လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢအီၤလၢ တၢ်လိၣ်လီၤဆီခံမံၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ (D-SNP) ဧါ.

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ11 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 01, 2022

ဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီကလၢာ်အပှ့ၤဒိၣ်ဧါႋ ကိၢ်တၢ်တဂ့ၤႋ ပှၤအါဂၤသန့ၤထီၣ်သးလၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲအလၢပှဲၤခဲလၢာ်လၢနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲတန့ၢ်ဘၣ်ႋ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တလီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်အခီၣ်ထံးဆိကတၢၢ်တမံၤလၢ ပှၤသံကွၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတဲၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၢ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒီးတၢ်ကွဲးအံၤ ကျၢၢ်ဘၢဃုာ်ဒီး ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢအပာ်ဃုာ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

Medicaid တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ်ကသံၣ်ထံလဲဘၣ်ဧါႋ

မ့ၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ အါတက့ၢ် Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အုၣ်ကီၤဃုာ် ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ တနီၤနီၤန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် လၢတမံၤဒီးတမံၤန့ၣ် လီၤဆီလိာ်သးလၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်န့ၣ်အသိး ကီၢ်စဲၣ်အဂုၤဂၤတဖၣ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်ဘျၢလၢလီၤဆီတဖၣ် လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တမ့ၢ်လၢ ကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီတဖၣ်အလၢလၢပှဲၤပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ် ကသံၣ်ထံလဲ မနုၤတဖၣ်လဲၣ်ႋ

အကူာ် D မ့ၢ်၀ဲ Medicare အဂ့ၢ်တကူာ်လၢ ဟ့ၣ်စၢၤ ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီအဘူးလဲ လၢပှၤစိာ် Medicare တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ်အဂၤ လၢနတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကစီၣ်အဂ့ၤမ့ၢ်၀ဲ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တဖၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တကလုာ် အဃိအ၀ဲသ့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီး Medicare အကူာ် D န့ၣ်လီၤႋ အခီပညီမ့ၢ်လၢ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ် ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ သ့အါန့ၢ်တၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤခဲအံၤ လၢအအိၣ်လၢ Medicaid မ့တမ့ၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်လၢကကဒိးန့ၢ်ဘၣ်သ့လၢခဲအံၤ

တၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့

Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး

Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး

ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ

ကသံၣ်ထံလဲ
အကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအဂၤ

နကတဲလၢကသံၣ်ကသီမနုၤတဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးကသ့ဒ်လဲၣ်ႋ

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤခဲလၢာ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်တမံၤတၢ်ကိးအီၤလၢ တၢ်မၤအကျိၤကျဲ တမံၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီအမံၤစရီတဘ့ၣ်လၢ နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ ကသံၣ်ကသီအမံၤလၢတၢ်လိၣ်ဘၣ် (PDL) န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ကွၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတခါလၢ UnitedHealthcare န့ၣ် အအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢကဘၣ်ကွၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အကသံၣ်ကသီအမံၤ အိၣ်လၢ အဲကလံးကျိာ် ကျိာ် မ့တမ့ၢ် စပ့ၣ်ကျိာ်-

  1. ထၢနုာ်လီၤန ZIP လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်ဖဲတလါဒၢဖိအပူၤဖဲလံာ်ကဘျံးပၤအံၤအဖီလာ်ကတၢၢ်လၢနကဃုကွၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤအဂီၢ်
  2. စံၢ်လီၤ “View Plan Details” (ကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လၢပှဲၤ) အလိၤဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအဖီလာ်လၢနသးစဲအီၤ
  3. ဃုထၢ “Drug list” (ကသံၣ်မံၤစရီ) ဖဲတၢ်ဃုထံၣ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိအတလါဒၢဖိအလွဲၢ်လါအပူၤလၢနကထံၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဝဲဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤဝဲန့ၣ်အပူၤ

အါတက့ၢ်ဖျါလီၤဂာ်လၢ, နကအဲၣ်ဒိးဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဃးကသံၣ်လၢနစူးကါခဲအံၤတဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢပှဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အညီလၢတၢ်မၤဝဲဒၣ်, မ့ၢ်လၢနဃုကွၢ်ကသံၣ်အမံၤစရီတမံၤလၢ်လၢ်လၢနသးစဲအီၤလၢလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်သ့အဃိန့ၣ်လီၤ.

တိၢ်နီၣ် - တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် လီၤဆီလိာ်သးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤစၢၤအဟီၣ်၀ီၤ တတီၤစုာ်စုာ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်. ​
ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုး ပာ်ဃုာ်လၢ န တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲ ပူၤအဂီၢ် ကကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အမံၤ ကွဲးလီၤသးလၢ နကရၢဖိ ID ခးအလီၢ်ခံတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤဘၣ် UnitedHealthcare UCard™

UCard မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤအကရၢဖိတဖၣ် အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ ဒီးတၢ်အိးထီၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software