လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Dual Special Needs Plan (D-SNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယနူၤအါရံၤ 17 သီ, 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 01, 2022

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့တမ့ၢ် (D-SNP, ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ) လၢအဖုၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတကလုာ် လၢပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်မ့မ့ၢ်နၤန့ၣ်, နမ့ၢ် “dual-eligible” (တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ) န့ၣ်လီၤ. (တၢ်ဝဲန့ၣ်တၢ်စံးဝဲလၢကျဲအဂၤတဘိလၢနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare တဘျီဃီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.)

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤလၢပှၤလၢအမ့ၢ်ဝဲဒၣ် dual-eligible အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

Dual Special Needs Plans မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအစူးကါဝဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီတနီၤနီၤသ့ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဟဲနုာ်, နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, သးနံၣ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်ဝဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်တိာ်ကျဲၤတကလုာ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤဆူၣ်ချ့ခံမံၤဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မၤသကိးတၢ်ဒီးန Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ န့ၣ်လီၤႋ နကပာ်ဃာ်ဝဲဒၣ်န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်အါထီၣ်စ့ၢ်ကီးနၤတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်လၢအအါန့ၢ်ဒံးနဒိးန့ၢ်ဃုာ်ဒီး Original Medicare န့ၣ်လီၤ. ခဲလၢာ်န့ၣ်အပှ့ၤစှၤထဲသိးဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖြံးမံၣ်ယၢၣ် $0 န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤအါထီၣ်လၢနဂီၢ်

တၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲမ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဖးဒိၣ်အဂၤတခါလၢနဒိးန့ၢ်ဃုာ်ဒီး Dual Special Needs Plan န့ၣ်လီၤ. နကအိၣ်ဒီးပှၤပၢဆှၢတၢ်ကွၢ်ထွဲနီၢ်ကစၢ်မူဒါခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤဂၤလၢအမၤစၢၤနၤသ့ဝဲ-

  • သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်န Medicaid ဒီး Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.
  • သုးကျဲၤနကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲတဖၣ်တက့ၢ်.
  • မၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢနလိၣ်ဘၣ်လၢနကတူၢ်ဘၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တသ့ဖဲအသ့တက့ၢ်.

နမ့မ့ၢ် dual-eligible န့ၣ်, နဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတကလုာ်အံၤသ့ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ခီဖျိနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံာ်ခူသူၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဝဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး UnitedHealthcare န့ၣ်လီၤ. ပကိးဝဲဒၣ်ပတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်တိာ်ကျဲၤ−ခံခါလၢ UnitedHealthcare Dual Complete® န့ၣ်လီၤ.  ပမၤစၢၤတ့ၢ်လံဝဲဒၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတဖၣ်လၢ အအါန့ၢ်ဒံး 40 နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးပမၤစၢၤအါထီၣ် dual-eligible ကရၢဖိတဖၣ်ပှဲၤပှဲၤဖဲကီၢ်စဲၣ်အါဘ့ၣ်အပူၤလၢအအါန့ၢ်ဒံးတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ခီပနံာ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.1

1 ဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဆါပှ့ၤသကိးအလီၢ်, ဒ်အမ့ၢ် 2019

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤဘၣ် UnitedHealthcare UCard™

UCard မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤအကရၢဖိတဖၣ် အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ ဒီးတၢ်အိးထီၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်. 

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software