လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်တကွၢ်မဲာ်တၢ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါကျိာ်တၢ်မၤစၢၤ

Medicaid

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software