လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ဘၣ်မနုၤနဃုထၢ UnitedHealthcare လၢန ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ အဂီၢ်လဲၣ်.

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါအီးကူာ်20 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 06, 2022

တၢ်အုၣ်ကီၤအခီပနံာ်တဖၣ်ခါဖု ဒုးနဲၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ် ကဒံးသိးလိာ်သး ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤတဖၣ် ဒ်သိးကမၤညီထီၣ်စၢၤတၢ်အိၣ်မူ လၢပှၤတဖၣ်လၢလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အါမံၤအါကထၢဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်အိၣ်စှၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢကွၢ်ထွဲနၤ အခွဲးမ့ၢ်အိၣ်လၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ် ဖးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ် 5တၢ်ဂ့ၢ်အကဒိၣ်ကတၢၢ်လၢဘၣ်ဃုထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခါလၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

1. တၢ်ဖံးတၢ်မၤအိၣ်လၢပှဲၤဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိလၢနာ်န့ၢ်အီၤသ့ မၤတၢ်လၢ ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်ကတြဲၤအဂီၢ်

UnitedHealthcare ကွၢ်ထံတ့ၢ်လံကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီ အါန့ၢ် 40 နံၣ်လံန့ၣ်လီၤႋ ပတၢ်မၤစၢၤအတၢ်လဲၤခီဖျိ အခီပညီန့ၢ်၀ဲ ပနၢ်ပၢၢ်ဘၣ် ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ခွဲးယာ်ကတြဲၤ အတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤအဂ့ၢ်လီၤဆီ န့ၣ်လီၤႋ ဒီးပဒုးအိၣ်ထီၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအိၣ်ဒီးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ် ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ဘး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

2. ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ခွဲးယာ်ကတြဲၤ အိၣ်သကုၤဆးဒးလၢကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ညါ

UnitedHealthcare မၤစၢၤဘၣ် ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ခွဲးယာ်ကတြဲၤ အါမး လၢကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အါဘ့ၣ် အါန့ၢ်ဒံးဆူၣ်ချ့မၤစၢၤအခီပနံာ်လၢအဂုၤဂၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ1 

3. ကရၢဖိတဖၣ်ဘၣ်သးဒီးပာ်ဃာ်ပဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ်

ထိၣ်သတြီၤဒီး ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ် UnitedHealthcare ကရၢဖိတဖၣ် ဟံးဃာ်အ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ယံာ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ2 ပသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်ဟံးထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆီတလဲကွံာ် ဆူဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆၢတဲာ်သးလၢအကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ကဃုထၢဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢ ဘၣ်နသးန့ၣ်လီၤႋ

4. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခဲလၢာ် # နီၣ်ဂံၢ် 1

UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်တၢ်အမံၤဟူသၣ်ဖျါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢခဲလၢာ်အကျါန့ၣ်လီၤႋ နကသ့ၣ်ညါလၢဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ် ဖဲနထံၣ်ဘၣ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂၤ ခဲလၢာ်အခါန့ၣ် နကနၢ်ပၢၣ်ဘၣ်လီၤႋ တမ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤအါဂၤဃုထၢ၀ဲဒၣ် UnitedHealthcare အါန့ၢ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤလၢအဂၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ

5. ပမ့ၢ်နပှၤတ၀ၢအပှၤမၤသကိးတၢ်

UnitedHealthcare မ့ၢ်ပှၤတ၀ၢတဖၣ် လၢပမၤတၢ်လၢအဂီၢ် အပှၤမၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤႋ ပအိၣ်ဒီး ကရၢခၢၣ်စးအဖိးသဲစးတဖၣ် လၢအိၣ်ဆိး ဒီးမၤတၢ်လၢ လီၢ်က၀ီၤပှၤတ၀ၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ ပရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်မူးလီၤဆီတဖၣ်လၢ ပကရၢဖိလၢအိၣ်ဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒီးတၢ်တူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ် န UnitedHealthcare ကရၢဖိ ID ခးလၢလီၢ်က၀ီၤကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်အ၀ဲၤလီၢ်အါတီၤန့ၣ်လီၤႋ

ဒ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအမူဒါခိၣ်တဂၤအသိး နနာ်န့ၢ်တၢ်သ့ ဖဲနဃုထၢဘၣ် UnitedHealthcare လၢန ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အခါသ့န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤတၢ် ဒ်သိးကမၤစၢၤဘၣ်ပပှၤကရၢဖိတဖၣ် အိၣ်မူဘၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤႋ အန့ၣ်မ့ၢ်ပတၢ်အၢၣ်လီၤသးဒီးနၤန့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

1CMS တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤလီၢ်နီၤလီၤပာ်ဖျါတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအဂ့ၢ်အကျိၤဒ်လါအီကူာ် 2021အသိးန့ၣ်လီၤႋ
2ဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲကရၢဖိတၢ်အိၣ်ဆိးအနီၣ်ထိၣ်လၢအမ့ၢ် 3.05 နံၣ်ဒ်အမ့ၢ် 2021, ဒီး Net Promoter Score (တၢ်ခံကွၢ်စီၤကွၢ်ပှၤစူးကါတၢ်ဖိအတၢ်သးမံအဂ့ၢ်) 81 ဒ်လါအီကူာ် 2021အသိးန့ၣ်လီၤႋ ဒွဲပူၤခီပနံာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤႋ

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software