လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ဘၣ်ဃးပဂ့ၢ်ပကျိၤ

မၤစၢၤပှၤတၢ်အိၣ်မူလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂ့ၤထီၣ်®

UnitedHealthcare ကျဲးစၢးဂဲၤလိာ်ဝဲလၢအတၢ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤတၢ်အိၣ်မူလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂ့ၤထီၣ်ဒီးမၤဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့အတၢ်မၤကျိၤကျဲဂ့ၤအါထီၣ်လၢပှၤကိးဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပမၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အအိၣ်ဒ်အမ့ၢ် Medicaid အသိး

ပဆှၢနုာ်ပာ်ဖျါတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်လဲၢ်လဲၢ်ဃဲာ်ဃဲာ်လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤဝဲလၢ-

  • မိၢ်လၢအိၣ်ဒီးအဟုးသးဒီးအဝဲသ့ၣ်အဖိဆံးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • ဖိသၣ်အသးနံၣ်တုၤလၢ 19 နံၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဖဲအကျိၣ်စ့တၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
  • ပှၤလၢအိၣ်ဆိးဒီးပှၤလၢအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးနးနးကလဲာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကအိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်သဘျ့အပူၤန့ၣ်လီၤ.
  • ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်တဖၣ်လၢအကြၢးဝဲဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဝဲဒၣ်ကီၢ်အမဲရံကၤအတၢ်ကြၢးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအခိၣ်နၢ်1

UnitedHealthcare Dual Complete® ကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်ပှၤလၢအကြၢးဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်န့ၣ်လီၤ.

ပမၤစၢၤအါထီၣ်ကရၢဖိတဖၣ်အတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤလိာ်ဖဲကီၢ်စဲၣ်အါဘ့ၣ်အပူၤလၢအအါန့ၢ်ဒံးတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ခီပနံာ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.1

နဃုကွၢ်ဝဲဒၣ် Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်လၢအဂၤတခါခါဧါ. 

နဃုကွၢ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်လၢအဂၤတခါခါဧါ. 

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

* ဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်နီၤလီၤသကိးတၢ်ဆါတၢ် ပှ့ၤဒ်အမ့ၢ် 2021

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software