လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယနူၤအါရံၤ 17 သီ, 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 02, 2022

“ခွဲးယာ်ကတြဲၤ” အခီပညီမ့ၢ်ဝဲနကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid ဒီး Medicare တၢ်အုၣ်ကီၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နကနၢ်ဟူစ့ၢ်ကီးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတကလုာ်အံၤအဂ့ၢ်လၢတၢ်ကိးဝဲလၢ “DSNP ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ” မ့တမ့ၢ် “Medicare SNP ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ” စးထီၣ်ဖဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ် Medicare တၢ်ကဲဘျုးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တကလုာ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ အဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. တၢ်သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ န့ၣ်လီၤ. နစံးဆၢဝဲဒၣ်တၢ်သံကွၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤလၢ “မ့ၢ်” ခဲလၢာ်မ့ၢ်သ့န့ၣ်, နအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ အံၤန့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်နကြၢးဝဲဒၣ်ဒီး Medicaid မ့တမ့ၢ် ဒိးန့ၢ်ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီတၢ်မၤစၢၤဧါ.

Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢနကီၢ်စဲၣ်အဂီၢ်ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤအီၤခီဖျိနကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢတၢ်ကြၢးဝဲဒီး Medicaid အဂီၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနကီၢ်စဲၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နဒိးန့ၢ်ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီတၢ်မၤစၢၤဒ်အမ့ၢ် supplemental security income (SSI) (တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ) ဧါ. နတၢ်ဟဲနုာ်မ့ၢ်စှၤန့ၣ်, နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid န့ၣ်လီၤ.

လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်မ့ၢ်နကြၢးတကြၢးလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicaid ဖဲနကီၢ်စဲၣ်ပူၤသ့အဂ့ၢ်, သမံသမိးကွၢ်ဒီးနကီၢ်စဲၣ် Medicaid အခၢၣ်စးကရၢတက့ၢ်. နကထံၣ်ဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အ link လၢအဒုးနဲၣ်ဝဲဒၣ်နကီၢ်စဲၣ် Medicaid ခၢၣ်စးကရၢဖဲ “Plan Details” ကဘျံးပၤအလိၤလၢပဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢနကထံၣ်ဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤအဂ့ၢ်, ဝံသးစူၤဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနကီၢ်စဲၣ်အပူၤတက့ၢ်.

မ့ၢ်နအိၣ်ဒီး Medicare အကူာ် A ဒီး B ဧါ.

Medicare မ့ၢ်ဝဲထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်သုးကျဲၤအီၤခီဖျိကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤသးနံၣ် 65 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်, ဒ်န့ၣ်သိးပှၤတနီၤနီၤလၢအသးနံၣ် 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်လၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ. လၢကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare အဂီၢ်, နကဘၣ်မ့ၢ်အမဲရံကၤထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤအိၣ်ဆိးဖိးသဲစးလၢအမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အမဲရံကၤအပူၤအစှၤကတၢၢ် 5 နံၣ်န့ၣ်လီၤ.

Medicare အကူာ် A မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤန့ၣ်လီၤ. Medicare အကူာ် A ကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဒ်ပှၤဆါလၢထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖဲနအိၣ်ဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်ပူၤအကတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါအလီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. Medicare အကူာ် B မ့ၢ်ဝဲကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်အုၣ်ကီၤန့ၣ်လီၤ. Medicare အကူာ် B ကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်ကသံၣ်သရၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢကွၢ်ထွဲန့ၣ်လီၤ. ခဲလၢာ်တပူၤဃီ, တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီး Medicare အကူာ် A ဒီး B ဒ်အမ့ၢ် Original Medicare န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး 4 Medicare အကူာ်တဖၣ်အတၢ်လီၤဆီလိာ်သးအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်နအိၣ်ဆိးဖဲတၢ်မၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအတၢ်အုၣ်ကီၤအလီၢ်ကဝီၤပူၤဧါ.

ခွဲးယာ်ကတြဲၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့နၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲတၢ်လီၢ်လၢနအိၣ်ဆိးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. နဟံၣ်အလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးကဘၣ်အိၣ်ဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအတၢ်အုၣ်ကီၤအလီၢ်လၢနကကြၢးဝဲဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ် UnitedHealthcare Dual Complete® တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ နဂီၢ်အဂီၢ်, ဝံသးစူၤ ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢနကီၢ်စဲၣ်အပူၤတက့ၢ်. 

ဖဲတၢ်စံးကတိၤအပူၤ- မ့ၢ်နကြၢးဝဲဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ အဂီၢ်သ့ဧါ.

မ့ၢ်နကြၢးဝဲဒၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ်ဧါ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ကြၢးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဖဲလၢ-

  • နကြၢးဝဲဒၣ်ဒီး Medicaid ဖဲနကီၢ်စဲၣ်အပူၤ
  • နကြၢးဝဲဒၣ်ဒီး Medicare အကူာ် A ဒီး B (Original Medicare)
  • နအိၣ်ဆိးဖဲ တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအတၢ်အုၣ်ကီၤအလီၢ်ကဝီၤပူၤ

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဃုထၢ

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software