လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်အိၣ်ခူသူၣ်

HIPPA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနီၢ်ကစၢ်တၢ်ခူသူၣ်အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ပာ်ဃာ်နတၢ်ခူသူၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်ဖဲ HIPAA Notice of Privacy Practices (PDF, အဲကလံးကျိာ်) ဒီး HIPAA Notice of Privacy Practices (PDF, Español)အပူၤတက့ၢ်.

ပှာ်ယဲၤသန့တၢ်ခူသူၣ်အကျဲသနူ

တၢ်ကတိၤဆှၢနုာ်

နတၢ်ခူသူၣ်မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ဝဲလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကျဲသနူအံၤကဒုးသ့ၣ်ညါနၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤမနုၤလၢပထၢဖှိၣ်အီၤအဂ့ၢ်, ဘၣ်မနုၤဃိပထၢဖှိၣ်အီၤ, ဒီးပမၤတၢ်ဒီးတၢ်အဝဲန့ၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ကျဲသနူအံၤထဲလၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကျဲသနူအံၤအပူၤ, "we," (ပဝဲ), "our," (ပဝဲသ့ၣ်) ဒီး "Company" (ခီပနံာ်) အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ UnitedHealthcare, ပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်ကရၢတဖၣ်, ဒီးပမိၢ်ပၢ်ခီပနံာ် UnitedHealth ကရူၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှာ်ယဲၤသန့အံၤမ့ၢ်ဝဲလၢကီၢ်အမဲရံကၤပှၤကွၢ်တၢ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ်လၢ်နပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကမၤဝဲဒၣ်အကျိၤကျဲတဖၣ်ဖဲကီၢ်အမဲရံကၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

Cookies (အ့ထၢၣ်နဲးလၢအနုာ်လီၤကွၢ်ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်သန့ထံး)

"Cookies" မ့ၢ်ဝဲ text files (လံာ်တြံာ်တၢ်မၤနီၣ်) ဆံးကိာ်တခါလၢတၢ်ပာ်ဃာ်ဝဲဖဲနခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. Cookies မ့ၢ်တၢ်မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဟးကွၢ်ပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ထၢနုာ်ကဒါက့ၤနမံၤ, တၢ်ခူသူၣ်နီၣ်ဂံၢ်, ဒီးတၢ်လၢအကျဲၤပာ်လီၤသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီပနံာ်စူးကါဝဲဒၣ် cookies လၢအကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်အပှာ်ယဲၤသန့ကဘျံးပၤဖဲလဲၣ်တဘ့ၣ်လၢတၢ်စူးကါအီၤ, တၢ်စူးကါအဘျီဆံးအါ, ဒီးလၢတၢ်အိးထီၣ်စူးကါပှာ်ယဲၤသန့အက့ၢ်ဂီၤဒိတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တစူးကါဝဲဒၣ် Cookies လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်ဝဲဒၣ်ပှၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တတဲဘၣ်ပှၤလၢနမ့ၢ်မတၤလဲၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢသဲစးတၢ်ဘျၢဟ့ၣ်တၢ်ပျဲန့ၣ်, ပကစူးကါ cookies န့ၣ်လီၤ.

နပံာ်ဃာ်ဝဲဒၣ် cookies တဘျီလၢ်လၢ်သ့ဝဲခီဖျိဆီတလဲန browser settings (ပှာ်ယဲၤသန့ထံးအတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤအလီၢ်) န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကပာ်ပနီၣ်ဝဲဒၣ်နတၢ်စူးကါ ပှာ်ယဲၤသန့အက့ၢ်ဂီၤဒိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. နသုးကျဲၤစူးကါစ့ၢ်ကီး "flash (ပျိာ်လဲနီၣ်ဂံၢ်ဆူတၢ်ဂီၤ)" အကျိၤအကျဲတဖၣ်, ဒီး တၢ်သုးကျဲၤ Flash (ပျိာ်လဲနီၣ်ဂံၢ်ဆူတၢ်ဂီၤ) အပိးလီတဖၣ် လၢအအိၣ်ဝဲဖဲ Adobe အပှာ်ယဲၤသန့အပူၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

နနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

“နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ” မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအတဲဘၣ်ပှၤလၢနမ့ၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပၣ်ဃုာ်ဝဲဒီးနမံၤအလၢအပှဲၤ, လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်, လီပရၢအမံၤ, လီၢ်အိၣ်ဆိးထံး, မ့တမ့ၢ် စ့စရီနီၣ်ဂံၢ်တနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ. တလိၣ်နဟ့ၣ်လီၤပှၤနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တမၤဒ်န့ၣ်, နကဘၣ်ပာ်ပနီၣ်လီၤဝဲဒၣ်နတၢ်စူးကါ website functions (ပှာ်ယဲၤသန့အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ) တနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

ပကဆဲးကျိးလၢတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်နလီပရၢ, လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်, လီတဲစိစိာ်စုနီၣ်ဂံၢ်, တၢ်ကွဲးဆှၢလံာ်အနီၣ်ဂံၢ်, မ့တမ့ၢ် စဲးဒိဆှၢလံာ်အနီၣ်ဂံၢ်လၢနပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပကစူးကါဝဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤလၢတၢ်ဆဲးကျိးနၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပၢဆှၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ.

ပကပာ်ဖှိၣ်ဝဲဒၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနပာ်ဖျါထီၣ်ခီဖျိပှာ်ယဲၤသန့အံၤဃုာ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂၤတဖၣ်လၢတၢ်ဟံးဖီၣ်ထီၣ်အီၤခီဖျိခီပနံာ်, ဃုာ်ဒီးအပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပပှၤဆါတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဒိ, နမ့ၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤလၢပအိၣ်န့ၣ်, ပကပာ်ဖှိၣ်ဝဲဒၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနပာ်ဖျါထီၣ်ခီဖျိပှာ်ယဲၤသန့အံၤဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤအစရီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နီၤလီၤပာ်ဖျါနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

ပကနီၤလီၤပာ်ဖျါထဲဒၣ်နနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးကရၢအဂၤတဖၣ်ဒ်တၢ်ပာ်ဖျါဝဲဖဲကျဲသနူအံၤအတကွီၣ်ပူၤဒီးဒ်သဲစးတၢ်ဘျၢဟ့ၣ်တၢ်ပျဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

ပကနီၤလီၤပာ်ဖျါနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲလၢတၢ်ဆါကွံာ်ခီပနံာ်, တၢ်ဒုးလီၤဘျၢ, တၢ်မၤလီၤမုၢ်လီၤဖး, တၢ်ပှ့ၤန့ၢ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤဂာ်လိာ်သးတနီၤနီၤ မ့တမ့ၢ် ခဲလၢာ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ပကနီၤလီၤပာ်ဖျါနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်စံးက့ၤကွီၢ်ဘျီၣ်အတၢ်နဲၣ်လီၤ, ကွီၢ်ဘျီၣ်အတၢ်ကိး, တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်အုၣ်ကီၤ, သဲစးတၢ်ဘျၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်လီၤ. ပကမၤသကိးဒီးပှၤဒုးလူၤပိာ်ထွဲသဲစးတၢ်ဘျၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဖဲတၢ်ဃိထံသမံသမိးအပူၤဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအတဖိးသဲစးတဖၣ်, တၢ်မၤကမၣ်ပတၢ်ဘျၢတဖၣ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဟးဂီၤပှၤနုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဖိအဂၤတဖၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့တမ့ၢ် ပာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဖဲ chat room (တၢ်တဲသကိးအဒၢး), တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဘ့ၣ်ဘၣ်ဖးလဲၢ်အလိၤ, မ့တမ့ၢ် "chat" လၢအလီၤဂာ်လိာ်သးဘၣ်ထွဲဒီးပှာ်ယဲၤသန့အံၤတနီၤနီၤ, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနဆှၢထီၣ်ဃုာ်ဒီးန screen name (နမံၤလၢနမၤနီၣ်လီၤ) ကအိၣ်ဖျါဝဲဖဲပှၤနုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဖိအဂၤတဖၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. ပှၤနုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဖိတဖၣ်ကနီၤလီၤပာ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်, ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖျါလၢကမျၢၢ်ကျါန့ၣ်လီၤ.

ပကနီၤလီၤပာ်ဖျါနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးကရၢအဂၤတဖၣ်အခီပနံာ်လၢပဒိးလဲအဝဲသ့ၣ်လၢအကဖံးမၤတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢပခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ.

ပှာ်ယဲၤသန့အံၤကပျဲနကွၢ်ဝဲဒၣ် visitor profile (ပှၤနုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဖိအဂ့ၢ်အကျိၤ) ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးဃ့ထီၣ်တၢ်ဆီတလဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. function (တၢ်စူးကါတၢ်မၤကျိၤကျဲ) အံၤမ့ၢ်အိၣ်န့ၣ်, ပကဒုးပၣ်ဃုာ် link ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤဃုာ်ဒီးအခိၣ်တီဒ်အမ့ၢ် "My Profile" န့ၣ်လီၤ.

ပှာ်ယဲၤသန့ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ 

ပရဲၣ်သဲကတီၤဝဲဒၣ်တၢ်သုးကျဲၤပၢဆှၢကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ, တၢ်မၤကျိၤကျဲဒီးတၢ်ကဟုကယာ်ဒီသဒၢနီၢ်ခိလၢတၢ်ဒီသဒၢစၢၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနပာ်ဖျါထီၣ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ပတအုၣ်ကီၤဝဲဒၣ်ပပှာ်ယဲၤသန့အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပအုၣ်ကီၤတသ့ဝဲလၢနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတပတုာ်အသးဖဲနဆှၢထီၣ်ဆူပအိၣ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ပတဟံးမူဒါဝဲလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖိးသဲစးအဂၤတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် criminal hackers (ပှၤနုာ်လီၤမၤဟးဂီၤပှၤဂၤအခီၣ်ဖၠူထၢၣ်လၢအမၤကမၣ်သဲစး)န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢအတၢ်မၤကျိၤကျဲလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်

ပကဆှၢန့ၢ်နၤလံာ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်, တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါစ့စရီတၢ်အိၣ်သး, ဒီးတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢအဂၤတဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအဂ့ၢ်ခီဖျိအံၣ်လဲးထြီနံးကျိၤကျဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်သိးပကဆှၢစ့ၢ်ကီးလီပၢရတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်ဘျုးထီရီၤတဖၣ်, တၢ်မၤသီထီၣ်ပှာ်ယဲၤသန့, တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်အိၣ်သး, ဒီးဆူၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်ထီရီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတဲဘၣ်က့ၤပှၤလၢနတအဲၣ်ဒိးလၢပကဆှၢန့ၢ်နၤတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢတဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဆဲးကျိးပှၤလၢနကမၤလိအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လၢအ 13

ပတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်လီၤသးလၢပကထၢဖှိၣ်ဝဲဒၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢပှၤဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်အိၣ် 13 နံၣ်ဆူဖီလာ်ခီဖျိပှာ်ယဲၤသန့အံၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢအမိၢ်ပၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤဆဲးကျိးပှၤဖဲလၢနမ့ၢ်ဆိမိၣ်လၢပထၢဖှိၣ်ဝဲဒၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢဖိသၣ် 13 နံၣ်ဆူဖီလာ်ခီဖျိပှာ်ယဲၤသန့အံၤန့ၣ်လီၤ.

ဆဲးကျိၤပှၤ

လၢတၢ်ဆဲးကျိးပှၤဘၣ်ထွဲဒီးပှာ်ယဲၤသန့တၢ်ခူသူၣ်အကျဲသနူအဂ့ၢ်ဒီးတၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပတၢ်ခူသူၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂ့ၢ်, ဝံသးစူၤဆဲးကျိးပှၤဖဲ-

UnitedHealthcare Privacy Office
MN017-E300
PO Box 1459
Minneapolis MN 55440

နံၤသီဖဲကျဲသနူအံၤကဲထီၣ်အခါ-

လါစံးပတ့ဘၢၣ် 21, 2016သီ.

တၢ်ဆီတလဲဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအတၢ်ခူသူၣ်ကျဲသနူ.

ပဆီတလဲဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအတၢ်ခူသူၣ်ကျဲသနူတဘျီလၢ်လၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဆီတလဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်ဖဲပပှာ်ယဲၤသန့အကဘျံးပၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဆီတလဲဝဲဒၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤန့ၣ်, ပကဒုးသ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤ.

Social Security Number Protection Policy (တၢ်ဒီသဒၢပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ်အကျဲသနူ)

ပဒီသဒၢဝဲဒၣ် confidentiality of Social Security numbers ("SSNs") (ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ပာ်ဝဲဒ်တၢ်ခူသူၣ်) လၢတၢ်စူးကါတၢ်ဒီသဒၢခီဖျိနီၢ်ခိ, အံၣ်လဲးထြီနံး, ဒီးတၢ်သုးကျဲၤတၢ်ကဟုကယာ်လၢအတြီဆၢစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်တၢ်လၢတၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ပတဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် SSN လၢတဖိးမံဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်လီၤ.

ပှာ်ယဲၤသန့အံၤကပျဲနကွၢ်ဝဲဒၣ် visitor profile (ပှၤနုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဖိအဂ့ၢ်အကျိၤ) ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးဃ့ထီၣ်တၢ်ဆီတလဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. function (တၢ်စူးကါတၢ်မၤကျိၤကျဲ) အံၤမ့ၢ်အိၣ်န့ၣ်, ပကဒုးပၣ်ဃုာ် link ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤဃုာ်ဒီးအခိၣ်တီဒ်အမ့ၢ် "My Profile" န့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software