လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ် Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတကလုာ်န့ၣ်လီၤႋ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (D-SNPs) မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအကြၢးဝဲဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နစံးဆၢ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢလာ် "မ့ၢ်" မ့ၢ်သ့န့ၣ် တၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်ဘၣ်အဂ့ၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ နကကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ Medicare တၢ်ကဲဘျုးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

1. မ့ၢ်နခွဲးတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အဂီၢ်ဧါႋ

  • နခွဲးကြၢးထီၣ်ဘး၀ဲလၢ Medicaid အဂီၢ်သ့ ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ် မ့တမ့ၢ် ခီဖျိလၢတၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီအဂုၤဂၤတနီၤနီၤ ဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • နသးနံၣ်အိၣ် 65 နံၣ် မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ လၢနကီၢ်စဲၣ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

2. မ့ၢ်နအိၣ်ဒီး Medicare အကူာ် A ဒီး B ဧါ.

  • နသးနံၣ်အိၣ်အစှၤကတၢၢ် 65 နံၣ် မ့တမ့ၢ် နသးနံၣ် 65 နံၣ်ဆူဖီလာ် ဒီး ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ တၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီအဂၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ ဒီး
  • နမ့ၢ်ကီၢ်အမဲရံကၤထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤအိၣ်ဆိးဖိးသဲစး လၢအအိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အမဲရံကၤအပူၤအစှၤကတၢၢ် 5 နံၣ်ဒီးဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

3. နအိၣ်ဆိးလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်အုၣ်ကီၤအဟီၣ်က၀ီၤပူၤဧါႋ

  • UnitedHealthcare ခၢၣ်စးတဂၤ ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲဒ်လၢ မ့ၢ်တအိၣ်ဆိးဘၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤအဟီၣ်ပူၤဧါသ့န့ၣ်လီၤႋ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂ့ၢ်တက့ၢ်

နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကွဲးတဖၣ်အါဆၢ လၢဘၣ်ဃးဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အိၣ်မတၤအဂီၢ်လဲၣ် ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီ လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် လၢပ တၢ်အိၣ်ယၢၤလီၢ်ခၢၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software