လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
ကရူၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် (အိးထီၣ်လၢထဲး(ဘ)အသီတခါအပူၤ)
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်စူးကါအတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်

တၢ်မၤနီၣ်အရ့ဒိၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးပှာ်ယဲၤသန့အခိၣ်တီ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ (တၢ်ထၢဖှိၣ်, “တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ”) ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤမ့ၢ်ဝဲလၢနတၢ်မၤလိမၤဒိးထီရီၤအဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်လီၤသးလၢတၢ်လဲလိာ်ဆီတလဲနတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်တဖၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤတၢ်တကြၢးပာ်ပနီၣ်ဝဲလၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအဂီၢ်ဘၣ်ဒီးတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်လီၤသးဒ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအသိးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲဒၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါန့ၣ်, နတကြၢးဒိးသန့ၤထီၣ်နသးဖဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ်လၢ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤဒီးနကြၢးဃုထံၣ်န့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဆဲးကျိး “911”န့ၣ်လီၤ. ထီဘိန့ၣ်နကြၢးတဲသကိးတၢ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနတၢ်ဆါပနီၣ်ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါသးအဂ့ၢ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤလၢအပာ်ဖျါထီၣ် မ့တမ့ၢ် အုၣ်ကီၤဝဲလၢကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါတမံၤလၢ်လၢ်မ့ၢ်တၢ်ပူၤဖျဲး, ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ မ့တမ့ၢ် တုၤလီၤထီၣ်ဘးလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆူၣ်ချ့အဂ့ၢ်အကျိၤဆီတလဲအသးချ့သဒံးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ထီဘိန့ၣ်နကြၢးသမံထံမၤလီၤတံၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်လီၤဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့ၤအံၤလၢကီၢ်အမဲရံကၤပှၤကွၢ်တၢ်ဖိအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အမဲရံကၤအချၢန့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါတဖၣ်လၢအတအိၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤဝဲဖဲနထံကီၢ်အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီကပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါဒီးတၢ်ဃုထၢအဂၤတဖၣ်လၢကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤ, ဒီးပာ်ဖျါတၢ်စူးကါတၢ်လၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါတဖၣ်အဂီၢ်လၢတဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤခီဖျိ Food and Drug Administration (တၢ်သုးကျဲၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ်ကသီဝဲၤကျိၤ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီအံၤအိၣ်ဒီးအတၢ်ပညိၣ်ထဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, တၢ်ထိၣ်သတြီၤတၢ်အပှ့ၤကလံၤအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. တမ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါဒီးတၢ်တလဲလိာ်ဆီတလဲတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်, ပှၤဟ့ၣ်ကသံၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်အဂၤတဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တဲသကိးဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့လၢတၢ်ဆိမိၣ်ဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤမ့ၢ်အဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်ဧါအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအလီၢ်အိၣ်တဖၣ်

စံၢ်လီၤဖဲအံၤ လၢတၢ်ဖးဝဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအလီၢ် အိၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်စူးကါပှာ်ယဲၤသန့အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဒီးတၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ်

တၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ် (“Terms”) (“တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်”) ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်လၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဖိးသဲစးလၢနၤ, ပှၤလၢအစူးကါပှာ်ယဲၤသန့အံၤ, ဒီး UnitedHealthcare အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်မၤစၢၤပှၤအဂၤတဂၤဂၤအတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤ, တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်လၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဖိးသဲစးလၢပှၤမၤစၢၤတၢ်ဖိဒီးပှၤလၢတၢ်မၤစၢၤအီၤဒီး UnitedHealthcare အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်ဒ်အမ့ၢ် “we” (ပဝဲ) မ့တမ့ၢ် “our” (ပဝဲသ့ၣ်) ဒီး “Company” (ခီပနံာ်) အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ UnitedHealthcare အကရၢတဖၣ်လၢအမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤ, နတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်လၢခံကတၢၢ်တဖၣ်ဒ်န့ၣ်သိးပ Privacy Policies (နီၢ်ကစၢ်တၢ်ခူသူၣ်အကျဲသနူတဖၣ်)အတၢ်ဂ့ၢ်ကတြူၢ်လၢခံကတၢၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ပဆီတလဲဝဲဒၣ်တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတဘျီလၢ်လၢ်သ့ဝဲ, ဒီးတၢ်ဆီတလဲဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ်တၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤ မ့တမ့ၢ် ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအကဘျံးပၤလၢအလီၤဂာ်လိာ်သးအပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နမူနဒါလၢနကသမံထံကွၢ်ကဒါက့ၤလံာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤတဘျီလၢ်လၢ်ဖဲနစူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအခါန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိနတၢ်ဆဲးစူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤ, နအၢၣ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆီတလဲတမံၤလၢ်လၢ်ဖဲပတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိနစူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤ, နသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဒီးတူၢ်လိာ်လၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတမံၤလၢ်လၢ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤအိၣ်ဖဲခီပနံာ်အတၢ်သမံထံကွၢ်ထွဲအဖီလာ်တဘျီလၢ်လၢ်, ဒီးခီပနံာ်အဝဲန့ၣ်စူးကါဝဲဒၣ်တၢ်သမံထံကွၢ်အစၢတဖၣ်န့ၣ်သ့ဝဲလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်, ဒီးအိၣ်ဖဲတၢ်စူးကါသဲစးတၢ်ဘျၢအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်နုာ်လီၤဖဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဂၤတမံၤမံၤအပူၤဃုာ်ဒီးခီပနံာ်န့ၣ်, အဒိ, ဘၣ်ထွဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤ, ဖဲန့ၣ်လံာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤကမ့ၢ်တၢ်မၤအါထီၣ်လံာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်လၢတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တနုာ်လီၤဖဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအံၤအပူၤ, တနုာ်လီၤကွၢ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤ, ဒီးတစူးကါတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်န့ၣ်, တၢ်အုၣ်ကီၤဝဲလၢနကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတမံၤလၢ်လၢ်အဖီလာ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤခီဖျိပှာ်ယဲၤသန့အံၤ မ့တမ့ၢ် အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်အုၣ်သးလၢတၢ်စူးကါပှာ်ယဲၤသန့အံၤအဂီၢ်ဒီးတၢ်ပၢဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ

ဖဲတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤအဖီလာ်, ခီပနံာ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤနနီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ဝီ, တၢ်ဆှၢခီဃီၤတသ့, တအိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးလီၤဆီ, တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်သ့, တၢ်ပာ်ပနီၣ်လံာ်အုၣ်သးလၢတၢ်ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဖဲပှာ်ယဲၤသန့အပူၤထဲလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်ပညိၣ်ထဲတခါဧိၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးပတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်, တၢ်မ့ၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤ, စူးကါအီၤလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်တက့ၢ်. နစဲကျံးထုးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီအနီၣ်ဂံၢ်တၢ်ကွဲးဒိိတဖၣ်လၢနနီၢ်ကစၢ်စူးကါဝဲအဂီၢ်, ဘၣ်ဆၣ်ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်ဒ်န့ၣ်သိးအပူၤနကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးပနံာ်တၢ်စဲပနီၣ်အတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခွဲးယာ်, တၢ်ဂ့ၢ်ဒီးတၢ်အထိးနါခဲလၢာ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ, ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ခွဲးယာ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲ, ပနံာ်တၢ်စဲပနီၣ်, တၢ်အိၣ်ဖျါဒီးပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ခူသူၣ်အခွဲးယာ်ကအိၣ်ဒံးဝဲဒီးခီပနံာ်ဒီးပှၤဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်သးဒီးပှၤဆါတၢ်ဖိတဖၣ်, ဒီးတၢ်တဆှၢခီဃီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်အထိးနါဆူနအိၣ် မ့တမ့ၢ် ကရၢဂၤတဖုဖုအအိၣ်ခီဖျိတၢ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါလၢအအိၣ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤလံာ်အုၣ်သးတဖၣ်ဒ်အဖျါလၢထးအသိး မ့တမ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤဆူတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်အိၣ်သးလၢနဃုထၢလၢနကဟ့ၣ်လီၤပှၤတၢ်ခီဆၢ, တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢလီၤဂာ်လိာ်သးတဖၣ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ်ခဲလၢာ် (တၢ်ထၢဖှိၣ်, “တၢ်ခီဆၢအဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်”) ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢအတအိၣ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ဝီ, တအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ် (မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤဒ်တၢ်ပာ်ဖျါဝဲဖဲပနီၢ်ကစၢ်တၢ်ခူသူၣ်အကျဲသနူတဖၣ်) ဒီးတမ့ၢ်တၢ်လၢအကြၢးအဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နဟ့ၣ်ခွဲးယာ်ခီပနံာ်တလီၢ်လီၢ်, ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲပတြီၢ်, ဟ့ၣ်လီၤမူဒါ, တအိၣ်ဒီးတၢ်ဖီၣ်ဃံး, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, တအိၣ်ဒီးပှၤကွဲးလံာ်ဖိအလဲ, လံာ်အုၣ်သးလၢတၢ်ထုးကွံာ်အီၤတသ့လၢတၢ်စူးကါဝဲအဂီၢ်, တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤ, တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်, တၢ်ဖံးမၤတၢ်, တၢ်မၤလိထံသး, တၢ်လဲလိာ်ဘှီဘၣ်, တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟဲလီၤစၢၤလၢအဂၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်, တၢ်ဆှၢဒီးတၢ်ရၤလီၤနတၢ်ခီဆၢအဂ့ၢ်အကျိၤ, ခဲလၢာ် မ့တမ့ၢ် တနီၤနီၤ, ဃုာ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အခွဲးယာ်ဖဲအံၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့တနီၤနီၤခီဖျိခီပနံာ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးပနံာ်တၢ်စဲပနီၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပနီၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးပှၤဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်သးအဂၤတဖုဖုဒီးတၢ်စူးကါအီၤဒ်ပှၤလၢအဂၤတဖုဖုအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

ပဆိကတီၢ်ကွံာ်လံာ်အုၣ်သးအံၤတဘျီလၢ်လၢ်ဒီးလၢတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ်လၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ဝဲဒၣ်လံာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်ဘျၢန့ၣ်, တၢ်ကဆိကတီၢ်ကွံာ်နလံာ်အုၣ်သးလၢတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီအံၤအဂီၢ်တဘျီဃီန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆိကတီၢ်လံာ်အုၣ်သးအံၤအခါနကဘၣ်ပတုာ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤ, ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီခဲလၢာ်, ဒီးဆှၢကဒါက့ၤ မ့တမ့ၢ် မၤဟးဂီၤကွံာ်တၢ်ကွဲးဒိတဖၣ်ခဲလၢာ်, ဃုာ်ဒီးအံၣ်လဲးထြီနံးတၢ်ကွဲးဒိတဖၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢနပၢဘၣ်အီၤ မ့တမ့ၢ် နပၢဆှၢအီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဖီၣ်ဃံးဖဲတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤ

နအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်-

  • နတစူးကါပှာ်ယဲၤသန့အံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတဖၣ်ဖဲကျဲတမံၤလၢ်လၢ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးခီဖျိတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ပှာ်ယဲၤသန့အကစၢ်ဒၣ်ဝဲအလံာ်ဖျၢၣ်—
  • နတကွဲးဒိ, လဲလိာ်ဘှီဘၣ် မ့တမ့ၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဒိန့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ပာ်စၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနစဲကျံးထုးထီၣ်နီၣ်ဂံၢ်အတၢ်ကွဲးဒိတဖၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢနနီၢ်ကစၢ်စူးကါအဂီၢ်, လၢနဒုးအိၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးပနံာ်တၢ်စဲပနီၣ်အတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်,
  • နတတဲဖျါကမၣ်နတၢ်မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤကမၣ်ဖဲတၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်အလံာ်ကဘျံးပၤ,
  • နတမၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်လီၤသးလၢတၢ်မၤတံာ်ဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်,
  • နတနုာ်လီၤမၤန့ၢ် မ့တမ့ၢ် ကျဲးစၢးနုာ်လီၤမၤန့ၢ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်တဟ့ၣ်နၤတၢ်ပျဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲး,
  • နတနီၤလီၤပာ်ဖျါတၢ်ခူသူၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤနၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ခူသူၣ်လၢနဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒီးပှၤအဂၤတဖုဖုဒုးအိၣ်ထီၣ် မ့တမ့ၢ် စူးကါတၢ်ခူသူၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်နီၤဆူပှၤအဂၤတဖၣ်,
  • နတဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤလိၤလိၤ မ့တမ့ၢ် လၢအတလိၤလိၤဆူပှၤအဂၤတဂၤဂၤလၢကဖံးမၤတၢ်ဖဲတၢ်တြီဃာ်တၢ်တတီၤအံၤအလီၢ်,
  • လၢတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲသဲစးတၢ်ဘျၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဖဲနစူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အခါ မ့တမ့ၢ် စူးကါတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီအခါန့ၣ်လီၤ. နမၤခၢၣ်စးဒီးနအုၣ်ကီၤလၢအစှၤကတၢၢ်နသးနံၣ်မ့ၢ်ဝဲ 13 နံၣ်, ဒီးနသးနံၣ်မ့မ့ၢ်ဝဲဒၣ် 13 ဒီး 18 နံၣ်အဘၢၣ်စၢၤမိၢ်ပၢ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢအကစူးကါလံာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤလၢနလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, တၢ်ထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ

ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအကျါတနီၤနီၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဟ့ၣ်ခွဲးဝဲလၢပှၤစူးကါတၢ်ဖိတဖၣ်ကပာ်လီၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, တၢ်ထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဒ်သိးန့ၣ်တမံၤမံၤမ့ၢ်ထဲလၢပှၤပာ်လီၤတၢ်ဖိအတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိမိၣ်ဧိၤ, တၢ်တမၤပှဲၤခၢၣ်စးဝဲလၢနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအဂီၢ်ဘၣ်, ဒီးတကြၢးမ့ၢ်တၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်ဝဲလၢတၢ်ပညိၣ်တမံၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢနတပာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတမံၤလၢ်လၢ်-

  • လၢအမ့ၢ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲ, တၢ်ကွဲးဟးဂီၤပှၤဂၤအလၤကပီၤ, စံးအၢစံးသီတၢ်, ဖျါလီၤသးဘၣ်အၢ, တၢ်ဂီၤဘ့ၣ်ဆ့, တဃံတလၤ, တဆဲးတလၤ, မၤအ့န့ပယွဲတၢ်, မၤပျံၤမၤဖုးတၢ်, မၤဟးဂူာ်ဟးဂီၤတၢ်သ့, နုာ်လီၤဆူဖဲပှၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟူထီၣ်သါလီၤအခွဲးယာ်တဖၣ်, တၢ်မၤတရီတပါ, တၢ်သးဒိၣ်ထီၣ်ညီ, မ့တမ့ၢ် တၢ်တလီၤတူၢ်လိာ်အဂၤတဖၣ်, မ့တမ့ၢ်
  • တၢ်ဆှၢဃီၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ်ကဲထီၣ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ်သ့ဝဲ, မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤညီထီၣ်တၢ်မၤကမၣ်, သဲစးတၢ်ဘျၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, မ့တမ့ၢ် တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အခွဲးယာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ပှၤဟံးမူဒါလၢတၢ်ပာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီထဲတဂၤဧိၤလၢနဆှၢထီၣ်ဒီးခီပနံာ်တမၤမူဒါ မ့တမ့ၢ် တဟံးမူဒါလၢတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢနၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤနုာ်လီၤကွၢ်ပှာ်ယဲၤသန့တဂၤဂၤဆှၢထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်တၢ်မၤမူဒါလၢအလီၤဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ဖီၣ်ဃံး မ့တမ့ၢ် တၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဖဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအပူၤလၢပဆိမိၣ်ဆၢတဲာ်ဖဲပတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်ဝဲလၢတၢ်မၤကမၣ်တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤထဲတဂၤဧိၤ မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်တၢ်မၤဘၣ်ဒိပှၤ, ပပှၤပှ့ၤစူးကါတၣ်ဖိ, မ့တမ့ၢ် ပှၤအဂၤတဖုဖုလၢကျဲအဂၤတဘိဘိန့ၣ်လီၤ. ပမၤကဒါက့ၤခွဲးယာ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢနပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဘျီလၢ်လၢ်, ဘၣ်ဆၣ်နနၢ်ပၢၢ်လၢပကတီၤပာ်အီၤဒီးနုာ်လီၤမၤန့ၢ်တၢ်ပာ်ကီၤအတၢ်ကွဲးဒိ, ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဖဲအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ခီဖျိသဲစးတၢ်ဘျၢ မ့တမ့ၢ် ဖဲတၢ်နာ်န့ၢ်လၢအဂ့ၤလၢတၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်တၢ်, တၢ်ကတီၤပာ်တၢ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒ်သဲစးတၢ်ဘျၢပာ်ပနီၣ်အသိး မ့တမ့ၢ် ဖဲခီပနံာ်အတၢ်သးစဲအဂ့ၤကတၢၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတမံၤလၢ်လၢ်လၢနဆှၢထီၣ်မ့ၢ်တၢ်စူးကါထဲလၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢနဆှၢထီၣ်တမံၤလၢ်လၢ်တၢ်ကဆှၢခီဖျိအ့ထၢၣ်နဲးအကျိၤအကျဲဒီးနနၢ်ပၢၢ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢနတအိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဝဲဒၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ခူသူၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတမံၤမံၤလၢနဆှၢထီၣ်န့ၣ်လီၤ. တဘၣ်ဆိမိၣ်တယာ်နီတဘျီလၢနမ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အမံၤဒီးနပာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တသ့န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ပာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ မ့တမ့ၢ် ဆှၢထီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ, ဒီးမ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢပဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢကျဲအဂၤတဘိဘိ, နဟ့ၣ်ခီပနံာ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီ, တအိၣ်ဒီးပှၤကွဲးလံာ်ဖိအလဲ, ကဲထီၣ်သးတလီၢ်လီၢ်, တၢ်ထုးကွံာ်အီၤတသ့, ဒီးတၢ်အုၣ်သးပတြီၢ်ခွဲးယာ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢတၢ်စူးကါ, တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်, တၢ်လဲလိာ်ဘှီဘၣ်, တၢ်မၤဘၣ်လိာ်, တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ, တၢ်ကွဲးကျိးထံ, တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးဒိန့ၢ်တၢ်လၢအိၣ်ပာ်စၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ, ဒီးတၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ်သကုၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဖဲတၢ်ကစီၣ်တမံၤလၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. နဟ့ၣ်ခီပနံာ်ခွဲးယာ်ဒီးအတၢ်အုၣ်သးပတြီၢ်လၢအကစူးကါဝဲဒၣ်နမံၤလၢနဆှၢထီၣ်ဖဲတၢ်ဒုးဘျးစဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ်, ဖဲအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဃုထၢဝဲအခါန့ၣ်လီၤ. နမၤခၢၣ်စးဒီးနအုၣ်ကီၤလၢနနီၢ်ကစၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤအဂၤတဖၣ်ပၢဆှၢဝဲဒၣ်ခွဲးယာ်ခဲလၢာ်ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢနပာ်လီၤဝဲ,- တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အဘၣ်အတီ,- နတၢ်စူးကါတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဝဲန့ၣ်တမၤကမၣ်တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤဒီးအတၢ်ဘျၢတဖၣ်ဒီးတဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢပှၤတဂၤဂၤ မ့တမ့ၢ် ကရၢတဖုဖုအဂီၢ်ဘၣ်,- ဒီးနကဟ့ၣ်အီၣ်လိးကဒါက့ၤခီပနံာ် မ့တမ့ၢ် အပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ဆှိးထီၣ်လၢအကဲထီၣ်သးခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢနစူးကါအီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤကမၣ်တၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ် – DMCA အတၢ်ဘိးဘၣ်ပာ်ဖျါ

Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the “DMCA”) (ဒ့ၢ်ကၠံၣ်တၢၣ်တၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ်အနံၣ်လၢအကထိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ) ဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ်အနီၢ်ကစၢ်တဖၣ်အအိၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအနာ်ဝဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢအအိၣ်ဖျါဖဲအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်မၤကမၣ်ဝဲဒၣ်အဝဲသ့ၣ်ခွဲးယာ်လၢအအိၣ်ဖဲကီၢ်အမဲရံကၤတၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ်အသဲစးတၢ်ဘျၢဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်နာ်တၢ်လၢအဂ့ၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအဖီခိၣ်မၤကမၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ်လၢနနီၢ်ကစၢ်ပၢဘၣ်, နၤ (မ့တမ့ၢ် နခၢၣ်စး) ဆှၢထီၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်ခီပနံာ်လၢအကထုးထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်, မ့တမ့ၢ် နုာ်လီၤမၤန့ၢ်တၢ်လၢတၢ်တြီတံာ်ဃာ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃ့ထီၣ်အံၤတၢ်ကြၢးဆှၢထီၣ်အီၤဆူ- DMCARegisteredAgent@uhc.com; မ့တမ့ၢ်, တၢ်ဃုထၢအဂၤဆူ- UnitedHealth Group, တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါထွဲ- DMCA ခၢၣ်စးလၢအမၤနီၣ်မၤဃါသး, 9900 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343.

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအပူၤကဘၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒိးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်အံၤ- (a) ပှၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤအီၤတဂၤဂၤအတၢ်ဆဲးလီၤမံၤနီၢ်နီၢ် မ့တမ့ၢ် ဆဲးလီၤမံၤလၢအံၣ်လဲးထြီနံးကျိၤကျဲလၢအမၤခၢၣ်စးတၢ်လၢခွဲးယာ်လီၤဆီအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလၢတၢ်ပာ်ထီၣ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤလၢအမၤကမၣ်တၢ်,- (b) တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ဆှိးထီၣ်ဝဲလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်မၤကမၣ်တၢ်,- (c) တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ဆှိးထီၣ်ဝဲလၢအမ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဖဲတၢ်မၤကမၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဖီလာ်,- (d) ကရၢလၢအဆှိးထီၣ်တၢ်အမံၤ, လီၢ်အိၣ်ဆိးထံး, လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်, ဒီးလီပရၢ,- (e) လံာ်ပာ်ဖျါလၢကရၢလၢအဆှိးထီၣ်တၢ်တဖုအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်အဂ့ၤလၢတၢ်စူးကါတၢ်ဂ့ၢ်အက့ၢ်ဂီၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤလၢတၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ်အနီၢ်ကစၢ်အအိၣ်, အခၢၣ်စးကရၢ မ့တမ့ၢ် သဲစးတၢ်ဘျၢအအိၣ်, ဒီး (f) တၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအပူၤတဘၣ်တတီဒီးအိၣ်ဖဲတၢ်မၤကမၣ်ကွီၢ်ဘျီၣ်သဲစးအဖီလာ်, လၢကရၢလၢအဆှိးထီၣ်တၢ်အိၣ်ဒီးအစိကမီၤဖဲပှၤအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လီၤဆီအဖီခိၣ်လၢတၢ်ပာ်ထီၣ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤလၢအမၤကမၣ်တၢ်ဒီးနမ့ၢ်နာ်ဝဲဒၣ်တၢ်နာ်လၢအဂ့ၤလၢတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤတၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ်ကမၣ်ဝဲန့ၣ်, DMCA ဟ့ၣ်နၤတၢ်ပျဲလၢနကဆှၢန့ၢ်ပှၤတၢ်ခီၣ်ဆၢက့ၤတၢ်အတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘိးဘၣ်ပာ်ဖျါဒီးတၢ်ခီၣ်ဆၢကဒါက့ၤတၢ်အတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ကဘၣ်တုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ် - ကတီၢ်အံၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်လိၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤခီဖျိ DMCA န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘိးဘၣ်ပာ်ဖျါဒီးတၢ်ခီၣ်ဆၢကဒါက့ၤတၢ်အတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကဲဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့ဒီးတၢ်ကဘၣ်ဆှၢထီၣ်ဝဲဖဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢထးအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီတလဲပှာ်ယဲၤသန့အတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ

ပဆီတလဲ, မၤအါထီၣ် မ့တမ့ၢ် ထုးထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတနီၤနီၤ မ့တမ့ၢ် ခဲလၢာ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤတဘျီလၢ်လၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, ဝံသးစူၤမၤနီၣ်ဃာ်လၢဖဲပတၢ်ညိၣ်ကွၢ်စိအပူၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဝဲတီဝဲ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ပာ်ဖျါလီၤဆီတနီၤနီၤတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤခီဖျိပှာ်ယဲၤသန့အံၤ, ဒ်အမ့ၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သကိး, တၢ်အပှ့ၤကလံၤအဂ့ၢ်အကျိၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီအဂၤတဖၣ်, တဘၣ်တတီသ့ၣ်သ့ၣ် မ့တမ့ၢ် ချုးဆၢချုးကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, ဝံသးစူၤမၤနီၣ်ဃာ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါလီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဆီတလဲသးလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲဒ်သဲစးတၢ်ဘျၢဟ့ၣ်တၢ်ပျဲအသိး, ဃုာ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအပတီၢ်ဒီးအဂ့ၢ်အကျိၤတမံၤမံၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဝဲဖဲတၢ်အကျိၤအကျဲ, တၢ်အပှ့ၤကလံၤအပူၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သကိးအမံၤစရီ မ့တမ့ၢ် ပှၤဆါတၢ်ဖိလၢအဘၣ်ထွဲအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှာ်ယဲၤသန့အ ပှာ်ဘျးစဲ တဖၣ်

ဖဲနနုာ်လီၤကွၢ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအခါနစံၢ်လီၤဖဲ ပှာ်ဘျးစဲ တခါခါအလိၤဆူပှာ်ယဲၤသန့အဂၤတဖၣ်အပူၤဒီးဟးထီၣ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်လီၤ ပှာ်ဘျးစဲတဖၣ် အဂၤတဖၣ်ဆူပှာ်ယဲၤသန့အဂၤတဖၣ်အအိၣ်လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်အကပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအကဲဘျုး မ့တမ့ၢ် လီၤသးစဲလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတအၢၣ်လီၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဒီးဟံးမူဒါလၢ, တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဒီးပှာ်ယဲၤသန့အတၢ်ဘၣ်ဝဲတီဝဲလၢပှၤအဂၤတဖုဖုမၤဝဲအဖီခိၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် လၢနတၢ်ဆဲးကျိးဒီးပှၤအဂၤတဖုဖုဝဲန့ၣ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နဟံးမူဒါထဲတဂၤဧိၤလၢနတၢ်ဆဲးကျိးဒီးပှၤအဂၤတဖုဖုဒီးပဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်နၤလၢနကဖးဝဲဒၣ်တၢ်စူးကါတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်အတၢ်ဘျၢဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ခူသူၣ်အကျဲသနူတဖၣ်ဖဲပှၤအဂၤတဖုဖုအပှာ်ယဲၤသန့အပူၤတက့ၢ်.

တအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်ဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီခဲလၢာ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲလၢနဂီၢ် “AS IS” (ဒ်အမ့ၢ်တၢ်), “AS AVAILABLE” (ဒ်အိၣ်ပာ်ဝဲအသိး) အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ်လီၤ. ခီပနံာ်, ဒီးကရၢအဂၤတဖုဖု, မ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤအဂီၢ်, ဒီးကရၢအဂၤတဖုဖုဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤအဂီၢ် (တၢ်ထၢဖှိၣ်, “ပှာ်ယဲၤသန့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရၢတဖၣ်) ဂ့ၢ်လိာ်သမၢဝဲဒၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤအကလုာ်တမံၤလၢ်လၢ်, လၢအအိၣ်ဖျါ မ့တမ့ၢ် တအိၣ်ဖျါ, ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ မ့တမ့ၢ် တၢ်အဂၤတဖၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲလၢတၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်ကူၣ်လဲမၤကၤလၢတအိၣ်ဖျါ, တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢတၢ်ပညိၣ်အဂီၢ်ဒီးတအိၣ်ဒီးတၢ်မၤကမၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှာ်ယဲၤသန့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရၢတဖၣ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်တအုၣ်ကီၤဒ်တၢ်အဘၣ်အတီ, တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ, တၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်, တၢ်ဘၣ်ဝဲ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတမံၤမံၤလၢတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့လၢအိၣ်ဖျါဝဲဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. တအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါဝဲဒ်ထးအသိး, ပှာ်ယဲၤသန့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရၢတဖၣ်လီၤလီၤဆီဆီတမၤခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် တအုၣ်ကီၤဝဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်ထွဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤအတကွီၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ် မ့တမ့ၢ် လၢပှဲၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှာ်ယဲၤသန့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရၢတဖၣ်တမၤခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် အုၣ်ကီၤတၢ်လၢတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤကမ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်တမၤတံာ်တာ်တၢ် မ့တမ့ၢ် တအိၣ်ဒီးတၢ်ကမၣ်, တၢ်ကဘှီဘၣ်တၢ်လီၤတူာ်လီၤကၤတဖၣ်န့ၣ်, မ့တမ့ၢ် ပှာ်ယဲၤသန့အံၤ မ့တမ့ၢ် စဲးဖီကဟၣ်ပီညါလၢအမၤအတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အဃၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဟးဂီၤတၢ်အက့ၢ်ဂီၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နဟံးမူဒါလၢတၢ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဆိလၢအလီၢ်အိၣ်တဖၣ်လၢတၢ်မၤလီၤတံၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢနဒိးန့ၢ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အံၤအပူၤပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အဃၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်မၤဟးဂီၤခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တၢ်ခူသူၣ်လၢအကဲထီၣ်သ့အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤတဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤတၢ်ဖဲတၢ်အုၣ်ကီၤတအိၣ်ဖျါတဖၣ်အဖီခိၣ်, အဃိတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢထးတမံၤ မ့တမ့ၢ် အါမံၤတၢ်စူးကါဝဲလၢနဂီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. သမံသမိးကွၢ်နလီၢ်ကဝီၤအသဲစးတၢ်ဘျၢလၢတၢ်ဖီၣ်ဃံးတၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤတၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤတအိၣ်ဖျါတဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အိၣ်ဒီးမူဒါ

နအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးကရၢအဂၤတဖၣ်အပှာ်ယဲၤသန့လၢတၢ်ကြၢးဟံးမူဒါဝဲလၢတၢ်ဟးဂီၤလၢအကဲထီၣ်သးခီဖျိနတၢ်စူးကါအီၤ မ့တမ့ၢ် တအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီအံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒီသဒၢအံၤကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်ဆှိးထီၣ်တဖၣ်လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်အုၣ်ကီၤ, တၢ်အၢၣ်လီၤသး, တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်, တၢ်ဟံးမူဒါဃံးဃီၣ်ဒီၣ်, ဒီးတၢ်ဘျၢမိၢ်ပှၢ်ဖိးသဲစးအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒီသဒၢအံၤကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရၢတဖၣ်, ဃုာ်ဒီးပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်ခဲလၢာ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အပှၤဘၣ်မူဒါ, အပှၤနဲၣ်တၢ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိ, ဒီးအခၢၣ်စးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒီသဒၢအံၤကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်လီၤမၢ်ခဲလၢာ်, လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်, ဒီးတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်, လၢအလိၤလိၤ မ့တမ့ၢ် တလိၤလိၤ, တၢ်လီၤလီၤဆီဆီ, တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤ, လၢအပိာ်ထွဲထီၣ်အခံ, လၢအကဲဒိကဲတဲာ်, ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်ဟးဂီၤ, နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး/တၢ်သံတၢ်ပှၢ်လၢအကမၣ်, တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လီၤမၢ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤတဖၣ်ကဲထီၣ်သးခီဖျိလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤမၢ် မ့တ့မၢ် တၢ်မၤတံာ်တာ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ဖှိၣ်, တၢ်လၢအပာ်ဖှိၣ်အါထီၣ်သးကွ့ၢ်ကွ့ၢ်, ပှာ်ယဲၤသန့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရၢတဖၣ်အမူဒါ, ဃုာ်ဒီးပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်ခဲလၢာ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ် ဒါ, အပှၤနဲၣ်တၢ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိ, ဒီးအခၢၣ်စးတဖၣ်, မ့ၢ်အိၣ်တမံၤလၢ်လၢ်, တၢ်ကြၢးပာ်ပနီၣ်တၢ်လီၤမၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟးဂီၤတဖၣ်ဒ်နတၢ်ဟးဂီၤအပှ့ၤကလံၤနီၢ်နီၢ်အသိး, လၢတဘၣ်အါန့ၢ်ဒံးအမဲရံကၤစ့ဒီလၣ် $100.00 ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟံးမူဒါတဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တကဲထီၣ်ဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်အိၣ်သးတမံၤလၢ်လၢ်အပူၤပှာ်ယဲၤသန့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရၢတဖၣ်အမူဒါ, ဃုာ်ဒီးပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်ခဲလၢာ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ, အပှၤနဲၣ်တၢ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိ, ဒီးအခၢၣ်စးတဖၣ်, ကဘၣ်ဟံးမူဒါဝဲလၢနတၢ်လီၤမၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟးဂီၤတဖၣ်အဂီၢ်အါန့ၢ်ဒံးအပှ့ၤကလံၤလၢတၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢထးအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအဂၤတဖၣ်ခဲလၢာ်, လၢအလိၤလိၤ မ့တမ့ၢ် တလိၤလိၤ, တၢ်လီၤလီၤဆီဆီ, တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤ, လၢအပိာ်ထွဲထီၣ်အခံ, လၢအကဲဒိကဲတဲာ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်, လၢအကဲထီၣ်သးခီဖျိတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတမံၤမံၤဘၣ်တၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်အီၤဖဲလၢပှာ်ယဲၤသန့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရၢတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤဘၣ်ဃးတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ်ကဲထီၣ်သးသ့အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. နအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢနစူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤဒ်နနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တသူၣ်မံသးမံဒီးပှာ်ယဲၤသန့အံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတဖၣ်န့ၣ်, နတၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤလီၤဆီထဲတဂၤဧိၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆိကတီၢ်စူးကါပှာ်ယဲၤသန့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပၢဆှၢသဲစးတၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်

Minnesota ကီၢ်စဲၣ်အသဲစးတၢ်ဘျၢတဖၣ်ပၢဆှၢဝဲဒၣ်တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကဲထီၣ်သးတမံၤမံၤဖဲတၢ်အံၤအဖီလာ် မ့တမ့ၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနတၢ်စူးကါပှာ်ယဲၤသန့, လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ဒိးသန့ၤဖဲအတၢ်ဃုထၢသဲစးတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်လီၢ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့တၢ်ဒီးခီပနံာ်တတီၤလၢ်လၢ်, မ့တမ့ၢ် ဖဲကျဲတဘိဘိလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနတၢ်စူးကါပှာ်ယဲၤသန့အံၤ, မ့ၢ်ဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အကွီၢ်ဘျီၣ်တဖၣ်ဖဲ Minnesota ကီၢ်စဲၣ်, ကီၢ်အမဲရံကၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါနတူၢ်လိာ်ဒီးအၢၣ်လီၤသးလၢတၢ်ဖံးမၤဝဲဒၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့ဖဲကွီၢ်ဘျီၣ်တဖၣ်အံၤအပူၤလၢအဘျးစဲလိာ်သးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးဒီးခီပနံာ် မ့တမ့ၢ် အပှၤမၤတၢ်ဖိ, ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ, ပှၤနဲၣ်တၢ်ဖိ, ခၢၣ်စးဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်ဆိမိၣ်ဆၢတဲာ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအမၤတၢ်တသ့ဝဲဖဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီ မ့တမ့ၢ် သဲစးတၢ်ဘျၢတမံၤလၢ်လၢ်အဖီလာ်န့ၣ်, တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဖဲတၢ်တကွီၣ်ဝဲန့ၣ်အပူၤ, ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတဖၣ်တၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အီၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တချုးနဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးဖိးသဲစးလၢတၢ်မၤဟးဂီၤတမံၤလၢ်လၢ်အဂ့ၢ်လၢနနာ်လၢနဒိးန့ၢ်တၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢအကဲထီၣ်သးဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤ, နတူၢ်လိာ်လၢနကဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢတၢ်ကွဲးဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ဆၢကတီၢ် 30 သီလၢတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအဝဲန့ၣ်တချုးဒံးဖဲတၢ်စးထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတမံၤလၢ်လၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်စးထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲတနံၣ်အတီၢ်ပူၤဖဲနတၢ်ဃ့ထီၣ်ကဲထီၣ်သးဝံၤအလီၢ်ခံ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ကတြီနၤလၢနတၢ်လူၤထွဲဝဲဒၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဆဲးကျိၤပှၤ

လၢတၢ်ဆဲးကျိးပှၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ပှာ်ယဲၤသန့အနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂ့ၢ်, ဆဲးကျိးပှၤဖဲ 1-866-633-2446, မ့တမ့ၢ် TTY 711 မ့တမ့ၢ် ကွဲးတၢ်ပရၢဆူပအိၣ်ဖဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဒ်လာ်အံၤအသိး-

UnitedHealthcare Privacy Office
MN017-E300
P.O. Box 1459
Minneapolis, MN 55440

စးထီၣ်အနံၤအသီ

တၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအနံၤအသီကကဲထီၣ်ဝဲဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် 31, 2016 သီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်

နမူဒါအိၣ်ဝဲဖဲတၢ်ပူၤဖျဲးလၢတၢ်ဆိကတီၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအံၤအဖီလာ်- တၢ်မၤနီၣ်အရ့ဒိၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး ပှာ်ယဲၤသန့အဂ့ၢ်ခိၣ်တီ,- တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဒီးတၢ်ဘျၢတဖၣ်,- လံာ်အုၣ်သးတနီၤနီၤလၢတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢပှၤပၢဘၣ်ဝဲတဖၣ်အဂီၢ်,- တၢ်ဖီၣ်ဃံးဖဲတၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ပှာ်ယဲၤသန့အံၤအဖီခိၣ်,- တၢ်ပာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, တၢ်ထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ,- တၢ်မၤကမၣ်တၢ်ကွဲးဒိကွဲးဆဲခွဲးယာ် – DMCA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ,- တၢ်ဆီတလဲပှာ်ယဲၤသန့ၤအခိၣ်တီ,— ပှာ်ယဲၤသန့အ Links; တအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်,- တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်မၤမူဒါ,- တၢ်ပၢဆှၢသဲစးတၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်,- တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကွီၢ်ဘျီၣ်မ့ၢ်ထံၣ်န့ၢ်ဝဲလၢတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီကမၣ်ဝဲလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ, တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအကမၣ်ဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ်တကြၢးမၤဘၣ်ဒိဝဲဒၣ်တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတဖၣ်ဘၣ်, ဒီးကဘၣ်အိၣ်ဒံးဝဲဖဲအဂံၢ်ဘါပှဲၤပှဲၤဒီးအတၢ်ကဲထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတအိၣ်ဒီးတၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်ခွဲးယာ်ဒီးတၢ်ကြၢးပာ်ပနီၣ်အါထီၣ်ဆူညါ မ့တမ့ၢ် ဆဲးမၤတၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်တဘျၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘျၢဒီးတၢ်အိၣ်သးအဂၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. နတူၢ်လိာ်လၢနကဒီသဒၢဒီးဟ့ၣ်အီၣ်လိးကဒါက့ၤ, ပှာ်ယဲၤသန့လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရၢတဖၣ်ဃုာ်ဒီးအကရၢအဒ့, ပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်, ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ, ပှၤနဲၣ်တၢ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိ, ဒီးအခၢၣ်စးတဖၣ်, တအိၣ်ဒီးတၢ်မၤဟးဂူာ်ဟးဂီၤခီဖျိတၢ်ဃ့ထီၣ်တမံၤမံၤ, တၢ်လိၣ်ဘၣ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟးဂီၤ, ဃုာ်ဒီးပီၢ်ရီအလဲကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ, ဒီးတၢ်ကဲထီၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအံၤ မ့တမ့ၢ် လၢနတၢ်စူးကါ မ့တမ့ၢ် တစူးကါတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ မ့တမ့ၢ် ပှာ်ယဲၤသန့န့ၣ်လီၤ. နဆှၢခီ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်လၢအအိၣ်ဖဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအံၤအဖီလာ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီပနံာ်ကဆှၢခီ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်လီၤအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်လၢအအိၣ်ဖဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအံၤအဖီလာ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software