့ၢ်၀ဲလၢနၤ (မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်) ကဘၣ်စူးကါ၀ဲဒၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအကျိၤကွာ် ဒီးဃ့လၢပကပျဲပူၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢကညိကွံာ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

နဃုကွၢ်သ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်နကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ် အဂုၤဂၤတမံၤမံၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်လၢ လံာ်ကွဲးဖုၣ် အိၣ်လၢကသံၣ်ကသီအမံၤကပၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီပူၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီအဂီၢ် ကွၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤဒီးဒိလီၤ ZIP နီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်ႋ ဃုထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢမၤန့ၢ်အီၤသ့လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးကွၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတက့ၢ်ႋ နကထံၣ်ဘၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤအိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ယၢၤအကဲဘျုးတဖၣ် အလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤလၢ Medicare အကူာ် D အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီး "တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါအဆၢ" လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢ-

 • FDA စံးလၢကသံၣ်ကသီ၀ဲန့ၣ် အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤသ့ခီဖျိထဲလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တနီၤနီၤ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလီၤလီၤဆီဆီ ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အတၢ်ကျဲၤဘၣ်လိာ်ဖးဒ့တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဆါအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လၢအကံၢ်စီတတုၤထီၣ်ဘး လၢမၤတၢ်လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်

တၢ်စူးကါ တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢကျးဖိဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်ႋ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး-

တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ (PA)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ လၢကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနကသံၣ်ကသၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် လၢအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲကသံၣ်ကသီဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်အဘျီ (QL)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤထဲတနီၤ မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢကသံၣ်ကသီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ခဲလၢာ် တနီၤနီၤ (ဒ်အမ့ၢ် ကသံၣ်ပံၤ) လၢတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတဘျီဂီၢ် မ့တမ့ၢ် လၢအနံၤအသီစှၤသီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အံၤ အစိကမီၤကအိၣ်ဒံး၀ဲ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအတုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်အါန့ၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ဆိကမိၣ်၀ဲလၢတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တကြၢးတဘၣ်လၢနတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ် (ST)

ကသံၣ်ကသီအကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ် အပှ့ၤစှၤလၢကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်လၢကသံၣ်ကသီအံၤအသိးန့ၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကမၢလၢနစူးကါကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကသီလၢအဂုၤဂၤတဖၣ်အံၤတမံၤ မ့တမ့ၢ် အါမံၤ တချုးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲနကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်စူးကါဘၣ်လံကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်ဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တဘၣ်လိာ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အကူာ် B မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ (ฺB/D)

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢကသံၣ်ကသီအံၤတၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် B မ့ၢ်ဂ့ၤ (ကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်) မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D (ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ်) န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်အိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး ကသံၣ်ကသီအံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢကသံၣ်ကသီတမံၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြဲပာ်ပနီၣ်အီၤ အဂီၢ် တချုးလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်န့ၣ် နဘၣ်ဟံးမူဒါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီအပှ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တလၢထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢထးအမဲာ်ညါ နဃ့ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်ပျဲပူၤတဖၣ်အံၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ် သ့

နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအကလုာ်အိၣ်အါမံၤလၢနဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်

 • နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢနကသံၣ်ကသီ လၢမ့ၢ်တအိၣ်သနာ်က့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီစရီပူၤ (တၢ်အကျိၤအကွာ်) သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် တၢ်ကစူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတၢ်ကသံၣ်ကသီပနံာ်မံၤတအိၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နဃ့တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ လၢပပာ်ပနီၣ်နဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ် တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးလဲ

 • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသီအပှ့ၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်အီၤခဲလၢာ် အပှ့ၤဒိၣ်တလၢကဲၣ်ဆိးန့ၣ် နၤဒီကသံၣ်သရၣ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် ဒ်သိးနကဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤစှၤကီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ပတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် အပၤတနီၤ အခွဲးတအိၣ်လၢတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဒိ ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဃ့ထီၣ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီလၢ တအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ ကသံၣ်ကသီစရီပူၤ ဘၣ်န့ၣ် ပထုးစှၤလီၤ တၢ်ဟ့ၣ်သကိးဘူးလဲ လၢကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ်အဂီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ-
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ တၢ်ပတီၢ်လီၤဆီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပတီၢ် အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်အပတီၢ်လၢတပာ်ဃုာ်ဒီးကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤလၢတၢ်စူးကအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီ တအိၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ လၢအပတီၢ်ဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်အပတီၢ်လၢတပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢတၢ်စူးကအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီလၢ တၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီ သ့ထဲလၢ ကျဲအဂုၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤလၢတၢ်စူးကါအပတီၢ်ဖုၣ်လီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်နကသံၣ်ကသီအသိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢအါဒၣ်တက့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကတူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးထဲဒၣ် နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ ဖဲမ့ၢ်လၢကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့ၢ်ပာ်ဃုာ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျိၤကွာ် ကသံၣ်ကသီအပတီၢ်ဆူလာ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်နပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်လၢအဂၤ တမ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ၀ဲဒၣ်နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကဒုးကဲထီၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ဒိဘၣ်မၤဟူးလၢနၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တကလုာ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လီၤဂာ်လိာ်သးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကလုာ်အဂုၤဂၤအသိး ဖဲပမ့ၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီန့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်န့ၢ်ဘျုး)

ကိး UnitedHealthcare တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ) အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဖဲတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤအကျိၤကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ် ကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤ ဃုာ်ဒီးပာ်ပနီၣ်အနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကညိကွံာ်ခွဲးတၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီး လံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ်လၢနကသံၣ်သရၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် (အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်) ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နဃ့ထီၣ် တၢ်မၤချ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် (အချ့) တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဖဲနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်နာ်လၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ က ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးနးကလဲာ်ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ် တုၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အခွဲးန့ၣ် ပဘၣ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်စံာ်ညီၣ်အဂ့ၢ်လၢ တဘၣ်စဲၤခံန့ၢ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်လီၤကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့မ့ၢ်ကရၢဖိအဆၢတလီၤတူာ်တဂၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ် နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် လၢကတီၢ်အံၤနအီဘၣ်၀ဲ လၢတအိၣ်လၢ 2020တၢ်မၤကျိၤကွာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ နံၣ်လၢကဟဲဆူညါအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဘၣ်ဒိခီဖျိလၢတၢ်ဆီတလဲကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် နမၤတၢ်သ့ဒ်အံၤ-

 • မၤသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် (မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်လၢအဂၤ) ဒီးဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလၤဆီတၢ် ဒ်သိကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဂ့ၢ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နကသံၣ်ကသီလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်အသီတနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဃုကွၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီအဂၤလၢပအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤတက့ၢ်ႋ နကိးလီတဲစိ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ လၢကဃ့ဘၣ် ကသံၣ်ကသီအမံၤတဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နကြၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးကသံၣ်အမံၤစရီန့ၣ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ပှၤလၢအတဲဘၣ်နၤသ့လၢကသံၣ်ကသီဖဲလဲၣ်တမံၤလၢအဂ့ၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ ပကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်မၤန့ၢ်အါထီၣ်ကသံၣ်တဘျီဂီၢ် တစိၢ်တလီၢ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤထီၣ်ကသံၣ်ကသီတမံၤ တစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်ခါ နကြၢးတဲသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် လၢကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢနကသံၣ်ကသီလၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤအီၤတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လၢာ်ကွံာ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ နဆီတလဲလိာ်ဆူကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢနဂီၢ်တဘျီဂီၢ်ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်နကသံၣ်ကသီလၢခ့ခါအံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကစးထီၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

ဖဲနကိးလီတဲစိအခါ ကတီၤပာ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤ-

 • ကရၢဖိအမံၤ
 • ကရၢဖိအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ
 • Medicare အကူာ် D ကရၢဖိ ID နီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်ကသီအမံၤ
 • ကသံၣ်သရၣ်အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်စဲးဒိဆှၢလံာ်အနီၣ်ဂံၢ် (မ့ၢ်အိၣ်)

နဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ/တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤလၢ www.optumrx.com ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နမ့မ့ၢ်ပှၤစူးကါwww.optumrx.com အသီတဂၤန့ၣ် နကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤတချုးလၢနမၤန့ၢ်စူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အကျိၤကျဲ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တုၤလၢနဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤ နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အပနီၣ်အိၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ပီးတၢ်လီ အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလၤဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ ပကဆဲးကျၢဘၣ်နပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါသးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ထုးလီၤပာ်လံာ်ကွိၣ်ဒိအံၤလၢကဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်-

 • တၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ (PDF)(54.6 KB) – လၢကရၢဖိဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါ၀ဲအဂီၢ်
 • တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ CMS တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပျဲပူၤအဒိမိၢ်ပှၢ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ လၢဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤအီၤလီၤလီၤဆီဆီလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် ကရၢဖိခဲလၢာ်တဖၣ် စူးကါ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နစူးကါလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ အိၣ်ဖျါလၢလာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢကမၢနကသံၣ်သရၣ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်

နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare ဖဲ 1-800-711-4555 လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ ၀ဲၤကျိၤတၢ်တီၣ်ထီၣ်ဃ့ခွဲးတၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ်တလၢာ်စ့ ဆူ 1-844-403-1028 သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂ့ၢ် ကတုၤအိၣ်နၤခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လံာ်ပရၢ န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပှၤဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် စဲးဒိဆှၢလံာ် န့ၣ်လီၤႋ

နကသံၣ်သရၣ် ဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ www.professionals.optumrx.com န့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 9- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

တိၢ်နီၣ် - ခ့ခါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကရၢဖိတဖၣ် လၢမၤ၀ံၤလၢပှဲၤတ့ၢ်လံ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကျိၤကျဲလၢ အကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဖဲ 2020 န့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢ ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤကွံာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲဒီးတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ပကဆှၢန့ၢ်နၤလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢစံးဆၢတဲဒုးနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်သမၢကွံာ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်မ့ၢ်နဟ့ၣ်နၤတၢ်သးမံခဲလၢာ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဘၣ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ကဘၣ်နဲၣ်လီၤဟ့ၣ်မူဒါခၢၣ်စးတဂၤ လၢကမၤစၢၤနၤလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

ပှၤခၢၣ်စးန့ၣ် ကမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတဂၤသ့ ဒ်အမ့ၢ် ပီၢ်ရီလၢအိၣ်ဒီးစိကမီၤဆၢတဲာ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ လၢမၤစၢၤဘၣ်နၤ ထဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ်အ၀ီကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်နပီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ

နၤဒီးပှၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ ဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤ ခံဂၤလၢာ်ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ပှၤခၢၣ်စးလံာ်ကွီၣ်ဒိ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

OptumRx ၀ဲၤကျိၤတၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ
P.O. Box 25183
Santa Ana, CA 92799
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-844-403-1028

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ
PO Box 6103, M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-9948
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-866-308-6294

တၢ်မ့ၢ်ကိးထီၣ် နကသံၣ်သရၣ်လၢဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီလၢနမံၤအလီၢ်န့ၣ် ခၢၣ်စးအလံာ်ကွီၣ်ဒိအလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပမ့ၢ်ပာ်လီၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးနတသးမံ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤန့ၣ် န "ပတံသကွံာ်ကညး" ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်၀ဲ ကျဲအဖိးသဲစးတဘိလၢ ကဃ့ပကွၢ်သမံသကမိးဘၣ်က့ၤဒီးဆီတလဲကွံာ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤကွံာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲနပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကသမံသမိးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မ့ၢ်ပလူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်တၢ်ဘျၢခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဧါ န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤအီၤ လၢပှၤကွၢ်သမံသကမိးတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ် လၢတမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဆၢတဲာ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်လၢတၢ်တဘၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ ဖဲပကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤလၢပှဲၤန့ၣ်ပဟ့ၣ်နၤတၢ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 - နဃ့ထီၣ်လၢပကကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအတခီတၢၤလၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်နၤန့ၣ် လၢပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်တဖၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဃ့ထီၣ်ဘၣ်အီၤဒၣ်လဲာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤန့ၣ်လၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်" န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 - ပမ့ၢ်ကွၢ်သမံသမိးဘၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1" ၀ံၤန့ၣ် ဒီးနဆၢတဲာ်လီၤဒံးဘၣ်နတၢ်သးလီအဂ့ၢ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) အအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဖံပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် ပဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤအိၣ်လၢပတၢ်ကရၢကရိပူၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီး ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤနၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအသီန့ၣ်လီၤႋ

 • ကွဲးတီၣ်ဖျါထီၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢပာ်ဖျါနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် ဒီးဒုးပာ်ဃုာ်လီၤဒီးလံာ်တီလံာ်မီတမံၤလၢ်လၢ် လၢအမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဟ့ၣ်ဘၣ်နမံၤ နကရၢဖိခိၣ်ဂီၤနီၣ်ဂံၢ် နအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ ဒီးကသံၣ်ကသီလၢနလိၣ်ဘၣ်တက့ၢ်ႋ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့ခီဖျိ တၢ်ထုးလီၤပာ် ဒီးဆှၢထီၣ်လံာ်ပရၢ အိၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ မ့တမ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ဆှၢလီပရၢ န့ၣ်လီၤႋ
 • ဆှၢလံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ ဆူ Medicare အကကူာ် C ဒီးအကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ PO Box 6103, MS CA124-0197, Cypress CA 90630-0023 တက့ၢ်ႋ နဒိဆှၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအလံာ်ပရၢဆူ Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ လီတဲစိတလၢာ်စ့ ဖဲ 1-877-960-8235 မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိ 1-877-614-0623 TTY 711 သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ် – ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ်-လါမာ်ရှး မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါစဲးပတ့ဘၢၣ် နဘၣ်ဆှၢထီၣ်နလံာ်ပရၢလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ် အနံၤသီ မ့တမ့ၢ် လၢ60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်သမၢကွံာ်တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်နီၣ်ဆၢကတီၢ် 60 သီန့ၣ် နဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကြၢးအဘၣ်လၢတၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ
 • တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး (အချ့) အဆိအချ့န့ၣ် နဘၣ်ကိးလီတဲစိဆူ UnitedHealthcare စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
 • Medicare အကူာ် C ဒီး အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ ကွၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်နတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးကစံးဆၢက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အနံၤသီန့ၣ်လီၤႋ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဃးတၢ်သမၢကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် ပတီၢ် 1 တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်အီၤသ့ဖဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ပရၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် C

P.O. Box 31364
Hot Springs, AR 71903-9675
စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်မၤလၢအချ့ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် – 1-501-262-7072

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ 1-877-614-0623 TTY 711
8 ဂီၤခီ - ဟါ 5 နၣ်ရံၣ် ပစံးဖံးတၢ်ဆၢကတီၢ် မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး

UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် D

တၢ်ဘျးစဲ- Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါ ၀ဲၤကျိၤ
PO Box 6103, M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်မၤလၢအချ့ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် 1-501-262-7072

မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိ 1-877-614-0623 TTY 711
ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

မတၤလၢကတီၣ်ထီၣ်န့ၢ်နၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်လဲၣ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် နၤ နခၢၣ်စးတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဂၤ (မ့တမ့ၢ် အ၀ဲၤလီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ) တီၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့တမ့ၢ် ဃ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဆိအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆိထဲလဲၣ်ႋ

နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်အနံၤသီအိၣ်လၢ ပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်လၢလဲၤကပာ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်နၤတၢ်ဆၢကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ပကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ချ့ထဲလဲၣ်ႋ

ဘၣ်ဃးဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့လၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီလၢနဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤအဂီၢ် ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ကွၢ်ကသမံသမိးကဒါက့ၤ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကသံၣ်ကသီလၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်-
ပကဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဆိတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး 14 သီလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 7/14 သီတီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 (ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်) န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်အချ့ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်ႋ

ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ်2 န့ၣ်လီၤႋ

ပတီၢ်ဆူညါဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့ၢ်စံးလၢ "တသ့ဘၣ်"

နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ဒီးပတရဲၣ်ကျဲၤမၤနတၢ်သးလီအဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 ဘၣ်န့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2) သ့န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဃုထၢလၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် နဘၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1) ကတဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒ်လဲၣ် ဃုာ်ဒီးမတၤလၢအပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့လဲၣ်ဒီးတၢၠကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲနံၤသီလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢန့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်သူၣ်တံသးမံ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ အနီၣ်ဂံၢ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်အံၤဘၣ်ဃးဒီးန Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢမၤန့ၢ်အီၤသ့ခီဖျိတၢ်ဃ့ထီၣ်-

 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်စူးကါပၢဆှၢဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး နီၣ်ဂံၢ်ဒီးတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ကျဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်တသူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်အကံၢ်စီအဂ့ၢ်အ၀ီပာ်ဖှိၣ် ခီဖျိပှၤတဖၣ်လၢဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်အီၣ်လိးအကျိၤကျဲလၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ကွဲးဖျါပကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး အပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢဘၣ်တၢ်သမံသမိးကွၢ်အီၤအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ

2020 တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီအကျဲသနူဒီးတၢ်မၤအကျဲပတီၢ်တဖၣ်

Utilization Management/Quality Assurance (တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်/တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ) (UM/QA) တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်စၢၤ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤ လၢ Medicare အကူာ် D အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အကြၢးအဘၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢကမၤစှၤလီၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးတကြၢးတဘၣ်ခီဖျိကသံၣ်ကသီအဃိ ဒီးတၢ်ဘၣ်တံာ်တာ်လၢကသံၣ်ကသီအဃိ တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီလၢပှဲၤ ဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်သးလၢကမၤစှၤလီၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဖဲတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတဘၣ်လၢာ်အါထီၣ်တၢ်အဘူးအလဲဂုၤဂၤတဖၣ် လၢကရၢဖိတဖၣ်ဒီးအပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒုးပာ်ဖှိၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်စူးကါ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢကျဲအကြၢးအဘၣ်ဒီးလၢဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီးဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ထဲဒၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ တၢ်ဘှီဘၣ်လိာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အဘျီဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲပတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ

ဒ်တၢ်ပာ်ဃုာ်လၢ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤအသိးန့ၣ် ကသံၣ်ထံလဲခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်အီၤခီဖျိ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤကျိၤကျဲ လၢဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုသ့ၣ်ညါဒီးပာ်ဖျါထီၣ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒ်အံၤ-

 • တၢ်ပာ်ပနီၣ် Morphine Milligram Equivalent (မီၣ်ဖ့ကသံၣ်တီာ်တုၤမံးလံးကြဲၢ်တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးမံ) (MME)
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါပံၤကသံၣ်အနံၤသီ (7 သီဂီၢ်)
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ကူစါယါဘျါတၢ်အဘျီ
 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ခီဆၢသးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ
  • တၢ်ကူစါယါဘျါဒ်သိးက့ၤအလီၢ်
  • ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်လၢအတကြၢးတဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဘၣ်အကျိၤအကျဲ
  • တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်လီၤဆီလၢပှၤဆါအဂီၢ်
  • အိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဖီလာ်
  • UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ကကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်ကူစါယါဘျါလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွဲအီၤတချုးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဘျီစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးလီၤတံၢ်၀ံၤလီၤတံၢ်က့ၤကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤလၢမၤပှဲၤထီၣ်အီၤဒ်လၢ တၢ်ဘှီဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါ ဖဲတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢအပူၤကွံာ်အဂ့ၢ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါယါဘျါတၢ်လၢအလီၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအတကြၢးတဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ လၢအဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် ဒ်သိးကသမံထံကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီအစၢပနီၣ် ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီ လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ် တၢ်စူးကါဘၣ်အီၤလၢကျဲတကြၢးတဘၣ်သ့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ကအုကစွါ

န Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ လူၤဃုသ့ၣ်ညါ ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤ ဒီးတီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ အဂ့ၢ်ခဲလၢာ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်တခါဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနမံၤ နMedicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤ ပာ်ပနီၣ်ဘၣ် ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- “ယၤ[နမံၤ] နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် [ခၢၣ်စးအမံၤ] လၢကကဲထီၣ်ဘၣ် ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ”
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ
   • စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ
  • ကွၢ်သမံသမိးဘၣ်န တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကျိၤကွာ် လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လံာ်လဲၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် လၢနမၤအီၤဖဲ နဘၣ်သးတၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ် (တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအပှ့ၤ လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်အဘူးလဲလၢနဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

နပတံထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့လၢ ဃုဆံ (60) သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စးထီၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ် လၢတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်လၢာ်ဘူးလၢာ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤ. အဒိ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤအဃိ-

 • န Medicare တၢ်ကျဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သမၢကွံာ်လၢ ကအုၣ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ဘၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဘူးလဲ လၢနဆိကမိၣ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကြၢးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု သမၢကွံာ်လၢကဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤ လၢနဆိကမိၣ်လၢ ကြၢးဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု သမၢကွံာ် မ့တမ့ၢ် ထုးကွံာ်သးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ် နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဆိတလၢကဲၣ်ဆိး န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - တၢ်ပာ်ပနီၣ် ဃုဆံ (60) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်မနုၤဃိလၢနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဃုဆံ (60) သီအတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးကျၢဆဲးကျိးအဂ့ၢ်အကျိၤလၢလာ် လၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဖံးစၢၤမၤစၢၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအ၀ဲၤကျိၤ အကူာ် C

UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ
P.O. Box 6103
MS CA124-0187
Cypress CA 90630-0023

ကိးလီတဲစိ- 1-888-867-5511
တၢ်မၤအဆၢကတီၢ်- ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် တုၤဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ
ထဲလၢ တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်မၤလၢအချ့ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် 1-844-226-0356

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C
PO Box 6103, MS CA 124-0197
Cypress CA 90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်မၤလၢအချ့ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် – 1-877-960-8235

မ့တမ့ၢ်

ကိး 1-888-867-5511 TTY 711 တက့ၢ်.
တၢ်မၤအဆၢကတီၢ်- ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် တုၤဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ

ဘၣ်မနုၤဃိလၢပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လဲၣ်ႋ

နစူးကါ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ် အကျဲပတီၢ် ဖဲနဘၣ်သး တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ် (တၢ်ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်လၢာ်ဘူးလၢာ်စ့တၢ်ဆၢတဲာ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အပှ့ၤလၢ န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲအဘူးလဲ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အချ့/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့

နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူးနဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါသးလၢ "တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်" တၢ်အိၣ်သးပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်အပူၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်-

 • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

န Medicare Advantage ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် အတၢ်ဆၢတဲာ်, လၢတၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါနီၣ်ထိၣ်အဖီခိၣ်, လၢနတၢ်အိၣ်သးန့ၣ် သန့ၤအသးလၢတၢ်ဆၢကတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဖဲကသံၣ်သရၣ် တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးထီၣ်လီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးလီၤတၢ် လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ် န Medicare Advantage အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိာ်ကျဲၤ ကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ် လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ်ဘၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဒီး လံာ်နံၣ်လံာ်လါတဆံလွံၢ် (14) သီ လၢတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤ.

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ကအုကစွါ

မတၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့လဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်တခါ ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ လၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနမံၤ နMedicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤ ပာ်ပနီၣ်ဘၣ် ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤနမံၤ နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၢ် ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ"
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ကအုကစွါထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးတမံ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢခီဖျိန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖု န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တမံၤ- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တခါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲနၤအကံၢ်အစီ ဖဲနထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အခါ- နတူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ- ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢလီတဲစိ လၢကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖျၢၣ် လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဒၢးပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိအဒၢးပူၤ- တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲယံာ်အဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိး- နကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်- ဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢလီတဲစိတန့ၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ- မ့တမ့ၢ် လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢတၢ်ကဆှဲကဆှီ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့ထီရီၤတဘျီန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့

နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢ ကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ် တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့ ဖဲနမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ် လၢကဃ့တၢ်သုးယံၤထီၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ဆၢတဲာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢ ကရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်န တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီလၢအဆိအချ့ ဒ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပတီၢ်အသိး န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤ န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ ခံဆံလွံၢ် (24) နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤဖဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်ကွံးလံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်ကိးလီတဲစိဆူန Medicare တၢ်ကျဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဘၣ်မနုၤဃိလၢ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢ ကစူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအကျဲပတီၢ် ဖဲနအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် ထီရီၤတမံၤ (လၢတမ့ၢ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး) လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးခီဖျိလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမ့ၢ်တတီ တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတလၢတပှဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကအုကစွါ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ) ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲ အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တမ့ၢ်တၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ အတၢ်မၤကျိၤကွာ် ထဲလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီ တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ် ဒီး တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤလၢ အဒုးကဲထီၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်အကုကစွါအဂ့ၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် အသနၢၣ်ႋ
 • နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ဘၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ် (ထုးထီၣ်ကွံာ်မံၤ) လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႋ
 • နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်ပတၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်စံာ်ညီၣ် "အချ့" မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး "အချ့"
 • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ
 • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢအလီၢ်အိၣ်
 • နနာ်လၢပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ကွဲးလံာ်တီလံာ်မီအဂုၤဂၤတဖၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီႋ
 • တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်မၤပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိးႋ
 • သကဲာ်ပ၀းအရၢၢ်အစၢၢ်လၢကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဂၤတဖၣ်ႋ
 • ပတဆှၢခီနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီဆူ ကရၢသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲလၢပမ့ၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤတမံၤလၢ်လၢ် ဒီးအဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါန့ၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ "တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ" န့ၣ်လီၤႋ

မတၤကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

န မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်န "ခၢၣ်စး" န့ၣ်လီၤႋ နပာ်ပနီၣ်လီၤ ဘူးတံၢ်တဂၤ တံၤသကိးတဂၤ ပီၢ်ရီတဂၤ ပှၤကတိၤခဲးစၢၤတၢ်တဂၤ ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤထီရီၤတဂၤ အမံၤ လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးစိကမီၤ ခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် ဒ်လၢကီၢ်စဲၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်၀ဲအသိး လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢပှၤတဂၤဂၤ ကမၤမူဒါလၢနဂီၢ် လၢတမ့ၢ်ပှၤလၢ တဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီ လၢလံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ် လၢမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤတဂၤန့ၣ် အခွဲးတၢ်ပျဲအဖိးသဲစး လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်နခၢၣ်စး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကဘၣ်ပာ်လီၤနခၢၣ်စးအမံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ UnitedHealthcare® တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ တက့ၢ်ႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဒီးပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

တၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂီၢ် လီၤဆီလိာ်သးဒီးတၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ် နၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကိးလီတဲစိအနီၣ်ဂံၢ်လၢ တၢ်ကအုကစွါအဂီၢ် အိၣ်ဖဲ နကရၢဖိ ID ခးအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ပကဂုာ်ကျဲးစၢးဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်က့ၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢလီတဲစိန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးကိးလီတဲစိ (မ့တမ့ၢ် နကိးလံဒီးသးတမံဒံးဘၣ်) န့ၣ် နကွဲးလီၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် လၢလံာ်လဲၢ်ပူၤဒီးဆှၢထီၣ်ဆူပအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ကဟုကစွါအဂ့ၢ်ဆူ အကူာ် C ဒီး D တၢ်ကအုကစွါ-

အကူာ် C တၢ်သးတမံ UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ

UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီး တၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ
P.O. ox 6103
MS CA124-0187
Cypress CA 90630-0023

မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်သ့ဖဲ- 1-888-867-5511
TTY 711 တက့ၢ်ႋ
တၢ်မၤအဆၢကတီၢ် ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် - ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ

အကူာ် D တၢ်ကအုကစွါ UnitedHealthcare အကူာ် D ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး
တၢ်ဘျးစဲ- တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး၀ဲၤကျိၤ
P.O. Box 6103
MS CA 124-0197
Cypress CA 90630-0023

မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်သ့ဖဲ- 1-888-867-5511
TTY 711 တက့ၢ်ႋ
တၢ်မၤအဆၢကတီၢ် ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် - ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် - လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ

နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ကွဲးဆၢက့ၤတၢ်စံးဆၢန့ၣ် တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢလံာ်တဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီန့ၣ် ပကကွဲးစံးဆၢက့ၤတၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်ခီဖျိလၢ ပသမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအချ့" မ့တမ့ၢ် "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့" အဃိန့ၣ် ပကဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် "လၢအချ့" န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ လၢ "အချ့" အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်စံးဆၢလၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

 1. နကွဲးတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံလၢအချ့ ဆူ Medicare အကူာ် D Appeals & Grievance Dept. (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ) ဖဲ PO Box 6103, MS CA124-0197 Cypress CA 90630-0023- မ့တမ့ၢ်
 2. နဒိဆှၢလီၤလံာ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူလီတဲစိတလၢာ်စ့ 1-866-308-6296 မ့တမ့ၢ်
 3. နဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တၢ်မၤအီၤလၢအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤ လၢကဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ကတိၤ "အချ့" "မၤချ့ထီၣ်" မ့တမ့ၢ် “ကွၢ်သမံသမိးလၢ 24 နၣ်ရံၣ်" လၢနတၢ်ကွဲးအပူၤတက့ၢ်ႋ

လၢနကိးလီတဲစိမ့ၢ်ဂ့ၤ ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လၢလံာ်လဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ နကြၢးဆဲးကျၢဘၣ် တၢ်မၤစၢၤပှၤစူကါတၢ် တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်သ့ ပကစံးစၢနၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်စံးဆၢလၢအချ့သဒံးန့ၣ် ပကမၤအီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ အါဒၣ်တက့ၢ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ 30 သီတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးမၤတၢ်စဲၤခံလၢနဂီၢ် မ့တမ့ၢ် နဃ့အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်သ့တုၤလၢ 14 သီ (ခဲလၢာ် 44 သီ) လၢကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တနီၤ မ့တမ့ၢ် ခဲလၢာ် မ့တမ့ၢ် တဟံးမူဒါလၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်လၢ နတီၣ်ထီၣ်အီၤန့ၣ် ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤႋ ပတၢ်စံးဆၢကပာ်ဃုာ်ဒီးပတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်စံးဆၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပကဘၣ်စံးဆၢလၢမ့ၢ်ပတူၢ်လိာ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဧါ တတူၢ်လိာ်ဧါန့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်အဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်ႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ)

တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် အဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢနစူးကါလၢတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် မ့ၢ်ကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဧါ ဒီးကျိၤကျဲလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စးထီၣ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဂ့ၢ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ကိးလၢ "တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" မ့တမ့ၢ် စံးလၢအညီ " တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်၀ဲတၢ်စံာ်ညီၣ်လၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဘူးလဲလၢပကဟ့ၣ်အီၤလနကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနဂီၢ် တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲပဆၢတဲာ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ဒီးပဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤနီၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကဆၢတဲာ်လၢ ကသံၣ်ကသီတမံၤ တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ မ့တမ့ၢ် တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ခီဖျိ Medicare လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်

လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ တၢ်ဖီၣ်ဃံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ် လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်အီၤဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤ လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပကရၢဖိတဖၣ် စူးကါဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ်အံၤ မၤဂၢၢ်ကျၢၤစ့ၢ်ကီး ထီရီၤကသံၣ်ကသီအဘူးလဲ လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအပှ့ၤစှၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတနီၤလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ ကအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီ တၢ်သိၣ်တၢ်သိအါထီၣ်အဂၤတနီၤ လၢကမၤလီၤတံၢ်စၢၤ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်ဒီးဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤစှၤ လၢမ့ၢ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်လီၤလၢနကသံၣ်ကသီအဂီၢ်အိၣ်ဧါန့ၣ် အါတက့ၢ်အခီပညီမ့ၢ်၀ဲလၢနၤ (မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်) ကစူးကါ၀ဲဒၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအကျိၤကျဲ ဒီးဃ့လၢပကပျဲပူၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢကညိကွံာ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

နဃုကွၢ်သ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်နကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ် အဂုၤဂၤတမံၤမံၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်လၢ လံာ်ကွဲးဖုၣ် အိၣ်လၢကသံၣ်ကသီအမံၤကပၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီပူၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီအဂီၢ် ကွၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤဒီးဒိလီၤ ZIP နီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်ႋ ဃုထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢမၤန့ၢ်အီၤသ့လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးကွၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတက့ၢ်ႋ နကထံၣ်ဘၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤအိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ယၢၤအကဲဘျုးတဖၣ် အလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤလၢ Medicare အကူာ် D အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီး "တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါအဆၢ" လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢ-

 • FDA စံးလၢကသံၣ်ကသီ၀ဲန့ၣ် အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤသ့ခီဖျိထဲလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တနီၤနီၤ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလီၤလီၤဆီဆီ ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အတၢ်ကျဲၤဘၣ်လိာ်ဖးဒ့တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဆါအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လၢအကံၢ်စီတတုၤထီၣ်ဘး လၢမၤတၢ်လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်

တၢ်စူးကါ တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢကျးဖိဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်ႋ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး-

တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ (PA)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ လၢကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနကသံၣ်ကသၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် လၢအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲကသံၣ်ကသီဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်အဘျီ (QL)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤထဲတနီၤ မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢကသံၣ်ကသီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ခဲလၢာ် တနီၤနီၤ (ဒ်အမ့ၢ် ကသံၣ်ပံၤ) လၢတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတဘျီဂီၢ် မ့တမ့ၢ် လၢအနံၤအသီစှၤသီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အံၤ အစိကမီၤကအိၣ်ဒံး၀ဲ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအတုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်အါန့ၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ဆိကမိၣ်၀ဲလၢတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တကြၢးတဘၣ်လၢနတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ် (ST)

ကသံၣ်ကသီအကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ် အပှ့ၤစှၤလၢကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်လၢကသံၣ်ကသီအံၤအသိးန့ၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကမၢလၢနစူးကါကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကသီလၢအဂုၤဂၤတဖၣ်အံၤတမံၤ မ့တမ့ၢ် အါမံၤ တချုးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲနကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်စူးကါဘၣ်လံကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်ဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တဘၣ်လိာ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အကူာ် B မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ (ฺB/D)

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢကသံၣ်ကသီအံၤတၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် B မ့ၢ်ဂ့ၤ (ကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်) မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D (ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ်) န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်အိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး ကသံၣ်ကသီအံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢကသံၣ်ကသီတမံၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြဲပာ်ပနီၣ်အီၤ အဂီၢ် တချုးလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်န့ၣ် နဘၣ်ဟံးမူဒါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီအပှ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တလၢထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢထးအမဲာ်ညါ နဃ့ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်ပျဲပူၤတဖၣ်အံၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ် သ့

နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအကလုာ်အိၣ်အါမံၤလၢနဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်

 • နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢနကသံၣ်ကသီ လၢမ့ၢ်တအိၣ်သနာ်က့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီစရီပူၤ (တၢ်အကျိၤအကွာ်) သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် တၢ်ကစူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ ကသံၣ်ကသီပနံာ်မံၤတအိၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးလဲ

 • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသီအပှ့ၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်အီၤ ခဲလၢာ် အပှ့ၤဒိၣ်တလၢကဲၣ်ဆိးန့ၣ် နၤဒီကသံၣ်သရၣ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် ဒ်သိးနကဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤစှၤအဂီၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ 
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ပတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် အပၤတနီၤ အခွဲးတအိၣ်လၢတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဒိ ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဃ့ထီၣ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီလၢ တအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ ကသံၣ်ကသီစရီပူၤ ဘၣ်န့ၣ် ပထုးစှၤလီၤ တၢ်ဟ့ၣ်သကိးဘူးလဲ လၢကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ်အဂီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ-
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ တၢ်ပတီၢ်လီၤဆီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ 
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပတီၢ် အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ 
  • တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်တၢ်ဂ့ၢ် အခွဲးတအိၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ လၢအပတီၢ်ဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်ဘၣ် ဖဲလၢနမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤလၢအပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢတပာ်ဃုာ်ဒီး ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ တၢ်စူးကါအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 
  • နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်အပတီၢ်လၢတပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢတၢ်စူးကအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီလၢ တၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ 
  • တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီ သ့ထဲလၢ ကျဲအဂုၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤလၢတၢ်စူးကါအပတီၢ်ဖုၣ်လီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်နကသံၣ်ကသီအသိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

လၢအါဒၣ်တက့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကတူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးထဲဒၣ် နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ ဖဲမ့ၢ်လၢကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့ၢ်ပာ်ဃုာ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျိၤကွာ် ကသံၣ်ကသီအပတီၢ်ဆူလာ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်နပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်လၢအဂၤ တမ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ၀ဲဒၣ်နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကဒုးကဲထီၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ဒိဘၣ်မၤဟူးလၢနၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တကလုာ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လီၤဂာ်လိာ်သးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကလုာ်အဂုၤဂၤအသိး ဖဲပမ့ၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီန့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်န့ၢ်ဘျုး)

ကိး UnitedHealthcare တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ) အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဖဲတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤအကျိၤကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ် ကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤ ဃုာ်ဒီးပာ်ပနီၣ်အနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကညိကွံာ်ခွဲးတၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီး လံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ်လၢနကသံၣ်သရၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် (အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်) ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နဃ့ထီၣ် တၢ်မၤချ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် (အချ့) တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဖဲနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်နာ်လၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ က ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးနးကလဲာ်ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ် တုၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အခွဲးန့ၣ် ပဘၣ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်စံာ်ညီၣ်အဂ့ၢ်လၢ တဘၣ်စဲၤခံန့ၢ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်လီၤကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့မ့ၢ်ကရၢဖိအဆၢတလီၤတူာ်တဂၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ် နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် လၢကတီၢ်အံၤနအီဘၣ်၀ဲ လၢတအိၣ်လၢ 2020တၢ်မၤကျိၤကွာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ နံၣ်လၢကဟဲဆူညါအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဘၣ်ဒိခီဖျိလၢတၢ်ဆီတလဲကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် နမၤတၢ်သ့ဒ်အံၤ-

 • မၤသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် (မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်လၢအဂၤ) ဒီးဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလၤဆီတၢ် ဒ်သိကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဂ့ၢ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နကသံၣ်ကသီလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်အသီတနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဃုကွၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီအဂၤလၢပအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤတက့ၢ်ႋ နကိးလီတဲစိ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ လၢကဃ့ဘၣ် ကသံၣ်ကသီအမံၤတဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နကြၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးကသံၣ်အမံၤစရီန့ၣ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ပှၤလၢအတဲဘၣ်နၤသ့လၢကသံၣ်ကသီဖဲလဲၣ်တမံၤလၢအဂ့ၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ ပကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်မၤန့ၢ်အါထီၣ်ကသံၣ်တဘျီဂီၢ် တစိၢ်တလီၢ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤထီၣ်ကသံၣ်ကသီတမံၤ တစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်ခါ နကြၢးတဲသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် လၢကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢနကသံၣ်ကသီလၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤအီၤတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လၢာ်ကွံာ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ နဆီတလဲလိာ်ဆူကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢနဂီၢ်တဘျီဂီၢ်ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်နကသံၣ်ကသီလၢခ့ခါအံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကစးထီၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

ဖဲနကိးလီတဲစိအခါ ကတီၤပာ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤ-

 • ကရၢဖိအမံၤ
 • ကရၢဖိအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ
 • Medicare အကူာ် D ကရၢဖိ ID နီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်ကသီအမံၤ
 • ကသံၣ်သရၣ်အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်စဲးဒိဆှၢလံာ်အနီၣ်ဂံၢ် (မ့ၢ်အိၣ်)

နဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ/တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ သ့ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤလၢ www.optumrx.com ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နမ့မ့ၢ်ပှၤစူးကါ www.optumrx.com အသီတဂၤန့ၣ် နကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤတချုးလၢနမၤန့ၢ်စူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အကျိၤကျဲ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တုၤလၢနဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤ နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အပနီၣ်အိၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ပီးတၢ်လီ အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလၤဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ ပကဆဲးကျၢဘၣ်နပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါသးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ထုးလီၤပာ်လံာ်ကွိၣ်ဒိအံၤလၢကဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်-

 • တၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ (PDF)(54.6 KB) – လၢကရၢဖိဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါ၀ဲအဂီၢ်
 • တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ CMS တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပျဲပူၤအဒိမိၢ်ပှၢ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ လၢဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤအီၤလီၤလီၤဆီဆီလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် ကရၢဖိခဲလၢာ်တဖၣ် စူးကါ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နစူးကါလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ အိၣ်ဖျါလၢလာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢကမၢနကသံၣ်သရၣ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်

နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare ဖဲ 1-800-711-4555 လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ၀ဲၤကျိၤ ဒ်သိးက တီၣ်ထီၣ်ဃ့ခွဲးတၢ်ဂ့ၢ် အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ်တလၢာ်စ့ ဆူ 1-844-403-1028 သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂ့ၢ် ကတုၤအိၣ်နၤခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လံာ်ပရၢ န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပှၤဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် စဲးဒိဆှၢလံာ် န့ၣ်လီၤႋ

နကသံၣ်သရၣ် ဃ့ထီၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ www.professionals.optumrx.com န့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 9- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

တိၢ်နီၣ် - ခ့ခါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကရၢဖိတဖၣ် လၢမၤ၀ံၤလၢပှဲၤတ့ၢ်လံ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကျိၤကျဲလၢ အကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဖဲ 2020 န့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢ ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤကွံာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲဒီးတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ပကဆှၢန့ၢ်နၤလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢစံးဆၢတဲဒုးနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်သမၢကွံာ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်မ့ၢ်နဟ့ၣ်နၤတၢ်သးမံခဲလၢာ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဘၣ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ကဘၣ်နဲၣ်လီၤဟ့ၣ်မူဒါခၢၣ်စးတဂၤ လၢကမၤစၢၤနၤလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

ပှၤခၢၣ်စးန့ၣ် ကမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတဂၤသ့ ဒ်အမ့ၢ် ပီၢ်ရီလၢအိၣ်ဒီးစိကမီၤဆၢတဲာ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ လၢမၤစၢၤဘၣ်နၤ ထဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ်အ၀ီကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ထုးလီၤပာ် ပှၤခၢၣ်စးလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ 

နၤဒီးပှၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ ဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤ ခံဂၤလၢာ်ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ပှၤခၢၣ်စးလံာ်ကွီၣ်ဒိ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကဘၣ်ဆှၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤဆူ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ
တၢ်ပရၢ- OptumRx ၀ဲၤကျိၤတၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ
P.O. Box 25183
Santa Ana, CA 92799
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-844-403-1028

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး
တၢ်ပရၢ- Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ
PO Box 6103, M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-9948
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-866-308-6294 

တၢ်မ့ၢ်ကိးထီၣ် နကသံၣ်သရၣ်လၢဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီလၢနမံၤအလီၢ်န့ၣ် ခၢၣ်စးအလံာ်ကွီၣ်ဒိအလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပမ့ၢ်ပာ်လီၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးနတသးမံ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤန့ၣ် န "ပတံသကွံာ်ကညး" ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်၀ဲ ကျဲအဖိးသဲစးတဘိလၢ ကဃ့ပကွၢ်သမံသကမိးဘၣ်က့ၤဒီးဆီတလဲကွံာ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤကွံာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲနပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကသမံသမိးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မ့ၢ်ပလူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်တၢ်ဘျၢခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဧါ န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤအီၤ လၢပှၤကွၢ်သမံသကမိးတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ် လၢတမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဆၢတဲာ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်လၢတၢ်တဘၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ ဖဲပကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤလၢပှဲၤန့ၣ်ပဟ့ၣ်နၤတၢ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 - နဃ့ထီၣ်လၢပကကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအတခီတၢၤလၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်နၤန့ၣ် လၢပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်တဖၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဃ့ထီၣ်ဘၣ်အီၤဒၣ်လဲာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤန့ၣ်လၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်" န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 - ပမ့ၢ်ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1" ဒီးဆၢတဲာ်လီၤတၢ်လၢတဘၣ်နသးန့ၣ် နအိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) အအိၣ် န့ၣ်လီၤႋ

ဖံပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် ပဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤအိၣ်လၢပတၢ်ကရၢကရိပူၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီး ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤနၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအသီန့ၣ်လီၤႋ

 • ကွဲးတီၣ်ဖျါထီၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢပာ်ဖျါနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် ဒီးဒုးပာ်ဃုာ်လီၤဒီးလံာ်တီလံာ်မီတမံၤလၢ်လၢ် လၢအမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဟ့ၣ်ဘၣ်နမံၤ နကရၢဖိခိၣ်ဂီၤနီၣ်ဂံၢ် နအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ ဒီးကသံၣ်ကသီလၢနလိၣ်ဘၣ်တက့ၢ်ႋ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့ခီဖျိ တၢ်ထုးလီၤပာ် ဒီးဆှၢထီၣ်လံာ်ပရၢ အိၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ မ့တမ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ဆှၢလီပရၢ န့ၣ်လီၤ.

ဆှၢလံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ ဆူ Medicare အကူာ် D Appeals and Grievance Department P.O. Box 6103 MS CA 124-097 Cypress, CA 90630-0023 တက့ၢ်ႋ  နဒိဆှၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအလံာ်ပရၢ ဆူ Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ လီတဲစိတလၢာ်စ့ ဖဲ 1-877-960-8235 သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်ဆှၢထီၣ်နလံာ်ပရၢလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ် အနံၤသီ မ့တမ့ၢ် လၢ60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်သမၢကွံာ်တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်နီၣ်ဆၢကတီၢ် 60 သီန့ၣ် နဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကြၢးအဘၣ်လၢတၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်သ့ဖဲ- 1-888-867-5511 TTY 711 န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤအဆၢကတီၢ် ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် - ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ

 • တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး (အချ့) အဆိအချ့န့ၣ် နဘၣ်ကိးလီတဲစိဆူ UnitedHealthcare စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
 • Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ ကကွၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်နတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးကစံးဆၢက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အနံၤသီန့ၣ်လီၤႋ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဃးတၢ်သမၢကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် ပတီၢ် 1 တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်အီၤသ့ဖဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ပရၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် C
P.O. Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9675
ကိးလီတဲစိ- 1-888-867-5511 TTY 711 တက့ၢ်.
တၢ်မၤအဆၢကတီၢ်- ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် တုၤဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့- 1-501-262-7070

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ
UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် D
P.O. Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9675
ကိးလီတဲစိ- 1-888-867-5511 TTY 711 တက့ၢ်.
တၢ်မၤအဆၢကတီၢ်- ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် တုၤဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့- 1-501-262-7070

မတၤလၢကတီၣ်ထီၣ်န့ၢ်နၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်လဲၣ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် နၤ နခၢၣ်စးတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဂၤ (မ့တမ့ၢ် အ၀ဲၤလီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ) တီၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့တမ့ၢ် ဃ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဆိအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆိထဲလဲၣ်ႋ

နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်အနံၤသီအိၣ်လၢ ပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်လၢလဲၤကပာ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်နၤတၢ်ဆၢကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ပကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ချ့ထဲလဲၣ်ႋ

ဘၣ်ဃးဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့လၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီလၢနဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤအဂီၢ် ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ကွၢ်ကသမံသမိးကဒါက့ၤ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကသံၣ်ကသီလၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်-

ပကဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဆိတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး 14 သီလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 7/14 သီတီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 (ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်) န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်အချ့ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်ႋ

ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ်2 န့ၣ်လီၤႋ

ပတီၢ်ဆူညါဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့ၢ်စံးလၢ "တသ့ဘၣ်"

နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ဒီးပတရဲၣ်ကျဲၤမၤနတၢ်သးလီအဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 ဘၣ်န့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2) သ့န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဃုထၢလၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် နဘၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1) ကတဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒ်လဲၣ် ဃုာ်ဒီးမတၤလၢအပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့လဲၣ်ဒီးတၢၠကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲနံၤသီလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢန့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်သူၣ်တံသးမံ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ အနီၣ်ဂံၢ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်အံၤဘၣ်ဃးဒီးန Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢမၤန့ၢ်အီၤသ့ခီဖျိတၢ်ဃ့ထီၣ်-

 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်စူးကါပၢဆှၢဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး နီၣ်ဂံၢ်ဒီးတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ကျဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်တသူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်အကံၢ်စီအဂ့ၢ်အ၀ီပာ်ဖှိၣ် ခီဖျိပှၤတဖၣ်လၢဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်အီၣ်လိးအကျိၤကျဲလၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ကွဲးဖျါပကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး အပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢဘၣ်တၢ်သမံသမိးကွၢ်အီၤအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီအကျဲသနူဒီးတၢ်မၤအကျဲပတီၢ်တဖၣ်

Utilization Management/Quality Assurance (တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်/တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ) (UM/QA) တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်စၢၤ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤ လၢ Medicare အကူာ် D အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အကြၢးအဘၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢကမၤစှၤလီၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးတကြၢးတဘၣ်ခီဖျိကသံၣ်ကသီအဃိ ဒီးတၢ်ဘၣ်တံာ်တာ်လၢကသံၣ်ကသီအဃိ တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီလၢပှဲၤ ဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်သးလၢကမၤစှၤလီၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဖဲတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတဘၣ်လၢာ်အါထီၣ်တၢ်အဘူးအလဲဂုၤဂၤတဖၣ် လၢကရၢဖိတဖၣ်ဒီးအပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒုးပာ်ဖှိၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်စူးကါ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢကျဲအကြၢးအဘၣ်ဒီးလၢဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီးဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ထဲဒၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ တၢ်ဘှီဘၣ်လိာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အဘျီဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲပတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ

ဒ်တၢ်ပာ်ဃုာ်လၢ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤအသိးန့ၣ် ကသံၣ်ထံလဲခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်အီၤခီဖျိ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤကျိၤကျဲ လၢဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုသ့ၣ်ညါဒီးပာ်ဖျါထီၣ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒ်အံၤ-

 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ခီဆၢသးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ
 • တၢ်ကူစါယါဘျါဒ်သိးက့ၤအလီၢ်
 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်လၢအတကြၢးတဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဘၣ်အကျိၤအကျဲ
 • တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်လီၤဆီလၢပှၤဆါအဂီၢ်
 • တၢ်စူးကါကဲဘျုးအါတလၢကဲၣ်တၢ်ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်စှၤတလၢကဲၣ်ဆိး
 • တၢ်မၤအၢမၤသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်စူးကါကမၣ်ကျဲ
 • UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ကကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်ကူစါယါဘျါလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွဲအီၤတချုးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဘျီစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးလီၤတံၢ်၀ံၤလီၤတံၢ်က့ၤကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤလၢမၤပှဲၤထီၣ်အီၤဒ်လၢ တၢ်ဘှီဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါ ဖဲတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢအပူၤကွံာ်အဂ့ၢ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါယါဘျါတၢ်လၢအလီၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအတကြၢးတဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ လၢအဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် ဒ်သိးကသမံထံကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီအစၢပနီၣ် ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီ လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ် တၢ်စူးကါဘၣ်အီၤလၢကျဲတကြၢးတဘၣ်သ့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢတဖၣ် အလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ လူၤပိာ်ကွၢ်ထွဲ ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤ ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ခဲလၢာ် အကျဲအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

Medicare အကူာ် D တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ, တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤကျဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (အဂ့ၢ်တဖၣ်)

တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ/တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤကျဲ

Medicare အကူာ် D တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိမံၤရဲၣ်

ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤ - တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare အကူာ် D

ဖဲလၢအါတက့ၢ်နကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် D န့ၣ် ကသံၣ်ကသီအိၣ်ထဲတနီၤလၢ တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးလၢ Medicare အကူာ် D ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢ UnitedHealthcare Connected® န့ၣ်လီၤႋ နကွၢ်ဘၣ်ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အမံၤစရီသ့ဖဲပပှာ်ယဲၤသန့ www.myuhc.com/communityplan န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးဆၣ်တၢ်ပနီၣ် တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢ Medicare အကူာ် D ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) န့ၣ်လီၤႋ နတဘၣ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲနီတမံၤဘၣ်လၢ တမ့ၢ်ဘၣ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးလၢ ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤတိၢ်နီၣ်ပာ်လၢ ပကသံၣ်ကသီအမံၤစရီ လၢလိၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီလုၢ်ဘၢ န့ၣ်ဆီတလဲကွံာ်သးသ့၀ဲ

တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤကသံၣ်ကျးႋ တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီလုၢ်ဘၢ ဆူ OptumRx

တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤကသံၣ်ကျး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအံးလဲးထြီနံးသနိဆူ OptumRx

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပတၤပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့လဲၣ်ႋ

 • တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်တခါဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-
 • နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနမံၤ န Medicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤ [နမံၤ] နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် [ခၢၣ်စးအမံၤ] လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၢ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ"
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 9- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ် (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် န့ၣ်ဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် လၢနမၤအီၤဖဲ နဘၣ်သးတၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ် (တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအပှ့ၤ လၢန ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်၀ဲလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတမံၤအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အဘူးလဲလၢနဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

နတီၣ်ထီၣ် အကူာ် C/Medicaid တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့လၢ ဃုဆံ (60) သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စးထီၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤအဃိ-

 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သမၢကွံာ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဘူးလဲ လၢနဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကြၢးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု ဂ့ၢ်လိာ်လၢကဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤလၢ နဆိကမိၣ်လၢအကြၢးဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤန့ၣ်လီၤႋ
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု ထုးစှၤလီၤ မ့တမ့ၢ် ပတုာ်ကွံာ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ်နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဆိတလၢကဲၣ်ဆိး န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - တၢ်ပာ်ပနီၣ် ဃုဆံ (60) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်မနုၤဃိလၢနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဃုဆံ (60) သီအတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ခီဖျိလၢတၢ်တဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ထုးစှၤလီၤကွံာ် မ့တမ့ၢ် ကပတုာ်ကွံာ်အဃိန့ၣ် နတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်စှၤလၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်သးလၢပကဆဲးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်ဆူညါဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဖၢမုၢ်ခါန့ၣ်လီၤႋ   တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်လၢနကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်တၢ် လၢ အကူာ် C/Medicaid တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲ 30 သီ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဆိတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ   ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပကဟံးန့ၢ်အါထီၣ် 14 သီန့ၣ်လီၤႋ   မ့ၢ်ဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤႋ   

နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး အကူာ် B ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤအဂ့ၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်၀ဲ 7 သီ န့ၣ်လီၤႋ   တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးလၢ တၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် တဘျီဂီၢ် လၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် B ကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူး နဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါသး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ  တၢ်အိၣ်သးလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ် "တၢ်ဆၢကတီၢ်အုလၢ်ပှ့ၤဒိၣ်"  တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်၀ဲ တၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအပူၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်-

 • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်ဆၢတဲာ်တၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအကလုာ် လၢနတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးထီၣ်လီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးလီၤတၢ် လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ် လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ်ဘၣ် အါကတၢၢ် 14 သီ လၢတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိ Member Engagement Center (ကရၢဖိတၢ်ပာ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးစဲထၢၣ်) 1-866-633-4454, TTY 711, ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ် – ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ, ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်လိၤလိၤဆူပအိၣ် မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိတဘ့ၣ်လၢအံးလဲးထြီနံးသနိ သ့န့ၣ်လီၤႋ

ယကစးထီၣ်တၢ်ပသကွံာ်ကညးတၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

လၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် C/Medical အဂီၢ်

နၤ နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂုၤဂၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကဘၣ်ဆဲးကျၢပှၤန့ၣ်လီၤႋ

နကိးပှၤလီတဲစိသ့ဖဲ 1-866-633-4454 (TTY 7-1-1), ဂီၤခီ8 နၣ်ရံၣ် – ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး

မ့တမ့ၢ် နၤ နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂုၤဂၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ်ဖဲ-

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး၀ဲၤကျိၤ
P.O. Box 6103
MS CA124-0187
Cypress CA 90630-0023
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-844-226-0356

လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D အဂီၢ် 

နၤ နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂုၤဂၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ်ဖဲ-

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D-

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D
P.O. Box 6106
MS CA124-0197
Cypress CA 90630-0023
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်ပတီၢ်မုၢ်- 1-866-308-6296

ဘၣ်မနုၤဃိလၢပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လဲၣ်ႋ

နစူးကါ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ် အကျဲပတီၢ် ဖဲနဘၣ်သး တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ် (တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ဆၢတဲာ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အပှ့ၤလၢ နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲအဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်တၢ် လၢ အကူာ် C/Medicaid တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲ 30 သီ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဆိတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပကဟံးန့ၢ်အါထီၣ် 14 သီန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်ဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤႋ

နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး အကူာ် B ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤအဂ့ၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်၀ဲ 7 သီ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးလၢ တၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် တဘျီဂီၢ် လၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် B ကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အချ့/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့

နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူးနဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါသးလၢ "တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်" တၢ်အိၣ်သးပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်အပူၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်-

 • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်ဆၢတဲာ်တၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအကလုာ် လၢနတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ် တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ် လၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ် လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ်ဘၣ် အါကတၢၢ် တဆံလွံၢ် (14) သီ လၢတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ
 

တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ

ဖဲနဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အခါ အခီပညီမ့ၢ် နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ ဒီးကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢပကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကရၢမၤသကိးတၢ် အကသံၣ်သရၣ် ပာ်လီၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (လၢအကဲဘျုး) လၢနဂီၢ် လၢနဒိးန့ၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တဒိးန့ၢ်ဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် နကရၢမၤသကိးတၢ်အကသံၣ်သရၣ်ဆှၢခီနၤဆူ ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီ တဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လၢ တၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဧါ လၢသုခံဂၤလၢာ် ဃ့ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တချုးလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီ သ့န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်စံးလၢအညီ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါလၢမ့ၢ်ပကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီ တချုးလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဧါန့ၣ် နဃ့ထီၣ်ပှၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဃ့တၢ်မၤစၢၤ

မတၤလၢနကိးလီတဲစိဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢအအိၣ် ဘၣ်ဃး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂီၢ်သ့န့ၣ်လဲၣ်ႋ

ကျဲအလီၤဆီအိၣ်တနီၤလၢနဃ့ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

 • ကိးလီတဲစိ Member Engagement Center ဖဲ 1-866-633-4454, TTY 711 တက့ၢ်ႋ
 • ကိးလီတဲစိ ဆှၢလီပရၢ ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် လဲၤဆူ My Ombudsman တက့ၢ်ႋ
  • ကိးလီတဲစိ 1-855-781-9898, မုၢ်ဆၣ်တုၤလၢမုၢ်ဖီဖး စးထီၣ် ဂီၤခီ 9 နၣ်ရံၣ် - ဟါ 4 နၣ်ရံၣ် တက့ၢ်ႋ ပှၤနၢ်တအၢ, တနၢ်ဟူတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် ကတိၤတၢ်တသ့ ကြၢးစူးကါ MassRelay ဖဲ 711 လၢကကိးလီတဲစိ 1-855-781-9898 မ့တမ့ၢ် လီတဲစိဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ် (VP) 339-224-6831 န့ၣ်လီၤႋ
  • ကွဲးဆှၢလီပရၢ info@myombudsman.org. 
  • နုာ်လီၤကွၢ် My Ombudsman လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်ဖဲ www.myombudsman.org.
  • ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူ My Ombudsman ၀ဲၤလီၢ်ဖဲ 11 Dartmouth Street, Suite 301, Malden, MA 02148 တက့ၢ်ႋ
 • ကိးလီတဲစိဃ့တၢ်မၤစၢၤတလၢာ်ဘူးလဲ ဆူ State Health Insurance Assistance Program (ကီၢ်စဲၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ)(SHIP) တက့ၢ်ႋ လၢ Massachusetts န့ၣ်, တၢ်ကိး SHIP လၢ SHINE န့ၣ်လီၤႋ SHINE မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိသဘျ့တဖုန့ၣ်လီၤႋ တဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဘၣ်ႋ SHINE လိတဲစိနီၣ်ဂံၢ်မ့ၢ်၀ဲ 1-800-243-4636 န့ၣ်လီၤႋ TTY (ပှၤနၢ်တအၢ, တနၢ်ဟူတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် ကတိၤတၢ်တသ့)- (ထဲလၢ) 1-800-439-2370 Massachusetts န့ၣ်လီၤ.
 • တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂုၤဂၤတက့ၢ်ႋ နကသံၣ်ကသရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂုၤဂၤ ဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢနလီၢ် ဒီးကဲဘၣ်နခၢၣ်စးသ့န့ၣ်လီၤႋ 
 • တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်တံၤသကိး မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးမၢလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤတၢ်လၢနဂီၢ်တက့ၢ်ႋ နပာ်ပနီၣ်လီၤပှၤဂုၤဂၤအမံၤ လၢကမၤတၢ်လၢလီၢ် ဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စးတဂၤအသိး လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ 
  • နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢတံၤသကိး ဘူးတံၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂုၤဂၤ လၢတမ့ၢ်ဘၣ်နပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ကကဲဘၣ်နခၢၣ်စးန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ Member Engagement Center ဒီးဃ့ဘၣ် "တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး" အလံာ်ကွီၣ်ဒိတက့ၢ်ႋ 
  • နမၤန့ၢ်ဘၣ် လံာ်ကွီၣ်ဒိဖဲအံၤ သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • လံာ်ကွီၣ်ဒိဟ့ၣ်ပှၤတဂၤအခွဲးလၢကမၤတၢ်လၢနလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်ဟ့ၣ်ပှၤလၢ လံာ်ကွီၣ်ဒိအိၣ်ဒီးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအကွဲးဒိတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ နပှၤခၢၣ်စးလၢပာ်ပနီၣ်လီၤအီၤ ကအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တမံၤဃီဒ်နၤအသိး လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်တအိၣ်လၢနဘၣ်ဟ့ၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ လၢနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အဂုၤအဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢကမၢပီၢ်ရီတဂၤကဲဘၣ်နခၢၣ်စး န့ၣ်လီၤႋ နကိးလီတဲစိဆူနကစၢ်ဒၣ်နဲပီၢ်ရီ မ့တမ့ၢ် မၤန့ၢ်ဘၣ်ပီၢ်ရီတဂၤ အမံၤလၢ လီၢ်က၀ီၤပီၢ်ရီတၢ်ကရၢကရိ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆှၢခီတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂုၤဂၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဟ့ၣ်ပီၢ်ရီအဘူးလဲလၢနဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နခွဲးယာ်မ့ၢ်ကြၢးထီၣ်ဘးန့ၣ် သဲစးဂ့ၢ်၀ီကရူၢ်တဖၣ်တနီၤနီၤ ကဟ့ၣ်နၤသဲစးတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဘၣ်သးလၢပီၢ်ရီကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး နကဘၣ်မၤပှဲၤလီၤ တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိန့ၣ်လီၤႋ 
  • ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ အလီၢ်တအိၣ်လၢနဘၣ်မၤန့ၢ်ပီၢ်ရီတဂၤ လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တမံၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

နကျဲအိၣ်ခံဘိလၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နဃ့လၢနပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ကဆှၢဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါသးအဂ့ၢ်အကျိၤ လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လိၤလိၤဆူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ နပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ညီုနၢ်လိာ်သးဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကွာ်အံၤ ဒီးကမၤသကိးတၢ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအ၀ဲန့ၣ် န့ၣ်လီၤႋ လၢကျဲအဂၤတမံၤ နတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒီးန တၢ်ကွၢ်ထွဲအဖိးမံမူဒါခိၣ် လၢမ့ၢ်ပှၤဆဲးကျၢဆဲးကျိးလိာ်သးဒီး နပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်သ့ဒီးစးထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကွာ် သ့န့ၣ်လီၤႋ

နဆဲးကျၢန တၢ်ကွၢ်ထွဲအဖိးမံမူဒါခိၣ် သ့ဖဲ-
လီတဲစိ- 1-866-633-4454, TTY 711

နပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဆဲးကျၢဘၣ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ဖဲ-
လီတဲစိ- 1-877-790-6543, TTY 711

ဖီးထၢၣ်- www.UHCprovider.com

တၢ်ပရၢ- UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
P.O. Box 30770
Salt Lake City, UT 84130-0770

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ကယံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ထဲလဲၣ်ႋ

အါတက့ၢ်ကယံာ်၀ဲဒၣ် 14 သီ ဖဲနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲလၢ Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ ပကဟ့ၣ်လီၤနီၤတၢ်ဆၢတဲာ် ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် တစဲၤခံန့ၢ် 72 နၣ်ရံၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ လံာ်နံၣ်လံာ်လါအသီ 14 သီအတီၢ်ပူၤ (မ့တမ့ၢ် <72> နၣ်ရံၣ်လၢ Medicare အကူာ် B ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤအဂီၢ်) အဃိန့ၣ်, နပတံသကွံာ်ကညးတၢ်သ့န့ၣ်လီၤ.

တဘျီဘျီပလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဒီးပကဆှၢန့ၢ်နၤ လံာ်ပရၢတဘ့ၣ် တဲဘၣ်နၤလၢ ပကဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် 14 သီန့ၣ်လီၤႋ လံာ်ပရၢကတဲဒုးနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်မနုၤဃိလၢပလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အဃိလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီအဂီၢ်န့ၣ် ပဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအချ့ ကသ့ဧါႋ

မ့ၢ်. နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢလၢအချ့ ခီဖျိလၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဃိန့ၣ် ဃ့လၢပကပာ်လီၤ "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့" တက့ၢ်ႋ ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ (မ့တမ့ၢ် လၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ လၢ Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်) န့ၣ်လီၤႋ

ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ တဘျီဘျီပလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဒီးမ့ၢ်မၤသးဒ်န့ၣ် ပကဆှၢန့ၢ်နၤ လံာ်ပရၢတဘ့ၣ် တဲဘၣ်နၤလၢ ပကဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် 14 သီန့ၣ်လီၤႋ လံာ်ပရၢကတဲဒုးနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်မနုၤဃိလၢပလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အဃိလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီအဂီၢ်န့ၣ် ပဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

သဲစးတၢ်ကတိၤလၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့" အဂီၢ်မ့ၢ်၀ဲ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်လၢအချ့" န့ၣ်လီၤႋ 

လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ အဂီၢ်-

 • စးထီၣ်ခီဖျိ တၢ်ကိးလီတဲစိဆူ ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒ်သိးကဃ့လၢပကအုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢတၢ်ကွၢ်ထွဲအဂ့ၢ်လၢနသးလီဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႋ
 • ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်သ့ဖဲ 1-866-633-4454 န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်အလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢကဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤဒ်လဲၣ်အဂီၢ် ကွၢ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 2 အိၣ်လၢ EOC ကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ
 • နပၢလၢ နပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ကဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤခီဖျိ ဖီးထၢၣ် မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စးကိးလီတဲစိဆူပအိၣ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ အဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်ႋ

နဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ သ့ထဲလၢနမ့ၢ်တုၤထီၣ်ဘးတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤ-

 1. နဃ့ထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအဂ့ၢ်လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ (နဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢနဒိးန့ၢ်တ့ၢ်လံအီၤန့ၣ် နဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ)
 2. 14နံၤသီတၢ်ပာ်ပနီၣ်အစဲၤခံကတၢၢ် (မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အစဲၤခံကတၢၢ် 72 နၣ်ရံၣ် လၢ Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်) ကဲထီၣ်တၢ်မၤဘၣ်ဒိဆါနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ် မၤဘၣ်ဒိနတၢ်သ့ဖံးသ့မၤတၢ် နးနးကလဲာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • နပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်မ့ၢ်စံးလၢ နလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ ပကဟ့ၣ်လီၤဘၣ်နၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ
 • နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ လၢတအိၣ်ဒီးနပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ် ပကဆၢတဲာ်လၢ မ့ၢ်နကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ ဧါန့ၣ်လီၤႋ
  • ပမ့ၢ်ဆၢတဲာ်လၢ ပတဟ့ၣ်နၤ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့အဃိ, ပကစူးကါ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအညီနုၢ် လၢလံာ်နံၣ်လံာ်လါအသီ <14> သီ (မ့တမ့ၢ် 72 တၢ်ဆၢကတီၢ်အစဲၤခံကတၢၢ် <> နၣ်ရံၣ် လၢ Medicare အကူာ် B ကသံၣ်လၢကသံၣ်နဲၣ်လီၤအီၤအဂီၢ်) အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကဆှၢစ့ၢ်ကီးဘၣ်နၤလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • လံာ်ပရၢအံၤ ကတဲဘၣ်နၤလၢ နပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် မ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ န့ၣ်ဒီး ပကဟ့ၣ်လီၤနၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ
  • လံာ်ပရၢအံၤ ကတဲဘၣ်စ့ၢ်ကီးနၤလၢ နတီၣ်ထီၣ် "တၢ်ကအုကစွါအချ့" ဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်ဆၢတဲာ် လၢကဟ့ၣ်လီၤနၤ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ် လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ အလီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂီၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီ တၢ်ကအုကစွါအချ့ အဂီၢ် ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ အဆၢ တ အိၣ်လၢပဘျံးပၤ 179 လၢ EOC/ကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

ယကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်စံးဆၢ ဘၣ်ဃးဒီး ယတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကဆှၢန့ၢ်နၤ လံာ်ပရၢတဘ့ၣ် တဲဘၣ်နၤလၢ မ့ၢ်ပတူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဧါန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်ဆၢတဲာ်လၢ တသ့ဘၣ် န့ၣ်ကမၤဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်စံးဆၢမ့ၢ်အိၣ်လၢ တသ့ဘၣ် န့ၣ် လံာ်ပရၢလၢပဆှၢန့ၢ်နၤကတဲဘၣ်နၤတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢပသမၢကွံာ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ

 • ပမ့ၢ်စံးလၢတသ့ဘၣ်န့ၣ် နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢ ကဃ့လၢပကဆီတလဲကွံာ်တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤ ခီဖျိတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ် အခီပညီမ့ၢ် တၢ်ဃ့ဘၣ်ပှၤလၢကကွၢ်ကဒါက့ၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢသမၢကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ်လီၤႋ
 • န့ၢ်ဆၢတဲာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ နကနုာ်လီၤဘၣ်လၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကျိၤကွာ် ပတီၢ် 1 (ဖးကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလံာ်အဆၢဆူညါ) န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ)

တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် အဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢနစူးကါလၢတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် မ့ၢ်ကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဧါ ဒီးကျိၤကျဲလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စးထီၣ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဂ့ၢ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ကိးလၢ "တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" မ့တမ့ၢ် စံးလၢအညီ " တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်၀ဲတၢ်စံာ်ညီၣ်လၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဘူးလဲလၢပကဟ့ၣ်အီၤလနကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနဂီၢ် တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲပဆၢတဲာ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ဒီးပဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤနီၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကဆၢတဲာ်လၢ ကသံၣ်ကသီတမံၤ တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ မ့တမ့ၢ် တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ခီဖျိ Medicare လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်

လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ တၢ်ဖီၣ်ဃံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ် လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်အီၤဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤ လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပကရၢဖိတဖၣ် စူးကါဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ်အံၤ မၤဂၢၢ်ကျၢၤစ့ၢ်ကီး ထီရီၤကသံၣ်ကသီအဘူးလဲ လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအပှ့ၤစှၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတနီၤလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢအမၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲတၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီ လၢအတုၤလီၤတီၤလီၤဒီးအပှ့ၤစှၤန့ၣ်လီၤႋ ဒီးကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ လၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢ Medicare အကူာ် D တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဧါန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အတၢ်မၤကျိၤကွာ် ဟ့ၣ်နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီ တၢ်ပျဲလၢ ကဃ့ထီၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီလၢအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်သီၣ်တၢ်သီအဂၤလီၤဆီ မ့တမ့ၢ် ဃ့တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢနတၢ်န့ၢ်ဘျုး န့ၣ်လီၤႋ

နဃုကွၢ်သ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်နကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ် အဂုၤဂၤတမံၤမံၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်လၢ လံာ်ကွဲးဖုၣ် အိၣ်လၢကသံၣ်ကသီအမံၤကပၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီပူၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အကသံၣ်ကသီအမံၤစရီအဂီၢ် ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ ‘Find a Drug’ ပှာ်ယဲၤကဘျံးပၤ ဒီးထုးလီၤပာ်နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျိၤကျဲ တက့ၢ်ႋ

ကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤလၢ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare အကူာ် D တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အိၣ်ဒီး "တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါအဆၢ" ဖဲ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢ-

 • FDA စံးလၢကသံၣ်ကသီ၀ဲန့ၣ် အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤသ့ခီဖျိထဲလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တနီၤနီၤ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလီၤလီၤဆီဆီ ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အတၢ်ကျဲၤဘၣ်လိာ်ဖးဒ့တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဆါအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လၢအကံၢ်စီတတုၤထီၣ်ဘး လၢမၤတၢ်လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်

တၢ်စူးကါ တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢကျးဖိဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်ႋ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး-

တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ (PA)
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ လၢကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနကသံၣ်ကသၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် လၢအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲကသံၣ်ကသီဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်အဘျီ (QL)
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢထဲဒၣ် ကသံၣ်ကသီအံၤအနီၣ်ဂံၢ်တနီၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တဘျီဂီၢ် မ့တမ့ၢ် လၢပာ်ပနီၣ်နံၤသီနီၣ်ဂံၢ်တနီၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အံၤ အစိကမီၤကအိၣ်ဒံး၀ဲ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအတုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်အါန့ၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ဆိကမိၣ်၀ဲလၢတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တကြၢးတဘၣ်လၢနတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ် (ST)
ကသံၣ်ကသီအကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ် အပှ့ၤစှၤလၢကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်လၢကသံၣ်ကသီအံၤအသိးန့ၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကမၢလၢနစူးကါကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကသီလၢအဂုၤဂၤတဖၣ်အံၤတမံၤ မ့တမ့ၢ် အါမံၤ တချုးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲနကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်စူးကါဘၣ်လံကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်ဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တဘၣ်လိာ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အကူာ် B မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ (ฺB/D)
ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢကသံၣ်ကသီအံၤတၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် B မ့ၢ်ဂ့ၤ (ကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်) မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D (ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ်) န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်အိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး ကသံၣ်ကသီအံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢကသံၣ်ကသီတမံၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြဲပာ်ပနီၣ်အီၤ အဂီၢ် တချုးလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်န့ၣ် နဘၣ်ဟံးမူဒါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီအပှ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တလၢထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢထးအမဲာ်ညါ နဃ့ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်ပျဲပူၤတဖၣ်အံၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ် သ့

နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအကလုာ်အိၣ်အါမံၤလၢနဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်

နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢနကသံၣ်ကသီ လၢမ့ၢ်တအိၣ်သနာ်က့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီစရီပူၤ (တၢ်အကျိၤအကွာ်) သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် တၢ်ကစူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတၢ်ကသံၣ်ကသီပနံာ်မံၤတအိၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးလဲ

 • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသီအပှ့ၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်အီၤခဲလၢာ် အပှ့ၤဒိၣ်တလၢကဲၣ်ဆိးန့ၣ် နၤဒီကသံၣ်သရၣ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် ဒ်သိးနကဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤစှၤကီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ပတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် အပၤတနီၤ အခွဲးတအိၣ်လၢတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဒိ ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဃ့ထီၣ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီလၢ တအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ ကသံၣ်ကသီစရီပူၤ ဘၣ်န့ၣ် ပထုးစှၤလီၤ တၢ်ဟ့ၣ်သကိးဘူးလဲ လၢကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ်အဂီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ တၢ်ပတီၢ်လီၤဆီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပတီၢ် အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်တၢ်ဂ့ၢ် အခွဲးတအိၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ လၢအပတီၢ်ဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်ဘၣ် ဖဲလၢနမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤလၢအပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢတပာ်ဃုာ်ဒီး ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ တၢ်စူးကါအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
  • နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်အပတီၢ်လၢတပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢတၢ်စူးကအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီလၢ တၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီ သ့ထဲလၢ ကျဲအဂုၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤလၢတၢ်စူးကါအပတီၢ်ဖုၣ်လီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်နကသံၣ်ကသီအသိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢအါဒၣ်တက့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကတူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးထဲဒၣ် နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ ဖဲမ့ၢ်လၢကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့ၢ်ပာ်ဃုာ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျိၤကွာ် ကသံၣ်ကသီအပတီၢ်ဆူလာ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်နပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်လၢအဂၤ တမ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ၀ဲဒၣ်နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကဒုးကဲထီၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ဒိဘၣ်မၤဟူးလၢနၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တကလုာ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လီၤဂာ်လိာ်သးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကလုာ်အဂုၤဂၤအသိး ဖဲပမ့ၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီန့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်န့ၢ်ဘျုး)

ကိး UnitedHealthcare တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ) အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဖဲတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤအကျိၤကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ် ကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤ ဃုာ်ဒီးပာ်ပနီၣ်အနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကညိကွံာ်ခွဲးတၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီး လံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ်လၢနကသံၣ်သရၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် (အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်) ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နဃ့ထီၣ် တၢ်မၤချ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် (အချ့) တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဖဲနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်နာ်လၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ က ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးနးကလဲာ်ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ် တုၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အခွဲးန့ၣ် ပဘၣ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်စံာ်ညီၣ်အဂ့ၢ်လၢ တဘၣ်စဲၤခံန့ၢ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်လီၤကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့မ့ၢ်ကရၢဖိအဆၢတလီၤတူာ်တဂၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ် နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် လၢကတီၢ်အံၤနအီဘၣ်၀ဲ လၢတအိၣ်လၢ 2022တၢ်မၤကျိၤကွာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ နံၣ်လၢကဟဲဆူညါအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဘၣ်ဒိခီဖျိလၢတၢ်ဆီတလဲကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် နမၤတၢ်သ့ဒ်အံၤ-

 • မၤသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် (မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်လၢအဂၤ) ဒီးဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလၤဆီတၢ် ဒ်သိကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဂ့ၢ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နကသံၣ်ကသီလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်အသီတနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဃုကွၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီအဂၤလၢပအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤတက့ၢ်ႋ နကိးလီတဲစိ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ လၢကဃ့ဘၣ် ကသံၣ်ကသီအမံၤတဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နကြၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးကသံၣ်အမံၤစရီန့ၣ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ပှၤလၢအတဲဘၣ်နၤသ့လၢကသံၣ်ကသီဖဲလဲၣ်တမံၤလၢအဂ့ၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ ပကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်မၤန့ၢ်အါထီၣ်ကသံၣ်တဘျီဂီၢ် တစိၢ်တလီၢ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤထီၣ်ကသံၣ်ကသီတမံၤ တစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်ခါ နကြၢးတဲသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် လၢကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢနကသံၣ်ကသီလၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤအီၤတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လၢာ်ကွံာ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ နဆီတလဲလိာ်ဆူကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢနဂီၢ်တဘျီဂီၢ်ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်နကသံၣ်ကသီလၢခ့ခါအံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကစးထီၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

ဖဲနကိးလီတဲစိအခါ ကတီၤပာ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤ-

 • ကရၢဖိအမံၤ
 • ကရၢဖိအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ
 • Medicare အကူာ် D ကရၢဖိ ID နီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်ကသီအမံၤ
 • ကသံၣ်သရၣ်အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်စဲးဒိဆှၢလံာ်အနီၣ်ဂံၢ် (မ့ၢ်အိၣ်)

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ် ၀ံသးစူၤ ကိးလီတဲစိ UnitedHealthcare Connected® One Care ဖဲ 1-866-633-4454 (TTY 7-1-1), ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ် – ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး တက့ၢ်ႋ

အကူာ် C တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ-

ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်- UnitedHealthcare Connected® One Care
PO Box 6103
MS CA124-0187
Cypress CA 90630-0023
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-844-226-0356 

အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ-

ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်- OptumRx
၀ဲၤကျိၤတၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ
P.O. Box 25183
Santa Ana, CA 92799
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-844-403-1028

နဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ/တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤလၢ www.optumrx.com ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နမ့မ့ၢ်ပှၤစူးကါ တၢ်အသီတဂၤဒီး www.optumrx.com, အဃိန့ၣ် နကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤတချုးလၢ နမၤန့ၢ်စူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အတၢ်ဃ့ထီၣ်ဆိတၢ်ဂ့ၢ်အကျိၤကျဲ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တုၤလၢနဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤ နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အပနီၣ်အိၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ပီးတၢ်လီ အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလၤဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ ပကဆဲးကျၢဘၣ်နပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါသးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ထုးလီၤပာ်လံာ်ကွိၣ်ဒိအံၤလၢကဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်-

လၢကမၢနကသံၣ်သရၣ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်

နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare ဖဲ 1-800-711-4555 TTY 711, ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ် – ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်,တနွံ 7 သီလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ၀ဲၤကျိၤ ကတီၣ်ထီၣ်ဃ့ခွဲးတၢ်ဂ့ၢ် အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ်တလၢာ်စ့ ဆူ 1-844-403-1028 သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂ့ၢ် ကတုၤအိၣ်နၤခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လံာ်ပရၢ န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပှၤဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် စဲးဒိဆှၢလံာ် န့ၣ်လီၤႋ

နကသံၣ်သရၣ် ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ www.professionals.optumrx.com

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 9- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

တိၢ်နီၣ် - ခ့ခါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကရၢဖိတဖၣ် လၢမၤ၀ံၤလၢပှဲၤတ့ၢ်လံ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကျိၤကျဲလၢ အကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဖဲ 2022 န့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢ ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤကွံာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲဒီးတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ပကဆှၢန့ၢ်နၤလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢစံးဆၢတဲဒုးနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်သမၢကွံာ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်မ့ၢ်နဟ့ၣ်နၤတၢ်သးမံခဲလၢာ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဘၣ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ကဘၣ်နဲၣ်လီၤဟ့ၣ်မူဒါခၢၣ်စးတဂၤ လၢကမၤစၢၤနၤလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

ပှၤခၢၣ်စးန့ၣ် ကမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတဂၤသ့ ဒ်အမ့ၢ် ပီၢ်ရီလၢအိၣ်ဒီးစိကမီၤဆၢတဲာ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ လၢမၤစၢၤဘၣ်နၤ ထဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ်အ၀ီကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMP တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ

နၤဒီးပှၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ ဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤ ခံဂၤလၢာ်ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ပှၤခၢၣ်စးလံာ်ကွီၣ်ဒိ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကဘၣ်ဆှၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤဆူ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ပရၢ-  OptumRx ၀ဲၤကျိၤတၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ
          P.O. Box 25183
          Santa Ana, CA 92799
 စဲးဒိဆှၢလံာ်-  1-844-403-1028

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D

တၢ်ပရၢ- Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ
         PO Box 6106
         MS CA124-0197
         Cypress CA 90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-866-308-6296
တၢ်မ့ၢ်ကိးထီၣ် နကသံၣ်သရၣ်လၢဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီလၢနမံၤအလီၢ်န့ၣ် ခၢၣ်စးအလံာ်ကွီၣ်ဒိအလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပမ့ၢ်ပာ်လီၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးနတသးမံ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤန့ၣ် န "ပတံသကွံာ်ကညး" ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်၀ဲ ကျဲအဖိးသဲစးတဘိလၢ ကဃ့ပကွၢ်သမံသကမိးဘၣ်က့ၤဒီးဆီတလဲကွံာ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤကွံာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲနပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကသမံသမိးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မ့ၢ်ပလူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်တၢ်ဘျၢခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဧါ န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤအီၤ လၢပှၤကွၢ်သမံသကမိးတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ် လၢတမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဆၢတဲာ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်လၢတၢ်တဘၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ ဖဲပကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤလၢပှဲၤန့ၣ်ပဟ့ၣ်နၤတၢ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 - နဃ့ထီၣ်လၢပကကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအတခီတၢၤလၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်နၤန့ၣ် လၢပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်တဖၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဃ့ထီၣ်ဘၣ်အီၤဒၣ်လဲာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤန့ၣ်လၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်" န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 - ပမ့ၢ်ကွၢ်သမံသမိးဘၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1" ၀ံၤန့ၣ် ဒီးနဆၢတဲာ်လီၤဒံးဘၣ်နတၢ်သးလီအဂ့ၢ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) အအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဖံပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် ပဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤအိၣ်လၢပတၢ်ကရၢကရိပူၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီး ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤနၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအသီန့ၣ်လီၤႋ

လၢပတံသကွံာ်ကညးတၢ်အဂီၢ်-

ကွဲးတီၣ်ဖျါထီၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢပာ်ဖျါနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် ဒီးဒုးပာ်ဃုာ်လီၤဒီးလံာ်တီလံာ်မီတမံၤလၢ်လၢ် လၢအမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဟ့ၣ်ဘၣ်နမံၤ နကရၢဖိခိၣ်ဂီၤနီၣ်ဂံၢ် နအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ ဒီးကသံၣ်ကသီလၢနလိၣ်ဘၣ်တက့ၢ်ႋ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့ခီဖျိ တၢ်ထုးလီၤပာ် ဒီးဆှၢထီၣ်လံာ်ပရၢ အိၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ မ့တမ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ဆှၢလီပရၢ န့ၣ်လီၤႋ


တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D-
UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D
PO Box 6103
MS CA124-0197
Cypress CA 90630-0023
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-866-308-6296

 • နဘၣ်ဆှၢထီၣ်နလံာ်ပရၢလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ် အနံၤသီ မ့တမ့ၢ် လၢ60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်သမၢကွံာ်တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်နီၣ်ဆၢကတီၢ် 60 သီန့ၣ် နဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကြၢးအဘၣ်လၢတၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ
 • တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး (အချ့) အဆိအချ့န့ၣ် နဘၣ်ကိးလီတဲစိဆူ UnitedHealthcare စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
 • Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ ကကွၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်နတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးကစံးဆၢက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အနံၤသီန့ၣ်လီၤႋ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဃးတၢ်သမၢကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် ပတီၢ် 1 တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်အီၤသ့ဖဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ပရၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

မတၤလၢကတီၣ်ထီၣ်န့ၢ်နၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်လဲၣ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် နၤ နခၢၣ်စးတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဂၤ (မ့တမ့ၢ် အ၀ဲၤလီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ) တီၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့တမ့ၢ် ဃ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဆိအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆိထဲလဲၣ်ႋ

နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်အနံၤသီအိၣ်လၢ ပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်လၢလဲၤကပာ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်နၤတၢ်ဆၢကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ပကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ချ့ထဲလဲၣ်ႋ

လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်ကွၢ်သမံသမိး၀ဲဒၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်အဂီၢ် ပကဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ် လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဘၣ်ဃးဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့လၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီလၢ နဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤအဂီၢ် ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 14 သီတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 7 မ့တမ့ၢ် 14 သီတီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 (ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်) န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်အချ့ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်ႋ

ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ်2 န့ၣ်လီၤႋ

ပတီၢ်ဆူညါဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့ၢ်စံးလၢ "တသ့ဘၣ်"

နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ဒီးပတရဲၣ်ကျဲၤမၤနတၢ်သးလီအဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 ဘၣ်န့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2) သ့န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဃုထၢလၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် နဘၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1) ကတဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒ်လဲၣ် ဃုာ်ဒီးမတၤလၢအပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့လဲၣ်ဒီးတၢၠကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲနံၤသီလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢန့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်သူၣ်တံသးမံ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ အနီၣ်ဂံၢ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်အံၤဘၣ်ဃးဒီးန Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢမၤန့ၢ်အီၤသ့ခီဖျိတၢ်ဃ့ထီၣ်-

 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်စူးကါပၢဆှၢဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး နီၣ်ဂံၢ်ဒီးတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ကျဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်တသူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်အကံၢ်စီအဂ့ၢ်အ၀ီပာ်ဖှိၣ် ခီဖျိပှၤတဖၣ်လၢဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်အီၣ်လိးအကျိၤကျဲလၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ကွဲးဖျါပကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး အပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢဘၣ်တၢ်သမံသမိးကွၢ်အီၤအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီအကျဲသနူဒီးတၢ်မၤအကျဲပတီၢ်တဖၣ်

Utilization Management/Quality Assurance (တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်/တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ) (UM/QA) တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်စၢၤ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤ လၢ Medicare အကူာ် D အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အကြၢးအဘၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢကမၤစှၤလီၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးတကြၢးတဘၣ်ခီဖျိကသံၣ်ကသီအဃိ ဒီးတၢ်ဘၣ်တံာ်တာ်လၢကသံၣ်ကသီအဃိ တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီလၢပှဲၤ ဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်သးလၢကမၤစှၤလီၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဖဲတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတဘၣ်လၢာ်အါထီၣ်တၢ်အဘူးအလဲဂုၤဂၤတဖၣ် လၢကရၢဖိတဖၣ်ဒီးအပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒုးပာ်ဖှိၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်စူးကါ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢကျဲအကြၢးအဘၣ်ဒီးလၢဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီးဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ထဲဒၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ တၢ်ဘှီဘၣ်လိာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အဘျီဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲပတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ

ဒ်တၢ်ပာ်ဃုာ်လၢ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤအသိးန့ၣ် ကသံၣ်ထံလဲခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်အီၤခီဖျိ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤကျိၤကျဲ လၢဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုသ့ၣ်ညါဒီးပာ်ဖျါထီၣ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒ်အံၤ-

 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ခီဆၢသးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ
 • တၢ်ကူစါယါဘျါဒ်သိးက့ၤအလီၢ်
 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်လၢအတကြၢးတဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဘၣ်အကျိၤအကျဲ
 • တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်လီၤဆီလၢပှၤဆါအဂီၢ်
 • တၢ်စူးကါကဲဘျုးအါတလၢကဲၣ်တၢ်ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်စှၤတလၢကဲၣ်ဆိး
 • တၢ်မၤအၢမၤသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်စူးကါကမၣ်ကျဲ

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ကကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်ကူစါယါဘျါလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွဲအီၤတချုးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဘျီစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးလီၤတံၢ်၀ံၤလီၤတံၢ်က့ၤကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤလၢမၤပှဲၤထီၣ်အီၤဒ်လၢ တၢ်ဘှီဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါ ဖဲတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢအပူၤကွံာ်အဂ့ၢ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါယါဘျါတၢ်လၢအလီၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအတကြၢးတဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ လၢအဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် ဒ်သိးကသမံထံကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီအစၢပနီၣ် ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီ လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ် တၢ်စူးကါဘၣ်အီၤလၢကျဲတကြၢးတဘၣ်သ့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကအုကစွါ

မတၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့လဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်တခါ ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ လၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနမံၤ နMedicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤ ပာ်ပနီၣ်ဘၣ် ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤ [နမံၤ] နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် [ခၢၣ်စးအမံၤ] လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၢ် ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးတမံ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢခီဖျိနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖု န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တမံၤ- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တခါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲနၤအကံၢ်အစီ ဖဲနထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အခါ- နတူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ- ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢလီတဲစိ လၢကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖျၢၣ် လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဒၢးပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိအဒၢးပူၤ- တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲယံာ်အဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိး- နကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်- ဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢလီတဲစိတန့ၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ- မ့တမ့ၢ် လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢတၢ်ကဆှဲကဆှီ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး အကူာ် D န့ၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်အဂ့ၢ်သ့လၢထီရီၤတဘျီ ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်လၢ နဘၣ်သးကအုကစွါထီၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး Medicare မ့တမ့ၢ် Medicaid အဂ့ၢ်အဂုၤဂၤ တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်အဂ့ၢ် သ့ထီရီၤတဘျီ ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်လၢ နဘၣ်သးကအုကစွါထီၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႋ   မ့ၢ်သ့ ပကစံးစၢနၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်စံးဆၢလၢအချ့သဒံးန့ၣ် ပကမၤအီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့

နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢ ကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့ ဖဲနမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်န ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ် လၢ ကဃ့တၢ်သုးယံၤထီၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤ တၢ်ဆၢတဲာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢ ကရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်န တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီလၢအဆိအချ့ ဒ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပတီၢ်အသိး န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ ခံဆံလွံၢ် (24) နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤဖဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

ကိး Member Engagement Center ဖဲ 1-866-633-4454, TTY 711, 8 ဂီၤ8နၣ်ရံၣ် - ဟါ 7 နၣ်ရံၣ် လီၢ်ကဝီၤဆၢကတီၢ်, တနွံ သီတက့ၢ်.               

ဘၣ်မနုၤဃိလၢ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

တၢ်ဟၣ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢ ကစူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအကျဲပတီၢ် ဖဲနအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် ထီရီၤတမံၤ (လၢတမ့ၢ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး) လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးခီဖျိလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမ့ၢ်တတီ တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတလၢတပှဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကအုကစွါ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ) ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲ အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တမ့ၢ်တၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ အတၢ်မၤကျိၤကွာ် ထဲလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီ တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ် ဒီး တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤလၢ အဒုးကဲထီၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်အကုကစွါအဂ့ၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် အသနၢၣ်ႋ
 • နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ဘၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ် (ထုးထီၣ်ကွံာ်မံၤ) လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႋ
 • နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်ပတၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် လၢတဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်စံာ်ညီၣ် "အချ့" မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး "အချ့"
 • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ
 • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢအလီၢ်အိၣ်
 • နနာ်လၢပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ကွဲးလံာ်တီလံာ်မီအဂုၤဂၤတဖၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီႋ
 • တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်မၤပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိးႋ
 • သကဲာ်ပ၀းအရၢၢ်အစၢၢ်လၢကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဂၤတဖၣ်ႋ
 • ပတဆှၢခီနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီဆူ ကရၢသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲလၢပမ့ၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤတမံၤလၢ်လၢ် ဒီး အဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါန့ၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ "တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ" န့ၣ်လီၤႋ

မတၤကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

န မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်န "ခၢၣ်စး" န့ၣ်လီၤႋ နပာ်ပနီၣ်လီၤ ဘူးတံၢ်တဂၤ တံၤသကိးတဂၤ ပီၢ်ရီတဂၤ ပှၤကတိၤခဲးစၢၤတၢ်တဂၤ ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤထီရီၤတဂၤ အမံၤ လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးစိကမီၤ ခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် ဒ်လၢကီၢ်စဲၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်၀ဲအသိး လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢပှၤတဂၤဂၤ ကမၤမူဒါလၢနဂီၢ် လၢတမ့ၢ်ပှၤလၢ တဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီ လၢလံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ် လၢမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤတဂၤန့ၣ် အခွဲးတၢ်ပျဲအဖိးသဲစး လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်နခၢၣ်စး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကဘၣ်ပာ်လီၤနခၢၣ်စးအမံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ UnitedHealthcare® တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဒီးပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

တၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂီၢ် လီၤဆီလိာ်သးဒီးတၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် နၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကိးလီတဲစိအနီၣ်ဂံၢ်လၢ Medicare အကူာ် D တၢ်ကအုကစွါ (လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ) အိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးအလီၢ်ခံ သ့န့ၣ်လီၤႋ ပကဂုာ်ကျဲးစၢးဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်က့ၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢလီတဲစိန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးကိးလီတဲစိ (မ့တမ့ၢ် နကိးလံဒီးသးတမံဒံးဘၣ်) န့ၣ် နကွဲးလီၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် လၢလံာ်လဲၢ်ပူၤဒီးဆှၢထီၣ်ဆူပအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ကဟုကစွါအဂ့ၢ်ဆူ အကူာ် C ဒီး D တၢ်ကအုကစွါ-  

တၢ်ဘျးစဲ- တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး၀ဲၤကျိၤ
P.O. Box 6106
MS CA124-0187
Cypress CA 90630-0023
မ့တမ့ၢ်
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့- 1-866-308-6296

နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ကွဲးဆၢက့ၤတၢ်စံးဆၢန့ၣ် တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢလံာ်တဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီန့ၣ် ပကကွဲးစံးဆၢက့ၤတၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ ခီဖျိလၢပဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအချ့" မ့တမ့ၢ် "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့" အဃိန့ၣ် ပကဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ "အချ့" တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ လၢ "အချ့" အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်စံးဆၢလၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

 1. နဒိဆှၢလီၤ လံာ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဆူလီတဲစိတလၢာ်စ့ 1-866-308-6296- မ့တမ့ၢ်
 2. နဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တၢ်မၤအီၤလၢအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤ လၢကဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ကတိၤ "အချ့" "မၤချ့ထီၣ်" မ့တမ့ၢ် “ကွၢ်သမံသမိးလၢ 24 နၣ်ရံၣ်" လၢနတၢ်ကွဲးအပူၤ တက့ၢ်ႋ

လၢနကိးလီတဲစိမ့ၢ်ဂ့ၤ ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လၢလံာ်လဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ နကြၢးဆဲးကျၢဘၣ် တၢ်မၤစၢၤပှၤစူကါတၢ် တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး အကူာ် D န့ၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်အဂ့ၢ်သ့ထီရီၤတဘျီ ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ် လၢနဘၣ်သးကအုကစွါထီၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး Medicare မ့တမ့ၢ် Medicaid အဂ့ၢ်အဂုၤဂၤ တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်အဂ့ၢ် သ့ထီရီၤတဘျီ ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်လၢ နဘၣ်သးကအုကစွါထီၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႋ  မ့ၢ်သ့ ပကစံးစၢနၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်စံးဆၢလၢအချ့သဒံးန့ၣ် ပကမၤအီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ အါဒၣ်တက့ၢ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ 30 သီတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 9- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်ကူာ်အံၤ ကပာ်ဖျါလီၤတံၢ်လီၤဆဲး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ကွဲးကျၢၢ်တံၢ်အီၤဖုၣ်ကိာ်လၢအမ့ၢ် နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်မၤအကျိၤအကျဲလၢ တၢ်ပတံသကွံၢ်ကညး, တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံ, ဒီး အကူာ် D (ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤအီၤ) အတၢ်ဆၢတဲာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သးဒီး Medicare Dual Special Needs Plan (D-SNP) ဒီး Medical Assistance (Medicaid) တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်န့ၢ်တၢ်အပှ့ၤ အဃိ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပိာ်ထွဲထီၣ်တၢ်ကွၢ်သမံသမိးအကျိၤကျဲလၢပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သးဒီး Medicare ဒီး Medical Assistance ခံမံၤလိာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကကွဲးဒုးသ့ၣ်ညါနၤ တၢ်ဆၢတဲာ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်ထွဲနတၢ်အစၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲးဖုၣ်တၢ်မၤအကျိၤကျဲတဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ် တၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့ခီဖျိ တၢ်စံၢ်လီၤပှာ်ဘျးစဲလၢလာ်အံၤ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တတီၤစုာ်စုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢပှဲၤဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျိၤကျဲအဂ့ၢ်ခဲလၢာ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ် ဒီးတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အကရၢဖိလံာ်ဃံးဃာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်ကီၤ (Evidence of Coverage (EOC)) အဆၢဒိၣ် 9 သ့န့ၣ်လီၤ. နဆဲးကျၢ တၢ်မၤစၢၤကရၢဖိ သ့ဖဲ 1-844-368-5888 TTY 711 လၢကမၤန့ၢ်အါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သ့န့ၣ်လီၤ. 

SNBC (H7778-001-000): Minnesota Special Needs BasicCare (SNBC) (Minnesota တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီ BasicCare)- Medicare & Medical Assistance (Medicaid) (တၢ်မၤစၢၤကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ)
MSHO (H7778-002-000)- Minnesota Senior Health Options (MSHO) (Minnesota တၢ်ဃုထၢမှံၤတုၤပှၢ်တီၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့)- Medicare & Medical Assistance (Medicaid) (တၢ်မၤစၢၤကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ)

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

တၢ်ကအုကစွါ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ)

တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ ဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် အဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီအဂီၢ်, လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤအကျဲလၢ နစူးကါအီၤလၢ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် မ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤဧါ ဒီးကျိၤကျဲလၢတၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ ကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စးထီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ ဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီတဖၣ် (ကသံၣ်ကသီလၢ ကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ) အဂီၢ် တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢ ပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဘူးလဲလၢပကဟ့ၣ်အီၤလၢ နတၢ်ကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်ကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနဂီၢ် တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲပဆၢတဲာ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ဒီးပဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤနီၤန့ၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပကဆၢတဲာ်လၢ တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ် တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ လၢနဂီၢ်ခီဖျိ Medicare လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်အဂုၤအဂၤဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲ လၢဘၣ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤသ့အခါဖဲလဲၣ်န့ၣ်, ကွၢ်ဘၣ်လၢ အဆၢဒိၣ် 9: “နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးတမံ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ, တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး, တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးတမံ လၢကရၢဖိအလံာ်ဃံးဃာ်)/တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤအတၢ်အုၣ်သး (Evidence of Coverage (EOC)) အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်.

SNBC (H7778-001-000): Minnesota Special Needs BasicCare (SNBC) (Minnesota တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီ BasicCare)- Medicare & Medical Assistance (Medicaid) (တၢ်မၤစၢၤကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ)
MSHO (H7778-002-000): Minnesota Senior Health Options (MSHO): Medicare & Medical Assistance (Medicaid)

ကသံၣ်ကသီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်

လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ တၢ်ဖီၣ်ဃံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ် လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်အီၤဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤ လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပကရၢဖိတဖၣ် စူးကါဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ်အံၤ မၤဂၢၢ်ကျၢၤစ့ၢ်ကီး ထီရီၤကသံၣ်ကသီအဘူးလဲ လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအပှ့ၤစှၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတနီၤလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢအမၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲတၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီ လၢအတုၤလီၤတီၤလီၤဒီးအပှ့ၤစှၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢနကသံၣ်ကသီန့ၣ် အါတက့ၢ်အခီပညီမ့ၢ်၀ဲလၢနၤ (မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်) ကဘၣ်စူးကါ၀ဲဒၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအကျိၤကွာ် ဒီးဃ့လၢပကပျဲပူၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢကညိကွံာ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

နဃုကွၢ်သ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်နကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ် အဂုၤဂၤတမံၤမံၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်လၢ လံာ်ကွဲးဖုၣ် အိၣ်လၢကသံၣ်ကသီအမံၤကပၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီပူၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီအဂီၢ် ကွၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤဒီးဒိလီၤ ZIP နီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်ႋ ဃုထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢမၤန့ၢ်အီၤသ့လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးကွၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတက့ၢ်ႋ နကထံၣ်ဘၣ်ကွီၣ်ဒိလၢနလိၣ်ဘၣ်သ့ဖဲအံၤန့ၣ်လီၤ. နကထံၣ်ဘၣ်ကွီၣ်ဒိလၢနလိၣ်ဘၣ်သ့ ဖဲအံၤ န့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤလၢ Medicare အကူာ် D အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီး "တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါအဆၢ" လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢ-

 • FDA စံးလၢကသံၣ်ကသီ၀ဲန့ၣ် အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤသ့ခီဖျိထဲလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တနီၤနီၤ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလီၤလီၤဆီဆီ ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အတၢ်ကျဲၤဘၣ်လိာ်ဖးဒ့တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဆါအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လၢအကံၢ်စီတတုၤထီၣ်ဘး လၢမၤတၢ်လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်

တၢ်စူးကါ တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢကျးဖိဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်ႋ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး-

တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ (PA)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ လၢကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနကသံၣ်ကသၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် လၢအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲကသံၣ်ကသီဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်အဘျီ (QL)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤထဲတနီၤ မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢကသံၣ်ကသီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ခဲလၢာ် တနီၤနီၤ (ဒ်အမ့ၢ် ကသံၣ်ပံၤ) လၢတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတဘျီဂီၢ် မ့တမ့ၢ် လၢအနံၤအသီစှၤသီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အံၤ အစိကမီၤကအိၣ်ဒံး၀ဲ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအတုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်အါန့ၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ဆိကမိၣ်၀ဲလၢတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တကြၢးတဘၣ်လၢနတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ် (ST)

ကသံၣ်ကသီအကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ် အပှ့ၤစှၤလၢကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်လၢကသံၣ်ကသီအံၤအသိးန့ၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကမၢလၢနစူးကါကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကသီလၢအဂုၤဂၤတဖၣ်အံၤတမံၤ မ့တမ့ၢ် အါမံၤ တချုးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲနကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်စူးကါဘၣ်လံကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်ဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တဘၣ်လိာ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အကူာ် B မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ (ฺB/D)

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢကသံၣ်ကသီအံၤတၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် B မ့ၢ်ဂ့ၤ (ကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်) မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D (ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ်) န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်အိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး ကသံၣ်ကသီအံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢကသံၣ်ကသီတမံၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြဲပာ်ပနီၣ်အီၤ အဂီၢ် တချုးလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်န့ၣ် နဘၣ်ဟံးမူဒါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီအပှ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တလၢထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢထးအမဲာ်ညါ နဃ့ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်ပျဲပူၤတဖၣ်အံၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ် သ့

နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအကလုာ်အိၣ်အါမံၤလၢနဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်

 • နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢနကသံၣ်ကသီ လၢမ့ၢ်တအိၣ်သနာ်က့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီစရီပူၤ (တၢ်အကျိၤအကွာ်) သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် တၢ်ကစူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ ကသံၣ်ကသီပနံာ်မံၤတအိၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးလဲ

 • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသီအပှ့ၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်အီၤ ခဲလၢာ် အပှ့ၤဒိၣ်တလၢကဲၣ်ဆိးန့ၣ် နၤဒီကသံၣ်သရၣ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် ဒ်သိးနကဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤစှၤအဂီၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ 
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ပတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် အပၤတနီၤ အခွဲးတအိၣ်လၢတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဒိ ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဃ့ထီၣ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီလၢ တအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ ကသံၣ်ကသီစရီပူၤ ဘၣ်န့ၣ် ပထုးစှၤလီၤ တၢ်ဟ့ၣ်သကိးဘူးလဲ လၢကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ်အဂီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ-
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ တၢ်ပတီၢ်လီၤဆီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ 
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပတီၢ် အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ 
  • တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်တၢ်ဂ့ၢ် အခွဲးတအိၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ လၢအပတီၢ်ဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်ဘၣ် ဖဲလၢနမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤလၢအပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢတပာ်ဃုာ်ဒီး ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ တၢ်စူးကါအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 
  • နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်အပတီၢ်လၢတပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢတၢ်စူးကအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီလၢ တၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ 
  • တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီ သ့ထဲလၢ ကျဲအဂုၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤလၢတၢ်စူးကါအပတီၢ်ဖုၣ်လီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်နကသံၣ်ကသီအသိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

လၢအါဒၣ်တက့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကတူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးထဲဒၣ် နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ ဖဲမ့ၢ်လၢကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့ၢ်ပာ်ဃုာ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျိၤကွာ် ကသံၣ်ကသီအပတီၢ်ဆူလာ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်နပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်လၢအဂၤ တမ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ၀ဲဒၣ်နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကဒုးကဲထီၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ဒိဘၣ်မၤဟူးလၢနၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တကလုာ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လီၤဂာ်လိာ်သးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကလုာ်အဂုၤဂၤအသိး ဖဲပမ့ၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီန့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်န့ၢ်ဘျုး)

ကိး UnitedHealthcare တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ) အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဖဲတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤအကျိၤကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ် ကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤ ဃုာ်ဒီးပာ်ပနီၣ်အနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကညိကွံာ်ခွဲးတၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီး လံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ်လၢနကသံၣ်သရၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် (အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်) ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နဃ့ထီၣ် တၢ်မၤချ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် (အချ့) တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဖဲနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်နာ်လၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ က ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးနးကလဲာ်ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ် တုၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အခွဲးန့ၣ် ပဘၣ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်စံာ်ညီၣ်အဂ့ၢ်လၢ တဘၣ်စဲၤခံန့ၢ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်လီၤကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့မ့ၢ်ကရၢဖိအဆၢတလီၤတူာ်တဂၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ် နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် လၢကတီၢ်အံၤနအီဘၣ်၀ဲ လၢတအိၣ်လၢ 2020တၢ်မၤကျိၤကွာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ နံၣ်လၢကဟဲဆူညါအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဘၣ်ဒိခီဖျိလၢတၢ်ဆီတလဲကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် နမၤတၢ်သ့ဒ်အံၤ-

 • မၤသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် (မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်လၢအဂၤ) ဒီးဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလၤဆီတၢ် ဒ်သိကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဂ့ၢ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နကသံၣ်ကသီလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်အသီတနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဃုကွၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီအဂၤလၢပအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤတက့ၢ်ႋ နကိးလီတဲစိ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ လၢကဃ့ဘၣ် ကသံၣ်ကသီအမံၤတဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နကြၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးကသံၣ်အမံၤစရီန့ၣ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ပှၤလၢအတဲဘၣ်နၤသ့လၢကသံၣ်ကသီဖဲလဲၣ်တမံၤလၢအဂ့ၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ ပကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်မၤန့ၢ်အါထီၣ်ကသံၣ်တဘျီဂီၢ် တစိၢ်တလီၢ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤထီၣ်ကသံၣ်ကသီတမံၤ တစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်ခါ နကြၢးတဲသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် လၢကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢနကသံၣ်ကသီလၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤအီၤတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လၢာ်ကွံာ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ နဆီတလဲလိာ်ဆူကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢနဂီၢ်တဘျီဂီၢ်ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်နကသံၣ်ကသီလၢခ့ခါအံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကစးထီၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

ဖဲနကိးလီတဲစိအခါ ကတီၤပာ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤ-

 • ကရၢဖိအမံၤ
 • ကရၢဖိအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ
 • Medicare အကူာ် D ကရၢဖိ ID နီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်ကသီအမံၤ
 • ကသံၣ်သရၣ်အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်စဲးဒိဆှၢလံာ်အနီၣ်ဂံၢ် (မ့ၢ်အိၣ်)

နဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ/တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ သ့ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤလၢ www.optumrx.com ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နမ့မ့ၢ်ပှၤစူးကါ www.optumrx.com အသီတဂၤန့ၣ် နကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤတချုးလၢနမၤန့ၢ်စူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အကျိၤကျဲ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တုၤလၢနဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤ နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အပနီၣ်အိၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ပီးတၢ်လီ အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလၤဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ ပကဆဲးကျၢဘၣ်နပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါသးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ထုးလီၤပာ်လံာ်ကွိၣ်ဒိအံၤလၢကဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်-

 • တၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ – လၢကရၢဖိဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဖၣ် စူးကါ၀ဲအဂီၢ်
 • တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ CMS တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပျဲပူၤအဒိမိၢ်ပှၢ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ လၢဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤအီၤလီၤလီၤဆီဆီလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် ကရၢဖိခဲလၢာ်တဖၣ် စူးကါ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နစူးကါလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ အိၣ်ဖျါလၢလာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢကမၢနကသံၣ်သရၣ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်

နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare ဖဲ 1-800-711-4555 လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ၀ဲၤကျိၤ ဒ်သိးက တီၣ်ထီၣ်ဃ့ခွဲးတၢ်ဂ့ၢ် အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ်တလၢာ်စ့ ဆူ 1-844-403-1028 သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂ့ၢ် ကတုၤအိၣ်နၤခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လံာ်ပရၢ န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပှၤဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် စဲးဒိဆှၢလံာ် န့ၣ်လီၤႋ

နကသံၣ်သရၣ် ဃ့ထီၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ www.professionals.optumrx.com န့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤအဂီၢ်, ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်.

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 9- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

တိၢ်နီၣ် - ခ့ခါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကရၢဖိတဖၣ် လၢမၤ၀ံၤလၢပှဲၤတ့ၢ်လံ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကျိၤကျဲလၢ အကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဖဲ 2020 န့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢ ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤကွံာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲဒီးတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ပကဆှၢန့ၢ်နၤလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢစံးဆၢတဲဒုးနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်သမၢကွံာ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်မ့ၢ်နဟ့ၣ်နၤတၢ်သးမံခဲလၢာ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဘၣ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ကဘၣ်နဲၣ်လီၤဟ့ၣ်မူဒါခၢၣ်စးတဂၤ လၢကမၤစၢၤနၤလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

ပှၤခၢၣ်စးန့ၣ် ကမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတဂၤသ့ ဒ်အမ့ၢ် ပီၢ်ရီလၢအိၣ်ဒီးစိကမီၤဆၢတဲာ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ လၢမၤစၢၤဘၣ်နၤ ထဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ်အ၀ီကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ထုးလီၤပာ် ပှၤခၢၣ်စးလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ 

နၤဒီးပှၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ ဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤ ခံဂၤလၢာ်ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ပှၤခၢၣ်စးလံာ်ကွီၣ်ဒိ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကဘၣ်ဆှၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤဆူ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ
တၢ်ပရၢ- OptumRx ၀ဲၤကျိၤတၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ
P.O. Box 25183
Santa Ana, CA 92799
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-844-403-1028

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး
တၢ်ပရၢ- Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ
PO Box 6106, M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-9948
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-866-308-6294 

တၢ်မ့ၢ်ကိးထီၣ် နကသံၣ်သရၣ်လၢဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီလၢနမံၤအလီၢ်န့ၣ် ခၢၣ်စးအလံာ်ကွီၣ်ဒိအလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်လၢန ကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ အတၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤအဂီၢ်

ပမ့ၢ်ပာ်လီၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးနတသးမံ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤန့ၣ် န "ပတံသကွံာ်ကညး" ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်၀ဲ ကျဲအဖိးသဲစးတဘိလၢ ကဃ့ပကွၢ်သမံသကမိးဘၣ်က့ၤဒီးဆီတလဲကွံာ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤကွံာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲနပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကသမံသမိးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မ့ၢ်ပလူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်တၢ်ဘျၢခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဧါ န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤအီၤ လၢပှၤကွၢ်သမံသကမိးတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ် လၢတမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဆၢတဲာ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်လၢတၢ်တဘၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ ဖဲပကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤလၢပှဲၤန့ၣ်ပဟ့ၣ်နၤတၢ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 - နဃ့ထီၣ်လၢပကကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအတခီတၢၤလၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်နၤန့ၣ် လၢပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်တဖၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဃ့ထီၣ်ဘၣ်အီၤဒၣ်လဲာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤန့ၣ်လၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်" န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 - ပမ့ၢ်ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1" ဒီးဆၢတဲာ်လီၤတၢ်လၢတဘၣ်နသးန့ၣ် နအိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) အအိၣ် န့ၣ်လီၤႋ

ဖံပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် ပဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤအိၣ်လၢပတၢ်ကရၢကရိပူၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီး ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤနၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအသီန့ၣ်လီၤႋ

 • ကွဲးတီၣ်ဖျါထီၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢပာ်ဖျါနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် ဒီးဒုးပာ်ဃုာ်လီၤဒီးလံာ်တီလံာ်မီတမံၤလၢ်လၢ် လၢအမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဟ့ၣ်ဘၣ်နမံၤ နကရၢဖိခိၣ်ဂီၤနီၣ်ဂံၢ် နအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ ဒီးကသံၣ်ကသီလၢနလိၣ်ဘၣ်တက့ၢ်ႋ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့ခီဖျိ တၢ်ထုးလီၤပာ် ဒီးဆှၢထီၣ်လံာ်ပရၢ အိၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ မ့တမ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ဆှၢလီပရၢ န့ၣ်လီၤ.

ဆှၢလံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ ဆူ Medicare အကူာ် D Appeals and Grievance Department P.O. Box 6106 MS CA 124-097 Cypress, CA 90630-0023 တက့ၢ်ႋ  နဒိဆှၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအလံာ်ပရၢ ဆူ Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ လီတဲစိတလၢာ်စ့ ဖဲ 1-877-960-8235 သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်ဆှၢထီၣ်နလံာ်ပရၢလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ် အနံၤသီ မ့တမ့ၢ် လၢ60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်သမၢကွံာ်တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်နီၣ်ဆၢကတီၢ် 60 သီန့ၣ် နဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကြၢးအဘၣ်လၢတၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်သ့ဖဲ- 1-888-867-5511 TTY 711 န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤအဆၢကတီၢ် ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် - ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ

 • တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး (အချ့) အဆိအချ့န့ၣ် နဘၣ်ကိးလီတဲစိဆူ UnitedHealthcare စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
 • Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ ကကွၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်နတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးကစံးဆၢက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အနံၤသီန့ၣ်လီၤႋ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဃးတၢ်သမၢကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် ပတီၢ် 1 တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်အီၤသ့ဖဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ပရၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် C
P.O. Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9675
ကိးလီတဲစိ- 1-888-867-5511 TTY 711 တက့ၢ်.
တၢ်မၤအဆၢကတီၢ်- ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် တုၤဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့- 1-501-262-7070

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ
UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် D
P.O. Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9675
ကိးလီတဲစိ- 1-888-867-5511 TTY 711 တက့ၢ်.
တၢ်မၤအဆၢကတီၢ်- ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် တုၤဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့- 1-501-262-7070

မတၤလၢကတီၣ်ထီၣ်န့ၢ်နၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်လဲၣ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် နၤ နခၢၣ်စးတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဂၤ (မ့တမ့ၢ် အ၀ဲၤလီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ) တီၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့တမ့ၢ် ဃ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဆိအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆိထဲလဲၣ်ႋ

နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်အနံၤသီအိၣ်လၢ ပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်လၢလဲၤကပာ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်နၤတၢ်ဆၢကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ပကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ချ့ထဲလဲၣ်ႋ

ဘၣ်ဃးဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့လၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီလၢနဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤအဂီၢ် ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ကွၢ်ကသမံသမိးကဒါက့ၤ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကသံၣ်ကသီလၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်-

ပကဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဆိတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး 14 သီလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 7/14 သီတီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 (ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်) န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်အချ့ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်ႋ

ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ်2 န့ၣ်လီၤႋ

ပတီၢ်ဆူညါဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့ၢ်စံးလၢ "တသ့ဘၣ်"

နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ဒီးပတရဲၣ်ကျဲၤမၤနတၢ်သးလီအဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 ဘၣ်န့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2) သ့န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဃုထၢလၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် နဘၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1) ကတဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒ်လဲၣ် ဃုာ်ဒီးမတၤလၢအပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့လဲၣ်ဒီးတၢၠကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲနံၤသီလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢန့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်သူၣ်တံသးမံ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ အနီၣ်ဂံၢ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်အံၤဘၣ်ဃးဒီးန Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢမၤန့ၢ်အီၤသ့ခီဖျိတၢ်ဃ့ထီၣ်-

 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်စူးကါပၢဆှၢဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး နီၣ်ဂံၢ်ဒီးတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ကျဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်တသူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်အကံၢ်စီအဂ့ၢ်အ၀ီပာ်ဖှိၣ် ခီဖျိပှၤတဖၣ်လၢဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်အီၣ်လိးအကျိၤကျဲလၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ကွဲးဖျါပကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး အပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢဘၣ်တၢ်သမံသမိးကွၢ်အီၤအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီအကျဲသနူဒီးတၢ်မၤအကျဲပတီၢ်တဖၣ်

Utilization Management/Quality Assurance (တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်/တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ) (UM/QA) တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်စၢၤ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤ လၢ Medicare အကူာ် D အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အကြၢးအဘၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢကမၤစှၤလီၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးတကြၢးတဘၣ်ခီဖျိကသံၣ်ကသီအဃိ ဒီးတၢ်ဘၣ်တံာ်တာ်လၢကသံၣ်ကသီအဃိ တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီလၢပှဲၤ ဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်သးလၢကမၤစှၤလီၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဖဲတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတဘၣ်လၢာ်အါထီၣ်တၢ်အဘူးအလဲဂုၤဂၤတဖၣ် လၢကရၢဖိတဖၣ်ဒီးအပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒုးပာ်ဖှိၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်စူးကါ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢကျဲအကြၢးအဘၣ်ဒီးလၢဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီးဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ထဲဒၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ တၢ်ဘှီဘၣ်လိာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အဘျီဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲပတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ

ဒ်တၢ်ပာ်ဃုာ်လၢ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤအသိးန့ၣ် ကသံၣ်ထံလဲခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်အီၤခီဖျိ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤကျိၤကျဲ လၢဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုသ့ၣ်ညါဒီးပာ်ဖျါထီၣ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒ်အံၤ-

 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ခီဆၢသးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ
 • တၢ်ကူစါယါဘျါဒ်သိးက့ၤအလီၢ်
 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်လၢအတကြၢးတဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဘၣ်အကျိၤအကျဲ
 • တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်လီၤဆီလၢပှၤဆါအဂီၢ်
 • တၢ်စူးကါကဲဘျုးအါတလၢကဲၣ်တၢ်ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်စှၤတလၢကဲၣ်ဆိး
 • တၢ်မၤအၢမၤသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်စူးကါကမၣ်ကျဲ
 • UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ကကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်ကူစါယါဘျါလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွဲအီၤတချုးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဘျီစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးလီၤတံၢ်၀ံၤလီၤတံၢ်က့ၤကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤလၢမၤပှဲၤထီၣ်အီၤဒ်လၢ တၢ်ဘှီဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါ ဖဲတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢအပူၤကွံာ်အဂ့ၢ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါယါဘျါတၢ်လၢအလီၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအတကြၢးတဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ လၢအဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် ဒ်သိးကသမံထံကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီအစၢပနီၣ် ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီ လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ် တၢ်စူးကါဘၣ်အီၤလၢကျဲတကြၢးတဘၣ်သ့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်ဘျၢတဖၣ် အလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ လူၤပိာ်ကွၢ်ထွဲ ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤ ဒီးတီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ခဲလၢာ် အကျဲအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိလၢလာ်အံၤ ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ဆှိးထိၣ် တၢ်သးတမံ အတၢ်မၤအကျိၤအကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ အိၣ်လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤအတၢ်အုၣ်သး (Evidence of Coverage) န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ် နတၢ်ဃ့ထီၣ်လၢ ပကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်လၢပဆၢတဲာ်လီၤ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤစၢၤတခါ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီ အတၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးလၢနဆူၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဟ့ၣ်ဘၣ်အီၤ မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်ဝဲလၢတၢ်မၤစၢၤတခါအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် စ့နီၣ်ဂံၢ်လၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤအဃိ-

 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သမၢကွံာ်လၢကဟ့ၣ် မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤအဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်အပှ့ၤ လၢနဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကြၢးအုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်အပှ့ၤန့ၣ်လီၤ.
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု ဂ့ၢ်လိာ်လၢကဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီလၢ နဆိကမိၣ်လၢအကြၢးဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ.
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု ထုးစှၤလီၤ မ့တမ့ၢ် ပတုာ်ကွံာ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ်နတၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ ဆိတလၢကဲၣ်ဆိး န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

နပတံထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့လၢ ဃုဆံ (60) သီအတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စးထီၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ် ဘၣ်ထွဲတၢ်ကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်န့ၢ်တၢ်အပှ့ၤအနံၤသီ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ပနီၣ် ဃုဆံ (60) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပၣ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဘၣ်မနုၤဃိလၢနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ လံာ်နံၣ်လံာ်လါ အသီဃုဆံ (60) အတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်. 

ပတၤပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်တခါဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဟဲခီဖျိထီၣ်သးလၢ ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ လၢတဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စး သ့န့ၣ်လီၤ.
 • နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့
 • နပှၤဟ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲကရၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ဝဲ တၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ် (တလိၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဟ့ၣ်ခွဲး) သ့န့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤအဂၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနမံၤ မ့တမ့ၢ် လၢနခၢၣ်စးသ့န့ၣ်လီၤ. နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤသ့န့ၣ်လီၤ.
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနမံၤ န Medicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတဂၤ လၢတမ့ၢ်နပှၤဟ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢနနုာ်လီၤအပူၤ သ့ဝဲ   အဒိ- "ယၤ နမံၤ ဟ့ၣ်လီၤမူဒါဆူ ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ."
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီး ကွဲးလီၤနံၤသီဖဲတၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နစူးကါ CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ (လံာ်ကွီၣ်ဒိ 1696) သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကထုးလီၤမၤန့ၢ် (download) လံာ်ကွီၣ်ဒိတက့ၢ်. 

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအကလုာ်

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ်မုၢ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတမံၤ လၢတဆိကမိၣ် လၢအမ့ၢ် “တၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢ ကဘၣ်မၤဝံၤလၢ အဆၢကတီၢ်လၢအဆိအချ့” န့ၣ်လီၤ. နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကတီၣ်ထီၣ် လံာ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တဘ့ၣ် ဒ်တၢ်ဃ့မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ်တဘၣ်စဲၤခံန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးလၢလာ်တဖၣ်အံၤ-

 • ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတဖၣ်- 30 သီ မ့တမ့ၢ် 44 သီ ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D တဖၣ် - 7 သီ မ့တမ့ၢ် 14 သီ ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး ကသံၣ်ကသီ လၢနဒိးန့ၢ်တ့ၢ်ဘၣ်လံအီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်မ့ၢ်ဝဲ 14 သီ န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D တဖၣ်- 7 သီ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အခွဲးတအိၣ်ဘၣ်လီၤ.

တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့

နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူးနဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါသးလၢ “လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢ ကဘၣ်မၤဝံၤလၢ အဆၢကတီၢ်လၢအဆိအချ့” တၢ်အိၣ်သးပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. “တၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢ ကဘၣ်မၤဝံၤလၢ အဆၢကတီၢ်လၢအဆိအချ့” အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်ဘၣ်အိၣ်ခိး တၢ်ကမၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ပနိလၢ တၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီပတီၢ်မုၢ် အကျိၤအကျဲအဂီၢ်န့ၣ် ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်-

 • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်ဆၢတဲာ်တၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအကလုာ် လၢနတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်ဝဲ တၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢ ကဘၣ်မၤဝံၤလၢ အဆၢကတီၢ်လၢအဆိအချ့ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးထီၣ်လီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးလီၤတၢ် လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ်, န တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်တိာ်ကျဲၤ ကထုးထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တသ့ဖဲအသ့ အဆိအချ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ် ပာ်ဖှိၣ်အါထီၣ်ဒီး လံာ်နံၣ်လံာ်လါ တဆံလွံၢ်သီ (14)သီ, ဖဲတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်, ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဝံၤ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

တၢ်ကွဲးဆှိးထီၣ် တၢ်ပတံသကွံၢ်ကညး မ့တမ့ၢ် တၢ်တဲလၢထးခိၣ်သ့လီၤ.   ကွၢ်တၢ်ဆဲးကျိးအဂ့ၢ်အကျိၤလၢလာ်− 

 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါဂ့ၢ်ဝီ/အကူာ် B တၢ်ပတံသကွံၢ်ကညး 

UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ
P.O. Box 6106
MS CA 124-0187
Cypress, CA  90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်-
ပတီၢ်မုၢ် – 1-888-517-7113
လၢတၢ်မၤချ့ထီၣ်အီၤ - 1-866-373-1081

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ- 1-888-867-5511  TTY 711
ချူးဖဲ ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ.

 • ကသံၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အီၤ/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D 

UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံၢ်ကညး ဒီးတၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံ ဝဲၤကျိၤ (Appeals and Grievances Department), အကူာ် C
P.O. Box 6106
MS CA 124-0197
Cypress, CA  90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်-
ပတီၢ်မုၢ် – 1-866-308-6294
လၢတၢ်မၤချ့ထီၣ်အီၤ – 1-866-308-6296

ကိးလီတဲစိ-

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ် -  1-844-368-5888 TTY 711
လၢတၢ်မၤချ့ထီၣ်အီၤ – 1-855-409-7041

ချူးဖဲ ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ.

တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးတမံ

တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးတမံ မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးတမံ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤတဖၣ် ခီဖျိနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖု န့ၣ်လီၤ.  

တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤလၢ အဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ် တၢ်သူၣ်တမံသးတမုာ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အတၢ်မၤ
 • နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ဘၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ် (ထုးထီၣ်ကွံာ်မံၤ) လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႋ
 • နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်တိာ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် လၢတဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်စံာ်ညီၣ် "အချ့" မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး "အချ့"
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဟ့ၣ်နၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ် အစၢလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤဘၣ်
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဟ့ၣ်နၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်လၢအလီၢ်အိၣ်ဘၣ်
 • နနာ်လၢပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီး တၢ်ကွဲးလံာ်တီလံာ်မီအဂုၤဂၤတဖၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီ
 • တၢ်အိၣ်ခိး တၢ်မၤပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲလၢ ကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤအဂီၢ် ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိး
 • တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဒၢးပူၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤကွၢ်အဒၢးပူၤ ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိး
 • သကဲာ်ပဝးအရၢၢ်အစၢၢ်လၢ ကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဂၤတဖၣ်
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဆှၢဃီဘၣ်နတၢ်ဂ့ၢ်ဆူ ကရၢသဘျ့လၢ အကွၢ်သမံသမိးက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ ဖဲလၢနမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢအဆၢကတီၢ်ဘၣ်တီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ.  (လၢကမၤန့ၢ်အါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤဘၣ်ဃးဒီး ကရၢသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီအဂီၢ် ဝံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤအတၢ်အုၣ်သး (Evidence of Coverage) အပူၤတက့ၢ်.)
 • ကသံၣ်သရၣ် အဝဲၤဒၢး တၢ်ကဆှဲကဆှီတအိၣ်.
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲအကံၢ်စီ လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဖဲထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အခါ.  

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့ထီရီၤတဘျီန့ၣ်လီၤႋ

မတၤတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးတမံသ့လဲၣ်.

 • နတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးတမံသ့
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးတမံလၢနဂီၢ် မ့တမ့ၢ် လၢနခၢၣ်စးသ့န့ၣ်လီၤ. နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ် တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်သးတမံ လၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤန့ၣ်လီၤ.
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနမံၤ န Medicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နဟ့ၣ်လီၤမူဒါဆူ ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတဂၤ လၢတမ့ၢ် ပှၤလၢအဟ့ၣ်နၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ. အဒိ- “ယၤ, နမံၤ ဟ့ၣ်လီၤမူဒါဆူ ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲ ယခၢၣ်စးလၢ ကဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံဒီး နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န့ၣ်လီၤ.
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ကအုကစွါထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နစူးကါ CMS တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤခၢၣ်စးအမူဒါ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ (လံာ်ကွီၣ်ဒိ 1696) သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ   စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကထုးလီၤမၤန့ၢ် (download) လံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်. 

တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံ အကလုာ်တဖၣ် 

တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံ ပတီၢ်မုၢ်တဖၣ်

တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံအဂၤတဖၣ်ခဲလၢာ် ကစူးကါဝဲ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်မၤအကျိၤကျဲပတီၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံ အဂ့ၢ်တဖၣ် ခီဆၢ၀ဲဒၣ် တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်တသ့ဖဲအသ့လၢ, လၢလံာ်နံၣ်လံာ်လါ 30 သီအတီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံအဂ့ၢ်လၢ လၢတၢ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ်အီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံတၢ်ကွၢ်ထွဲ အကံၢ်စီ အဂ့ၢ်တဖၣ် တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ တၢ်ကွဲးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံလၢလီတဲစိ အခါ, နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ကွဲးစံးဆၢလၢလံာ်အဃိန့ၣ်, ပကကွဲးစံးဆၢဘၣ်နၤန့ၣ်လီၤ.  

ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤဒီး တၢ်စဲၤခံမ့မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢ နတၢ်န့ၢ်ဘျူးအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် နမ့ၢ်ဃ့အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ပဟံးအါထီၣ်သ့တုၤလၢ 14 သီ (ခဲလၢာ် 44 သီ) လၢကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံအဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤ.    ပမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ် နတၢ်ဆှိးထီၣ် တၢ်သးတမံအဂ့ၢ်တနီၤ မ့တမ့ၢ် ခဲလၢာ်ခဲဆ့ မ့တမ့ၢ် တဟံးမူဒါ လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢနဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံအဃိ ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်စံးဆၢကပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ ပတၢ်စံးဆၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကဘၣ်စံးဆၢလၢ မ့ၢ်ပတူၢ်လိာ် နတၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံအဂ့ၢ်ဧါ တတူၢ်လိာ်ဧါန့ၣ်လီၤ. 

 • ကသံၣ်ကသီ တၢ်ကူစါယါဘျါ/အကူာ် B တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံ

UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ
P.O. Box 6106
MS CA 124-0187
Cypress, CA  90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်-
ပတီၢ်မုၢ် – 1-888-517-7113
လၢတၢ်မၤချ့ထီၣ်အီၤ - 1-866-373-1081

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ- 1-888-867-5511 TTY 711 တက့ၢ်.
ချူးဖဲ ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ.

 • ကသံၣ်လၢ ကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤ/အကူာ် D တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံ

UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံၢ်ကညး ဒီးတၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံ ဝဲၤကျိၤ (Appeals and Grievances Department), အကူာ် C
P.O. Box 6106
MS CA 124-0197
Cypress, CA  90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်-
ပတီၢ်မုၢ် – 1-866-308-6294
လၢတၢ်မၤချ့ထီၣ်အီၤ – 1-866-308-6296

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ-

ပတီၢ်မုၢ် - 1-844-368-5888 TTY 711
လၢတၢ်မၤချ့ထီၣ်အီၤ – 1-855-409-7041

ချူးဖဲ ဂီၤ8 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ.

တၢ်ဆှိးထီၣ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢတၢ်မၤချ့ထီၣ်/တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ လၢအချ့ (တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံ)

နဆှိးထီၣ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢတၢ်မၤချ့ထီၣ်/တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ လၢအချ့သ့ ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤမ့ၢ်ကဲထီၣ်သး-

 • ပဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့တမ့ၢ် မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤ အတၢ်လုၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤန့ၣ်လီၤ.   တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်အကလုာ်ဒ်အံၤ တၢ်ကိးလၢ တၢ်သုးဖုၣ်လီၤတၢ်အပတီၢ် န့ၣ်လီၤ.   အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ ပကစူးကါကဲ တၢ်မၤကျဲပတီၢ်မုၢ်လၢနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
 • ပဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ် တၢ်ပတံသကွံၢ်ကညး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤ ကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်န့ၢ်တၢ်အပှ့ၤလီၤ.

၀ံသးစူၤ ဒုးပၣ်ဃုာ်လီၤတၢ်ကတိၤ “အချ့” “လၢအချ့” မ့တမ့ၢ် “တၢ်ကွၢ်သမံသမိး 24 နၣ်ရံၣ်” လၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်.   ပကဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ကွဲးလီၤတၢ်ဂ့ၢ်အစၢတဘ့ၣ် လၢန တၢ်ဆှိးထီၣ် တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢတၢ်မၤချ့ထီၣ်/တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံလၢအချ့ လၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ကူၤ ဖဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဝံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ကအုကစွါ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပတၤပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်တခါဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနမံၤ န Medicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤနမံၤ နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၢ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ"
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ
   • စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်နပီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ
  • ကွၢ်သမံသမိးဘၣ်န တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကျိၤကွာ် လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လံာ်လဲၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

  တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

  တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် လၢနမၤအီၤဖဲ နဘၣ်သးတၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ် (တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအပှ့ၤ လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်အဘူးလဲလၢနဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်တၢ် လၢ တၢ်မၤ၀ံၤလၢပှဲၤ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဆိတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲ 30 သီ န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပကဟံးန့ၢ်အါထီၣ် 14 သီန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်ဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤႋ

  နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး အကူာ် B ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် တုၤလၢ တၢ်မၤ၀ံၤလၢပှဲၤအဂ့ၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်၀ဲ 7 သီ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးလၢ တၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် တဘျီဂီၢ် လၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် B ကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

   

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

  နတီၣ်ထီၣ် အကူာ် C/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဆူၣ်ချ့ တၢ်ကူစါယါဘျါ သ့လၢ လံာ်နံၣ်လံာ်လါအသီဃုဆံ (60) အတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ် တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢ အနံၤသီန့ၣ်လီၤ. အဒိ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤအဃိ-

  • န Medicare တၢ်ကျဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သမၢကွံာ်လၢ ကအုၣ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ဘၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဘူးလဲ လၢနဆိကမိၣ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကြၢးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု သမၢကွံာ်လၢကဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤ လၢနဆိကမိၣ်လၢ ကြၢးဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ န့ၣ်လီၤႋ
  • န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု သမၢကွံာ် မ့တမ့ၢ် ထုးကွံာ်သးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ
  • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ် နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဆိတလၢကဲၣ်ဆိး န့ၣ်လီၤႋ

  တိၢ်နီၣ် - တၢ်ပာ်ပနီၣ် ဃုဆံ (60) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်မနုၤဃိလၢနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဃုဆံ (60) သီအတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ

  P.O. Box 6103, MS CA124-0197
  Cypress CA 90630-0023
  စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်မၤလၢအချ့ အဂီၢ် – 1-844-226-0356

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C

  PO Box 6103, MS CA 124-0197
  Cypress CA 90630-0023

  စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်မၤလၢအချ့ အဂီၢ် – 1-877-960-8235

  မ့တမ့ၢ်

  ကိးလီတဲစိ 1-800-514-4911 TTY 711
  ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

  ဘၣ်မနုၤဃိလၢပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လဲၣ်ႋ

  နစူးကါ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်အကျဲပတီၢ် ဖဲနဘၣ်သး တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ် (တၢ်ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်လၢာ်ဘူးလၢာ်စ့တၢ်ဆၢတဲာ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အပှ့ၤလၢ နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲအဘူးလဲ န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အချ့/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့

  နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူးနဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါသးလၢ "တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်" တၢ်အိၣ်သးပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်အပူၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်- 

  • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
  • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

  နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်ဆၢတဲာ်တၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအကလုာ် လၢနတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးထီၣ်လီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးလီၤတၢ် လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ် လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ်ဘၣ် အါကတၢၢ် 14 သီ လၢတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ

  Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

  တၢ်ကအုကစွါ

  မတၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့လဲၣ်ႋ

  တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်တခါ ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

  • နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ
  • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ လၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
   • ဟ့ၣ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနမံၤ နMedicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤ ပာ်ပနီၣ်ဘၣ် ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤနမံၤ နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၢ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ ယ Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကံၢ်စီ လၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢယပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် အအိၣ် န့ၣ်လီၤႋ"
   • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
   • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
   • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ကအုကစွါထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

  တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးတမံ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢခီဖျိနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖု န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တမံၤ- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တခါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲနၤအကံၢ်အစီ ဖဲနထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အခါ- နတူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ- ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢလီတဲစိ လၢကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖျၢၣ် လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဒၢးပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိအဒၢးပူၤ- တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲယံာ်အဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိး- နကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်- ဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢလီတဲစိတန့ၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ- မ့တမ့ၢ် လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢတၢ်ကဆှဲကဆှီ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤႋ 

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

  နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်သ့လၢခွံဆံ (90) သီတီၢ်ပူၤ လၢ အကူာ် C/ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ အဂီၢ် ဒီး ဃုဆံ (60) သီတီၢ်ပူၤ လၢ အကူာ် D အဂီၢ် ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သး၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

  နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C/ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ အဂ့ၢ် သ့ထီရီၤတဘျီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး နကသံၣ်ကသီတၢ်န့ၢ်ဘျုး (အကူာ် D) အဂ့ၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်သးလၢ ဃုဆံ (60) သီတီၢ်ပူၤ ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သး၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့

  နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢ ကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ် တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့ ဖဲနမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ် လၢကဃ့တၢ်သုးယံၤထီၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ဆၢတဲာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢ ကရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်န တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီလၢအဆိအချ့ ဒ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပတီၢ်အသိး န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤ န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ ခံဆံလွံၢ် (24) နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤဖဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲၤကျိၤ အကူာ် C/ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ

  P.O. Box 6103, MS CA124-0197
  Cypress CA 90630-0023
  စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်မၤလၢအချ့ အဂီၢ် – 1-844-226-0356

  မ့တမ့ၢ်

  ကိးလီတဲစိ 1-800-514-4911 TTY 711
  ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C

  PO Box 6103, MS CA 124-0197
  Cypress CA 90630-0023

  စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်မၤလၢအချ့ အဂီၢ် – 1-877-960-8235

  မ့တမ့ၢ်

  ကိးလီတဲစိ 1-800-514-4911 TTY 711
  ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

  ဘၣ်မနုၤဃိလၢ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

  တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢ ကစူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအကျဲပတီၢ် ဖဲနအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် ထီရီၤတမံၤ (လၢတမ့ၢ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး) လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးခီဖျိလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမ့ၢ်တတီ တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတလၢတပှဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

  အကူာ် D - တၢ်ကအုကစွါ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ) ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲ အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တမ့ၢ်တၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ အတၢ်မၤကျိၤကွာ် ထဲလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီ တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ် ဒီး တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤလၢ အဒုးကဲထီၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်အကုကစွါအဂ့ၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီး-

  • တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် အသနၢၣ်ႋ
  • နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ဘၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ် (ထုးထီၣ်ကွံာ်မံၤ) လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႋ
  • နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်ပတၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်စံာ်ညီၣ် "အချ့" မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး "အချ့"
  • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ
  • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢအလီၢ်အိၣ်
  • နနာ်လၢပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ကွဲးလံာ်တီလံာ်မီအဂုၤဂၤတဖၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီႋ
  • တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်မၤပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိးႋ
  • သကဲာ်ပ၀းအရၢၢ်အစၢၢ်လၢကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဂၤတဖၣ်ႋ
  • ပတဆှၢခီနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီဆူ ကရၢသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲလၢပမ့ၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ

  နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤတမံၤလၢ်လၢ် ဒီးအဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါန့ၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ "တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ" န့ၣ်လီၤႋ

  မတၤကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်

  န မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်န "ခၢၣ်စး" န့ၣ်လီၤႋ နပာ်ပနီၣ်လီၤ ဘူးတံၢ်တဂၤ တံၤသကိးတဂၤ ပီၢ်ရီတဂၤ ပှၤကတိၤခဲးစၢၤတၢ်တဂၤ ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤထီရီၤတဂၤ အမံၤ လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးစိကမီၤ ခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် ဒ်လၢကီၢ်စဲၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်၀ဲအသိး လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤႋ

  နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢပှၤတဂၤဂၤ ကမၤမူဒါလၢနဂီၢ် လၢတမ့ၢ်ပှၤလၢ တဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီ လၢလံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ် လၢမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤတဂၤန့ၣ် အခွဲးတၢ်ပျဲအဖိးသဲစး လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်နခၢၣ်စး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကဘၣ်ပာ်လီၤနခၢၣ်စးအမံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ UnitedHealthcare® တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် တက့ၢ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဒီးပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

  တၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂီၢ် လီၤဆီလိာ်သးဒီးတၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် နၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကိးလီတဲစိအနီၣ်ဂံၢ်လၢ Medicare အကူာ် D တၢ်ကအုကစွါ (လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ) အိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးအလီၢ်ခံ သ့န့ၣ်လီၤႋ ပကဂုာ်ကျဲးစၢးဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်က့ၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢလီတဲစိန့ၣ်လီၤႋ

  နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးကိးလီတဲစိ (မ့တမ့ၢ် နကိးလံဒီးသးတမံဒံးဘၣ်) န့ၣ် နကွဲးလီၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် လၢလံာ်လဲၢ်ပူၤဒီးဆှၢထီၣ်ဆူပအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

  တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ် တၢ်ကဟုကစွါ အကူာ် C/ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ ဒီး အကူာ် D အဂ့ၢ်ဆူ-  

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲၤကျိၤ အကူာ် C/ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ
  P.O. Box 31364
  Salt Lake City, UT 84131-0364
  စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်မၤလၢအချ့ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် – 1-844-226-0356

  မ့တမ့ၢ်

  ကိးလီတဲစိ 1-800-514-4911 TTY 711
  ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ကွဲးဆၢက့ၤတၢ်စံးဆၢန့ၣ် တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢလံာ်တဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီန့ၣ် ပကကွဲးစံးဆၢက့ၤတၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ ခီဖျိလၢပဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအချ့" မ့တမ့ၢ် "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့" အဃိန့ၣ် ပကဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ "အချ့" တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ လၢ "အချ့" အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်စံးဆၢလၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တၢ်မၤအီၤလၢအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤ လၢကဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ကတိၤ "အချ့" "မၤချ့ထီၣ်" မ့တမ့ၢ် “ကွၢ်သမံသမိးလၢ 24 နၣ်ရံၣ်" လၢနတၢ်ကွဲးအပူၤ တက့ၢ်ႋ

၀ံသးစူၤ လၢကဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ကတိၤ "အချ့" "မၤချ့ထီၣ်" မ့တမ့ၢ် “ကွၢ်သမံသမိးလၢ 24 နၣ်ရံၣ်" လၢနတၢ်ကွဲးအပူၤတက့ၢ်ႋ

လၢနကိးလီတဲစိမ့ၢ်ဂ့ၤ ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လၢလံာ်လဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ နကြၢးဆဲးကျၢဘၣ် တၢ်မၤစၢၤပှၤစူကါတၢ် တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်စံးဆၢလၢအချ့သဒံးန့ၣ် ပကမၤအီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ အါဒၣ်တက့ၢ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ 30 သီတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးမၤတၢ်စဲၤခံလၢနဂီၢ် မ့တမ့ၢ် နဃ့အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်သ့တုၤလၢ 14 သီ (ခဲလၢာ် 44 သီ) လၢကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တနီၤ မ့တမ့ၢ် ခဲလၢာ် မ့တမ့ၢ် တဟံးမူဒါလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်လၢနတီၣ်ထီၣ်အီၤန့ၣ် ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤႋ ပတၢ်စံးဆၢကပာ်ဃုာ်ဒီးပတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်စံးဆၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပကဘၣ်စံးဆၢလၢမ့ၢ်ပတူၢ်လိာ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဧါ တတူၢ်လိာ်ဧါန့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်အဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်ႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ)

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စးထီၣ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဂ့ၢ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ကိးလၢ "တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်၀ဲတၢ်စံာ်ညီၣ်လၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဘူးလဲလၢပကဟ့ၣ်အီၤလနကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနဂီၢ် တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲပဆၢတဲာ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ဒီးပဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤနီၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကဆၢတဲာ်လၢ ကသံၣ်ကသီတမံၤ တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ မ့တမ့ၢ် တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ခီဖျိ Medicare လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ထံလဲတဘ့ၣ်ဆူ ကသံၣ်ကျးတဖျၢၣ်ဒီးကသံၣ်ကျးတဲဘၣ်နၤလၢ ကသံၣ်ထံလဲအံၤတအိၣ်လၢနတၢ်အုၣ်ကီၤအပူၤဘၣ်န့ၣ် တၢ်န့ၣ်တမ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နကဘၣ်ကိးလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အဖိးသဲစးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်

လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ တၢ်ဖီၣ်ဃံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ် လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်အီၤဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤ လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပကရၢဖိတဖၣ် စူးကါဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ်အံၤ မၤဂၢၢ်ကျၢၤစ့ၢ်ကီး ထီရီၤကသံၣ်ကသီအဘူးလဲ လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအပှ့ၤစှၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတနီၤလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢအမၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲတၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီ လၢအတုၤလီၤတီၤလီၤဒီးအပှ့ၤစှၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢနကသံၣ်ကသီန့ၣ် အါတက့ၢ်အခီပညီမ့ၢ်၀ဲလၢနၤ (မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်) ကဘၣ်စူးကါ၀ဲဒၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအကျိၤကွာ် ဒီးဃ့လၢပကပျဲပူၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢကညိကွံာ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နဃုကွၢ်သ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်နကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ် အဂုၤဂၤတမံၤမံၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်လၢ လံာ်ကွဲးဖုၣ် အိၣ်လၢကသံၣ်ကသီအမံၤကပၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီပူၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီအဂီၢ် ကွၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤဒီးဒိလီၤ ZIP နီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်ႋ ဃုထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢမၤန့ၢ်အီၤသ့လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးကွၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတက့ၢ်ႋ နကထံၣ်ဘၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤအိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ယၢၤအကဲဘျုးတဖၣ် အလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤလၢ Medicare အကူာ် D အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီး "တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါအဆၢ" လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢ-

 • FDA စံးလၢကသံၣ်ကသီ၀ဲန့ၣ် အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤသ့ခီဖျိထဲလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တနီၤနီၤ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလီၤလီၤဆီဆီ ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အတၢ်ကျဲၤဘၣ်လိာ်ဖးဒ့တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဆါအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လၢအကံၢ်စီတတုၤထီၣ်ဘး လၢမၤတၢ်လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်

တၢ်စူးကါ တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢကျးဖိဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်ႋ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး-

တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ (PA)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ လၢကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနကသံၣ်ကသၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် လၢအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲကသံၣ်ကသီဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်အဘျီ (QL)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကသံၣ်ကသီအံၤထဲတနီၤ မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢကသံၣ်ကသီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဖၣ်ခဲလၢာ် တနီၤနီၤ (ဒ်အမ့ၢ် ကသံၣ်ပံၤ) လၢတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတဘျီဂီၢ် မ့တမ့ၢ် လၢအနံၤအသီစှၤသီ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အံၤ အစိကမီၤကအိၣ်ဒံး၀ဲ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအတုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်အါန့ၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ဆိကမိၣ်၀ဲလၢတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တကြၢးတဘၣ်လၢနတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ် (ST)

ကသံၣ်ကသီအကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ် အပှ့ၤစှၤလၢကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်လၢကသံၣ်ကသီအံၤအသိးန့ၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကမၢလၢနစူးကါကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကသီလၢအဂုၤဂၤတဖၣ်အံၤတမံၤ မ့တမ့ၢ် အါမံၤ တချုးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲနကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်စူးကါဘၣ်လံကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်ဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တဘၣ်လိာ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အကူာ် B မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ (ฺB/D)

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢကသံၣ်ကသီအံၤတၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် B မ့ၢ်ဂ့ၤ (ကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်) မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D (ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ်) န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်အိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး ကသံၣ်ကသီအံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢကသံၣ်ကသီတမံၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြဲပာ်ပနီၣ်အီၤ အဂီၢ် တချုးလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်န့ၣ် နဘၣ်ဟံးမူဒါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီအပှ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တလၢထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢထးအမဲာ်ညါ နဃ့ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်ပျဲပူၤတဖၣ်အံၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ် သ့

နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအကလုာ်အိၣ်အါမံၤလၢနဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်

နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢနကသံၣ်ကသီ လၢမ့ၢ်တအိၣ်သနာ်က့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီစရီပူၤ (တၢ်အကျိၤအကွာ်) သ့န့ၣ်လီၤႋ 

ကဘၣ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်န့ၢ်ဘျုး)

ကိး UnitedHealthcare တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ) အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဖဲတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်မၤအကျိၤကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ် ကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤ ဃုာ်ဒီးပာ်ပနီၣ်အနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကညိကွံာ်ခွဲးတၢ်ကူစါယါဘျါ အပတီၢ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီး လံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ်လၢနကသံၣ်သရၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် (အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်) ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နဃ့ထီၣ် တၢ်မၤချ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် (အချ့) တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဖဲနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်နာ်လၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ က ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးနးကလဲာ်ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ် တုၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အခွဲးန့ၣ် ပဘၣ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်စံာ်ညီၣ်အဂ့ၢ်လၢ တဘၣ်စဲၤခံန့ၢ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်လီၤကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့မ့ၢ်ကရၢဖိအဆၢတလီၤတူာ်တဂၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ် နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် လၢကတီၢ်အံၤနအီဘၣ်၀ဲ တအိၣ်လၢ 2020 တၢ်မၤကျိၤကွာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢနံၣ်လၢကဟဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဘၣ်ဒိခီဖျိလၢတၢ်ဆီတလဲကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် နမၤတၢ်သ့ဒ်အံၤ-

 • မၤသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် (မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်လၢအဂၤ) ဒီးဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလၤဆီတၢ် ဒ်သိကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဂ့ၢ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နကသံၣ်ကသီလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်အသီတနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဃုကွၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီအဂၤလၢပအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤတက့ၢ်ႋ နကိးလီတဲစိ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ လၢကဃ့ဘၣ် ကသံၣ်ကသီအမံၤတဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နကြၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးကသံၣ်အမံၤစရီန့ၣ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ပှၤလၢအတဲဘၣ်နၤသ့လၢကသံၣ်ကသီဖဲလဲၣ်တမံၤလၢအဂ့ၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ ပကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်မၤန့ၢ်အါထီၣ်ကသံၣ်တဘျီဂီၢ် တစိၢ်တလီၢ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤထီၣ်ကသံၣ်ကသီတမံၤ တစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်ခါ နကြၢးတဲသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် လၢကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢနကသံၣ်ကသီလၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤအီၤတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လၢာ်ကွံာ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ နဆီတလဲလိာ်ဆူကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢနဂီၢ်တဘျီဂီၢ်ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်နကသံၣ်ကသီလၢခ့ခါအံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကစးထီၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

ဖဲနကိးလီတဲစိအခါ ကတီၤပာ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤ-

 • ကရၢဖိအမံၤ
 • ကရၢဖိအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ
 • Medicare အကူာ် D ကရၢဖိ ID နီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်ကသီအမံၤ
 • ကသံၣ်သရၣ်အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်စဲးဒိဆှၢလံာ်အနီၣ်ဂံၢ် (မ့ၢ်အိၣ်)

နဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ/တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ သ့ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤလၢ www.optumrx.com ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နမ့မ့ၢ်ပှၤစူးကါ www.optumrx.com အသီတဂၤန့ၣ် နကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤတချုးလၢနမၤန့ၢ်စူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အကျိၤကျဲ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တုၤလၢနဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤ နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အပနီၣ်အိၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ပီးတၢ်လီ အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလၤဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ ပကဆဲးကျၢဘၣ်နပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါသးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ထုးလီၤပာ်လံာ်ကွိၣ်ဒိအံၤလၢကဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်-

 • တၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ (PDF)(54.6 KB) – လၢကရၢဖိဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါ၀ဲအဂီၢ်
 • တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ CMS တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပျဲပူၤအဒိမိၢ်ပှၢ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ လၢဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤအီၤလီၤလီၤဆီဆီလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် ကရၢဖိခဲလၢာ်တဖၣ် စူးကါ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နစူးကါလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ အိၣ်ဖျါလၢလာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢကမၢနကသံၣ်သရၣ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်

နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare ဖဲ 1-800-711-4555 လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ၀ဲၤကျိၤ ဒ်သိးက တီၣ်ထီၣ်ဃ့ခွဲးတၢ်ဂ့ၢ် အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ်တလၢာ်စ့ ဆူ 1-844-403-1028 သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂ့ၢ် ကတုၤအိၣ်နၤခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လံာ်ပရၢ န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပှၤဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် စဲးဒိဆှၢလံာ် န့ၣ်လီၤႋ

နကသံၣ်သရၣ် ဃ့ထီၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ www.professionals.optumrx.com န့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 8- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လံာ်တီလံာ်မီ အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ 

တိၢ်နီၣ် - ခ့ခါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကရၢဖိတဖၣ် လၢမၤ၀ံၤလၢပှဲၤတ့ၢ်လံ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကျိၤကျဲလၢ အကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဖဲ 2020 န့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢ ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤကွံာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲဒီးတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ပကဆှၢန့ၢ်နၤလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢစံးဆၢတဲဒုးနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်သမၢကွံာ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်မ့ၢ်နဟ့ၣ်နၤတၢ်သးမံခဲလၢာ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဘၣ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ကဘၣ်နဲၣ်လီၤဟ့ၣ်မူဒါခၢၣ်စးတဂၤ လၢကမၤစၢၤနၤလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

ပှၤခၢၣ်စးန့ၣ် ကမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတဂၤသ့ ဒ်အမ့ၢ် ပီၢ်ရီလၢအိၣ်ဒီးစိကမီၤဆၢတဲာ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ လၢမၤစၢၤဘၣ်နၤ ထဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ်အ၀ီကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ

နၤဒီးပှၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ ဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤ ခံဂၤလၢာ်ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ပှၤခၢၣ်စးလံာ်ကွီၣ်ဒိ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကဘၣ်ဆှၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤဆူ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

OptumRx ၀ဲၤကျိၤတၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ
P.O. Box 25183
Santa Ana, CA 92799
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-844-403-1028

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ
PO Box 6103, M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-9948
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-866-308-6294

တၢ်မ့ၢ်ကိးထီၣ် နကသံၣ်သရၣ်လၢဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီလၢနမံၤအလီၢ်န့ၣ် ခၢၣ်စးအလံာ်ကွီၣ်ဒိအလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်သ့ဖဲ- 1-888-867-5511, TTY 711, တၢ်မၤအဆၢကတီၢ် ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ် - ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပမ့ၢ်ပာ်လီၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးနတသးမံ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤန့ၣ် န "ပတံသကွံာ်ကညး" ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်၀ဲ ကျဲအဖိးသဲစးတဘိလၢ ကဃ့ပကွၢ်သမံသကမိးဘၣ်က့ၤဒီးဆီတလဲကွံာ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤကွံာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲနပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကသမံသမိးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မ့ၢ်ပလူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်တၢ်ဘျၢခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဧါ န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤအီၤ လၢပှၤကွၢ်သမံသကမိးတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ် လၢတမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဆၢတဲာ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်လၢတၢ်တဘၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ ဖဲပကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤလၢပှဲၤန့ၣ်ပဟ့ၣ်နၤတၢ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 - နဃ့ထီၣ်လၢပကကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအတခီတၢၤလၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်နၤန့ၣ် လၢပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်တဖၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဃ့ထီၣ်ဘၣ်အီၤဒၣ်လဲာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤန့ၣ်လၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်" န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 - ပမ့ၢ်ကွၢ်သမံသမိးဘၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1" ၀ံၤန့ၣ် ဒီးနဆၢတဲာ်လီၤဒံးဘၣ်နတၢ်သးလီအဂ့ၢ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) အအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဖံပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် ပဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤအိၣ်လၢပတၢ်ကရၢကရိပူၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီး ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤနၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအသီန့ၣ်လီၤႋ

 • ကွဲးတီၣ်ဖျါထီၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢပာ်ဖျါနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် ဒီးဒုးပာ်ဃုာ်လီၤဒီးလံာ်တီလံာ်မီတမံၤလၢ်လၢ် လၢအမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဟ့ၣ်ဘၣ်နမံၤ နကရၢဖိခိၣ်ဂီၤနီၣ်ဂံၢ် နအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ ဒီးကသံၣ်ကသီလၢနလိၣ်ဘၣ်တက့ၢ်ႋ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့ခီဖျိ တၢ်ထုးလီၤပာ် ဒီးဆှၢထီၣ်လံာ်ပရၢ အိၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ မ့တမ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ဆှၢလီပရၢ န့ၣ်လီၤႋ
 • ဆှၢလံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤ တၢ်ဂ့ၢ် အလံာ်ကွီၣ်ဒိ ဆူ Medicare အကကူာ် C ဒီးအကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲၤကျိၤ PO Box 6103, MS CA124-0197, Cypress CA 90630-0023 တက့ၢ်ႋ နဒိဆှၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအလံာ်ပရၢဆူ Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲၤကျိၤ လီတဲစိတလၢာ်စ့ ဖဲ 1-877-960-8235 သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်ဆှၢထီၣ်နလံာ်ပရၢလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ် အနံၤသီ မ့တမ့ၢ် လၢ60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်သမၢကွံာ်တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်နီၣ်ဆၢကတီၢ် 60 သီန့ၣ် နဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကြၢးအဘၣ်လၢတၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ
 • တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး (အချ့) အဆိအချ့န့ၣ် နဘၣ်ကိးလီတဲစိဆူ UnitedHealthcare စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
 • Medicare အကူာ် C/ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ ဒီး အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲၤကျိၤ ကွၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်နတၢ်ဂ့ၢ် ဒီးကစံးဆၢက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢ လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဒိးန့ၢ် နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အနံၤသီန့ၣ်လီၤႋ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဃးတၢ်သမၢကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် ပတီၢ် 1 တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်အီၤသ့ဖဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ပရၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တီၣ်ထီၣ်လံာ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဆူ-  

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် C/ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ ဒီးအကူာ် D

P.O. Box 5250
Kingston, NY 12402-5250
စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်မၤလၢအချ့ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် – 1-501-262-7072

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ 1-800-514-4911 TTY 711
ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

မတၤလၢကတီၣ်ထီၣ်န့ၢ်နၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်လဲၣ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် နၤ နခၢၣ်စးတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဂၤ (မ့တမ့ၢ် အ၀ဲၤလီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ) တီၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့တမ့ၢ် ဃ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဆိအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆိထဲလဲၣ်ႋ

နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်အနံၤသီအိၣ်လၢ ပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်လၢလဲၤကပာ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်နၤတၢ်ဆၢကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ပကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ချ့ထဲလဲၣ်ႋ

ဘၣ်ဃးဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့လၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီလၢနဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤအဂီၢ် ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ကွၢ်ကသမံသမိးကဒါက့ၤ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကသံၣ်ကသီလၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်-
ပကဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဆိတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး 14 သီလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 7/14 သီတီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 (ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်) န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်အချ့ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်ႋ

ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ်2 န့ၣ်လီၤႋ

ပတီၢ်ဆူညါဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့ၢ်စံးလၢ "တသ့ဘၣ်"

နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ဒီးပတရဲၣ်ကျဲၤမၤနတၢ်သးလီအဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 ဘၣ်န့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2) သ့န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဃုထၢလၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် နဘၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1) ကတဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒ်လဲၣ် ဃုာ်ဒီးမတၤလၢအပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့လဲၣ်ဒီးတၢၠကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲနံၤသီလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢန့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်သူၣ်တံသးမံ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ အနီၣ်ဂံၢ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်အံၤဘၣ်ဃးဒီးန Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢမၤန့ၢ်အီၤသ့ခီဖျိတၢ်ဃ့ထီၣ်-

 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်စူးကါပၢဆှၢဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး နီၣ်ဂံၢ်ဒီးတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ကျဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်တသူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်အကံၢ်စီအဂ့ၢ်အ၀ီပာ်ဖှိၣ် ခီဖျိပှၤတဖၣ်လၢဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်အီၣ်လိးအကျိၤကျဲလၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ကွဲးဖျါပကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး အပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢဘၣ်တၢ်သမံသမိးကွၢ်အီၤအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီအကျဲသနူဒီးတၢ်မၤအကျဲပတီၢ်တဖၣ်

Utilization Management/Quality Assurance (တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်/တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ) (UM/QA) တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်စၢၤ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤ လၢ Medicare အကူာ် D အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အကြၢးအဘၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢကမၤစှၤလီၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးတကြၢးတဘၣ်ခီဖျိကသံၣ်ကသီအဃိ ဒီးတၢ်ဘၣ်တံာ်တာ်လၢကသံၣ်ကသီအဃိ တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီလၢပှဲၤ ဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်သးလၢကမၤစှၤလီၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဖဲတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတဘၣ်လၢာ်အါထီၣ်တၢ်အဘူးအလဲဂုၤဂၤတဖၣ် လၢကရၢဖိတဖၣ်ဒီးအပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒုးပာ်ဖှိၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်စူးကါ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢကျဲအကြၢးအဘၣ်ဒီးလၢဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီးဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ထဲဒၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ တၢ်ဘှီဘၣ်လိာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အဘျီဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲပတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ

ဒ်တၢ်ပာ်ဃုာ်လၢ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤအသိးန့ၣ် ကသံၣ်ထံလဲခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်အီၤခီဖျိ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤကျိၤကျဲ လၢဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုသ့ၣ်ညါဒီးပာ်ဖျါထီၣ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒ်အံၤ-

 • တၢ်ပာ်ပနီၣ် Morphine Milligram Equivalent (မီၣ်ဖ့ကသံၣ်တီာ်တုၤမံးလံးကြဲၢ်တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးမံ) (MME)
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါပံၤကသံၣ်အနံၤသီ (7 သီဂီၢ်)
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ကူစါယါဘျါတၢ်အဘျီ
 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ခီဆၢသးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ
  • တၢ်ကူစါယါဘျါဒ်သိးက့ၤအလီၢ်
  • ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်လၢအတကြၢးတဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဘၣ်အကျိၤအကျဲ
  • တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်လီၤဆီလၢပှၤဆါအဂီၢ်
  • အိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဖီလာ်
  • UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ကကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်ကူစါယါဘျါလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွဲအီၤတချုးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဘျီစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးလီၤတံၢ်၀ံၤလီၤတံၢ်က့ၤကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤလၢမၤပှဲၤထီၣ်အီၤဒ်လၢ တၢ်ဘှီဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါ ဖဲတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢအပူၤကွံာ်အဂ့ၢ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါယါဘျါတၢ်လၢအလီၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအတကြၢးတဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ လၢအဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် ဒ်သိးကသမံထံကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီအစၢပနီၣ် ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီ လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ် တၢ်စူးကါဘၣ်အီၤလၢကျဲတကြၢးတဘၣ်သ့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

န Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ လူၤဃုသ့ၣ်ညါ ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤ ဒီးတီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ အဂ့ၢ်ခဲလၢာ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢဘၣ်ထွဲဒီးန Medidcaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီး တၢ်ကအုကစွါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် န့ၣ် ၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢန Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ကအုကစွါ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပတၤပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်တခါဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနမံၤ န Medicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤနမံၤ နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၢ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ"
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ
   • စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်နပီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ
  • ကွၢ်သမံသမိးဘၣ်န တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကျိၤကွာ် လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လံာ်လဲၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

  တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

  တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် လၢနမၤအီၤဖဲ နဘၣ်သးတၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ် (တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအပှ့ၤ လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်အဘူးလဲလၢနဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

  နတီၣ်ထီၣ် အကူာ် C တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့လၢ လံာ်နံၣ်လံာ်လါအသီဃုဆံ (60) အတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်စံၣ်ညီၣ် ဆၢတဲာ်တၢ် အနံၤသီ န့ၣ်လီၤ. အဒိ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤအဃိ-

  • န Medicare တၢ်ကျဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သမၢကွံာ်လၢ ကအုၣ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ဘၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဘူးလဲ လၢနဆိကမိၣ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကြၢးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု သမၢကွံာ်လၢကဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤ လၢနဆိကမိၣ်လၢ ကြၢးဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ န့ၣ်လီၤႋ
  • န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု သမၢကွံာ် မ့တမ့ၢ် ထုးကွံာ်သးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ
  • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ် နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဆိတလၢကဲၣ်ဆိး န့ၣ်လီၤႋ

  တိၢ်နီၣ် - တၢ်ပာ်ပနီၣ် ဃုဆံ (60) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်မနုၤဃိလၢနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဃုဆံ (60) သီအတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအ၀ဲၤကျိၤ အကူာ် C

  UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ
  P.O. Box 6103
  MS CA124-0187
  Cypress CA 90630-0023

  စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်မၤလၢအချ့ အဂီၢ် – 1-844-226-0356

  မ့တမ့ၢ်

  ကိး 1-877-517-7113 TTY 711 တက့ၢ်.

  ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C

  PO Box 6103, MS CA 124-0197
  Cypress CA 90630-0023

  စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်မၤလၢအချ့ အဂီၢ် – 1-866-308-6294

  မ့တမ့ၢ်

  ကိးလီတဲစိ 1-877-514-4912 TTY 711
  ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

  ဘၣ်မနုၤဃိလၢပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လဲၣ်ႋ

  နစူးကါ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ် အကျဲပတီၢ် ဖဲနဘၣ်သး တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ် (တၢ်ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်လၢာ်ဘူးလၢာ်စ့တၢ်ဆၢတဲာ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အပှ့ၤလၢ န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲအဘူးလဲ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. 

  တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အချ့/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့

  နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူးနဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါသးလၢ "တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်" တၢ်အိၣ်သးပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်အပူၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်- 

  • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
  • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

  နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်ဆၢတဲာ်တၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအကလုာ် လၢနတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးထီၣ်လီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးလီၤတၢ် လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ် လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ်ဘၣ် အါကတၢၢ် 14 သီ လၢတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ

  Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

  တၢ်ကအုကစွါ

  မတၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့လဲၣ်ႋ

  တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်တခါ ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

  • နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ
  • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ လၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
   • ဟ့ၣ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနမံၤ နMedicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤ ပာ်ပနီၣ်ဘၣ် ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤနမံၤ နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၢ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ ယ Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကံၢ်စီ လၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢယကသံၣ်သရၣ် အအိၣ် န့ၣ်လီၤႋ"
   • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
   • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
   • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ကအုကစွါထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

  တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးတမံ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢခီဖျိန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖု န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တမံၤ- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တခါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲနၤအကံၢ်အစီ ဖဲနထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အခါ- နတူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ- ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢလီတဲစိ လၢကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖျၢၣ် လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဒၢးပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိအဒၢးပူၤ- တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲယံာ်အဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိး- နကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်- ဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢလီတဲစိတန့ၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ- မ့တမ့ၢ် လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢတၢ်ကဆှဲကဆှီ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

  နတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢတၢ်စံးကတိၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိဆူ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် လံာ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢ ဃုဆံ (60) သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢကဲထီၣ်သးအတၢ်အိၣ်သးတုၤဘးဆူတၢ်ကအုကစွါအပတီၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ 

  တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့

  နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢ ကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ် တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့ ဖဲနမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ် လၢကဃ့တၢ်သုးယံၤထီၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ဆၢတဲာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢ ကရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်န တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီလၢအဆိအချ့ ဒ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပတီၢ်အသိး န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤ န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ ခံဆံလွံၢ် (24) နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤဖဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

  တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ်တီၣ်ထီၣ်သးသ့လၢ တၢ်ကတိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ လၢတၢ်လံာ်လဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢတၢ်ကတိၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိဆူ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်ဖဲန ID လီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ တၢ်သူၣ်တမံသးမံ အဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ကိး Medicare အကူာ် D တၢ်ကအုကစွါ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢန ID ခးလီၢ်ခံ သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ ပဃ့ၣ်လီဘှါလီၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢလီတဲစိမ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်ဒီးနကွဲးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိ တၢ်ကွဲးဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲအလီၢ်အိၣ်ဆိးထံး အိၣ်လၢ တၢ်ကအုကစွါ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဆၢလၢလာ်အသိးန့ၣ်လီၤႋ

  ဘၣ်မနုၤဃိလၢ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

  တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢ ကစူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအကျဲပတီၢ် ဖဲနအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် ထီရီၤတမံၤ (လၢတမ့ၢ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး) လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးခီဖျိလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမ့ၢ်တတီ တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတလၢတပှဲၤ န့ၣ်လီၤႋ 

  တၢ်ကအုကစွါ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ) ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲ အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တမ့ၢ်တၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ အတၢ်မၤကျိၤကွာ် ထဲလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီ တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ် ဒီး တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤလၢ အဒုးကဲထီၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်အကုကစွါအဂ့ၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီး-

  • တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် အသနၢၣ်ႋ
  • နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ဘၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ် (ထုးထီၣ်ကွံာ်မံၤ) လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႋ
  • နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်ပတၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် လၢတဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်စံာ်ညီၣ် "အချ့" မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး "အချ့"
  • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ
  • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢအလီၢ်အိၣ်
  • နနာ်လၢပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ကွဲးလံာ်တီလံာ်မီအဂုၤဂၤတဖၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီႋ
  • တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်မၤပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိးႋ
  • သကဲာ်ပ၀းအရၢၢ်အစၢၢ်လၢကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဂၤတဖၣ်ႋ

  နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤတမံၤလၢ်လၢ် ဒီးအဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါန့ၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ "တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ" န့ၣ်လီၤႋ

  မတၤကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

  န မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်န "ခၢၣ်စး" န့ၣ်လီၤႋ နပာ်ပနီၣ်လီၤ ဘူးတံၢ်တဂၤ တံၤသကိးတဂၤ ပီၢ်ရီတဂၤ ပှၤကတိၤခဲးစၢၤတၢ်တဂၤ ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤထီရီၤတဂၤ အမံၤ လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးစိကမီၤ ခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် ဒ်လၢကီၢ်စဲၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်၀ဲအသိး လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤႋ

  နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢပှၤတဂၤဂၤ ကမၤမူဒါလၢနဂီၢ် လၢတမ့ၢ်ပှၤလၢ တဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီ လၢလံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ် လၢမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤတဂၤန့ၣ် အခွဲးတၢ်ပျဲအဖိးသဲစး လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်နခၢၣ်စး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကဘၣ်ပာ်လီၤနခၢၣ်စးအမံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ UnitedHealthcare® တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် တက့ၢ်ႋ

  တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဒီးပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

  တၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂီၢ် လီၤဆီလိာ်သးဒီးတၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ် နၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကိးလီတဲစိအနီၣ်ဂံၢ်လၢ တၢ်ကအုကစွါအဂီၢ် အိၣ်ဖဲ နကရၢဖိ ID ခးအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ပကဂုာ်ကျဲးစၢးဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်က့ၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢလီတဲစိန့ၣ်လီၤႋ

  နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးကိးလီတဲစိ (မ့တမ့ၢ် နကိးလံဒီးသးတမံဒံးဘၣ်) န့ၣ် နကွဲးလီၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် လၢလံာ်လဲၢ်ပူၤဒီးဆှၢထီၣ်ဆူပအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C ဒီး အကူာ် D အဂ့ၢ်ဆူ-  

  တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C ဒီး အကူာ် D အဂ့ၢ်ဆူ-  

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအ၀ဲၤကျိၤ အကူာ် C

  UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ
  P.O. Box 6103
  MS CA124-0187
  Cypress CA 90630-0023

  မ့တမ့ၢ်

  ကိးလီတဲစိ 1-877-517-7113 TTY 711
  ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

  တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C

  P.O. Box 6106, MS CA124-0197
  Cypress CA 90630-0023

  မ့တမ့ၢ်

  ကိးလီတဲစိ 1-877-514-4912 TTY 711
  ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

  နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ကွဲးဆၢက့ၤတၢ်စံးဆၢန့ၣ် တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢလံာ်တဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီန့ၣ် ပကကွဲးစံးဆၢက့ၤတၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ

  နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ ခီဖျိလၢပဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအချ့" မ့တမ့ၢ် "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့" အဃိန့ၣ် ပကဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ "အချ့" တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ လၢ "အချ့" အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်စံးဆၢလၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

  1. နကွဲးတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံလၢအချ့ ဆူ Medicare အကူာ် D Appeals & Grievance Dept. (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲၤကျိၤ) ဖဲ PO Box 6106, M/S CA 124-0197, Cypress CA 90630-0016- မ့တမ့ၢ်
  2. နဒိဆှၢလီၤလံာ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူလီတဲစိတလၢာ်စ့ 1-866-308-6296- မ့တမ့ၢ်
  3. နဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တၢ်မၤအီၤလၢအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤ လၢကဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ကတိၤ "အချ့" "မၤချ့ထီၣ်" မ့တမ့ၢ် “ကွၢ်သမံသမိးလၢ 24 နၣ်ရံၣ်" လၢနတၢ်ကွဲးအပူၤတက့ၢ်ႋ

 • မ့တမ့ၢ် နကိးလီတဲစိဆူ 1-800-514-4912 သ့န့ၣ်လီၤႋ TTY 711
 • ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

လၢနကိးလီတဲစိမ့ၢ်ဂ့ၤ ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လၢလံာ်လဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ နကြၢးဆဲးကျၢဘၣ် တၢ်မၤစၢၤပှၤစူကါတၢ် တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်စံးဆၢလၢအချ့သဒံးန့ၣ် ပကမၤအီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ အါဒၣ်တက့ၢ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ 30 သီတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးမၤတၢ်စဲၤခံလၢနဂီၢ် မ့တမ့ၢ် နဃ့အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်သ့တုၤလၢ 14 သီ (ခဲလၢာ် 44 သီ) လၢကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တနီၤ မ့တမ့ၢ် ခဲလၢာ် မ့တမ့ၢ် တဟံးမူဒါလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်လၢနတီၣ်ထီၣ်အီၤန့ၣ် ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤႋ ပတၢ်စံးဆၢကပာ်ဃုာ်ဒီးပတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်စံးဆၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပကဘၣ်စံးဆၢလၢမ့ၢ်ပတူၢ်လိာ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဧါ တတူၢ်လိာ်ဧါန့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်အဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်ႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ)

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စးထီၣ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဂ့ၢ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ကိးလၢ "တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်၀ဲတၢ်စံာ်ညီၣ်လၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဘူးလဲလၢပကဟ့ၣ်အီၤလနကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနဂီၢ် တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲပဆၢတဲာ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ဒီးပဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤနီၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကဆၢတဲာ်လၢ ကသံၣ်ကသီတမံၤ တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ မ့တမ့ၢ် တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ခီဖျိ Medicare လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ထံလဲတဘ့ၣ်ဆူ ကသံၣ်ကျးတဖျၢၣ်ဒီးကသံၣ်ကျးတဲဘၣ်နၤလၢ ကသံၣ်ထံလဲအံၤတအိၣ်လၢနတၢ်အုၣ်ကီၤအပူၤဘၣ်န့ၣ် တၢ်န့ၣ်တမ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နကဘၣ်ကိးလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အဖိးသဲစးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်

လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ တၢ်ဖီၣ်ဃံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ် လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်အီၤဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤ လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပကရၢဖိတဖၣ် စူးကါဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ်အံၤ မၤဂၢၢ်ကျၢၤစ့ၢ်ကီး ထီရီၤကသံၣ်ကသီအဘူးလဲ လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအပှ့ၤစှၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတနီၤလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢအမၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲတၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီ လၢအတုၤလီၤတီၤလီၤဒီးအပှ့ၤစှၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢနကသံၣ်ကသီန့ၣ် အါတက့ၢ်အခီပညီမ့ၢ်၀ဲလၢနၤ (မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်) ကဘၣ်စူးကါ၀ဲဒၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအကျိၤကွာ် ဒီးဃ့လၢပကပျဲပူၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢကညိကွံာ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နဃုကွၢ်သ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်နကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ် အဂုၤဂၤတမံၤမံၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်လၢ လံာ်ကွဲးဖုၣ် အိၣ်လၢကသံၣ်ကသီအမံၤကပၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီပူၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီအဂီၢ် ကွၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤဒီးဒိလီၤ ZIP နီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်ႋ ဃုထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢမၤန့ၢ်အီၤသ့လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးကွၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတက့ၢ်ႋ နကထံၣ်ဘၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤအိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ယၢၤအကဲဘျုးတဖၣ် အလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤလၢ Medicare အကူာ် D အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီး "တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါအဆၢ" လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢ-

 • FDA စံးလၢကသံၣ်ကသီ၀ဲန့ၣ် အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤသ့ခီဖျိထဲလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တနီၤနီၤ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလီၤလီၤဆီဆီ ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အတၢ်ကျဲၤဘၣ်လိာ်ဖးဒ့တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဆါအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လၢအကံၢ်စီတတုၤထီၣ်ဘး လၢမၤတၢ်လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်

တၢ်စူးကါ တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢကျးဖိဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်ႋ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး-

တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ (PA)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ လၢကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနကသံၣ်ကသၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် လၢအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲကသံၣ်ကသီဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်အဘျီ (QL)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကသံၣ်ကသီအံၤထဲတနီၤ မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢကသံၣ်ကသီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဖၣ်ခဲလၢာ် တနီၤနီၤ (ဒ်အမ့ၢ် ကသံၣ်ပံၤ) လၢတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတဘျီဂီၢ် မ့တမ့ၢ် လၢအနံၤအသီစှၤသီ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အံၤ အစိကမီၤကအိၣ်ဒံး၀ဲ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအတုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်အါန့ၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ဆိကမိၣ်၀ဲလၢတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တကြၢးတဘၣ်လၢနတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ် (ST)

ကသံၣ်ကသီအကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ် အပှ့ၤစှၤလၢကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်လၢကသံၣ်ကသီအံၤအသိးန့ၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကမၢလၢနစူးကါကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကသီလၢအဂုၤဂၤတဖၣ်အံၤတမံၤ မ့တမ့ၢ် အါမံၤ တချုးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲနကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်စူးကါဘၣ်လံကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်ဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တဘၣ်လိာ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အကူာ် B မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ (ฺB/D)

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢကသံၣ်ကသီအံၤတၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် B မ့ၢ်ဂ့ၤ (ကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်) မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D (ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ်) န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်အိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး ကသံၣ်ကသီအံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢကသံၣ်ကသီတမံၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြဲပာ်ပနီၣ်အီၤ အဂီၢ် တချုးလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်န့ၣ် နဘၣ်ဟံးမူဒါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီအပှ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တလၢထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢထးအမဲာ်ညါ နဃ့ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်ပျဲပူၤတဖၣ်အံၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ် သ့

နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအကလုာ်အိၣ်အါမံၤလၢနဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်

 • နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢနကသံၣ်ကသီ လၢမ့ၢ်တအိၣ်သနာ်က့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီစရီပူၤ (တၢ်အကျိၤအကွာ်) သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် တၢ်ကစူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတၢ်ကသံၣ်ကသီပနံာ်မံၤတအိၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နဃ့တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ လၢပပာ်ပနီၣ်နဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ် တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးလဲ

 • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသီအပှ့ၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်အီၤခဲလၢာ် အပှ့ၤဒိၣ်တလၢကဲၣ်ဆိးန့ၣ် နၤဒီကသံၣ်သရၣ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် ဒ်သိးနကဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤစှၤကီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ပတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် အပၤတနီၤ အခွဲးတအိၣ်လၢတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဒိ ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဃ့ထီၣ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီလၢ တအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ ကသံၣ်ကသီစရီပူၤ ဘၣ်န့ၣ် ပထုးစှၤလီၤ တၢ်ဟ့ၣ်သကိးဘူးလဲ လၢကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ်အဂီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ-
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ တၢ်ပတီၢ်လီၤဆီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပတီၢ် အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်တၢ်ဂ့ၢ် အခွဲးတအိၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ လၢအပတီၢ်ဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်ဘၣ် ဖဲလၢနမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤလၢအပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢတပာ်ဃုာ်ဒီး ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ တၢ်စူးကါအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
  • နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်အပတီၢ်လၢတပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢတၢ်စူးကအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီလၢ တၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီ သ့ထဲလၢ ကျဲအဂုၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤလၢတၢ်စူးကါအပတီၢ်ဖုၣ်လီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်နကသံၣ်ကသီအသိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢအါဒၣ်တက့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကတူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးထဲဒၣ် နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ ဖဲမ့ၢ်လၢကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့ၢ်ပာ်ဃုာ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျိၤကွာ် ကသံၣ်ကသီအပတီၢ်ဆူလာ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်နပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်လၢအဂၤ တမ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ၀ဲဒၣ်နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကဒုးကဲထီၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ဒိဘၣ်မၤဟူးလၢနၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တကလုာ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လီၤဂာ်လိာ်သးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကလုာ်အဂုၤဂၤအသိး ဖဲပမ့ၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီန့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်န့ၢ်ဘျုး)

ကိး UnitedHealthcare တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ) အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဖဲတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤအကျိၤကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ် ကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤ ဃုာ်ဒီးပာ်ပနီၣ်အနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကညိကွံာ်ခွဲးတၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီး လံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ်လၢနကသံၣ်သရၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် (အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်) ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နဃ့ထီၣ် တၢ်မၤချ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် (အချ့) တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဖဲနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်နာ်လၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ က ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးနးကလဲာ်ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ် တုၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အခွဲးန့ၣ် ပဘၣ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်စံာ်ညီၣ်အဂ့ၢ်လၢ တဘၣ်စဲၤခံန့ၢ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်လီၤကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့မ့ၢ်ကရၢဖိအဆၢတလီၤတူာ်တဂၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ် နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် လၢကတီၢ်အံၤနအီဘၣ်၀ဲ လၢတအိၣ်လၢ 2020တၢ်မၤကျိၤကွာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ နံၣ်လၢကဟဲဆူညါအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဘၣ်ဒိခီဖျိလၢတၢ်ဆီတလဲကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် နမၤတၢ်သ့ဒ်အံၤ-

 • မၤသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် (မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်လၢအဂၤ) ဒီးဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလၤဆီတၢ် ဒ်သိကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဂ့ၢ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နကသံၣ်ကသီလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်အသီတနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဃုကွၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီအဂၤလၢပအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤတက့ၢ်ႋ နကိးလီတဲစိ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ လၢကဃ့ဘၣ် ကသံၣ်ကသီအမံၤတဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နကြၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးကသံၣ်အမံၤစရီန့ၣ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ပှၤလၢအတဲဘၣ်နၤသ့လၢကသံၣ်ကသီဖဲလဲၣ်တမံၤလၢအဂ့ၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ ပကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်မၤန့ၢ်အါထီၣ်ကသံၣ်တဘျီဂီၢ် တစိၢ်တလီၢ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤထီၣ်ကသံၣ်ကသီတမံၤ တစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်ခါ နကြၢးတဲသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် လၢကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢနကသံၣ်ကသီလၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤအီၤတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လၢာ်ကွံာ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ နဆီတလဲလိာ်ဆူကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢနဂီၢ်တဘျီဂီၢ်ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်နကသံၣ်ကသီလၢခ့ခါအံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကစးထီၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

ဖဲနကိးလီတဲစိအခါ ကတီၤပာ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤ-

 • ကရၢဖိအမံၤ
 • ကရၢဖိအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ
 • Medicare အကူာ် D ကရၢဖိ ID နီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်ကသီအမံၤ
 • ကသံၣ်သရၣ်အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်စဲးဒိဆှၢလံာ်အနီၣ်ဂံၢ် (မ့ၢ်အိၣ်)

နဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ/တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ သ့ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤလၢ www.optumrx.com ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နမ့မ့ၢ်ပှၤစူးကါ www.optumrx.com အသီတဂၤန့ၣ် နကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤတချုးလၢနမၤန့ၢ်စူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အကျိၤကျဲ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တုၤလၢနဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤ နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အပနီၣ်အိၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ပီးတၢ်လီ အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလၤဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ ပကဆဲးကျၢဘၣ်နပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါသးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ထုးလီၤပာ်လံာ်ကွိၣ်ဒိအံၤလၢကဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်-

 • တၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ (PDF)(54.6 KB) – လၢကရၢဖိဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါ၀ဲအဂီၢ်
 • တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ CMS တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပျဲပူၤအဒိမိၢ်ပှၢ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ လၢဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤအီၤလီၤလီၤဆီဆီလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် ကရၢဖိခဲလၢာ်တဖၣ် စူးကါ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နစူးကါလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ အိၣ်ဖျါလၢလာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢကမၢနကသံၣ်သရၣ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်

နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare ဖဲ 1-800-711-4555 လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ၀ဲၤကျိၤ ဒ်သိးက တီၣ်ထီၣ်ဃ့ခွဲးတၢ်ဂ့ၢ် အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ်တလၢာ်စ့ ဆူ 1-844-403-1028 သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂ့ၢ် ကတုၤအိၣ်နၤခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လံာ်ပရၢ န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပှၤဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် စဲးဒိဆှၢလံာ် န့ၣ်လီၤႋ

နကသံၣ်သရၣ် ဃ့ထီၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ www.professionals.optumrx.com န့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 9- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

တိၢ်နီၣ် - ခ့ခါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကရၢဖိတဖၣ် လၢမၤ၀ံၤလၢပှဲၤတ့ၢ်လံ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကျိၤကျဲလၢ အကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဖဲ 2020 န့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢ ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤကွံာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲဒီးတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ပကဆှၢန့ၢ်နၤလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢစံးဆၢတဲဒုးနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်သမၢကွံာ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်မ့ၢ်နဟ့ၣ်နၤတၢ်သးမံခဲလၢာ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဘၣ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ကဘၣ်နဲၣ်လီၤဟ့ၣ်မူဒါခၢၣ်စးတဂၤ လၢကမၤစၢၤနၤလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

ပှၤခၢၣ်စးန့ၣ် ကမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတဂၤသ့ ဒ်အမ့ၢ် ပီၢ်ရီလၢအိၣ်ဒီးစိကမီၤဆၢတဲာ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ လၢမၤစၢၤဘၣ်နၤ ထဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ်အ၀ီကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ  စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ

နၤဒီးပှၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ ဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤ ခံဂၤလၢာ်ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ပှၤခၢၣ်စးလံာ်ကွီၣ်ဒိ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

OptumRx ၀ဲၤကျိၤတၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ
P.O. Box 25183
Santa Ana, CA 92799
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-844-403-1028

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ
PO Box 6103, M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-9948
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-866-308-6294

တၢ်မ့ၢ်ကိးထီၣ် နကသံၣ်သရၣ်လၢဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီလၢနမံၤအလီၢ်န့ၣ် ခၢၣ်စးအလံာ်ကွီၣ်ဒိအလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပမ့ၢ်ပာ်လီၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးနတသးမံ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤန့ၣ် န "ပတံသကွံာ်ကညး" ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်၀ဲ ကျဲအဖိးသဲစးတဘိလၢ ကဃ့ပကွၢ်သမံသကမိးဘၣ်က့ၤဒီးဆီတလဲကွံာ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤကွံာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲနပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကသမံသမိးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မ့ၢ်ပလူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်တၢ်ဘျၢခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဧါ န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤအီၤ လၢပှၤကွၢ်သမံသကမိးတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ် လၢတမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဆၢတဲာ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်လၢတၢ်တဘၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ ဖဲပကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤလၢပှဲၤန့ၣ်ပဟ့ၣ်နၤတၢ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 - နဃ့ထီၣ်လၢပကကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအတခီတၢၤလၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်နၤန့ၣ် လၢပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်တဖၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဃ့ထီၣ်ဘၣ်အီၤဒၣ်လဲာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤန့ၣ်လၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်" န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 - ပမ့ၢ်ကွၢ်သမံသမိးဘၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1" ၀ံၤန့ၣ် ဒီးနဆၢတဲာ်လီၤဒံးဘၣ်နတၢ်သးလီအဂ့ၢ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) အအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဖံပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် ပဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤအိၣ်လၢပတၢ်ကရၢကရိပူၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီး ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤနၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအသီန့ၣ်လီၤႋ

 • ကွဲးတီၣ်ဖျါထီၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢပာ်ဖျါနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် ဒီးဒုးပာ်ဃုာ်လီၤဒီးလံာ်တီလံာ်မီတမံၤလၢ်လၢ် လၢအမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဟ့ၣ်ဘၣ်နမံၤ နကရၢဖိခိၣ်ဂီၤနီၣ်ဂံၢ် နအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ ဒီးကသံၣ်ကသီလၢနလိၣ်ဘၣ်တက့ၢ်ႋ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့ခီဖျိ တၢ်ထုးလီၤပာ် ဒီးဆှၢထီၣ်လံာ်ပရၢ အိၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ မ့တမ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ဆှၢလီပရၢ န့ၣ်လီၤႋ
 • ဆှၢလံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤ တၢ်ဂ့ၢ် အလံာ်ကွီၣ်ဒိ ဆူ Medicare အကကူာ် C ဒီးအကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲၤကျိၤ PO Box 6103, MS CA124-0197, Cypress CA 90630-0023 တက့ၢ်ႋ နဒိဆှၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအလံာ်ပရၢဆူ Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲၤကျိၤ လီတဲစိတလၢာ်စ့ ဖဲ 1-877-960-8235 သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်ဆှၢထီၣ်နလံာ်ပရၢလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ် အနံၤသီ မ့တမ့ၢ် လၢ60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်သမၢကွံာ်တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်နီၣ်ဆၢကတီၢ် 60 သီန့ၣ် နဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကြၢးအဘၣ်လၢတၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ
 • တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး (အချ့) အဆိအချ့န့ၣ် နဘၣ်ကိးလီတဲစိဆူ UnitedHealthcare စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
 • Medicare အကူာ် C ဒီး အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ ကွၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်နတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးကစံးဆၢက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အနံၤသီန့ၣ်လီၤႋ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဃးတၢ်သမၢကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် ပတီၢ် 1 တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်အီၤသ့ဖဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ပရၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C ဒီး အကူာ် D အဂ့ၢ်ဆူ-  

UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် C

UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ
P.O. Box 6103
MS CA124-0187
Cypress CA 90630-0023

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ 1-877-514-4912 TTY 711
ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် D

P.O. Box 29675
Hot Springs, AZ 71903-9675
စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်မၤလၢအချ့ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် – 1-501-262-7072

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ 1-877-514-4912 TTY 711
ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

မတၤလၢကတီၣ်ထီၣ်န့ၢ်နၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်လဲၣ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် နၤ နခၢၣ်စးတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဂၤ (မ့တမ့ၢ် အ၀ဲၤလီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ) တီၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့တမ့ၢ် ဃ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဆိအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆိထဲလဲၣ်ႋ

နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်အနံၤသီအိၣ်လၢ ပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်လၢလဲၤကပာ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်နၤတၢ်ဆၢကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ပကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ချ့ထဲလဲၣ်ႋ

ဘၣ်ဃးဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့လၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီလၢနဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤအဂီၢ် ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ကွၢ်ကသမံသမိးကဒါက့ၤ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကသံၣ်ကသီလၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်-
ပကဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဆိတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး 14 သီလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 7/14 သီတီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 (ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်) န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်အချ့ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်ႋ

ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ်2 န့ၣ်လီၤႋ

ပတီၢ်ဆူညါဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့ၢ်စံးလၢ "တသ့ဘၣ်"

နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ဒီးပတရဲၣ်ကျဲၤမၤနတၢ်သးလီအဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 ဘၣ်န့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2) သ့န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဃုထၢလၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် နဘၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1) ကတဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒ်လဲၣ် ဃုာ်ဒီးမတၤလၢအပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့လဲၣ်ဒီးတၢၠကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲနံၤသီလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢန့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်သူၣ်တံသးမံ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ အနီၣ်ဂံၢ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်အံၤဘၣ်ဃးဒီးန Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢမၤန့ၢ်အီၤသ့ခီဖျိတၢ်ဃ့ထီၣ်-

 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်စူးကါပၢဆှၢဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး နီၣ်ဂံၢ်ဒီးတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ကျဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်တသူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်အကံၢ်စီအဂ့ၢ်အ၀ီပာ်ဖှိၣ် ခီဖျိပှၤတဖၣ်လၢဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်အီၣ်လိးအကျိၤကျဲလၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ကွဲးဖျါပကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး အပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢဘၣ်တၢ်သမံသမိးကွၢ်အီၤအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီအကျဲသနူဒီးတၢ်မၤအကျဲပတီၢ်တဖၣ်

Utilization Management/Quality Assurance (တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်/တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ) (UM/QA) တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်စၢၤ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤ လၢ Medicare အကူာ် D အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အကြၢးအဘၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢကမၤစှၤလီၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးတကြၢးတဘၣ်ခီဖျိကသံၣ်ကသီအဃိ ဒီးတၢ်ဘၣ်တံာ်တာ်လၢကသံၣ်ကသီအဃိ တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီလၢပှဲၤ ဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်သးလၢကမၤစှၤလီၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဖဲတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတဘၣ်လၢာ်အါထီၣ်တၢ်အဘူးအလဲဂုၤဂၤတဖၣ် လၢကရၢဖိတဖၣ်ဒီးအပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒုးပာ်ဖှိၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်စူးကါ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢကျဲအကြၢးအဘၣ်ဒီးလၢဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီးဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ထဲဒၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ တၢ်ဘှီဘၣ်လိာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အဘျီဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲပတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ

ဒ်တၢ်ပာ်ဃုာ်လၢ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤအသိးန့ၣ် ကသံၣ်ထံလဲခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်အီၤခီဖျိ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤကျိၤကျဲ လၢဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုသ့ၣ်ညါဒီးပာ်ဖျါထီၣ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒ်အံၤ-

 • တၢ်ပာ်ပနီၣ် Morphine Milligram Equivalent (မီၣ်ဖ့ကသံၣ်တီာ်တုၤမံးလံးကြဲၢ်တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးမံ) (MME)
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါပံၤကသံၣ်အနံၤသီ (7 သီဂီၢ်)
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ကူစါယါဘျါတၢ်အဘျီ
 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ခီဆၢသးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ
  • တၢ်ကူစါယါဘျါဒ်သိးက့ၤအလီၢ်
  • ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်လၢအတကြၢးတဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဘၣ်အကျိၤအကျဲ
  • တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်လီၤဆီလၢပှၤဆါအဂီၢ်
  • အိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဖီလာ်
  • UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ကကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်ကူစါယါဘျါလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွဲအီၤတချုးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဘျီစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးလီၤတံၢ်၀ံၤလီၤတံၢ်က့ၤကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤလၢမၤပှဲၤထီၣ်အီၤဒ်လၢ တၢ်ဘှီဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါ ဖဲတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢအပူၤကွံာ်အဂ့ၢ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါယါဘျါတၢ်လၢအလီၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအတကြၢးတဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ လၢအဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် ဒ်သိးကသမံထံကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီအစၢပနီၣ် ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီ လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ် တၢ်စူးကါဘၣ်အီၤလၢကျဲတကြၢးတဘၣ်သ့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်ဘျၢတဖၣ် အလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ လူၤပိာ်ကွၢ်ထွဲ ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤ ဒီးတီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ခဲလၢာ် အကျဲအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အကူာ် D တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ, တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤကျဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (အဂ့ၢ်တဖၣ်)

တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ/တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤကျဲ

Medicare အကူာ် D တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိမံၤရဲၣ်

ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤ - တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare အကူာ် D

ဖဲလၢအါတက့ၢ်နကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် D န့ၣ် ကသံၣ်ကသီအိၣ်ထဲတနီၤလၢ တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးလၢ Medicare အကူာ် D ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢ UnitedHealthcare Connected® လၢ MyCare Ohio အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကွၢ်ဘၣ်ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အမံၤစရီသ့ဖဲပပှာ်ယဲၤသန့ www.myuhc.com/communityplan န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးဆၣ်တၢ်ပနီၣ် တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢ Medicare အကူာ် D ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ UnitedHealthcare® Connected™ လၢ MyCare Ohio (Medicare-Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နတဘၣ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲနီတမံၤဘၣ်လၢ တမ့ၢ်ဘၣ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးလၢ ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤတိၢ်နီၣ်ပာ်လၢ ပကသံၣ်ကသီအမံၤစရီ လၢလိၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီလုၢ်ဘၢ န့ၣ်ဆီတလဲကွံာ်သးသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႋ

တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤကသံၣ်ကျးႋ တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီလုၢ်ဘၢ ဆူ OptumRx

တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤကသံၣ်ကျး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအံးလဲးထြီနံးသနိ ဆူ OptumRx တက့ၢ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပတၤပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်တခါဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနမံၤ န Medicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤ နမံၤ နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ"
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ
   • စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်နပီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ
  • ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလံာ်တီလံာ်မီ အ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အကျိၤကျဲ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် လၢနမၤအီၤဖဲ နဘၣ်သးတၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ် (တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအပှ့ၤ လၢန ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်၀ဲလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတမံၤအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အဘူးလဲလၢနဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

နတီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့လၢ ခွံဆံ (90) သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စးထီၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤအဃိ-

 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သမၢကွံာ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဘူးလဲ လၢနဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကြၢးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ သမၢကွံာ်လၢကဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤ လၢနဆိကမိၣ်လၢ ကြၢးဘၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢအီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု ထုးစှၤလီၤ မ့တမ့ၢ် ပတုာ်ကွံာ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ်နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဆိတလၢကဲၣ်ဆိး န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - တၢ်ပာ်ပနီၣ် ခွံဆံ (90) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်မနုၤဃိလၢနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ခွံဆံ (90) သီအတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ခီဖျိလၢတၢ်တဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ထုးစှၤလီၤကွံာ် မ့တမ့ၢ် ကပတုာ်ကွံာ်အဃိန့ၣ် နတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်စှၤလၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်သးလၢပကဆဲးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်ဆူညါဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဖၢမုၢ်ခါန့ၣ်လီၤႋ   တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်လၢနကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

လၢတၢ်ဂ့ၢ်အါဒၣ်တက့ၢ် နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ  ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ နတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤတမံၤလၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသး လၢ Medicaid မ့တမ့ၢ် Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလၢာ်န့ၣ် နဃ့ထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ် လၢဘၣ်တီၣ်ထီၣ်သးဒီး ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ်ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤ န့ၣ်လီၤႋ    

လၢကတီၣ်ထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ် အဂီၢ်နကဘၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ 90 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါန ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ် 90 သီန့ၣ် စးထီၣ်အနံၤဖဲတၢ်ဆှၢလီၤလံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ န့ၣ်လီၤႋ  နတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်မ့ၢ်အိၣ်လၢ တၢ်မၤစဲၤခံအဃိန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ်ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤ သုးယံၤထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ဘၣ်ထွဲဒီး ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ် ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်လၢန ကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် 

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်ဖဲ 1-877-542-9236 (TTY 711) ဂီၤ 8 နၣ်ရံၢ် တုၤဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် မုၢ်ဆၣ်တုၤလၢမုၢ်ဖီဖး (လီတၢ်ကလုၢ်အိၣ်လၢတနံၤ 24 နၣ်ရံၣ်/နွံအပူၤ 7 သီလၢာ်) ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်လိၤလိၤဆူပအိၣ် ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ် မ့တမ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိလၢအဲးလဲးထြီနံးသနိခီဖျိစဲးဒိဆှၢလံာ် သ့န့ၣ်လီၤႋ

ယကစးထီၣ်တၢ်ပသကွံာ်ကညးတၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

လၢကစးထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် နၤ နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂုၤဂၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကဘၣ်ဆဲးကျၢပှၤန့ၣ်လီၤႋ နကိးပှၤလီတဲစိသ့ဖဲ 1-877-542-9236 (TTY 7-1-1), ဂီၤခီ8 နၣ်ရံၣ် – ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး န့ၣ်လီၤႋ

နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့ဖဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢလာ်အံၤ-

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D-

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D
P.O. Box 6103
Cypress CA 90630-9948
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်ပတီၢ်မုၢ်- 1-877-960-8235

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် C-

ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ်ဖဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢလာ်-
UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး၀ဲၤကျိၤ-
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့- 801-994-1349
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်ပတီၢ်မုၢ်- 801-994-1082

ဘၣ်မနုၤဃိလၢပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လဲၣ်ႋ

နစူးကါ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ် အကျဲပတီၢ် ဖဲနဘၣ်သး တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ် (တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ဆၢတဲာ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အပှ့ၤလၢ နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲအဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အချ့/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့

နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူးနဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါသးလၢ "တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်" တၢ်အိၣ်သးပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်အပူၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်-

 • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်ဆၢတဲာ်တၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအကလုာ် လၢနတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ် တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ် လၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ် လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ်ဘၣ် အါကတၢၢ် တဆံလွံၢ် (14) သီ လၢတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ)

တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် အဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢနစူးကါလၢတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် မ့ၢ်ကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဧါ ဒီးကျိၤကျဲလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စးထီၣ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဂ့ၢ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ကိးလၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" မ့တမ့ၢ် စံးလၢအညီ "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်၀ဲတၢ်စံာ်ညီၣ်လၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဘူးလဲလၢပကဟ့ၣ်အီၤလနကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနဂီၢ် တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲပဆၢတဲာ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ဒီးပဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤနီၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကဆၢတဲာ်လၢ ကသံၣ်ကသီတမံၤ တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ မ့တမ့ၢ် တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ခီဖျိ Medicare လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်

လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ တၢ်ဖီၣ်ဃံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ် လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်အီၤဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤ လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပကရၢဖိတဖၣ် စူးကါဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ်အံၤ မၤဂၢၢ်ကျၢၤစ့ၢ်ကီး ထီရီၤကသံၣ်ကသီအဘူးလဲ လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအပှ့ၤစှၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတနီၤလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢအမၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲတၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီ လၢအတုၤလီၤတီၤလီၤဒီးအပှ့ၤစှၤန့ၣ်လီၤႋ ဒီးကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ လၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢ Medicare အကူာ် D တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဧါန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အတၢ်မၤကျိၤကွာ် ဟ့ၣ်နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီ တၢ်ပျဲလၢ ကဃ့ထီၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီလၢအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်သီၣ်တၢ်သီအဂၤလီၤဆီ မ့တမ့ၢ် ဃ့တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢနတၢ်န့ၢ်ဘျုး န့ၣ်လီၤႋ

နဃုကွၢ်သ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်နကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ် အဂုၤဂၤတမံၤမံၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်လၢ လံာ်ကွဲးဖုၣ် အိၣ်လၢကသံၣ်ကသီအမံၤကပၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီပူၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အကသံၣ်ကသီအမံၤစရီအဂီၢ် ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ ‘Find a Drug’ ပှာ်ယဲၤကဘျံးပၤ ဒီးထုးလီၤပာ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်မၤကျိၤကျဲ တက့ၢ်ႋ

ကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤလၢ Medicare အကူာ် D အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီး "တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါအဆၢ" လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢ-

 • FDA စံးလၢကသံၣ်ကသီ၀ဲန့ၣ် အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤသ့ခီဖျိထဲလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တနီၤနီၤ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလီၤလီၤဆီဆီ ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အတၢ်ကျဲၤဘၣ်လိာ်ဖးဒ့တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဆါအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လၢအကံၢ်စီတတုၤထီၣ်ဘး လၢမၤတၢ်လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်

တၢ်စူးကါ တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢကျးဖိဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်ႋ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး-

တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ (PA)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ လၢကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနကသံၣ်ကသၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် လၢအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲကသံၣ်ကသီဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်အဘျီ (QL)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢထဲဒၣ် ကသံၣ်ကသီအံၤအနီၣ်ဂံၢ်တနီၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တဘျီဂီၢ် မ့တမ့ၢ် လၢပာ်ပနီၣ်နံၤသီနီၣ်ဂံၢ်တနီၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အံၤ အစိကမီၤကအိၣ်ဒံး၀ဲ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအတုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်အါန့ၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ဆိကမိၣ်၀ဲလၢတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တကြၢးတဘၣ်လၢနတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ် (ST)

ကသံၣ်ကသီအကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ် အပှ့ၤစှၤလၢကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်လၢကသံၣ်ကသီအံၤအသိးန့ၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကမၢလၢနစူးကါကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကသီလၢအဂုၤဂၤတဖၣ်အံၤတမံၤ မ့တမ့ၢ် အါမံၤ တချုးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲနကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်စူးကါဘၣ်လံကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်ဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တဘၣ်လိာ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အကူာ် B မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ (ฺB/D)

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢကသံၣ်ကသီအံၤတၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် B မ့ၢ်ဂ့ၤ (ကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်) မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D (ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ်) န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်အိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး ကသံၣ်ကသီအံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢကသံၣ်ကသီတမံၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြဲပာ်ပနီၣ်အီၤ အဂီၢ် တချုးလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်န့ၣ် နဘၣ်ဟံးမူဒါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီအပှ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တလၢထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢထးအမဲာ်ညါ နဃ့ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်ပျဲပူၤတဖၣ်အံၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ် သ့

နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအကလုာ်အိၣ်အါမံၤလၢနဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်

 • နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢနကသံၣ်ကသီ လၢမ့ၢ်တအိၣ်သနာ်က့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီစရီပူၤ (တၢ်အကျိၤအကွာ်) သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် တၢ်ကစူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတၢ်ကသံၣ်ကသီပနံာ်မံၤတအိၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးလဲ

 • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသီအပှ့ၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်အီၤခဲလၢာ် အပှ့ၤဒိၣ်တလၢကဲၣ်ဆိးန့ၣ် နၤဒီကသံၣ်သရၣ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် ဒ်သိးနကဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤစှၤကီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ပတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် အပၤတနီၤ အခွဲးတအိၣ်လၢတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဒိ ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဃ့ထီၣ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီလၢ တအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ ကသံၣ်ကသီစရီပူၤ ဘၣ်န့ၣ် ပထုးစှၤလီၤ တၢ်ဟ့ၣ်သကိးဘူးလဲ လၢကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ်အဂီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ-
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ တၢ်ပတီၢ်လီၤဆီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပတီၢ် အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်တၢ်ဂ့ၢ် အခွဲးတအိၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ လၢအပတီၢ်ဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်ဘၣ် ဖဲလၢနမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤလၢအပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢတပာ်ဃုာ်ဒီး ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ တၢ်စူးကါအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
  • နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်အပတီၢ်လၢတပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢတၢ်စူးကအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီလၢ တၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီ သ့ထဲလၢ ကျဲအဂုၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤလၢတၢ်စူးကါအပတီၢ်ဖုၣ်လီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်နကသံၣ်ကသီအသိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢအါဒၣ်တက့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကတူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးထဲဒၣ် နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ ဖဲမ့ၢ်လၢကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့ၢ်ပာ်ဃုာ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျိၤကွာ် ကသံၣ်ကသီအပတီၢ်ဆူလာ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်နပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်လၢအဂၤ တမ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ၀ဲဒၣ်နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကဒုးကဲထီၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ဒိဘၣ်မၤဟူးလၢနၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တကလုာ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လီၤဂာ်လိာ်သးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကလုာ်အဂုၤဂၤအသိး ဖဲပမ့ၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီန့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်န့ၢ်ဘျုး)

ကိး UnitedHealthcare တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ) အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဖဲတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤအကျိၤကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ် ကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤ ဃုာ်ဒီးပာ်ပနီၣ်အနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကညိကွံာ်ခွဲးတၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီး လံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ်လၢနကသံၣ်သရၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် (အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်) ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နဃ့ထီၣ် တၢ်မၤချ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် (အချ့) တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဖဲနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်နာ်လၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ က ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးနးကလဲာ်ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ် တုၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အခွဲးန့ၣ် ပဘၣ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်စံာ်ညီၣ်အဂ့ၢ်လၢ တဘၣ်စဲၤခံန့ၢ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်လီၤကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့မ့ၢ်ကရၢဖိအဆၢတလီၤတူာ်တဂၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ် နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် လၢကတီၢ်အံၤနအီဘၣ်၀ဲ လၢတအိၣ်လၢ 2020တၢ်မၤကျိၤကွာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ နံၣ်လၢကဟဲဆူညါအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဘၣ်ဒိခီဖျိလၢတၢ်ဆီတလဲကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် နမၤတၢ်သ့ဒ်အံၤ-

 • မၤသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် (မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်လၢအဂၤ) ဒီးဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလၤဆီတၢ် ဒ်သိကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဂ့ၢ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နကသံၣ်ကသီလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်အသီတနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဃုကွၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီအဂၤလၢပအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤတက့ၢ်ႋ နကိးလီတဲစိ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ လၢကဃ့ဘၣ် ကသံၣ်ကသီအမံၤတဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နကြၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးကသံၣ်အမံၤစရီန့ၣ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ပှၤလၢအတဲဘၣ်နၤသ့လၢကသံၣ်ကသီဖဲလဲၣ်တမံၤလၢအဂ့ၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ ပကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်မၤန့ၢ်အါထီၣ်ကသံၣ်တဘျီဂီၢ် တစိၢ်တလီၢ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤထီၣ်ကသံၣ်ကသီတမံၤ တစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်ခါ နကြၢးတဲသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် လၢကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢနကသံၣ်ကသီလၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤအီၤတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လၢာ်ကွံာ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ နဆီတလဲလိာ်ဆူကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢနဂီၢ်တဘျီဂီၢ်ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်နကသံၣ်ကသီလၢခ့ခါအံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကစးထီၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

ဖဲနကိးလီတဲစိအခါ ကတီၤပာ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤ-

 • ကရၢဖိအမံၤ
 • ကရၢဖိအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ
 • Medicare အကူာ် D ကရၢဖိ ID နီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်ကသီအမံၤ
 • ကသံၣ်သရၣ်အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်စဲးဒိဆှၢလံာ်အနီၣ်ဂံၢ် (မ့ၢ်အိၣ်)

နဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ/တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ သ့ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤလၢ www.optumrx.com ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နမ့မ့ၢ်ပှၤစူးကါ www.optumrx.com အသီတဂၤန့ၣ် နကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤတချုးလၢနမၤန့ၢ်စူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အကျိၤကျဲ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တုၤလၢနဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤ နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အပနီၣ်အိၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ပီးတၢ်လီ အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလၤဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ ပကဆဲးကျၢဘၣ်နပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါသးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ထုးလီၤပာ်လံာ်ကွိၣ်ဒိအံၤလၢကဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်-

 • တၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ (PDF)(54.6 KB) – လၢကရၢဖိဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါ၀ဲအဂီၢ်
 • တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ CMS တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပျဲပူၤအဒိမိၢ်ပှၢ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ လၢဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤအီၤလီၤလီၤဆီဆီလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် ကရၢဖိခဲလၢာ်တဖၣ် စူးကါ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နစူးကါလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ အိၣ်ဖျါလၢလာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢကမၢနကသံၣ်သရၣ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်

နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare ဖဲ 1-800-711-4555 လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ၀ဲၤကျိၤ ဒ်သိးက တီၣ်ထီၣ်ဃ့ခွဲးတၢ်ဂ့ၢ် အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ်တလၢာ်စ့ ဆူ 1-844-403-1028 သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂ့ၢ် ကတုၤအိၣ်နၤခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လံာ်ပရၢ န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပှၤဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် စဲးဒိဆှၢလံာ် န့ၣ်လီၤႋ

နကသံၣ်သရၣ် ဃ့ထီၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ www.professionals.optumrx.com န့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 9- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

တိၢ်နီၣ် - ခ့ခါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကရၢဖိတဖၣ် လၢမၤ၀ံၤလၢပှဲၤတ့ၢ်လံ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကျိၤကျဲလၢ အကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဖဲ 2020 န့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢ ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤကွံာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲဒီးတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ပကဆှၢန့ၢ်နၤလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢစံးဆၢတဲဒုးနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်သမၢကွံာ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်မ့ၢ်နဟ့ၣ်နၤတၢ်သးမံခဲလၢာ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဘၣ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ကဘၣ်နဲၣ်လီၤဟ့ၣ်မူဒါခၢၣ်စးတဂၤ လၢကမၤစၢၤနၤလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

ပှၤခၢၣ်စးန့ၣ် ကမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတဂၤသ့ ဒ်အမ့ၢ် ပီၢ်ရီလၢအိၣ်ဒီးစိကမီၤဆၢတဲာ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ လၢမၤစၢၤဘၣ်နၤ ထဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ်အ၀ီကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ

နၤဒီးပှၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ ဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤ ခံဂၤလၢာ်ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ပှၤခၢၣ်စးလံာ်ကွီၣ်ဒိ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

OptumRx ၀ဲၤကျိၤတၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ
P.O. Box 25183
Santa Ana, CA 92799
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-844-403-1028

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ
PO Box 6103, M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-9948
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-866-308-6294

တၢ်မ့ၢ်ကိးထီၣ် နကသံၣ်သရၣ်လၢဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီလၢနမံၤအလီၢ်န့ၣ် ခၢၣ်စးအလံာ်ကွီၣ်ဒိအလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပမ့ၢ်ပာ်လီၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးနတသးမံ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤန့ၣ် န "ပတံသကွံာ်ကညး" ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်၀ဲ ကျဲအဖိးသဲစးတဘိလၢ ကဃ့ပကွၢ်သမံသကမိးဘၣ်က့ၤဒီးဆီတလဲကွံာ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤကွံာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲနပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကသမံသမိးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မ့ၢ်ပလူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်တၢ်ဘျၢခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဧါ န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤအီၤ လၢပှၤကွၢ်သမံသကမိးတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ် လၢတမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဆၢတဲာ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်လၢတၢ်တဘၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ ဖဲပကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤလၢပှဲၤန့ၣ်ပဟ့ၣ်နၤတၢ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ
တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 - နဃ့ထီၣ်လၢ ပကကွၢ် သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအတခီတၢၤ လၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်နၤ လၢပတၢ်ဆၢတဲာ် အဂ့ၢ်တဖၣ် တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဃ့ထီၣ်ဘၣ်အီၤဒၣ်လဲာ် သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤန့ၣ်လၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်" န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 - ပမ့ၢ်ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1" ဒီးဆၢတဲာ်လီၤတၢ်လၢတဘၣ်နသးန့ၣ် နအိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) အအိၣ် န့ၣ်လီၤႋ

ဖံပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် ပဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤအိၣ်လၢပတၢ်ကရၢကရိပူၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီး ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤနၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအသီန့ၣ်လီၤႋ

လၢပတံသကွံာ်ကညးတၢ်အဂီၢ်-

 • ကွဲးတီၣ်ဖျါထီၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢပာ်ဖျါနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် ဒီးဒုးပာ်ဃုာ်လီၤဒီးလံာ်တီလံာ်မီတမံၤလၢ်လၢ် လၢအမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဟ့ၣ်ဘၣ်နမံၤ နကရၢဖိခိၣ်ဂီၤနီၣ်ဂံၢ် နအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ ဒီးကသံၣ်ကသီလၢနလိၣ်ဘၣ်တက့ၢ်ႋ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့ခီဖျိ တၢ်ထုးလီၤပာ် ဒီးဆှၢထီၣ်လံာ်ပရၢ အိၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ (PDF)(66.8 KB) မ့တမ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ဆှၢလီပရၢ န့ၣ်လီၤႋ

ဆှၢထီၣ်လံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ ဆူ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D-
UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D
P.O. Box 6103
Cypress CA 90630-9948
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်ပတီၢ်မုၢ်- 877-960-8235

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် C-
တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါ (တမ့ၢ်ကသံၣ်ကသီ) တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး-

ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ်ဖဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢလာ်-

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး၀ဲၤကျိၤ-
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့- 801-994-1349
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်ပတီၢ်မုၢ်- 801-994-1082

 • နဘၣ်ဆှၢထီၣ်နလံာ်ပရၢလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ် အနံၤသီ မ့တမ့ၢ် လၢ60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်သမၢကွံာ်တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်နီၣ်ဆၢကတီၢ် 60 သီန့ၣ် နဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကြၢးအဘၣ်လၢတၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ
 • တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး (အချ့) အဆိအချ့န့ၣ် နဘၣ်ကိးလီတဲစိဆူ UnitedHealthcare စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
 • Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ ကကွၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်နတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးကစံးဆၢက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အနံၤသီန့ၣ်လီၤႋ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဃးတၢ်သမၢကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် ပတီၢ် 1 တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်အီၤသ့ဖဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ပရၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

မတၤလၢကတီၣ်ထီၣ်န့ၢ်နၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်လဲၣ်ႋ
နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် နၤ နခၢၣ်စးတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဂၤ (မ့တမ့ၢ် အ၀ဲၤလီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ) တီၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့တမ့ၢ် ဃ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဆိအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆိထဲလဲၣ်ႋ
နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်အနံၤသီအိၣ်လၢ ပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်လၢလဲၤကပာ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်နၤတၢ်ဆၢကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ပကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ချ့ထဲလဲၣ်ႋ

ဘၣ်ဃးဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့လၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီလၢနဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤအဂီၢ် ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ကွၢ်ကသမံသမိးကဒါက့ၤ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကသံၣ်ကသီလၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်-

ပကဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 (ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်) န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်အချ့ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်ႋ

ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ်2 န့ၣ်လီၤႋ

ပတီၢ်ဆူညါဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့ၢ်စံးလၢ "တသ့ဘၣ်"

နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ဒီးပတရဲၣ်ကျဲၤမၤနတၢ်သးလီအဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 ဘၣ်န့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2) သ့န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဃုထၢလၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် နဘၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1) ကတဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒ်လဲၣ် ဃုာ်ဒီးမတၤလၢအပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့လဲၣ်ဒီးတၢၠကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲနံၤသီလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢန့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်သူၣ်တံသးမံ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ အနီၣ်ဂံၢ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်အံၤဘၣ်ဃးဒီးန Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢမၤန့ၢ်အီၤသ့ခီဖျိတၢ်ဃ့ထီၣ်-

 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်စူးကါပၢဆှၢဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး နီၣ်ဂံၢ်ဒီးတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ကျဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်တသူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်အကံၢ်စီအဂ့ၢ်အ၀ီပာ်ဖှိၣ် ခီဖျိပှၤတဖၣ်လၢဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်အီၣ်လိးအကျိၤကျဲလၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ကွဲးဖျါပကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး အပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢဘၣ်တၢ်သမံသမိးကွၢ်အီၤအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီအကျဲသနူဒီးတၢ်မၤအကျဲပတီၢ်တဖၣ်

Utilization Management/Quality Assurance (တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်/တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ) (UM/QA) တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်စၢၤ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤ လၢ Medicare အကူာ် D အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အကြၢးအဘၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢကမၤစှၤလီၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးတကြၢးတဘၣ်ခီဖျိကသံၣ်ကသီအဃိ ဒီးတၢ်ဘၣ်တံာ်တာ်လၢကသံၣ်ကသီအဃိ တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီလၢပှဲၤ ဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်သးလၢကမၤစှၤလီၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဖဲတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတဘၣ်လၢာ်အါထီၣ်တၢ်အဘူးအလဲဂုၤဂၤတဖၣ် လၢကရၢဖိတဖၣ်ဒီးအပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒုးပာ်ဖှိၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်စူးကါ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢကျဲအကြၢးအဘၣ်ဒီးလၢဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီးဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ထဲဒၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ တၢ်ဘှီဘၣ်လိာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အဘျီဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲပတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ

ဒ်တၢ်ပာ်ဃုာ်လၢ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤအသိးန့ၣ် ကသံၣ်ထံလဲခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်အီၤခီဖျိ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤကျိၤကျဲ လၢဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုသ့ၣ်ညါဒီးပာ်ဖျါထီၣ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒ်အံၤ-

 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ခီဆၢသးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ
 • တၢ်ကူစါယါဘျါဒ်သိးက့ၤအလီၢ်
 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်လၢအတကြၢးတဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဘၣ်အကျိၤအကျဲ
 • တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်လီၤဆီလၢပှၤဆါအဂီၢ်
 • တၢ်စူးကါကဲဘျုးအါတလၢကဲၣ်တၢ်ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်စှၤတလၢကဲၣ်ဆိး
 • တၢ်မၤအၢမၤသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်စူးကါကမၣ်ကျဲ

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ကကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်ကူစါယါဘျါလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွဲအီၤတချုးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဘျီစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးလီၤတံၢ်၀ံၤလီၤတံၢ်က့ၤကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤလၢမၤပှဲၤထီၣ်အီၤဒ်လၢ တၢ်ဘှီဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါ ဖဲတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢအပူၤကွံာ်အဂ့ၢ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါယါဘျါတၢ်လၢအလီၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအတကြၢးတဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ လၢအဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် ဒ်သိးကသမံထံကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီအစၢပနီၣ် ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီ လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ် တၢ်စူးကါဘၣ်အီၤလၢကျဲတကြၢးတဘၣ်သ့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကအုကစွါ

မတၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့လဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်တခါ ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ လၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
 • ဟ့ၣ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနမံၤ နMedicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤ ပာ်ပနီၣ်ဘၣ် ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤ နမံၤ နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ
 • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
 • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးတမံ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢခီဖျိနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖု န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တမံၤ- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တခါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲနၤအကံၢ်အစီ ဖဲနထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အခါ- နတူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ- ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢလီတဲစိ လၢကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖျၢၣ် လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဒၢးပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိအဒၢးပူၤ- တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲယံာ်အဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိး- နကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်- ဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢလီတဲစိတန့ၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ- မ့တမ့ၢ် လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢတၢ်ကဆှဲကဆှီ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး အကူာ် D ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်သးလၢ 90 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲနအိၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢနအဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး Medicare မ့တမ့ၢ် Medicaid အဂ့ၢ်အဂုၤဂၤ တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် အဂ့ၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်သးလၢ 90 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်လၢ နဘၣ်သးကအုကစွါထီၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်သ့ ပကစံးစၢနၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်စံးဆၢလၢအချ့သဒံးန့ၣ် ပကမၤအီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအဂ့ၢ်ကဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ 2 သီန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့

နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢ ကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့ ဖဲနမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်န ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ် လၢ ကဃ့တၢ်သုးယံၤထီၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤ တၢ်ဆၢတဲာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢ ကရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်န တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီလၢအဆိအချ့ ဒ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပတီၢ်အသိး န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ ခံဆံလွံၢ် (24) နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤဖဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

ကိး ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် 1-877-542-9236 (TTY 711) ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ် - ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်, လီၢ်ကဝီၤဆၢကတီၢ်, မုၢ်ဆၣ် တုၤလၢမုၢ်ဖီဖး (လီတၢ်ကလုၢ်အိၣ်လၢတနံၤ 24 နၣ်ရံၣ်/နွံအပူၤ 7 သီလၢာ်) တက့ၢ်ႋ မ့တမ့ၢ် နကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ်သ့ဖဲ-

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး၀ဲၤကျိၤ
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့- 801-994-1349
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်ပတီၢ်မုၢ်- 801-994-1082

ဘၣ်မနုၤဃိလၢ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

တၢ်ဟၣ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢ ကစူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအကျဲပတီၢ် ဖဲနအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် ထီရီၤတမံၤ (လၢတမ့ၢ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး) လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးခီဖျိလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမ့ၢ်တတီ တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတလၢတပှဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကအုကစွါ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ) ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲ အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တမ့ၢ်တၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ အတၢ်မၤကျိၤကွာ် ထဲလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီ တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ် ဒီး တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤလၢ အဒုးကဲထီၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်အကုကစွါအဂ့ၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် အသနၢၣ်ႋ
 • နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ဘၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ် (ထုးထီၣ်ကွံာ်မံၤ) လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႋ
 • နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်ပတၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်စံာ်ညီၣ် "အချ့" မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး "အချ့"
 • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ
 • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢအလီၢ်အိၣ်
 • နနာ်လၢပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ကွဲးလံာ်တီလံာ်မီအဂုၤဂၤတဖၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီႋ
 • တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်မၤပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိးႋ
 • သကဲာ်ပ၀းအရၢၢ်အစၢၢ်လၢကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဂၤတဖၣ်ႋ
 • ပတဆှၢခီနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီဆူ ကရၢသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲလၢပမ့ၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤတမံၤလၢ်လၢ် ဒီးအဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါန့ၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ "တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ" န့ၣ်လီၤႋ

မတၤကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

န မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်န "ခၢၣ်စး" န့ၣ်လီၤႋ နပာ်ပနီၣ်လီၤ ဘူးတံၢ်တဂၤ တံၤသကိးတဂၤ ပီၢ်ရီတဂၤ ပှၤကတိၤခဲးစၢၤတၢ်တဂၤ ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤထီရီၤတဂၤ အမံၤ လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးစိကမီၤ ခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် ဒ်လၢကီၢ်စဲၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်၀ဲအသိး လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢပှၤတဂၤဂၤ ကမၤမူဒါလၢနဂီၢ် လၢတမ့ၢ်ပှၤလၢ တဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီ လၢလံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ် လၢမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤတဂၤန့ၣ် အခွဲးတၢ်ပျဲအဖိးသဲစး လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်နခၢၣ်စး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကဘၣ်ပာ်လီၤနခၢၣ်စးအမံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ UnitedHealthcare® တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဒီးပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
တၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂီၢ် လီၤဆီလိာ်သးဒီးတၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် နၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကိးလီတဲစိအနီၣ်ဂံၢ်လၢ Medicare အကူာ် D တၢ်ကအုကစွါ (လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ) အိၣ်လၢနကရၢဖိ ID ခးအလီၢ်ခံ သ့န့ၣ်လီၤႋ ပကဂုာ်ကျဲးစၢးဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်က့ၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢလီတဲစိန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးကိးလီတဲစိ (မ့တမ့ၢ် နကိးလံဒီးသးတမံဒံးဘၣ်) န့ၣ် နကွဲးလီၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် လၢလံာ်လဲၢ်ပူၤဒီးဆှၢထီၣ်ဆူပအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ကဟုကစွါအဂ့ၢ်ဆူ အကူာ် C ဒီး D တၢ်ကအုကစွါ-

ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ်ဖဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢလာ်-

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး၀ဲၤကျိၤ-
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့- 801-994-1349
တၢ်ဒိဆှၢလံာ်ပတီၢ်မုၢ်- 801-994-1082

နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ကွဲးဆၢက့ၤတၢ်စံးဆၢန့ၣ် တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢလံာ်တဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီန့ၣ် ပကကွဲးစံးဆၢက့ၤတၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်ခီဖျိလၢ ပသမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအချ့" မ့တမ့ၢ် "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့" အဃိန့ၣ် ပကဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် "လၢအချ့" န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ လၢ "အချ့" အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်စံးဆၢလၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

 1. နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအချ့ သ့ဆူ

  ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ်ဖဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢလာ်-
  UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
  တၢ်ဘျးစဲ- တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး၀ဲၤကျိၤ-
  P.O. Box 31364
  Salt Lake City, UT 84131-0364

 2. နဒိဆှၢလီၤ လံာ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဆူလီတဲစိတလၢာ်စ့ 1-801-994-1349- မ့တမ့ၢ်
 3. နဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တၢ်မၤအီၤလၢအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤ လၢကဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ကတိၤ "အချ့" "မၤချ့ထီၣ်" မ့တမ့ၢ် “ကွၢ်သမံသမိးလၢ 24 နၣ်ရံၣ်" လၢနတၢ်ကွဲးအပူၤတက့ၢ်ႋ

လၢနကိးလီတဲစိမ့ၢ်ဂ့ၤ ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လၢလံာ်လဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ နကြၢးဆဲးကျၢဘၣ် တၢ်မၤစၢၤပှၤစူကါတၢ် တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး အကူာ် D ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်သးလၢ 90 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲနအိၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢနအဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး Medicare မ့တမ့ၢ် Medicaid အဂ့ၢ်အဂုၤဂၤ တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် အဂ့ၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်သးလၢ 90 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်လၢ နဘၣ်သးကအုကစွါထီၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်သ့ ပကစံးစၢနၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်စံးဆၢလၢအချ့သဒံးန့ၣ် ပကမၤအီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ အါဒၣ်တက့ၢ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ 30 သီတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

န Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ လူၤဃုသ့ၣ်ညါ ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤ ဒီးတီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ အဂ့ၢ်ခဲလၢာ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်တခါဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနမံၤ နMedicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤ ပာ်ပနီၣ်ဘၣ် ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- “ယၤ[နမံၤ] နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် [ခၢၣ်စးအမံၤ] လၢကကဲထီၣ်ဘၣ် ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ”
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ
   • စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်နပီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ
  • ကွၢ်သမံသမိးဘၣ်န တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကျိၤကွာ် လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လံာ်လဲၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ
တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် လၢနမၤအီၤဖဲ နဘၣ်သးတၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ် (တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအပှ့ၤ လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်အဘူးလဲလၢနဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

နပတံထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့လၢ ဃုဆံ (60) သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စးထီၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ် လၢတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်လၢာ်ဘူးလၢာ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤ. အဒိ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤအဃိ-

 • န Medicare တၢ်ကျဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သမၢကွံာ်လၢ ကအုၣ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ဘၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဘူးလဲ လၢနဆိကမိၣ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကြၢးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု သမၢကွံာ်လၢကဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤ လၢနဆိကမိၣ်လၢ ကြၢးဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု သမၢကွံာ် မ့တမ့ၢ် ထုးကွံာ်သးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ် နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဆိတလၢကဲၣ်ဆိး န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - တၢ်ပာ်ပနီၣ် ဃုဆံ (60) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်မနုၤဃိလၢနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဃုဆံ (60) သီအတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအ၀ဲၤကျိၤ အကူာ် C


UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ
P.O. Box 6103
MS CA124-0187
Cypress CA 90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်မၤလၢအချ့ အဂီၢ် – 1-866-373-1081

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ 1-800-290-4009 TTY 711
ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C
PO Box 6103, MS CA 124-0197
Cypress CA 90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်မၤလၢအချ့ အဂီၢ် – 1-866-308-6294

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ 1-800-290-4909 TTY 711
ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

ဘၣ်မနုၤဃိလၢပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လဲၣ်ႋ

နစူးကါ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ် အကျဲပတီၢ် ဖဲနဘၣ်သး တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ် (တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ဆၢတဲာ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အပှ့ၤလၢ န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲအဘူးလဲ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အချ့/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့

နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူးနဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါသးလၢ "တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်" တၢ်အိၣ်သးပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်အပူၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်-

 • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်ဆၢတဲာ်တၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအကလုာ် လၢနတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးထီၣ်လီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးလီၤတၢ် လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ် လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ်ဘၣ် အါကတၢၢ် တဆံလွံၢ် (14) သီ လၢတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ကအုကစွါ

မတၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့လဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်တခါ ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ လၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနမံၤ နMedicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤ ပာ်ပနီၣ်ဘၣ် ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- "ယၤ နမံၤ နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ခၢၣ်စးအမံၤ လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ကအုကစွါထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးတမံ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢခီဖျိန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖု န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တမံၤ- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တခါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲနၤအကံၢ်အစီ ဖဲနထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အခါ- နတူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ- ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢလီတဲစိ လၢကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖျၢၣ် လၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဒၢးပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိအဒၢးပူၤ- တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲယံာ်အဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိး- နကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်- ဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢလီတဲစိတန့ၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ- မ့တမ့ၢ် လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢတၢ်ကဆှဲကဆှီ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

နတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်စံးကတိၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိဆူ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် လံာ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ် သ့ခီဖျိ တၢ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ် ဆူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢ ဃုဆံ (60) သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်ဂ့ၢ်လၢကဲထီၣ်သးအတၢ်အိၣ်သးတုၤဘးဆူတၢ်ကအုကစွါအပတီၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ တိၢ်နီၣ် - တၢ်ပာ်ပနီၣ် ဃုဆံ (60) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်မနုၤဃိလၢ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဃုဆံ (60) သီအတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့

နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢ ကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ် တၢ်ကအုကစွါလၢအချ့ ဖဲနမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ် လၢကဃ့တၢ်သုးယံၤထီၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ဆၢတဲာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢ ကရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်န တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီလၢအဆိအချ့ ဒ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပတီၢ်အသိး န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤ န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ ခံဆံလွံၢ် (24) နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤဖဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ်တီၣ်ထီၣ်သးသ့လၢ တၢ်ကတိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ လၢတၢ်လံာ်လဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤႋ

တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလၢတၢ်ကတိၤသ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိဆူ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်ဖဲန ID ခးလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ တၢ်သူၣ်တမံသးမံ အဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ကိး Medicare အကူာ် D တၢ်ကအုကစွါ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လၢန ID ခးလီၢ်ခံ သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ ပဃ့ၣ်လီဘှါလီၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢလီတဲစိမ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်ဒီးနကွဲးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

တီၣ်ထီၣ်လံာ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်သ့ခီဖျိတၢ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူ

UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအ၀ဲၤကျိၤ အကူာ် C

UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ
P.O. Box 6103
MS CA124-0187
Cypress CA 90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်မၤလၢအချ့အဂီၢ် – 8661-373-1081

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ 1-800-290-4009 TTY 711
ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

UnitedHealthcare တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C
PO Box 6103, MS CA 124-0197
Cypress CA 90630-0023

ထဲလၢ တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်မၤလၢအချ့ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် – 1-866-308-6294

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ 1-800-290-4009 TTY 711
ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

ဘၣ်မနုၤဃိလၢ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢ ကစူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအကျဲပတီၢ် ဖဲနအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် ထီရီၤတမံၤ (လၢတမ့ၢ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး) လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးခီဖျိလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမ့ၢ်တတီ တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတလၢတပှဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကအုကစွါ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံ) ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲ အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တမံၤလၢ တမ့ၢ်တၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စူးကါ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ အတၢ်မၤကျိၤကွာ် ထဲလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီ တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ် ဒီး တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တနီၤနီၤလၢ အဒုးကဲထီၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်အကုကစွါအဂ့ၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် အသနၢၣ်ႋ
 • နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ဘၣ်နၤလၢကဟးထီၣ်ကွံာ် (ထုးထီၣ်ကွံာ်မံၤ) လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႋ
 • နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်ပတၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်စံာ်ညီၣ် "အချ့" မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး "အချ့"
 • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ
 • ပတဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢအလီၢ်အိၣ်
 • နနာ်လၢပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ကွဲးလံာ်တီလံာ်မီအဂုၤဂၤတဖၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီႋ
 • တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်မၤပှဲၤက့ၤကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်ယံာ်တလၢကဲၣ်ဆိးႋ
 • သကဲာ်ပ၀းအရၢၢ်အစၢၢ်လၢကရၢမၤသကိးတၢ်အပှၤဖီၣ်ကသံၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဂၤတဖၣ်ႋ
 • ပတဆှၢခီနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီဆူ ကရၢသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲလၢပမ့ၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအတီၢ်ပူၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤတမံၤလၢ်လၢ် ဒီးအဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်တၢ်ကအုကစွါန့ၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ "တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ" န့ၣ်လီၤႋ

မတၤကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါလဲၣ်ႋ

န မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤလၢနပာ်လီၤအမံၤ ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်န "ခၢၣ်စး" န့ၣ်လီၤႋ နပာ်ပနီၣ်လီၤ ဘူးတံၢ်တဂၤ တံၤသကိးတဂၤ ပီၢ်ရီတဂၤ ပှၤကတိၤခဲးစၢၤတၢ်တဂၤ ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤထီရီၤတဂၤ အမံၤ လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးစိကမီၤ ခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် ဒ်လၢကီၢ်စဲၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်၀ဲအသိး လၢကမၤမူဒါလၢနဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢပှၤတဂၤဂၤ ကမၤမူဒါလၢနဂီၢ် လၢတမ့ၢ်ပှၤလၢ တဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤခီဖျိကွီၢ်ဘျီၣ် မ့တမ့ၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီ လၢလံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ် လၢမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤတဂၤန့ၣ် အခွဲးတၢ်ပျဲအဖိးသဲစး လၢကကဲထီၣ်ဘၣ်နခၢၣ်စး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကဘၣ်ပာ်လီၤနခၢၣ်စးအမံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ UnitedHealthcare® တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ တက့ၢ်ႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဒီးပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

တၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂီၢ် လီၤဆီလိာ်သးဒီးတၢ်မၤအကျိၤကွာ်လၢ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ် နၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကိးလီတဲစိအနီၣ်ဂံၢ်လၢ တၢ်ကအုကစွါအဂီၢ် အိၣ်ဖဲ နကရၢဖိ ID ခးအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ပကဂုာ်ကျဲးစၢးဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်က့ၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်လၢလီတဲစိန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးကိးလီတဲစိ (မ့တမ့ၢ် နကိးလံဒီးသးတမံဒံးဘၣ်) န့ၣ် နကွဲးလီၤနတၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် လၢလံာ်လဲၢ်ပူၤဒီးဆှၢထီၣ်ဆူပအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲ အကူာ် D အဂ့ၢ်ဆူ-

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
Appeals & Grievance Dept.
PO Box 6106, M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-0016

 • နဒိဆှၢလီၤလံာ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူလီတဲစိတလၢာ်စ့ 1-866-308-6294 သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိ 1-800-290-4009 TTY 711


ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ကွဲးဆၢက့ၤတၢ်စံးဆၢန့ၣ် တီၣ်ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢလံာ်တဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အကံၢ်စီန့ၣ် ပကကွဲးစံးဆၢက့ၤတၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်ခီဖျိလၢ ပသမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအချ့" မ့တမ့ၢ် "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့" အဃိန့ၣ် ပကဟ့ၣ်ဘၣ်နၤ တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် "လၢအချ့" န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါ လၢ "အချ့" အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်စံးဆၢလၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

 1. 1. နကွဲးတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံလၢအချ့ ဆူ Medicare အကူာ် D Appeals & Grievance Dept. (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ) ဖဲ PO Box 6103, MS CA124-0197 Cypress CA 90630-0023- မ့တမ့ၢ်
 2. နဒိဆှၢလီၤလံာ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူလီတဲစိတလၢာ်စ့ 1-866-308-6296 မ့တမ့ၢ်
 3. နဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်တၢ်မၤအီၤလၢအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤ လၢကဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ကတိၤ "အချ့" "မၤချ့ထီၣ်" မ့တမ့ၢ် “ကွၢ်သမံသမိးလၢ 24 နၣ်ရံၣ်" လၢနတၢ်ကွဲးအပူၤတက့ၢ်ႋ

 • မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိ 1-800-290-4009 TTY 711 ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

လၢနကိးလီတဲစိမ့ၢ်ဂ့ၤ ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လၢလံာ်လဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ နကြၢးဆဲးကျၢဘၣ် တၢ်မၤစၢၤပှၤစူကါတၢ် တဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကြၢးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်လၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢနအဲၣ်ဒိးဆှိးထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်သ့ ပကစံးစၢနၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်စံးဆၢလၢအချ့သဒံးန့ၣ် ပကမၤအီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ အါဒၣ်တက့ၢ်တၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ 30 သီတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးမၤတၢ်စဲၤခံလၢနဂီၢ် မ့တမ့ၢ် နဃ့အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်သ့တုၤလၢ 14 သီ (ခဲလၢာ် 44 သီ) လၢကစံးဆၢဘၣ်နတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်အဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်ႋ

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ)

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စးထီၣ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဂ့ၢ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ကိးလၢ "တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်၀ဲတၢ်စံာ်ညီၣ်လၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဘူးလဲလၢပကဟ့ၣ်အီၤလနကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနဂီၢ် တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲပဆၢတဲာ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ဒီးပဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤနီၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကဆၢတဲာ်လၢ ကသံၣ်ကသီတမံၤ တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ မ့တမ့ၢ် တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ခီဖျိ Medicare လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ နမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ထံလဲတဘ့ၣ်ဆူ ကသံၣ်ကျးတဖျၢၣ်ဒီးကသံၣ်ကျးတဲဘၣ်နၤလၢ ကသံၣ်ထံလဲအံၤတအိၣ်လၢနတၢ်အုၣ်ကီၤအပူၤဘၣ်န့ၣ် တၢ်န့ၣ်တမ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နကဘၣ်ကိးလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အဖိးသဲစးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်

လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ တၢ်ဖီၣ်ဃံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ် လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်အီၤဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤ လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပကရၢဖိတဖၣ် စူးကါဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ်အံၤ မၤဂၢၢ်ကျၢၤစ့ၢ်ကီး ထီရီၤကသံၣ်ကသီအဘူးလဲ လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအပှ့ၤစှၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတနီၤလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ ကအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီ တၢ်သိၣ်တၢ်သိအါထီၣ်အဂၤတနီၤ လၢကမၤလီၤတံၢ်စၢၤ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်ဒီးဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤစှၤ လၢမ့ၢ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်လီၤလၢနကသံၣ်ကသီအဂီၢ်အိၣ်ဧါန့ၣ် အါတက့ၢ်အခီပညီမ့ၢ်၀ဲလၢနၤ (မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်) ကစူးကါ၀ဲဒၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအကျိၤကျဲ ဒီးဃ့လၢပကပျဲပူၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢကညိကွံာ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

နဃုကွၢ်သ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်နကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ် အဂုၤဂၤတမံၤမံၤ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်လၢ လံာ်ကွဲးဖုၣ် အိၣ်လၢကသံၣ်ကသီအမံၤကပၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီပူၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီမံၤစရီအဂီၢ် ကွၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤဒီးဒိလီၤ ZIP နီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်ႋ ဃုထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢမၤန့ၢ်အီၤသ့လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးကွၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတက့ၢ်ႋ နကထံၣ်ဘၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤအိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ယၢၤအကဲဘျုးတဖၣ် အလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤလၢ Medicare အကူာ် D အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီး "တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါအဆၢ" လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢ-

 • FDA စံးလၢကသံၣ်ကသီ၀ဲန့ၣ် အခွဲးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤသ့ခီဖျိထဲလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တနီၤနီၤ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလီၤလီၤဆီဆီ ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အတၢ်ကျဲၤဘၣ်လိာ်ဖးဒ့တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဆါအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လၢအကံၢ်စီတတုၤထီၣ်ဘး လၢမၤတၢ်လၢ ကသံၣ်ကျးမၤသကိးတၢ်

တၢ်စူးကါ တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢကျးဖိဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်ႋ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး-

တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ (PA)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိခွဲးစိကမီၤ လၢကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနကသံၣ်ကသၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် လၢအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးန့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲကသံၣ်ကသီဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်အဘျီ (QL)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤထဲတနီၤ မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢကသံၣ်ကသီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ခဲလၢာ် တနီၤနီၤ (ဒ်အမ့ၢ် ကသံၣ်ပံၤ) လၢတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတဘျီဂီၢ် မ့တမ့ၢ် လၢအနံၤအသီစှၤသီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အံၤ အစိကမီၤကအိၣ်ဒံး၀ဲ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအတုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်အါန့ၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ဆိကမိၣ်၀ဲလၢတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တကြၢးတဘၣ်လၢနတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ် (ST)

ကသံၣ်ကသီအကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ် အပှ့ၤစှၤလၢကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်လၢကသံၣ်ကသီအံၤအသိးန့ၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကမၢလၢနစူးကါကွၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ကသီလၢအဂုၤဂၤတဖၣ်အံၤတမံၤ မ့တမ့ၢ် အါမံၤ တချုးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲနကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်စူးကါဘၣ်လံကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်ဆိကမိၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တဘၣ်လိာ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးနကသံၣ်သရၣ်ဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အကူာ် B မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ (ฺB/D)

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢကသံၣ်ကသီအံၤတၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် B မ့ၢ်ဂ့ၤ (ကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်) မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် D (ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ်) န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်အိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး ကသံၣ်ကသီအံၤကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢကသံၣ်ကသီတမံၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြဲပာ်ပနီၣ်အီၤ အဂီၢ် တချုးလၢတၢ်စူးကါအီၤဘၣ်န့ၣ် နဘၣ်ဟံးမူဒါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ကသီအပှ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တလၢထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢထးအမဲာ်ညါ နဃ့ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်ပျဲပူၤတဖၣ်အံၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ် သ့

နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘျၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအကလုာ်အိၣ်အါမံၤလၢနဃ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်

 • နဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢနကသံၣ်ကသီ လၢမ့ၢ်တအိၣ်သနာ်က့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကသံၣ်ကသီစရီပူၤ (တၢ်အကျိၤအကွာ်) သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် တၢ်ကစူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတၢ်ကသံၣ်ကသီပနံာ်မံၤတအိၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နဃ့တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ လၢပပာ်ပနီၣ်နဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ် တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးလဲ

 • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ နကသံၣ်ကသီအပှ့ၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်အီၤခဲလၢာ် အပှ့ၤဒိၣ်တလၢကဲၣ်ဆိးန့ၣ် နၤဒီကသံၣ်သရၣ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် ဒ်သိးနကဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤစှၤကီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ပတၢ်ဟ့ၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခဲလၢာ် အပၤတနီၤ အခွဲးတအိၣ်လၢတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဒိ ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဃ့ထီၣ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီလၢ တအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ ကသံၣ်ကသီစရီပူၤ ဘၣ်န့ၣ် ပထုးစှၤလီၤ တၢ်ဟ့ၣ်သကိးဘူးလဲ လၢကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ်အဂီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ-
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ တၢ်ပတီၢ်လီၤဆီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢာ် တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပတီၢ် အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်တၢ်ဂ့ၢ် အခွဲးတအိၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ လၢအပတီၢ်ဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်ဘၣ် ဖဲလၢနမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤလၢအပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်သး လၢတပာ်ဃုာ်ဒီး ကသံၣ်ကသီအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ တၢ်စူးကါအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
  • နမ့ၢ်ဃ့ဘၣ်တၢ်ပျဲပူၤလၢ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်အပတီၢ်လၢတပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢတၢ်စူးကအီၤလၢနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီလၢ တၢ်မူဂ့ၢ်၀ီပီညါ (ကသံၣ်ဆဲး) အကသံၣ်ကသီတဖၣ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲး တၢ်ပျဲပူၤပတီၢ်လီၤဆီ သ့ထဲလၢ ကျဲအဂုၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤလၢတၢ်စူးကါအပတီၢ်ဖုၣ်လီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီဒ်နကသံၣ်ကသီအသိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢအါဒၣ်တက့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကတူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးထဲဒၣ် နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ ဖဲမ့ၢ်လၢကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ် မ့ၢ်ပာ်ဃုာ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျိၤကွာ် ကသံၣ်ကသီအပတီၢ်ဆူလာ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်နပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်လၢအဂၤ တမ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ၀ဲဒၣ်နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကဒုးကဲထီၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ဒိဘၣ်မၤဟူးလၢနၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တကလုာ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လီၤဂာ်လိာ်သးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကလုာ်အဂုၤဂၤအသိး ဖဲပမ့ၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီန့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်န့ၢ်ဘျုး)

ကိး UnitedHealthcare တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ) အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဖဲတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤအကျိၤကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ် ကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤ ဃုာ်ဒီးပာ်ပနီၣ်အနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကညိကွံာ်ခွဲးတၢ်ကူစါယါဘျါအပတီၢ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီး လံာ်တီလံာ်မီတဘ့ၣ်လၢနကသံၣ်သရၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်ညီနုၢ်အသိး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် (အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်) ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နဃ့ထီၣ် တၢ်မၤချ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ် (အချ့) တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဖဲနၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်နာ်လၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ က ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးနးကလဲာ်ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ် တုၤလၢ 72 နၣ်ရံၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အခွဲးန့ၣ် ပဘၣ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်စံာ်ညီၣ်အဂ့ၢ်လၢ တဘၣ်စဲၤခံန့ၢ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်လီၤကသံၣ်သရၣ်အလံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ၀ံၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့မ့ၢ်ကရၢဖိအဆၢတလီၤတူာ်တဂၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ် နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤကျိၤကွာ် လၢကတီၢ်အံၤနအီဘၣ်၀ဲ လၢတအိၣ်လၢ 2020တၢ်မၤကျိၤကွာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ နံၣ်လၢကဟဲဆူညါအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဘၣ်ဒိခီဖျိလၢတၢ်ဆီတလဲကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် နမၤတၢ်သ့ဒ်အံၤ-

 • မၤသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် (မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်လၢအဂၤ) ဒီးဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလၤဆီတၢ် ဒ်သိကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ဂ့ၢ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နကသံၣ်ကသီလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်အသီတနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဃုကွၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီအဂၤလၢပအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤတက့ၢ်ႋ နကိးလီတဲစိ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ လၢကဃ့ဘၣ် ကသံၣ်ကသီအမံၤတဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ လၢအကူစါယါဘျါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဃီ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နကြၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးကသံၣ်အမံၤစရီန့ၣ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ပှၤလၢအတဲဘၣ်နၤသ့လၢကသံၣ်ကသီဖဲလဲၣ်တမံၤလၢအဂ့ၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤ ပကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်မၤန့ၢ်အါထီၣ်ကသံၣ်တဘျီဂီၢ် တစိၢ်တလီၢ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤထီၣ်ကသံၣ်ကသီတမံၤ တစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်ခါ နကြၢးတဲသကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် လၢကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢနကသံၣ်ကသီလၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤပှဲၤအီၤတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လၢာ်ကွံာ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ နဆီတလဲလိာ်ဆူကသံၣ်ကသီအဂၤတမံၤလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ဃ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်လၢနဂီၢ်တဘျီဂီၢ်ဒီးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်နကသံၣ်ကသီလၢခ့ခါအံၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ လၢကစးထီၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

ဖဲနကိးလီတဲစိအခါ ကတီၤပာ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤ-

 • ကရၢဖိအမံၤ
 • ကရၢဖိအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ
 • Medicare အကူာ် D ကရၢဖိ ID နီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်ကသီအမံၤ
 • ကသံၣ်သရၣ်အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်စဲးဒိဆှၢလံာ်အနီၣ်ဂံၢ် (မ့ၢ်အိၣ်)

နဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ/တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ သ့ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤလၢ www.optumrx.com ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ နမ့မ့ၢ်ပှၤစူးကါ www.optumrx.com အသီတဂၤန့ၣ် နကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤတချုးလၢနမၤန့ၢ်စူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အကျိၤကျဲ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တုၤလၢနဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤ နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အပနီၣ်အိၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ပီးတၢ်လီ အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလၤဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ ပကဆဲးကျၢဘၣ်နပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီဆီၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါသးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ထုးလီၤပာ်လံာ်ကွိၣ်ဒိအံၤလၢကဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂီၢ်-

 • တၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ (PDF)(54.6 KB) – လၢကရၢဖိဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါ၀ဲအဂီၢ်
 • တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ CMS တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပျဲပူၤအဒိမိၢ်ပှၢ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ လၢဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤအီၤလီၤလီၤဆီဆီလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် ကရၢဖိခဲလၢာ်တဖၣ် စူးကါ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နစူးကါလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ အိၣ်ဖျါလၢလာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢကမၢနကသံၣ်သရၣ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်

နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare ဖဲ 1-800-711-4555 လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ၀ဲၤကျိၤ ဒ်သိးက တီၣ်ထီၣ်ဃ့ခွဲးတၢ်ဂ့ၢ် အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ်တလၢာ်စ့ ဆူ 1-844-403-1028 သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးနတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီအဂ့ၢ် ကတုၤအိၣ်နၤခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လံာ်ပရၢ န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပှၤဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် စဲးဒိဆှၢလံာ် န့ၣ်လီၤႋ

နကသံၣ်သရၣ် ဃ့ထီၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ www.professionals.optumrx.com န့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 9- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

တိၢ်နီၣ် - ခ့ခါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကရၢဖိတဖၣ် လၢမၤ၀ံၤလၢပှဲၤတ့ၢ်လံ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကျိၤကျဲလၢ အကသံၣ်ကသီအဂီၢ်ဖဲ 2020 န့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢ ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤကွံာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲဒီးတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႋ

ပမ့ၢ်သမၢကွံာ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ပကဆှၢန့ၢ်နၤလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢစံးဆၢတဲဒုးနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်သမၢကွံာ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်မ့ၢ်နဟ့ၣ်နၤတၢ်သးမံခဲလၢာ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဘၣ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ကဘၣ်နဲၣ်လီၤဟ့ၣ်မူဒါခၢၣ်စးတဂၤ လၢကမၤစၢၤနၤလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

ပှၤခၢၣ်စးန့ၣ် ကမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတဂၤသ့ ဒ်အမ့ၢ် ပီၢ်ရီလၢအိၣ်ဒီးစိကမီၤဆၢတဲာ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ လၢမၤစၢၤဘၣ်နၤ ထဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂ့ၢ်အ၀ီကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢကဃုကွၢ်ဒီးထုးလီၤပာ် CMS တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်ႋ

နၤဒီးပှၤလၢနပာ်ပနီၣ်လီၤအမံၤ ဒ်အမ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခွဲးတၢ်စိကမီၤ ခံဂၤလၢာ်ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ပှၤခၢၣ်စးလံာ်ကွီၣ်ဒိ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

OptumRx ၀ဲၤကျိၤတၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ
P.O. Box 25183
Santa Ana, CA 92799
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-844-403-1028

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ
PO Box 6103, M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-9948
စဲးဒိဆှၢလံာ်- 1-866-308-6294

တၢ်မ့ၢ်ကိးထီၣ် နကသံၣ်သရၣ်လၢဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီလၢနမံၤအလီၢ်န့ၣ် ခၢၣ်စးအလံာ်ကွီၣ်ဒိအလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပမ့ၢ်ပာ်လီၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးနတသးမံ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤန့ၣ် န "ပတံသကွံာ်ကညး" ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်၀ဲ ကျဲအဖိးသဲစးတဘိလၢ ကဃ့ပကွၢ်သမံသကမိးဘၣ်က့ၤဒီးဆီတလဲကွံာ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤကွံာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲနပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပဆၢတဲာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကသမံသမိးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မ့ၢ်ပလူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်တၢ်ဘျၢခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဧါ န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤအီၤ လၢပှၤကွၢ်သမံသကမိးတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ် လၢတမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဆၢတဲာ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်လၢတၢ်တဘၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ ဖဲပကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤလၢပှဲၤန့ၣ်ပဟ့ၣ်နၤတၢ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးန ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 - နဃ့ထီၣ်လၢပကကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအတခီတၢၤလၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်နၤန့ၣ် လၢပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်တဖၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဃ့ထီၣ်ဘၣ်အီၤဒၣ်လဲာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤန့ၣ်လၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်" န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 - ပမ့ၢ်ကွၢ်သမံသမိးဘၣ် နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ "တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1" ဒီးဆၢတဲာ်လီၤတၢ်လၢတဘၣ်နသးန့ၣ် နအိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) အအိၣ် န့ၣ်လီၤႋ

ဖံပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ် ပဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤအိၣ်လၢပတၢ်ကရၢကရိပူၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီး ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲလၢပဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤနၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအသီန့ၣ်လီၤႋ

လၢပတံသကွံာ်ကညးတၢ်အဂီၢ်-

 • ကွဲးတီၣ်ဖျါထီၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢပာ်ဖျါနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် ဒီးဒုးပာ်ဃုာ်လီၤဒီးလံာ်တီလံာ်မီတမံၤလၢ်လၢ် လၢအမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဟ့ၣ်ဘၣ်နမံၤ နကရၢဖိခိၣ်ဂီၤနီၣ်ဂံၢ် နအိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ ဒီးကသံၣ်ကသီလၢနလိၣ်ဘၣ်တက့ၢ်ႋ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့ခီဖျိ တၢ်ထုးလီၤပာ် ဒီးဆှၢထီၣ်လံာ်ပရၢ အိၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အလံာ်ကွီၣ်ဒိ (PDF)(66.8 KB) မ့တမ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ဆှၢလီပရၢ န့ၣ်လီၤႋ
 • နဘၣ်ဆှၢထီၣ်နလံာ်ပရၢလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ ဖဲတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ် အနံၤသီ မ့တမ့ၢ် လၢ60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်သမၢကွံာ်တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်နီၣ်ဆၢကတီၢ် 60 သီန့ၣ် နဘၣ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကြၢးအဘၣ်လၢတၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ
 • Medicare အကူာ် D တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ၀ဲၤကျိၤ ကကွၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်နတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးကစံးဆၢက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အနံၤသီန့ၣ်လီၤႋ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဃးတၢ်သမၢကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် ပတီၢ် 1 တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်အီၤသ့ဖဲ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ပရၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ

လၢကသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် ဆဲးကျၢဘၣ် UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ် တၢ်ကအုကစွါ အကူာ် C ဒီး အကူာ် D အဂ့ၢ်ဆူ-  

UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် C

UnitedHealthcare တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သကွံာ်ကညး ဝဲၤကျိၤ
P.O. Box 6103
MS CA124-0187
Cypress CA 90630-0023

မ့တမ့ၢ်

ကိးလီတဲစိ- 1-800-290-4009 TTY 711
ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်လၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ သ့လိၤလိၤဆူပအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

UnitedHealthcare တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အကူာ် D

P.O. Box 5250
Kingston, NY 12402-5250
စဲးဒိဆှၢလံာ်- တၢ်ဒိဆှၢလံာ်/တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့ – 1-501-262-7072 မ့တမ့ၢ်
ကိးလီတဲစိ- 1-800-290-4009 TTY 711
ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်-ဟါ 8 နၣ်ရံၣ်- 7 မုၢ်ဆါခီ လါအီးကထိဘၢၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး လါအ့ဖြ့ၣ်-လါစဲးပတ့ဘၢၣ်

မတၤလၢကတီၣ်ထီၣ်န့ၢ်နၤ တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်လဲၣ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် နၤ နခၢၣ်စးတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဂၤ (မ့တမ့ၢ် အ၀ဲၤလီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ) တီၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့တမ့ၢ် ဃ့ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဆိအချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ

နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆိထဲလဲၣ်ႋ

နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်အနံၤသီအိၣ်လၢ ပတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်လၢလဲၤကပာ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ပဟ့ၣ်အါထီၣ်နၤတၢ်ဆၢကတီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ပကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ချ့ထဲလဲၣ်ႋ

ဘၣ်ဃးဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့လၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီလၢနဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤအဂီၢ် ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ကွၢ်ကသမံသမိးကဒါက့ၤ တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကသံၣ်ကသီလၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်-

ပကဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 7 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဆိတၢ်ဂ့ၢ် ဒီး 14 သီလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤကျိၣ်စ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 7/14 သီတီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2 (ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ်) န့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်အချ့ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးအီၤအဂီၢ်ႋ

ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 72 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ နတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ကသုးထီၣ်သးဒၣ်၀ဲဆူ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ်2 န့ၣ်လီၤႋ

ပတီၢ်ဆူညါဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့ၢ်စံးလၢ "တသ့ဘၣ်"

နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ဒီးပတရဲၣ်ကျဲၤမၤနတၢ်သးလီအဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1 ဘၣ်န့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 2) သ့န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဃုထၢလၢကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် နဘၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်ဆူ ကရၢခၢၣ်စးသဘျ့ကွၢ်သမံသမိးတၢ်ဂ့ၢ် (IRE) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးပတီၢ် 1) ကတဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒ်လဲၣ် ဃုာ်ဒီးမတၤလၢအပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့လဲၣ်ဒီးတၢၠကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်တီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢ 60 သီတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲနံၤသီလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢန့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်သူၣ်တံသးမံ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီ အနီၣ်ဂံၢ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်အံၤဘၣ်ဃးဒီးန Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ကသီတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢမၤန့ၢ်အီၤသ့ခီဖျိတၢ်ဃ့ထီၣ်-

 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်စူးကါပၢဆှၢဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး နီၣ်ဂံၢ်ဒီးတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ကျဲလၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်တသူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ်အကံၢ်စီအဂ့ၢ်အ၀ီပာ်ဖှိၣ် ခီဖျိပှၤတဖၣ်လၢဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်အီၣ်လိးအကျိၤကျဲလၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ကွဲးဖျါပကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး အပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢဘၣ်တၢ်သမံသမိးကွၢ်အီၤအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီအကျဲသနူဒီးတၢ်မၤအကျဲပတီၢ်တဖၣ်

Utilization Management/Quality Assurance (တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်/တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ) (UM/QA) တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်စၢၤ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤ လၢ Medicare အကူာ် D အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အကြၢးအဘၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢကမၤစှၤလီၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးတကြၢးတဘၣ်ခီဖျိကသံၣ်ကသီအဃိ ဒီးတၢ်ဘၣ်တံာ်တာ်လၢကသံၣ်ကသီအဃိ တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီလၢပှဲၤ ဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်သးလၢကမၤစှၤလီၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဖဲတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတဘၣ်လၢာ်အါထီၣ်တၢ်အဘူးအလဲဂုၤဂၤတဖၣ် လၢကရၢဖိတဖၣ်ဒီးအပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒုးပာ်ဖှိၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စူးကါကဲဘျုးတၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်စူးကါ Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢကျဲအကြၢးအဘၣ်ဒီးလၢဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အကျိၤကျဲတဖၣ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီးဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ထဲဒၣ်- တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤ တၢ်ဘှီဘၣ်လိာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အဘျီဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲပတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ

ဒ်တၢ်ပာ်ဃုာ်လၢ UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤအသိးန့ၣ် ကသံၣ်ထံလဲခဲလၢာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်အီၤခီဖျိ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤကျိၤကျဲ လၢဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုသ့ၣ်ညါဒီးပာ်ဖျါထီၣ် ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒ်အံၤ-

 • တၢ်ပာ်ပနီၣ် Morphine Milligram Equivalent (မီၣ်ဖ့ကသံၣ်တီာ်တုၤမံးလံးကြဲၢ်တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးမံ) (MME)
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါပံၤကသံၣ်အနံၤသီ (7 သီဂီၢ်)
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ကူစါယါဘျါတၢ်အဘျီ
 • ကသံၣ်ကသီတၢ်ခီဆၢသးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါ
  • တၢ်ကူစါယါဘျါဒ်သိးက့ၤအလီၢ်
  • ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်လၢအတကြၢးတဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဘၣ်အကျိၤအကျဲ
  • တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်လီၤဆီလၢပှၤဆါအဂီၢ်
  • အိၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဖီလာ်

UM/QA တၢ်တိာ်ကျဲၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ကကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်ကူစါယါဘျါလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွဲအီၤတချုးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီတဘျီစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးလီၤတံၢ်၀ံၤလီၤတံၢ်က့ၤကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤလၢမၤပှဲၤထီၣ်အီၤဒ်လၢ တၢ်ဘှီဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါ ဖဲတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးတၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီလၢအပူၤကွံာ်အဂ့ၢ် ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါယါဘျါတၢ်လၢအလီၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအတကြၢးတဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ လၢအဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် ဒ်သိးကသမံထံကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီအစၢပနီၣ် ဒီးတၢ်စူးကါကဲဘျုးကသံၣ်ကသီအကံၢ်စီ လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ် တၢ်စူးကါဘၣ်အီၤလၢကျဲတကြၢးတဘၣ်သ့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်ဘျၢတဖၣ် အလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢပဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ လူၤပိာ်ကွၢ်ထွဲ ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤ ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ခဲလၢာ် အကျဲအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ် ဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ တၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခီဖျိန Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုး န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ကအုကစွါ

 

 

Medicare တၢ်ကအုကစွါလံာ်ဒိ

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢတဖၣ် အလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ လူၤပိာ်ကွၢ်ထွဲ ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤ ဒီးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ဒီးတၢ်ကအုကစွါအဂ့ၢ်ခဲလၢာ် အကျဲအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အကူာ် D တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ, တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤကျဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (အဂ့ၢ်တဖၣ်)

တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ/တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤကျဲ

Medicare အကူာ် D တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိမံၤရဲၣ်

ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤ - တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးခီဖျိ Medicare အကူာ် D

ဖဲလၢအါတက့ၢ်နကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိလၢ Medicare အကူာ် D န့ၣ် ကသံၣ်ကသီအိၣ်ထဲတနီၤလၢ တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးလၢ Medicare အကူာ် D ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ လၢ UnitedHealthcare® Connected™ န့ၣ်လီၤႋ နကွၢ်ဘၣ်ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ ကသံၣ်ကသီလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အမံၤစရီသ့ဖဲပပှာ်ယဲၤသန့ www.myuhc.com/communityplan န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးဆၣ်တၢ်ပနီၣ် တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးလၢ Medicare အကူာ် D ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ UnitedHealthcare® Connected™ (Medicare-Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) န့ၣ်လီၤႋ နတဘၣ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲနီတမံၤဘၣ်လၢ တမ့ၢ်ဘၣ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးလၢ ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤတိၢ်နီၣ်ပာ်လၢ ပကသံၣ်ကသီအမံၤစရီ လၢလိၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤ တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီလုၢ်ဘၢ န့ၣ်ဆီတလဲကွံာ်သးသ့၀ဲ

တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤကသံၣ်ကျးႋ တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပျဲပူၤတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီလုၢ်ဘၢ ဆူ OptumRx

တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိခွဲးတၢ်စိကမီၤကသံၣ်ကျး တၢ်ပျဲပူၤလီၤဆီတၢ်မၤအကျိၤအကွာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအံးလဲးထြီနံးသနိ ဆူ OptumRx တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

ပတၤပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂ့ၢ်တခါဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢလာ်အံၤ-

 • နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနမံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤ လၢကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢနဂီၢ် သ့ခီဖျိလၢကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ-
  • ဟ့ၣ်ဘၣ်န Medicare တၢ်ကဲဘျုးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနမံၤ နMedicare နီၣ်ဂံၢ် ဒီးလံာ်တီလံာ်မီ လၢအနဲၣ်လီၤ ပာ်ပနီၣ်ဘၣ် ပှၤတဂၤ ဒ်အမ့ၢ်နခၢၣ်စးအသိး တက့ၢ်ႋ (တိၢ်နီၣ် - နနဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ် တဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ) အဒိ- “ယၤ[နမံၤ] နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ် [ခၢၣ်စးအမံၤ] လၢကကဲထီၣ်ဘၣ် ယခၢၣ်စး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ် ဆူၣ်ချ့ကူစါယါဘျါ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ”
  • နဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီန့ၣ်လီၤႋ
  • နခၢၣ်စးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနံၤသီလၢလံာ်တီလံာ်မီအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ
  • နဘၣ်ပာ်ဃုာ်လီၤလံာ်တီလံာ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢနတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးမံ တၢ်မၤကျိၤကွာ် အိၣ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 9- နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သးလံာ်တီလံာ်မီ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမံအဂ့ၢ် တကလုာ် လၢနမၤအီၤဖဲ နဘၣ်သးတၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ် (တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအပှ့ၤ လၢန ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်၀ဲလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတမံၤအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အဘူးလဲလၢနဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

နတီၣ်ထီၣ် အကူာ် C/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး Medicaid သ့လၢ လံာ်နံၣ်လံာ်လါ အသီဃုဆံ (60) အတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ် တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢ အနံၤသီန့ၣ်လီၤ. အဒိ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤအဃိ-

 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သမၢကွံာ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဘူးလဲ လၢနဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကြၢးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ သမၢကွံာ်လၢကဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤ လၢနဆိကမိၣ်လၢ ကြၢးဘၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢအီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု ထုးစှၤလီၤ မ့တမ့ၢ် ပတုာ်ကွံာ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ်နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဆိတလၢကဲၣ်ဆိး န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - တၢ်ပာ်ပနီၣ် ဃုဆံ (60) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်မနုၤဃိလၢနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဃုဆံ (60) သီအတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ခီဖျိလၢတၢ်တဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ထုးစှၤလီၤကွံာ် မ့တမ့ၢ် ကပတုာ်ကွံာ်အဃိန့ၣ် နတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်စှၤလၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်သးလၢပကဆဲးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်ဆူညါဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဖၢမုၢ်ခါန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်လၢနကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်တၢ် လၢ အကူာ် C/Medicaid တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲ 30 သီ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဆိတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပကဟံးန့ၢ်အါထီၣ် 14 သီန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်ဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤႋ

နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး အကူာ် B ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤအဂ့ၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်၀ဲ 7 သီ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးလၢ တၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် တဘျီဂီၢ် လၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် B ကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူး နဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါသး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အိၣ်သးလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ် "တၢ်ဆၢကတီၢ်အုလၢ်ပှ့ၤဒိၣ်" တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်၀ဲ တၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်သးအပူၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်-

 • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်ဆၢတဲာ်တၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအကလုာ် လၢနတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ်တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးထီၣ်လီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးလီၤတၢ် လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ် န Medicare တၢ်ကဲဘျုးအဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ် လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ်ဘၣ် အါကတၢၢ် 14 သီ လၢတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤႋ

နတီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး သ့လၢ ခွံဆံ (90) သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စးထီၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အနံၤသီ န့ၣ်လီၤႋ အဒိ နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤတမံၤမံၤအဃိ-

 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သမၢကွံာ်လၢကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဘူးလဲ လၢနဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကြၢးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ သမၢကွံာ်လၢကဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤ လၢနဆိကမိၣ်လၢ ကြၢးဘၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢအီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့ယါဘျါလၢမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ တဖုဖု ထုးစှၤလီၤ မ့တမ့ၢ် ပတုာ်ကွံာ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ
 • နဆိကမိၣ်လၢနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပာ်ပတုာ်ကွံာ်နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဆိတလၢကဲၣ်ဆိး န့ၣ်လီၤႋ

တိၢ်နီၣ် - တၢ်ပာ်ပနီၣ် ခွံဆံ (90) သီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်အီၤသ့ခီဖျိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်မနုၤဃိလၢနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ခွံဆံ (90) သီအတီၢ်ပူၤတသ့ဘၣ်လဲၣ် လၢနတၢ်ကွဲးဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤတက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ် ခီဖျိလၢတၢ်တဲဘၣ်နၤလၢ တၢ်မၤစၢၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ထုးစှၤလီၤကွံာ် မ့တမ့ၢ် ကပတုာ်ကွံာ်အဃိန့ၣ် နတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်စှၤလၢ ကပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်သးလၢပကဆဲးအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်ဆူညါဖဲတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဖၢမုၢ်ခါန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်လၢနကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

လၢတၢ်ဂ့ၢ်အါဒၣ်တက့ၢ် နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးနဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ နတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤတမံၤလၢအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသး လၢ Medicaid မ့တမ့ၢ် Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလၢာ်န့ၣ် နဃ့ထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ် လၢဘၣ်တီၣ်ထီၣ်သးဒီး ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ်ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤ န့ၣ်လီၤႋ

လၢကတီၣ်ထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ် အဂီၢ်နကဘၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ 90 သီတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါန ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ် 90 သီန့ၣ် စးထီၣ်အနံၤဖဲတၢ်ဆှၢလီၤလံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်ဂ့ၢ်အကြၢးအဘၣ်မ့ၢ်အိၣ်လၢ တၢ်မၤစဲၤခံအဃိန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ်ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤ သုးယံၤထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ ဘၣ်ထွဲဒီး ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ် ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်လၢန ကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ်သ့ဆူလဲၣ်ႋ

တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် သ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်ဖဲ 1-800-256-6533 (TTY 711) ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် မုၢ်ဆၣ်တုၤလၢမုၢ်ဖီဖး (လီတၢ်ကလုၢ်အိၣ်လၢတနံၤ 24 နၣ်ရံၣ်/တနွံ 7 သီလၢာ်) ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်လိၤလိၤဆူပအိၣ် ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ် မ့တမ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိ လၢအဲးလဲးထြီနံးသနိ န့ၣ်လီၤႋ

ယကစးထီၣ်တၢ်ပသကွံာ်ကညးတၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

လၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် C/Medical အဂီၢ်

နၤ နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂုၤဂၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကဘၣ်ဆဲးကျၢပှၤန့ၣ်လီၤႋ နကိးပှၤလီတဲစိသ့ဖဲ 1-866-633-4454 (TTY 711-1-1), ဂီၤခီ8 နၣ်ရံၣ် – ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး

မ့တမ့ၢ် နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့ဖဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢလာ်အံၤ-

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး၀ဲၤကျိၤ-
P.O. Box 6103
MS CA124-0187
Cypress CA 90630-0023

စဲးဒိဆှၢလံာ်- ထဲလၢတၢ်ပတံသကွံၢ်ကညး လၢအချ့ အဂီၢ် - 1-844-226-0356

လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D အဂီၢ် နၤ, နကသံၣ်သရၣ်လၢအဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ, မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ်ဖဲ-

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D-
UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D
P.O. Box 6106
MS CA124-0197
Cypress CA 90630-0023

တၢ်ဒိဆှၢလံာ်ပတီၢ်မုၢ်- 1-866-308-6296

လၢကစးထီၣ်နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် နၤ နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂုၤဂၤ မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး ကဘၣ်ဆဲးကျၢပှၤန့ၣ်လီၤႋ နကိးပှၤလီတဲစိသ့ဖဲ 1-800-256-6533 (TTY 711-1-1), ဂီၤခီ8 နၣ်ရံၣ် – ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့ဖဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢလာ်အံၤ-

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D-

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် D
P.O. Box 6103
MS CA124-0197
Cypress CA 90630-9948


တၢ်ဒိဆှၢလံာ်ပတီၢ်မုၢ်- 1-877-960-8235

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် C-

ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ်ဖဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢလာ်-
UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
တၢ်ဘျးစဲ- တၢ်သူၣ်တမံသးမံဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး၀ဲၤကျိၤ-
P.O. Box 6103
MS CA124-0197
Cypress CA 90630-9948
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

တၢ်ဒိဆှၢလံာ်အချ့- 1-801-994-1349 / 1-800-256-6533 Standard Fax: 1-844-226-0356 / 1-801-994-1082

တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂ့ၢ် သ့ခီဖျိ တၢ်ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်ဖဲ 1-800-256-6533 (TTY 711) ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် မုၢ်ဆၣ်တုၤလၢမုၢ်ဖီဖး (လီတၢ်ကလုၢ်အိၣ်လၢတနံၤ 24 နၣ်ရံၣ်/တနွံ 7 သီလၢာ်) ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်လိၤလိၤဆူပအိၣ် ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ် မ့တမ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိလၢအဲးလဲးထြီနံးသနိ န့ၣ်လီၤႋ

ဘၣ်မနုၤဃိလၢပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လဲၣ်ႋ

နစူးကါ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်အကျဲပတီၢ် ဖဲနဘၣ်သး တၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ် (တၢ်ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်လၢာ်ဘူးလၢာ်စ့တၢ်ဆၢတဲာ်) အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤအီၤဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အပှ့ၤလၢ နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်၀ဲအဘူးလဲ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဆၢကတီၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဃ့ၣ်လီၤဘှီဘၣ်တၢ် လၢ အကူာ် C/Medicaid တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးအဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲ 30 သီ လၢတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဆိတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပကဟံးန့ၢ်အါထီၣ် 14 သီန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်ဟံးအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤႋ

နတၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး အကူာ် B ကသံၣ်ကသီ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤအဂ့ၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်၀ဲ 7 သီ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးလၢ တၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် တဘျီဂီၢ် လၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အကူာ် B ကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်အချ့/တၢ်ပတံသကွံာ်ကညးလၢအချ့

နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တၢ်လၢအချ့ လၢအဒိဘၣ်မၤဟူးနဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါသးလၢ "တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်" တၢ်အိၣ်သးပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတမံၤဖဲလၢ တၢ်အိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်၀ီ အဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်အပူၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်-

 • နသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

န Medicare Advantage ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် အတၢ်ဆၢတဲာ်, လၢတၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါနီၣ်ထိၣ်အဖီခိၣ်, လၢနတၢ်အိၣ်သးန့ၣ် သန့ၤအသးလၢတၢ်ဆၢကတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဖဲကသံၣ်သရၣ် တဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ကိးထီၣ်လီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွဲးလီၤတၢ် လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအချ့ အဂီၢ်န့ၣ် န Medicare Advantage အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိာ်ကျဲၤ ကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ် လၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ ဘၣ်ဆၣ် တစဲၤခံန့ၢ် နွံဆံခံ (72) နၣ်ရံၣ်ဘၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဒီး လံာ်နံၣ်လံာ်လါတဆံလွံၢ် (14) သီ လၢတၢ်မ့ၢ်သုးထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး 

တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် အဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီး တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂီၢ်ႋ ပာ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ
တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်၀ဲ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်စံာ်ညီၣ်လၢ ပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဘူးလဲလၢ ပကဟ့ၣ်အီၤလၢနဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါသး တၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနဂီၢ် တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲပဆၢတဲာ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ဒီးပဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ နၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လၢ တၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီန့ၣ် Medicare မ့တမ့ၢ် Texas Medicaid အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဧါန့ၣ် သုခံဂၤလၢာ် ဃ့ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တချုးလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီ သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ
တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး မ့ၢ်၀ဲ ကျဲအဖိးသဲစးတဘိ လၢတၢ်ဃ့ထီၣ်လၢ ကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ ပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂ့ၢ် ဒီးဆီတလဲကွံာ်အီၤ လၢနမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ ပမၤအီၤကမၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဒိ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကဆၢတဲာ်လၢ တၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ်ကသံၣ်ကသီတမံၤ လၢနသးလီန့ၣ် တၢ်တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဘၣ် မ့တမ့ၢ် တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးလၢ Medicare မ့တမ့ၢ် Texas Medicaid လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နၤ မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲပတၢ်ဆၢတဲာ်န့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဒိးနၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီး တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး

မတၤလၢ ယကိးလီတဲစိဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢအအိၣ် ဘၣ်ဃး တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အဂီၢ်သ့န့ၣ်လဲၣ်ႋ

နဃ့တၢ်မၤစၢၤသ့လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအအိၣ်-

 • ကိးလီတဲစိ ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ ဖဲ  1-800-256-6533 (TTY 711), ဂီၤခီ 8 နၣ်ရံၣ် – ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး တက့ၢ်.
 • ကိးလီတဲစိ HHSC Ombudsman ၀ဲၤလီၢ် လၢတၢ်မၤစၢၤတလၢာ်အဘူးလဲအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ HHSC Ombudsman ၀ဲၤလီၢ် မၤစၢၤပှၤလၢဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲ အတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်မ့ၢ်၀ဲ 1-866-566-8989 န့ၣ်လီၤႋ
 • ကိးလီတဲစိဃ့တၢ်မၤစၢၤတလၢာ်ဘူးလဲ ဆူ State Health Insurance Assistance Program (ကီၢ်စဲၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ)(SHIP) တက့ၢ်ႋ SHIP မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိသဘျ့တဖုန့ၣ်လီၤႋ တဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဘၣ်ႋ လၢ Texas န့ၣ်, တၢ်ကိး SHIP လၢ
  Health Information Counseling & Advocacy Program (တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ကတိၤခဲးစၢၤအတၢ်တိာ်ကဲၤ) (HICAP). လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်မ့ၢ်၀ဲ 1-800-252-3439 န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂုၤဂၤတက့ၢ်ႋ နကသံၣ်ကသရၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂုၤဂၤ ဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး လၢနလီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်တံၤသကိး မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးမၢလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤတၢ်လၢနဂီၢ်တက့ၢ်ႋ နပာ်ပနီၣ်လီၤပှၤဂုၤဂၤအမံၤ လၢကမၤတၢ်လၢနလီၢ် ဒ်အမ့ၢ်န "ခၢၣ်စး" တဂၤအသိး လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တၢ်ကအုကစွါ) ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ
  • နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢ တံၤသကိး ဘူးတံၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂုၤဂၤ ကကဲဘၣ်နခၢၣ်စးန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤ ဒီးဃ့ဘၣ် "တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး" အလံာ်ကွီၣ်ဒိတက့ၢ်ႋ
  • နမၤန့ၢ်ဘၣ် လံာ်ကွီၣ်ဒိဖဲ သ့ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဘၣ်ဖဲwww.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Formsန့ၣ်လီၤႋ လံာ်ကွီၣ်ဒိဟ့ၣ်ပှၤတဂၤအခွဲးလၢကမၤတၢ်လၢနလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နဘၣ်ဟ့ၣ်ပှၤလၢ လံာ်ကွီၣ်ဒိအိၣ်ဒီးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအကွဲးဒိ တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢကမၢပီၢ်ရီတဂၤကဲဘၣ်နခၢၣ်စး န့ၣ်လီၤႋ နကိးလီတဲစိဆူနကစၢ်ဒၣ်နဲပီၢ်ရီ မ့တမ့ၢ် မၤန့ၢ်ဘၣ်ပီၢ်ရီတဂၤ အမံၤလၢ လီၢ်က၀ီၤပီၢ်ရီတၢ်ကရၢကရိ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆှၢခီတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂုၤဂၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ နခွဲးယာ်မ့ၢ်ကြၢးထီၣ်ဘးန့ၣ် သဲစးဂ့ၢ်၀ီကရူၢ်တဖၣ်တနီၤနီၤ ကဟ့ၣ်နၤသဲစးတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဘၣ်သးလၢပီၢ်ရီကကဲဘၣ်နခၢၣ်စး နကဘၣ်မၤပှဲၤလီၤ တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်ပှၤခၢၣ်စး အလံာ်ကွီၣ်ဒိန့ၣ်လီၤႋ
  • ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ အလီၢ်တအိၣ်လၢနဘၣ်မၤန့ၢ်ပီၢ်ရီတဂၤ လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး တမံၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ကဘၣ်ဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ ဆူၣ်ချ့ဘၣ်ထွဲလုၢ်လၢ်သကဲာ်ပ၀း မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢကတီၢ်ယံာ် အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်

လၢကဃ့ထီၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ကိးလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ်ဆူပအိၣ် မ့တမ့ၢ် မၢလၢနခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် နကသံၣ်သရၣ် ဃ့ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လၢပအိၣ်တက့ၢ်ႋ

 • ကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်သ့ဖဲ- 1-800-256-6533 (TTY 711), ဂီၤခီ 8 နၣ်ရံၣ် – ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး
 • နဒိဆှၢလံာ်ဆူပအိၣ်သ့ဖဲ- 1-877-940-1972 န့ၣ်လီၤႋ
 • နကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဆူပအိၣ်သ့ဖဲ- UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ Texas, 14141 Southwest Freeway, Suite 500, Sugar Land, TX 77478

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ် ကယံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ထဲလဲၣ်ႋ

အါတက့ၢ်ကယံာ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤအနံၤ 3 သီ ဖဲနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ံၤ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲလၢ Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲ အကသံၣ်ကသီ ပကဟ့ၣ်လီၤနီၤတၢ်ဆၢတဲာ် ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် တစဲၤခံန့ၢ် 72 နၣ်ရံၣ် ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပန့ၢ်တဟ့ၣ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ 3 သီတီၢ်ပူၤ (မ့တမ့ၢ် 72 နၣ်ရံၣ်လၢ Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်) န့ၣ် နပတံသကွံာ်ကညးတၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအချ့ ကသ့ဧါႋ

မ့ၢ်. နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢလၢအချ့ ခီဖျိလၢ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အဃိန့ၣ် ဃ့လၢပကပာ်လီၤ "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့" တက့ၢ်ႋ ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢ 1 သီတီၢ်ပူၤ (မ့တမ့ၢ် လၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤ လၢ Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်) န့ၣ်လီၤႋ သဲစးတၢ်ကတိၤလၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့" အဂီၢ်မ့ၢ်၀ဲ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်လၢအချ့" န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့-

 • နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ စးထီၣ်အခီၣ်ထံးလၢ တၢ်ကိးလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒိဆှၢလံာ် ဆူပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကဃ့ပအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲအဂ့ၢ်လၢ နလိၣ်ဘၣ်အီၤ တက့ၢ်ႋ
 • နကိးပှၤလီတဲစိသ့ဖဲ 1-800-256-6533 (TTY 711), ဂီၤခီ8 နၣ်ရံၣ် – ဟါခီ 8 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်ဆၣ် - မုၢ်ဖီဖး မ့တမ့ၢ် ဖဲး(စ)ဆှၢလံာ်ဆူပအိၣ်ဖဲ 1-877-940-1972 တက့ၢ်. တၢ်ဂ့ၢ်အလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢကဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤဒ်လဲၣ်အဂီၢ် ကွၢ်ဖဲ အဆၢဒိၣ် 2 အိၣ်လၢ EOC/ကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ
 • နမၢလၢ နကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စးကကိးလီတဲစိဆူပအိၣ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ အအံၤမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ အဂီၢ်- နဘၣ်တုၤထီၣ်ဘး တၢ်ပာ်ပနီၣ်ခံထံၣ်လၢလာ်အံၤ လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့-
 1. နဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ သ့ထဲလၢနမ့ၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါကွၢ်ထွဲအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ နတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ (တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဃ့ထီၣ်မ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အဘူးလဲလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါကွၢ်ထွဲအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်လံအဂီၢ်န့ၣ် တဃ့ထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ)
 2. နဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ သ့ထဲလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး 3 နံၤသီတၢ်ပာ်ပနီၣ်အစဲၤခံကတၢၢ် (မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အစဲၤခံကတၢၢ် 72 နၣ်ရံၣ် လၢ Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်) ကဲထီၣ်တၢ်မၤဘၣ်ဒိဆါနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ် မၤဘၣ်ဒိနတၢ်သ့ဖံးသ့မၤတၢ် နးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်စံးလၢ နလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ ပကဟ့ၣ်လီၤဘၣ်နၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ
 • နမ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ လၢတအိၣ်ဒီး နကသံၣ်သရၣ် အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ် ပကဆၢတဲာ်လၢ မ့ၢ်နကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ ဧါန့ၣ်လီၤႋ
  • ပမ့ၢ်ဆၢတဲာ်လၢ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂ့ၢ်တတုၤထီၣ်ဘး တၢ်ပာ်ပနီၣ် လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် ပကဆှၢဘၣ်နၤလၢလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပကစူးကါစ့ၢ်ကီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံး 3 နံၤသီတၢ်ပာ်ပနီၣ် အစဲၤခံကတၢၢ် (မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အစဲၤခံကတၢၢ် 72 နၣ်ရံၣ် လၢ Medicare အကူာ် B ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်) န့ၣ်လီၤႋ
  • လံာ်ပရၢအံၤ ကတဲဘၣ်နၤလၢ နကသံၣ်သရၣ် မ့ၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ န့ၣ်ဒီး ပကဟ့ၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ န့ၣ်လီၤႋ
  • လံာ်ပရၢအံၤ ကတဲဘၣ်စ့ၢ်ကီးနၤလၢ နတီၣ်ထီၣ် "တၢ်ကအုကစွါအချ့" ဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်ဆၢတဲာ် လၢကဟ့ၣ်လီၤနၤ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ် လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအချ့ အလီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါအဂီၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီ တၢ်ကအုကစွါအချ့ အဂီၢ် ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ အဆၢ တ အိၣ်လၢပဘျံးပၤ 208 လၢ EOC/ကရၢဖိလံာ်ဟံးဃာ် တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်ဆၢတဲာ်လၢ တသ့ဘၣ် န့ၣ်ယသ့ၣ်ညါဒ်လဲၣ်ႋ
တၢ်စံးဆၢမ့ၢ်အိၣ်လၢ တသ့ဘၣ် န့ၣ် ပကဆှၢဘၣ်နၤလံာ်ပရၢတဘ့ၣ် ကတဲဘၣ်နၤ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢပသမၢကွံာ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ

 • ပမ့ၢ်စံးလၢတသ့ဘၣ်န့ၣ် နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လၢ ကဃ့လၢပကဆီတလဲကွံာ်တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤ ခီဖျိတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးတၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး အခီပညီမ့ၢ် တၢ်ဃ့ဘၣ်ပှၤလၢကကွၢ်ကဒါက့ၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လၢသမၢကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢန့ၣ်လီၤႋ
 • နမ့ၢ်ဆၢတဲာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညးတၢ်န့ၣ် အခီပညီမ့ၢ် နအိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး ပတီၢ် 1 န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်နီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ (တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ)

တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် အဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီအဂီၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲလၢနစူးကါလၢတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် မ့ၢ်ကသံၣ်ကသီတမံၤန့ၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤဧါ ဒီးကျိၤကျဲလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကသံၣ်ကသီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်စးထီၣ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဂ့ၢ် အကူာ် D ကသံၣ်ကသီန့ၣ် တၢ်ကိးလၢ "တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" မ့တမ့ၢ် စံးလၢအညီ "တၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ" န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်၀ဲတၢ်စံာ်ညီၣ်လၢပဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဘူးလဲလၢပကဟ့ၣ်အီၤလနကသံၣ်ထံလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပစံာ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂ့ၢ်လၢနဂီၢ် တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲပဆၢတဲာ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ဒီးပဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤနီၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကဆၢတဲာ်လၢ ကသံၣ်ကသီတမံၤ တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ မ့တမ့ၢ် တဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢနဂီၢ်ခီဖျိ Medicare လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်တၢ်စံာ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအံၤ နပတံသကွံာ်ကညးထီၣ်တၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကသံၣ်ကသီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တြီပာ်ပနီၣ်

လၢကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ တၢ်ဖီၣ်ဃံး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ် လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်အီၤဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ဒီးပှၤဖီၣ်ကသံၣ်တကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤ လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပကရၢဖိတဖၣ် စူးကါဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကျဲအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဘျၢအလီၤဆီတဖၣ်အံၤ မၤဂၢၢ်ကျၢၤစ့ၢ်ကီး ထီရီၤကသံၣ်ကသီအဘူးလဲ လၢနဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအပှ့ၤစှၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ကသီတနီၤလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢအမၤလီၤတံၢ်စၢၤ၀ဲတၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီ တၢ်စူးကါကသံၣ်ကသီ လၢအတုၤလီၤတီၤလီၤဒီးအပှ့ၤစှၤန့ၣ်လီၤႋ ဒီးကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤ လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ လၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢ Medicare အကူာ် D တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဧါန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢတဲာ်