လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အကံၢ်စီအတၢ်တိာ်ကျဲၤ

ပအိၣ်လၢနဂီၢ်လၢ Minnesota လီၤ.

တၢ်ကွၢ်စိ

ဖဲ UnitedHealthcare (UHC) န့ၣ် ပတၢ်ကွၢ်စိ မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤစၢၤဒုးအိၣ်မူဘၣ်ပှၤ ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲ မၤတၢ်ဂ့ၤထီၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်လၢပမၤအီၤ


UHC Community Plan of Minnesota (မံၣ်န့ၣ်စိထၣ် UHC ပှၤတ၀ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) လုၢ်ဘၢဃုာ်၀ဲ တၢ်မၤစၢၤဘၣ်ထွဲ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီ သးသကဲာ်ပ၀း ကသံၣ်ကျး မဲာ်ချံဂ့ၢ်၀ီ ဒီးမဲဂ့ၢ်၀ီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်နၤတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ပဒၢးဆှၢနၤဆူ တၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ ပမၤစၢၤဘၣ်ကရၢဖိတဖၣ်လၢ ဆဲးလီၤမံၤလၢ Medical Assistance (Medicaid) ဒီး MinnesotaCare န့ၣ်လီၤႋ အဝဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott ဒီး Washington ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်ပှၤကိးဂၤဒဲးကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ အကံၢ်စီဂ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ် ဒီးမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

ပဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒီးဘှီဘၣ်အီၤဒ်လဲၣ်

ပစူးကါကျဲတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ဒီးတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ လၢကထံၣ်ဘၣ် တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤအကရူၢ်တဖၣ် လၢလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤႋ အန့ၣ်၀ံၤဒီးပမၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဖၣ်ဒီးကရၢဖိတဖၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်လၢ ကရၢဖိတဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ လၢအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဖဲလိၣ်ဘၣ်၀ဲအခါန့ၣ်လီၤႋ ပဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်တၢ်မၤလိမၤဒိးအတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဒီးကရၢဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပဟ့ၣ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဟ့ၣ်ဘျုးလၢကမၤဘီၣ်ညီထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပဃုသ့ၣ်ညါဘၣ်ကရၢဖိတဖၣ်လၢလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤ- အဒိ ပှၤဆါတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါယံာ်ထၢအါမံၤ န့ၣ်လီၤႋ ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်အါမံၤအါကထၢ လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢပပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပထံၣ်လိာ်သးစ့ၢ်ကီးဒီးပကရၢဖိတဖၣ်လၢပှၤတ၀ၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ ပၤသကိးတၢ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤကရူၢ်တဖၣ်လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤတ၀ၢတဖၣ်လၢ မၤစၢၤအီၤန့ၣ်လီၤႋ ပပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် မၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤတ၀ၢ ကရၢဖိတဖၣ် ဒီးပပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကမၤဂ့ၤထီၣ် ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ အကံၢ်စီ လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤ- မိၢ်ဒီးဖိလၢပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

တၢ်တိာ်ကျဲၤတမံၤလၢပမၤအီၤ တၢ်ကိးလၢ မိၢ်ဒီးဖိလၢပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ န့ၣ်လီၤႋ ပမၤသကိးတၢ်ဒီး ပပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ် လၢအစးထီၣ်အိၣ်ဒီးဟုးသးခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မၤလီၤတံၢ်ဘၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်လဲၤဘၣ်ဆူကသံၣ်ဒၢး မၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်လီၢ်လၢကအိၣ်ဆိးဘၣ်၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲအအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိဆံး၀ံၤ အကါဒိၣ်လၢကလဲၤဒိးကွၢ်ဘၣ်အဖိဆံးဆူ ကသံၣ်သရၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်သရၣ်ကသမံသမိးကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ဖိသၣ်ဆံးအတယၢၢ်ဃၢ မဲာ်ချံ နၢ်ကု ဒီးသးန့ၣ်လီၤႋ ဖဲဖိသၣ်ဒိၣ်ထီၣ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် သိၣ်လိၣ်ဘၣ်စၢၤ ပှၤဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ကဒိၣ်ထီၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤကမ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ အီၣ်တၢ်ဂ့ၤလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ် ဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး န့ၣ်လီၤႋ

ပ Healthy First Steps (ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ပတီၢ်) တၢ်တိာ်ကျဲၤ မၤစၢၤဘၣ်ပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ် တချုးလၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိဆံးဒီးဖဲအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိဆံး၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ ပဃုန့ၢ်စၢၤကသံၣ်သရၣ်တဂၤသ့ ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး လၢတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကသ့ဒ်လဲၣ် ဒီးဟ့ၣ်ခိၣ်ဖး လၢတၢ်လဲၤဒိးကွၢ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ  ဖဲ UHC န့ၣ် ပမၤစၢၤဘၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်ခါန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တိာ်ကျဲၤကံၢ်စီလၢပှဲၤ - S.T.O.P. COVID

လၢ 2021 န့ၣ် UHC မၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤတ၀ၢလၢ Minnesota အပူၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒီသဒၢ COVID အတၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ တၢ်ကိးအီၤလၢ Safety Testing Overall Partnerships (S.T.O.P.) (တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်အဂ့ၢ်ထီရီၤဖီခိၣ်) န့ၣ်လီၤႋ COVID ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် COVID ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် တၢ်ကးဘၢမဲာ် ဒီးတၢ်သ့ကဆှီစု ဆူပှၤအါန့ၢ် 2000 ဂၤလၢ Saint Paul, MN အပူၤန့ၣ်လီၤႋ အိၣ်လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး Minnesota Community Care (မံးန့ၣ်စိထၣ်ပှၤတ၀ၢအတၢ်ကွၢ်ထွဲ), S.T.O.P. န့ၣ်လီၤႋ COVID စးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် အါန့ၢ်2000ဖျၢၣ် ဒီး တၢ်ပူၤဖျဲးဂ့ၢ်၀ီပီးလီတဖၣ် အါန့ၢ် 1000 စူၣ် လၢလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ဒီးလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်2021 န့ၣ်လီၤႋ

မဲဂ့ၢ်၀ီကံၢ်စီလၢပှဲၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤ

ပအိၣ်ဒီး မဲဂ့ၢ်၀ီကံၢ်စီလၢပှဲၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤ တခါန့ၣ်လီၤႋ ပတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤဂ့ၤထီၣ် ကိာ်ပူၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢပပှၤရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပအဲၣ်ဒိးမၤညီထီၣ်တၢ်လၢပပှၤကရၢဖိတဖၣ်ဒ်သိးကစူးကါဘၣ်၀ဲ မဲဂ့ၢ်၀ီတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒိကွၢ်မဲလၢဒီသဒၢတၢ်အဂီၢ် မၤစှၤလီၤကွံာ်ကိာ်ပူၤတၢ်ဆါအတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပမၤတၢ်ဒ်သိးကမၤအါထီၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါပာ်သူၣ်ပာ်သးမဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပဆှၢလီၤတၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်မၤလိမၤဒိးအတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်ဆူ ပပှၤကရၢဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပမၤသကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်လၢပှၤတ၀ၢတၢ်မူးတၢ်ပွဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

ပအၢၣ်လီၤသးလၢကမၤတၢ်ကံၢ်စီဂ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်

UHC ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်အသီလၢ Minnesota ပူၤန့ၣ်လီၤႋ ကရူၢ်တဖုလၢတၢ်ကိးအမ့ၤလၢ National Committee for Quality Assurance (NCQA) (ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကမံးတံာ်လၢတၢ်သမံထံမၤလီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ) ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးပှၤ ဘၣ်ဃးဒီးလၢကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢပမၤစၢၤဘၣ်ကရၢဖိတဖၣ် အကံၢ်စီကသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီတမံၤအသိး ပတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကမၤတုၤထီၣ်ဘး အတၢ်မၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ပာ်ကဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကဲထီၣ်ဘၣ်တၢ်လၢပာ်ပနီၣ်ပာ်ကဲဘၣ်အီၤန့ၣ် အခီပညီမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ပအၢၣ်လီၤသးလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤဘၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲအကံၢ်စီပတီၢ်ထီ အတၢ်မၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကမၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သးဘၣ်ဃးဒီး NCQA အဂီၢ် ကွၢ်ဖဲအ ပှာ်ယဲၤသန့တက့ၢ်ႋ

ဆဲးကျိၤပှၤ

ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဘၣ်နတၢ်သံကွၢ်ဒီးတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖျါတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်လၢပမၤသ့ဂ့ၤန့ၢ်အလီၢ်န့ၣ် ၀ံသးစူၤ ဆှၢပှၤလီပရၢဆူပပှၤမၤတၢ်ဖိ တက့ၢ်ႋ 

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software