လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်အိၣ်ယၢၤလီၢ်ခၢၣ်သး

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤကဲဘျုးလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်

မၤလိတၢ်ဘၣ်ဃး ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤတၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢ ကမၤစၢၤပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare တဖၣ်ဒ်လဲၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဃုထၢ

ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးလၢ ကဒိးန့ၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. ဖဲအံၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတနီၤ လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ

နၤ မ့တမ့ၢ်ပှၤလၢနသ့ၣ်ညါတဂၤဂၤန့ၣ် အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ဧါ. ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ဒ်လဲၣ်န့ၣ်မၤလိတက့ၢ်.

တၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်

မ့ၢ်နဒိးန့ၢ်တၢ်လီၤဆီတမံၤမံၤလၢနအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃး dual health တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်ဧါ. ဒိးန့ၢ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢ FAQs လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်တက့ၢ်.

ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်

တၢ်သးစဲအတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်ဆူပှၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤဂံၢ်ထံး လၢတၢ်ပာ်ဖျါဃာ်အီၤတဖၣ်

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software