လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicare တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် မၤစှၤလီၤဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤ အတၢ်ဘူးတၢ်လဲသ့

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါအီးကူာ်27 2022

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါအီးကူာ်27 2022

အိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအမၤစၢၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်ဘူးတၢ်လဲမ့ၢ်တၢ်လၢအပှ့ၤဆံးလီၤ လၢပှၤတဖၣ်လၢကျၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အိၣ်စှၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ် ဟ့ၣ်စၢၤ၀ဲဒၣ်ထဲန Medicare အတၢ်ဘူးတၢ်လဲတကူာ်တ၀ာ် မ့တမ့ၢ် ခဲလၢာ်ဒၣ်လဲၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤအါဒံအါဂၤ လၢအခွဲးတုၤထီၣ်ဘးလၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤသ့န့ၣ်တသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

Medidcare တၢ်မၤစၢၤအဂၤ မၤစှၤလီၤစၢၤ၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ထံလဲအဘူးလဲတဖၣ်သ့

တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးဒ်အမ့ၢ် “ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤအဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ်” န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤစၢၤအဂၤ မ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါလၢ ဟ့ၣ်စၢၤ၀ဲဒၣ် Medicare အကူာ် D ကသံၣ်ထံလဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ န့ၣ်လီၤႋ ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနတၢ်အိၣ်သးဖီခိၣ် Medicare တၢ်မၤစၢၤအဂၤ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢတၢ်သ့ဒ်အံၤ-

  • နဖြံးမံၣ်ယၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတလါဂီၢ်စုာ်စုာ် (ကျိၣ်စ့နီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤဒ်သိးကဒုးအိၣ်မူဘၣ်နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤဆူညါအဂီၢ်)
  • နတၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲတနံၣ်စုာ်စုာ်အဂီၢ် (ကျိၣ်စ့နီၣ်ဂံၢ်လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤ တချုးလၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကစးထီၣ်ဟ့ၣ်န့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်အဘူးလဲ)
  • တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ (တၢ်အဘူးလဲလၢနဟ့ၣ်ဘၣ်အီၤဖဲနဟံးန့ၢ်ပှဲၤကသံၣ်ထံလဲ မ့တမ့ၢ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအခါ)

တၢ်သုးကျဲၤပၢဆှၢပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတယာ်လီၤဝဲဒၣ် Medicare Extra Help (Medicare တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ) လၢအကြၢးဒီးအပှ့ၤအါန့ၢ်ဒံး $5000 လၢတနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.1ပတံထီၣ်ဝဲဒၣ် Extra Help (တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ) လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်သ့ဝဲ, ခီဖျိလီတဲစိဖဲ 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778), မ့တမ့ၢ် မၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဒီး နပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတက့ၢ်.  

တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဃုာ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤကမ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤဖးဒိၣ်လၢအကျၢၢ်ဘၢအါထီၣ်နတၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်

တၢ်ပာ်ကီၤ Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် (Medicare Savings Programs) ဟ့ၣ်စၢၤအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န Medicare အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်

Medicare Savings Programs (MSPs) (တၢ်ပာ်ကီၤ Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်) မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤလၢအကဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်အ Medicare တၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီတဖၣ်အပှ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နဆဲးလီၤမံၤဖဲ MSP အပူၤသ့ဝဲဖဲလၢနမ့ၢ်တကြၢးဝဲဒီး Medicaid ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဖဲနကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤသးတနီၤနီၤအပူၤ, MSPs ကဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီး Medicare အကူာ် A (တၢ်ဆါဟံၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ) ဒီး Medicare အကူာ် B (ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါတၢ်အုၣ်ကီၤ) အလဲလၢတၢ်ထုးစှၤလီၤသ့, တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကိးတၢ်အပှ့ၤတဖၣ်, စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ပာ်ကီၤ Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်. မ့တမ့ၢ် လဲၤထံၣ်လိာ်နကီၢ်စဲၣ် Medicaid ခၢၣ်စးကရၢလၢတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်နကြၢးဝဲဒၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ်ဧါ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်န့ၣ်, နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Dual Special Needs Plans (D-SNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤ) န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ် D-SNPs ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအါမး အါန့ၢ်ဒံး Original Medicare (ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare) မ့တမ့ၢ် Medicaid – တၢ်လုၢ်ဘၢဒ်အမ့ၢ်မဲဒီးမဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤ, ဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်ကဒွဲစ့လၢတၢ်ပှ့ၤကသံၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးတၢ်ကစဲးကစီးတဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤဖဲ over-the-counter (OTC) (ကသံၣ်ကျး) န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဝဲန့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဒိၣ်မးလၢအကျၢၢ်ဘၢအါထီၣ်ဝဲဒၣ်နတၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စူးကါတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအတလါဒၢဖိဖဲလာ်အံၤဒီးကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်မနုၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

1 တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ ဃုာ်ဒီး Medicare ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအပှ့ၤကလံၤတဖၣ်, တၢ်သုးကျဲၤပၢဆှၢပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ https://www.ssa.gov/benefits/medicare/prescriptionhelp.html (တၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်သ့ဖဲ 14, 2022)န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software