လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Plan Finder (တၢ်ဃုထံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ)

  1. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီးသးနံၣ်

  2. Medicaid ဒီး Medicare

  3. နတၢ်ဂ့ၢ်အစၢတဖၣ်

န ZIP အလံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဒိနုာ် ZIP လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ် လၢအိၣ်ဒီးနီၣ်ဂံၢ် 5 ဖျၢၣ်တက့ၢ်.
ဝံသးစူၤထၢနုာ်လီၤ ZIP နီၣ်ဂံၢ်လၢအဖိးသဲစး.

ဝံသးစူၤ, ကတီၢ်အံၤပတဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ် Medicaid မ့တမ့ၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဃုကွၢ် UnitedHealthcare Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်, နုာ်လီၤကွၢ် uhc.com/medicare လၢတၢ်ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်ဖဲ နလီၢ်ကဝီၤပူၤတက့ၢ်ႋ

လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare, Medicaid ဒီး dual health plan eligibility (တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်) အဂ့ၢ်, လဲၤကွၢ်ဖဲပ Resource Center (တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအလီၢ်ခၢၣ်သး) တက့ၢ်.

ဝံသးစူၤဃုထၢနထံကီၢ်တက့ၢ်.

၀ံသးစူၤဃုထၢတၢ်ဃုထၢတက့ၢ်ႋ

နသးနံၣ်အိၣ် 65 နံၣ် မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်ဧါ.

၀ံသးစူၤဃုထၢတၢ်ဃုထၢတက့ၢ်ႋ
မၤကတၢၢ်
ကတီၢ်အံၤမ့ၢ်နနုာ်ဆဲးလီၤမံၤ မ့တမ့ၢ် ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး {{stateName.trim()}} Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဧါ.
၀ံသးစူၤဃုထၢတၢ်ဃုထၢတက့ၢ်ႋ

Medicaid အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢနကသံၣ်ကသီအပှ့ၤခဲလၢာ်ဧါႋ

၀ံသးစူၤဃုထၢတၢ်ဃုထၢတက့ၢ်ႋ

မ့ၢ်နဒိးန့ၢ် မ့တမ့ၢ် ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလီၤဆီတဖၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်အအိၣ်ဧါ.

၀ံသးစူၤဃုထၢတၢ်ဃုထၢတက့ၢ်ႋ

မ့ၢ်နကြၢးဝဲဒီး Medicare ခီဖျိလၢနဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ် Social Security Disability (ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ) အတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် Railroad Retirement Board (တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢတၢ်တ့လ့ၣ်မ့ၣ်အူကျဲမူဒါကမံးတံာ်) တၢ်န့ၢ်ဘျုးတနီၤနီၤဧါ.

၀ံသးစူၤဃုထၢတၢ်ဃုထၢတက့ၢ်ႋ

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကြၢးဒီးခွဲးယာ်ခံမံၤလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, နကဘၣ်ကြၢးဝဲဒီးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ Medicaid တၢ်မၤစၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်External link

လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare, Medicaid ဒီး dual health plan eligibility (တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်) အဂ့ၢ်, လဲၤကွၢ်ဖဲပ Resource Center (တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအလီၢ်ခၢၣ်သး) တက့ၢ်.

စံၢ်လီၤဖဲ button (တၢ်အသၣ်ဖျၢၣ်) လၢလာ်အံၤအလိၤလၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ်ဖဲန zip လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကြၢးဒီးခွဲးယာ်ခံမံၤလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, နကဘၣ်ကြၢးဝဲဒီးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ Medicaid တၢ်မၤစၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicare လၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ် Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်External link

လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare, Medicaid ဒီး dual health plan eligibility (တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်) အဂ့ၢ်, လဲၤကွၢ်ဖဲပ Resource Center (တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအလီၢ်ခၢၣ်သး) တက့ၢ်.

စံၢ်လီၤဖဲ button (တၢ်အသၣ်ဖျၢၣ်) လၢလာ်အံၤအလိၤလၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ်ဖဲန zip လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကြၢးဒီးခွဲးယာ်ခံမံၤလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, နကဘၣ်ကြၢးဝဲဒီးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ Medicaid တၢ်မၤစၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicare လၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ် Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်External link

လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare, Medicaid ဒီး dual health plan eligibility (တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်) အဂ့ၢ်, လဲၤကွၢ်ဖဲပ Resource Center (တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအလီၢ်ခၢၣ်သး) တက့ၢ်.

စံၢ်လီၤဖဲ button (တၢ်အသၣ်ဖျၢၣ်) လၢလာ်အံၤအလိၤလၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ်ဖဲန zip လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကြၢးဒီးခွဲးယာ်ခံမံၤလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, နကဘၣ်ကြၢးဝဲဒီးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ Medicaid တၢ်မၤစၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ACA (Affordable Care Act) (တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢကြၢးဒီးအပှ့ၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ) တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. နုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ UHCExchange.com (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)

လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare, Medicaid ဒီး dual health plan eligibility (တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်) အဂ့ၢ်, လဲၤကွၢ်ဖဲပ Resource Center (တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအလီၢ်ခၢၣ်သး) တက့ၢ်.

စံၢ်လီၤဖဲ button (တၢ်အသၣ်ဖျၢၣ်) လၢလာ်အံၤအလိၤလၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ်ဖဲန zip လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢကမၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး dual health plans (ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံခါလိာ်), Medicare ဒီး Medicaid, လဲၤကွၢ်ဖဲပ Resource Centerတက့ၢ်.

နဃုကွၢ်ဝဲဒၣ် Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤဧါ. နုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ UHCMedicareSolutions.com (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)

ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ACA (Affordable Care Act) (တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢကြၢးဒီးအပှ့ၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ) တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. နုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ UHCExchange.com (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)

စံၢ်လီၤဖဲ button (တၢ်အသၣ်ဖျၢၣ်) လၢလာ်အံၤအလိၤလၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ်ဖဲန zip လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကြၢးဒီးခွဲးယာ်ခံမံၤလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, နကဘၣ်ကြၢးဝဲဒီးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ Medicaid တၢ်မၤစၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare, Medicaid ဒီး dual health plan eligibility (တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်) အဂ့ၢ်, လဲၤကွၢ်ဖဲပ Resource Center (တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအလီၢ်ခၢၣ်သး) တက့ၢ်.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ACA (Affordable Care Act) (တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢကြၢးဒီးအပှ့ၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ) တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. နုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ UHCExchange.com (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)

စံၢ်လီၤဖဲ button (တၢ်အသၣ်ဖျၢၣ်) လၢလာ်အံၤအလိၤလၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ်ဖဲန zip လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကတီၢ်အံၤ UnitedHealthcare Community Plan တဟ့ၣ်လီၤမၤ စၢၤဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤဘၣ်န့ၣ် လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကြၢးဒီးခွဲးယာ်ခံခါလၢ UnitedHealthcare Community Plan (UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) အအိၣ်, နကဘၣ်ကြၢးဝဲဒီးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ Medicaid တၢ်မၤစၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare, Medicaid ဒီး dual health plan eligibility (တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်) အဂ့ၢ်, လဲၤကွၢ်ဖဲပ Resource Center (တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအလီၢ်ခၢၣ်သး) တက့ၢ်.

စံၢ်လီၤဖဲ button (တၢ်အသၣ်ဖျၢၣ်) လၢလာ်အံၤအလိၤလၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ်ဖဲန zip လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကတီၢ်အံၤ UnitedHealthcare Community Plan တဟ့ၣ်လီၤမၤ စၢၤဝဲဒၣ် dual-eligible health တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤ ပူၤဘၣ်န့ၣ် လီၤ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicare လၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ် Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်External link

လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare, Medicaid ဒီး dual health plan eligibility (တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်) အဂ့ၢ်, လဲၤကွၢ်ဖဲပ Resource Center (တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအလီၢ်ခၢၣ်သး) တက့ၢ်.

စံၢ်လီၤဖဲ button (တၢ်အသၣ်ဖျၢၣ်) လၢလာ်အံၤအလိၤလၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ်ဖဲန zip လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

Currently, UnitedHealthcare Community Plan does not offer partial dual-eligible plans in your area. In order to qualify for the dual-eligible plan(s) in your area, Medicaid must currently cover all of your medical costs.

စံၢ်လီၤဖဲ button (တၢ်အသၣ်ဖျၢၣ်) လၢလာ်အံၤအလိၤလၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ်ဖဲန zip လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖျါလီၤဂာ်လၢ {{(fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Partial' ) ? 'dual-eligible' : fetchPlanType()}} တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါန့ၣ် ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

{{(calculateNextYearMedicareCount() !== 0 ? calculateNextYearMedicareCount() : '')}}

{{(calculateCurrentYearMedicareCount() !== 0 ? calculateCurrentYearMedicareCount() : '')}}

{{( (calculateCurrentYearMedicareCount() === 0 && calculateNextYearMedicareCount() === 0) ? ('ပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ '+calculatePlanCount()+' '+ ((fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Partial' ) ? 'ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကတြဲၤ' : fetchPlanType()) + ' တၢ်တိာ်ကျဲၤ(တဖၣ်) လၢန ZIP လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အပူၤ') :'')}}

မၤကတၢၢ်
တိၢ်နီၣ် - Plan Finder (တၢ်ဃုထံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ) အစၢတဖၣ်မ့ၢ်ထဲဒၣ်တၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိလၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်ဒီးဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနတၢ်စံးဆၢလၢနပာ်ဖျါထီၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်အစၢတဖၣ်တအုၣ်ကီၤဝဲဒၣ်နတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤအဂီၢ်ဖဲကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software