လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးလံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်

Dual Special Needs Plan (DSNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ)

မၤလိာ်ကွၢ်တၢ်ဆှၢတုၤဟံၣ်တုၤဃီလၢ OptumRx တက့ၢ်ႋ 

မၤပှဲၤလီၤလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ လၢကပျဲဘၣ်ပှၤဂၤကွၢ်ဘၣ်နစရီကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဃုထၢပှၤတဂၤဂၤလၢနနာ်န့ၢ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ် နီၢ်ဒီမါ၀ၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ပှၤကွၢ်ထွဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တံၤသကိး လၢကမၤန့ၢ် မ့တမ့ၢ် မၤစၢၤနၤရဲၣ်ကျဲၤကွၢ်ထွဲနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတက့ၢ်ႋ

လံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်လၢ တၢ်ဆှၢခီဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်စ့ အဂီၢ်ႋ

အံးလဲးထြီနံးတၢ်ဆှၢခီစ့အလံာ်ကွီၢ်ဒိ

ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ / လ့ၣ်မ့ၣ်အူကျဲခိၣ်နၢ်ပှၤအိၣ်ဘှံးလၢမူဒါ ကမံးတံာ် တၢ်ထုးကွံာ်စ့ လံာ်ကွီၣ်ဒိ (Railroad Retirement Board Deduction Form)

လံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်လၢကဃ့ပဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤနၤစ့အဂီၢ်ႋ

Prescription Drug Direct Member Reimbursement Form (တၢ်လိးကဒါက့ၤကရၢဖိကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီလိၤလိၤအတကွီၣ်ဒိ)

တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါပှ့ၤအလံာ်ကွီၣ်ဒိ

တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ ဒီး တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ် အလံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်ႋ

တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤလၢ ကပာ်ဖျါနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

မၤပှဲၤလီၤလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ လၢကပျဲဘၣ်ပှၤဂၤကွၢ်ဘၣ်နစရီကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဃုထၢပှၤတဂၤဂၤလၢနနာ်န့ၢ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ် နီၢ်ဒီမါ၀ၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ပှၤကွၢ်ထွဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တံၤသကိး လၢကမၤန့ၢ် မ့တမ့ၢ် မၤစၢၤနၤရဲၣ်ကျဲၤကွၢ်ထွဲနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤပှၤခၢၣ်စး

Nombramiento de un Representante

တၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤပှၤခၢၣ်စး (PDF လၢတၢ်ဘှီဆီတလဲသ့)

ကသံၣ်ကသီ ဒီး အကူာ် D တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်ႋ

တၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ

လံာ်ကွီၣ်ဒိဃ့ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤကသံၣ်ကသီ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကသံၣ်ထံလဲ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ

တၢ်အိၣ်ယၢၤအဂုၤဂၤလၢနဂီၢ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်အီၤႋ

UHC တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဖံးမၤတၢ်လၢအကံၢ်စီဂ့ၤကတၢၢ်

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး Medicare ဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ် အလံာ်ကွီၣ်ဒိ

လံာ်ပရၢ တၢ်ဆိကတီၢ် Medicare အဂ့ၢ်လၢပှဲၤ

တၢ်မၤကတၢၢ်ကွံာ်တၢ်ဃံးဃာ်အတၢ်ကဲထီၣ်သ့

မၤပှဲၤလီၤ လံာ်ပရၢအံၤ ဖဲရၢဖိတဂၤ ဆိကတီၢ်ကွံာ်အ Medicare အဂ့ၢ်လၢပှဲၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (Medigap) ဒီး ဆီတလဲလိာ်ကွံာ်၀ဲဆူ UnitedHealthcare Medicare တၢ်ကဲဘျုးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တက့ၢ်ႋ

Recursos en Espanol.

Medicare y Usted

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ လံာ်ကွီၣ်ဒိ (PDF) အဂီၢ်, ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ UHCCP.com ဒီးဒိနုာ်လီၤန ZIP နီၣ်ဂံၢ် ဒီးစံၢ်လီၤ "ဃုကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်" ပနီၣ်တက့ၢ်ႋ ဖဲနထံၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနဘၣ်သးဆဲးလီၤမံၤန့ၣ် စံၢ်လီၤ "ကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး" ပနီၣ် လၢကနုာ်လီၤကွၢ်နတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်ကွီၣ်ဒိအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ခီဖျိ United Healthcare တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံာ် န့ၣ်လီၤႋ ပှၤ (ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံာ်အဂၤတဖၣ်) မၤသကိးဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်အခၢၣ်စးကရၢတဖၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်ပဒိၣ်-တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ န့ၣ်လီၤ. ပတမ့ၢ်ပှၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲ Medicare အသိးအကျါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမၤသကိးဒီး Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) (လီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤ Medicare & Medicaid အဂီၢ်) ဒီးကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အါဘ့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢ Medicare ဒီး Medicaid ပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ

စဲးကျံးထီၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိ PDF တက့ၢ်ႋ မၤပှဲၤလီၤလၢမ့ၣ်ထံအလွဲၢ်သူၣ်/အလါ တက့ၢ်ႋ ဆှၢလံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ် ခီဖျိတၢ်စူးကါတၢ်နဲၣ်ကျဲအိၣ်လၢလံာ်ကွီၣ်ဒိတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

စဲးကျံးထီၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိ PDF တက့ၢ်ႋ မၤပှဲၤလီၤလၢမ့ၣ်ထံအလွဲၢ်သူၣ်/အလါ တက့ၢ်ႋ ဆှၢလံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ် ခီဖျိတၢ်စူးကါတၢ်နဲၣ်ကျဲအိၣ်လၢလံာ်ကွီၣ်ဒိတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢ Medicare တၢ်ကဲဘျုး (အကူာ် C) မ့တမ့ၢ် Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ (အကူာ် D) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဲထီၣ်သးဒၣ်၀ဲသ့ဖဲလၢနမ့ၢ်-

  • သုးကွံာ်တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတ့ၤတုၤလ့ၤတီၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤဟီၣ်က၀ီၤ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဒုးဃာ်လီၢ်) န့ၣ်လီၤႋ
  • ခွဲးယာ်လီၤတူာ်ကွံာ်လၢ Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုး အိၣ်လၢ အကူာ် A ဒီး/မ့တမ့ၢ် မံၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်လၢ အကူာ် B န့ၣ်လီၤႋ
  • တဟ့ၣ်ဘၣ် တလါစုာ်စုာ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ် (နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မ့ၢ်အိၣ်) ဖဲနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤတၢ်အိၣ်ဒီးဂ့ၢ်ဒီးကျိၤ လၢကဃ့ဘၣ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်ဘူးလဲလၢတၢ်တဟ့ၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • စူးကွံာ်သးႋ
  • ပာ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်တမ့ၢ်တတီလၢတၢ်တိာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤ လၢနမုၢ်လၢ်ကွၢ်စိဘၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လိးက့ၤကျိၣ်စ့ လၢ Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤကရၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • ဆဲးလီၤမံၤလၢ ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂၤတမံၤႋ နကဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်နမံၤဒၣ်၀ဲလၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤကွံာ် (အတၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ) န့ၣ်လီၤႋ
  • တဟ့ၣ်ဘၣ်န အကူာ် D-IRMAA ဘူးလဲ ဆူဒိၣ်ဒီး CMS ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကပတုာ် တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ န့ၣ်လီၤႋ

နဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်နမံၤခီဖျိလၢ "သကဲာ်ပ၀းလၢမၤကီမၤခဲတၢ်" အဃိသ့န့ၣ်လီၤႋ သကဲာ်ပ၀းလၢမၤကီမၤခဲတၢ် အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်သကဲာ်ပ၀း လၢထီဘိထီဘိမၤဟးဂီၤကွံာ် UnitedHealthcare တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ ကရဲၣ်လီၤကျဲလီၤ မ့တမ့ၢ် ကကွၢ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိအဂၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဂုၤဂၤတဖၣ် ပာ်ပတုာ်ကွံာ်နတၢ်ဆဲးလီၤမံၤသ့ဖဲ နဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်နမံၤခီဖျိလၢ သကဲာ်ပ၀းလၢမၤကီမၤခဲတၢ် အဃိန့ၣ်လီၤႋ 

 

လၢ တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ အဂ့ၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဆူနအိၣ်ဒီးဟ့ၣ်နၤ ခွဲးယာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညး တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ် တချုးလၢန တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ န့ၣ်လီၤႋ

ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး (အကူာ် C) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (SNP) မ့တမ့ၢ် Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ (အကူာ် D) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီး ဆီတလဲလိာ်ဆူ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare အကူာ် A ဒီး B) လၢပှာ်ယဲၤဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် ခီဖျိလံာ်ပရၢ/ဒိဆှၢလံာ် -

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software