လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်အိၣ်ယၢၤလီၢ်ခၢၣ်သး

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤကဲဘျုးလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်

ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးလၢ ကဒိးန့ၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. ဖဲအံၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတနီၤ လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

Medicaid ဒီး Medicare ဒီး ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်မၤစှၤလီၤစၢၤဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအပှ့ၤကလံၤသ့ဝဲ လၢတၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတဖှံၣ်တဝာ်အဂီၢ်အခီပညီအဲၣ်ဒိးစံးဝဲဒ်လဲၣ်. Medicare တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် မၤစှၤလီၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤ အတၢ်ဘူးတၢ်လဲသ့

မ့ၢ်နဒိးန့ၢ်တၢ်လီၤဆီတမံၤမံၤလၢနအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃး dual health တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်ဧါ. ဒိးန့ၢ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢ FAQs လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်တက့ၢ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software